KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Fra Lokaludvalget


Lokalplan 115
Energioplysninger
Byggeforeningsenergi
Indre Bys Lokaludvalg
Østerbro historie
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Høyensgade
Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg ParkSitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
06/08 2017 21:39:38

Fra Lokaludvalget


December 2014

Lokaludvalgsnyt vedr. Kartoffelrækkerne og nærområdet

Affaldssortering

Københavns Kommune har af miljøhensyn besluttet, at der skal ske en yderligere affaldssortering i pap, metal, hård plast, elektronik, foruden de velkendte i glas/flasker og aviser/papir samt batterier.
Dette er indført en række steder i København og indre by, men der er stadig en række områder, hvor affaldssorteringen endnu ikke er gennemført, fordi der er store udfordringer forbundet herved. Herunder hører Kartoffelrækkerne. Derfor er vi sammen med miljøpunktet for Indre By/Christianshavn og Københavns Kommune udpeget til pilotprojekt for at finde løsningsmodeller. En løsningsmodel, som er set andre steder, er oprettelse af små miljøstationer i stil med avis- og flaskecontainerne, men hvor affaldet befinder sig under jorden. Sådanne steder vil man søge at placere centralt hvor mange passerer forbi, og hvor man naturligt kan tage affaldet med sig. Vi kan være med til at udpege nogle hensigtsmæssige placeringer.

Facadegrønt i Webersgade
Miljøpunktet har udpeget Webersgade til et projekt, hvor man vil investere i at få etableret facadegrønt i form af efeu. Trafikforeningen Webersgade vil indgå som interessent i projektet. Jeg har lavet en aftale med en andelsforening i et af højhusene, som er interesseret i projektet, og herfra skal vi se om idéen kan brede sig, så andre kan blive gjort interesserede. Dette vil være et pilotprojekt som man vil følge nøje især med hensyn til lyddæmpende effekt og i forhold til reduktion af luftforurening. Facadegrønt skader ikke murværk, men kræver vedligeholdelse en gang om året i forhold til at friholde vinduer og vedligeholde en passende højde.
Facadegrønt har følgende fordele:
•    Reduktion af trafikstøj
•    Reduktion af luftforurening
•    Virker isolerende, og dermed med til at begrænse CO2 udledning
•    Reducerer byopvarmningseffekten og reducerer derved risiko for skybrud
•    Forøger afvandingsmulighed ved skybrud
•    Forhindrer graffiti

Besøg af Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell

Trafikforeningen Webersgade havde d. 6. november besøg af Morten Kabell, for at gennemgå de mange trafikale udfordringer i og omkring gaden.
Vi kiggede på det det farlige hjørne ved byggemarkedet. Pas på med at gå for langt frem mod kantstenen, da busserne tit kører ind over fortovet. Se f.eks. standeren med trafiklys, som er blevet påkørt et par gange.
Vi drøftede muligheden for hastighedsbegrænsning på 40 km (gerne 30) og opsætning af stærekasse, ligesom vi sammen kunne more os over det meget misvisende skilt på Sølvtorvet inden krydset med anbefaling af 40 km i svinget.
Vi kiggede ligeledes på den mangelfulde afslutning mellem parkeringsbanen og vejbanerne der svinger ind i gaden ned mod Søerne. En beplantet helleområde her vil også være afhjælpende ved skybrud, så det kan passende samarbejdes med kommunens klimatilpasningsplaner og vandopsamlingsflader ved skybrud.

Østre Anlæg
Indre By Lokaludvalg har taget kontakt til Teknik- og Miljø forvaltningen og bedt om en renoveringsplan for den sydlige del af Østre Anlæg. Dels for at få området til at hænge bedre sammen med den nye museumshave, dels for at skabe sammenhæng mellem de 2 parkmuseer, Statens Museum for Kunst og Hirschsprungske Samling, og dels for at skabe større tryghed ved færden her efter mørkets frembrud. Der peges bl.a. på at fjerne det faldefærdige hegn, beskæring af buskads, belysning på stier og et sammenhængende stisystem mellem de 2 museer.

