Haver

Haver

Det vil i ejendommens oprindelige skøde almindeligvis fremgå
som en servitut, at den foran ejendommen beliggende have er en
del af det areal, der i sin tid blev udlagt som gade.
Ifølge lokalplanen er det bestemt, at
forhaverne skal opretholdes som have
for den bagvedliggende ejendom.
Forhaverne må således ikke f.eks.
anlægges med asfalt eller lign.

 

2. maj 2013

Afløbsinstallationer under forhaverne

Der findes et sandt virvar af afløbsinstallationer under forhaverne. En del af disse er kommunale, en anden del er private. I mange tilfælde deler man installationer med naboerne.
På generalforsamlingen blev følgende tegninger fremvist som eksempler på de ret komplicerede forhold:

Afløbsinstallationer under forhaverne

Fra referatet fra generalforsamlingen 2013 citeres følgende:

Kloakledninger under naboens have og fælles regnvandsledninger:

Kommunen har ansvaret for hovedkloakkene ude i midten af gaderne. Ligeledes har kommunen normalt ansvaret for at vedligeholde kloakstikledningerne fra hovedkloakken og indtil første brønd eller afgrening inde på privat grund (forhaverne). Husejeren sørger selv for løbende spulinger af rørene.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der i mange tilfælde løber kloakledninger fra naboernes huse under ens forhave.
Sker der brud på en sådan ledning under en nabohave, så er det udelukkende en sag mellem kommunen og den husejer, hvis have bliver gravet op, såfremt der opstår uenighed om reetablering af belægninger og beplantning.
Forhaverne ejes af Husejerforeningen, men er stillet til rådighed for husejerne. Hvis en husejer ønsker at gøre meget ud af forhaven, er det fint, men skulle det medføre særlige reetableringsomkostninger efter en opgravning, så er dette for den pågældende husejers egen regning.
Desværre synes det ikke at være muligt at tegne en forsikring, der dækker en utilfredsstillende kommunal reetablering efter en opgravning af kloakledninger.

Næsten alle huse har fælles regnvandsafløb med den ene eller begge naboer. Sådanne regnvandsafløb vedligeholdes i fællesskab, såfremt ikke andet er tinglyst på ejendommene.
Bestyrelsen opfordrer til, at man sikrer sig, at ens forsikringer også omfatter en stikledningsforsikring.