Hegnsregler

 

Hegn

20.03.2013

Forhaverne skal hegnes med et for kvarteret passende hegn.

Københavns Kommune har sendt deres beskrivelse af hvad der forstås ved "et for kvarteret passende" hegn

Beskrivelsen lyder således:

Baggrund .

Af lokalplanen fremgår, at forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende hegn efter magistratens nærmere godkendelse, med mindre anden ordning godkendes af magistraten (§ 4, stk. 2).

Center for Bydesign har udarbejdet følgende retningslinjer, som giver et overblik over, hvilke krav og hensyn, der skal tilgodeses ved opsætning og udformning af hegn, i forhold til lokalplanens bestemmelse.

Hegningen er et væsentligt element i oplevelsen af bebyggelsens arkitektoniske fremtræden. Det er derfor vigtigt, at der anvendes en type hegn, som harmonerer med husenes karakter. Det er også en stor kvalitet, at de lave stakitter i bygge­forenings­bebygg­elsen inddrager forhaverne som en del af gadebilledet og bidrager til variation og byliv i kvarteret. Det er derfor vigtigt, at hegningen er lav og har en åben karakter.

Retningslinjer for hegning mod gaden

·         Hegningen mod gaden skal udføres som stakit i træ eller metal eller som levende hegn.

·         Stakit skal have en lodret opdeling med en åbningsgrad på minimum 25 pct.

·         Stakit skal males med heldækkende maling i enten hvid, sort, grå eller grøn. 

·         Hegning mod gaden må ikke være højere end 1,4 m. Dette gælder også mod Øster Farimagsgade og Østersøgade.

·         Levende hegn må være op til 1,7 m højt.

·         Levende hegn må suppleres med trådhegn eller lukket hegn, max. 1,4 m højt, på indersiden mod haven.

·         Hegning mod Øster Farimagsgade og mod Østersøgade skal trækkes tilbage, så bygningens hjørneafskæring friholdes.

 

Godkendelse

Hegn skal godkendes i hvert enkelt tilfælde jf. lokalplanens § 4, stk. 2.

Denne beskrivelse vil senere blive indarbejdet i de relevante afsnit her på hjemmesiden. Links til forvaltningen mv. vil ligeledes blive tilføjet.

I forlængelse af forvaltningens nye retningslinjer for fortolkningen af lokalplanens bestemmelser om "et for kvarteret passende hegn" har formanden for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade henvendt sig til forvaltningen for at få en vurdering af de nyligt opsatte hegn. Der er allerede truffet en afgørelse i en enkelt af sagerne, hvor ejeren er blevet bedt om at ændre hegnets udformning. Vi afventer hvilke konklusioner forvaltningen vil drage for de andre hegnsudformninger.


Byplanlægger Berit H. Jørgensen har efterfølgende oplyst følgende om ansøgning godkendelse af stakitter og hegn:

Ansøgning kan sendes til Center for Bydesign, Bydesign@tmf.kk.dk eller
Njalsgade 13, 5. sal, Postboks 447, 2300 København S.
Hvis der er andre arbejder involveret som kunne kræve byggetilladelse, er
det bedst at skrive til byggeri@tmf.kk.dk.

Det er fint at oplyse

- ejendommen, matr. nr.
- hegnets placering på grunden (evt. markeret på plantegning)
- hegnet højde
- hegnets udformning, materialer, farve og evt. beplantning (evt. skitse
eller referencefoto)

Med venlig hilsen

Berit H. Jørgensen
Byplanlægger, Arkitekt maa.
Plan og Byrum

 

 

Hegnsordningen i København
I Københavns Kommune er
Center for Byggeri hegnsmyndighed.
De nærmere regler findes i § 16 i
Bygningsvedtægten for København.

Særlige regler for Kartoffelrækkerne

Det følger af lokalplanen, at forhaverne i
Kartoffelrækkerne skal hegnes særskilt
med et for kvarteret passende hegn.
Det vil i ejendommens oprindelige skøde
almindeligvis som en servitut være
bestemt:
at hegnspligten for ejendommens hegn i
forhave og gård gælder for hegnet mod
sydøst . det vil i praksis sige mod
ejendommen i retning af Øster
Farimagsgade (ejendommen med det
lavere matrikelnummer).
at hegnspligten for ejendommens hegn
(plankeværket) i gården mod genboen
for de lige numre gælder for halvdelen af
plankeværket mod nordøst og for de
ulige numre mod sydvest . eller i praksis
den halvdel af plankeværket som vender
mod Øster Farimagsgade.
Hegnspligten betyder, at
hegnet/plankeværket skal etableres og
vedligeholdes, af den der har
hegnspligten.
For at være sikker på hvilken hegnspligt
der gælder på ejendommen, er det
nødvendigt at undersøge tingbogen.
 

Hegnspligt.
Figuren viser principperne for "hvis der er hvis".

Øster Søgade


      Forhave        Hus                   Gård                   Hus         Forhave 

 

        Øster Farimagsgade