Udviklingsplan for Søerne
Parkbrugerrådet har afviklet første fase af udarbejdelse af udviklingsplan for Søerne. Ud fra arbejdet i rådet fremstiller embedsmænd fra Teknik- og Miljøforvaltningen et katalog og forelægger dette for Teknik- og Miljøudvalget, der herefter skal tage stilling til mere kortsigtede og langsigtede planer. De korsigtede er oprydning, vedligeholdelse og bedre belysning. Med de langsigtede planer peger arbejdet i Parkbrugerrådet på, at få set på konflikterne mellem de forskellige brugergrupper, gående der ønsker fred og ro, motionisterne og cyklisterne. Der peges yderligere på 1) mere grønt og natur, dvs. mere varieret dyreliv, beplantning på skråningerne, blomster mv. 2) aktiviteter og leg, f.eks. i form af badning og legeredskaber og 3) ophold med fred og ro, f.eks. med mulighed for at komme ned til vandet ad trapper og på badebroer, og mulighed for at komme ud på vandet, f.eks. ad pontoner og broer.
Trafikforholdene på vejene der ligger op til søerne har også været drøftet i rådet. Herunder muligheden for at bibeholde ensretningen på Øster Søgade efter at Metrobyggeriet er afsluttet eller helt at lukke gaden for gennemkørende trafik og i stedet forbinde de tilstødende gader parvis.

Cykelkulturkampagne på Byens Hegn
Hegnene omkring Metrostationsbyggerierne, herunder hegnet ved Øster Søgade, vil i det nye år blive anvendt til en kampagne for bedre cykelkultur. Flere idéer til kampagnen er allerede fremkommet. Jeg er selv udpeget som en af tovholderne til projektet, så giv gerne et praj, hvis du har nogle idéer.

Østerport og området syd for Kastellet

Høring omkring lokalplan for området omkring Østerport er lige på trapperne. Lokalplanen kommer i høring i 8 uger på portalen www.blivhoert.dk. Jeg vil meddele når lokalplan og høringstidspunkt foreligger. Det må forventes at byudviklingsgruppen under Lokaludvalget og Lokaludvalget fremkommer med et høringssvar.
Der har for nyligt været afholdt borgerdialogmøde på Langeliniepavillonen omkring området syd for Kastellet indbefattende det nedbrændte Frihedsmuseum. For dette område er der også ved at blive udarbejdet en lokalplan.

Mvh Ingolf Ibus
ingolf@ibus.dk
Indre By Lokaludvalg

15. september 2014

Åbning af busruten og af Museumshaven fredag den 19. september

 

Der finder to store begivenheder sted for byen fredag d. 19. september. Begivenheder der også har betydning for os og vores nærområde.

Den nye busrute mellem Nørreport og Ryparken åbnes kl 12 af Overborgmester Frank Jensen, Transportminister Magnus Heunicke og Movias formand Thomas Gyldal Petersen. Første tur kører fra Hans Knudsens Plads kl. 12.

Museumshaven foran Statens Museum for Kunst indvies kl 15-18 med taler kl. 15.30 af Kulturminister Marianne Jelved, Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell og Museumsdirektør Mikkel Bogh.

Vel mødt
Ingolf Ibus

21. maj 2014

Hvordan skal  søerne se ud i fremtiden?

Invitation til arrangement langs søerne søndag den 22. juni kl. 11 - 15

Skal der være mere leg og motion ved Søerne, mere lys eller mere grønt? 

Skal man kunne komme tættere på  vandet - måske ligefrem bade? eller skal søerne se ud som nu, bare i bedre stand?

Kom og gi’ dit bud på, hvordan De indre Søer skal udvikles fremover søndag den 22. juni - langs Søerne på siden uden biler.

Her vil der være boder, hvor du kan høre mere om kommunens arbejde med at udvikle Søerne og selv komme med idéer til, hvad der skal ske med  dem i fremtiden.

Udviklingsplan for søerne

Københavns Kommune arbejder på en udviklingsplan for søerne, som kan danne ramme for områdets udvikling i fremtiden. Ved open air borgermødet kan alle komme med forslag til, hvad søerne skal byde på fremover. Forslagene danner baggrund for et idékatalog, som sammen med interviews og workshops skal give input til den endelige plan.

 

Open air borgermødet afholdes i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro,

Nørrebro Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg, Østerbro

Lokaludvalg og Danmarks naturfredningsforening. 

Der er også kommet invitation til en fotokonkurrence – indsend dit foto senest søndag den 29. juni.

 Hverdag i  Indre By

Du skal med dit billede udtrykke, hvad der  kendetegner din hverdag i Indre By. Derudover kan dit  billede fokusere på det daglige liv, som udspiller sig blandt beboerne i Indre By og vise elementer, man  normalt ikke ser i Indre By.

Der er præmier til de tre bedste billeder.

Læs mere på indrebylokaludvalg.kk.dk

Hvilket liv udspiller  sig bag Indre Bys facader?

Hvordan er det  at bo i Indre By?

Hvilke hemmeligheder gemmer bydelen på?  

Tag et billede af din  hverdag i Indre By og få det udstillet på metrohegnet

Send dit billede til

indrebylokaludvalg@okf.kk.dk

senest søndag d. 29. juni 2014.Ved valget  i marts 2014 fik Kartoffelrækkerne indvalgt en repræsentant og en suppleant i Indre Bys Lokaludvalg.

Ingolf Ibus fra Webersgade blev valgt som repræsentant for Kartoffelrækkerne.
Ole Gade Lorentzen fra Skovgaardsgade blev valgt som suppleant.

Ingolf kontaktes lettest pr. mail: ingolf@ibus.dk

Ingolf vil løbende informere ved skrivelser, der bringes her på siden.

Informationsskrivelser fra Kartoffelrækkernes repræsentant Ingolf Ibus

Den 8. maj 2014

Kom og få indflydelse på Københavns udvikling

Københavns Kommunes Økonomiudvalg har udarbejdet en ”Kommuneplanstrategi 2014 – Den sammenhængende By”, som lige nu er i intern høring, bl.a. hos lokaludvalgene. Her præsenteres de overordnede mål og indsatser for de kommende års udvikling i København. Kommuneplanstrategien er således et styringsredskab for udviklingen og udarbejdelse af kommuneplaner. Indre By Lokaludvalg afholder debatmøde og borgermøde for at få input til høringssvar om ”strategien” tirsdag d. 13. maj kl. 19 i Billedsalen, Bethesda, Rømersgade 17. Se også http://www.indrebylokaludvalg.kk.dk/

Mvh Ingolf Ibus


Den 28. april 2014

Der er i øjeblikket følgende projekter der er relevante for beboere i Kartoffelrækkerne:

  • Parkbrugerrådet der har til formål at udarbejde en udviklingsplan for Søerne og søbredderne, har nu set dagens lys og startet. Jeg har deltaget i det første møde, som meget handlede om vedligeholdelse af søerne og de tilstødende bredder, samt fredningsbestemmelserne. Næste møde bliver d. 26. maj. Hvis nogen fra Kartoffelrækkerne har nogen tanker og idéer til, hvordan fremtidens søer skal tage sig ud, så send det på en mail til mig, så jeg kan fremføre det i rådet. Mail: ingolf@ibus.dk.

  • Der er en gruppe af omkringliggende beboere, der føler sig generet af støj fra sommerarrangementer i Østre Anlæg. Gruppen kalder sig ”Støjgruppen Østre Anlæg”, og har haft foretræde for Indre By Lokaludvalg, som sammen med gruppen arbejder videre med problemstillingen.

  • Plankeværkerne omkring Metrobyggerierne på Rådhuspladsen, Kongens Nytorv og Sortedams Søen påtænkes udsmykket med nogle fotografier. Der er derfor udskrevet en fotokonkurrence til formålet, hvor de 3 bedste bliver præmieret. Hvis du ligger inde med nogle gode billeder fra Kartoffelrækkerne og omgivelser i en høj opløsning, som må benyttes på facebook og til udstillingen, så send dem til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk, hvorefter lokaludvalgets sekretariat lægger dem ud på lokaludvalgets facebook-side, og de 3 billeder med flest likes bliver præmierede med gavekort på hhv. 1500, 1000 og 500 kr.

 Med venlig hilsen

Ingolf Ibus

Repræsentant i Indre By Lokaludvalg