KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Nyhedsoversigen > Kommunalisering og parkering


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Kommunalisering og parkering

 

Den 23. december 2012

Efter kommunaliseringen af gaderne:

Her til morgen så jeg for første gang en kommunal saltspreder komme gennem gaden.
Hov! Mens jeg skriver dette, kom den igen.

Aften den 23. december 2012

Og så kom der sne:


Her finder man så grænsen mellem offentlig og privat vej.

Venlig hilsen

Webredaktøren

 

Den 19. december 2012

Gaderne i Kartoffelrækkerne er dags dato overtaget af Københavns Kommune.

Husejerne har i dag den 19. december 2012 modtaget den officielle besked om, at de private fællesveje nu er overtaget som kommuneveje.

Overtagelsen gælder de ni gader, der indtil i dag var private fællesveje. Hallinsgade er tidligere overtaget af kommunen.

Midterstykkerne (gågadeområderne) forbliver private fællesveje.

Projektleder Søren Andreas Hansen fra Center for Trafik, Vejmyndighed har dags dato pr. telefon bekræftet, at overtagelsen er trådt i kraft i og med modtagelsen af meddelelsen herom.

Søren Andreas Hansen fortalte også, at snerydningsafdelingen er orienteret. Fra og med i dag den 19.12.2012 har kommunen overtaget pligten til at rydde sne, gruse og til i øvrigt at renholde og vedligeholde de kommunaliserede dele af gaderne.

Husejere, der har grund ud mod midterstykkerne, har fortsat pligt til at rydde sne, gruse og så videre.

Peter Anderson
Webredaktør

Den 9. oktober 2012

Husejerforeningerne i Kartoffelrækkerne (undtagen Hallinsgade) har netop færdiggjort og sendt høringssvaret til kommunen om kommunaliseringen af gaderne med undtagelse af gågadestykkerne. Hallinsgade er allerede overtaget af kommunen og indgår derfor ikke i den aktuelle høring.

Som lovet i den skrivelse, Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade omdelte til sine medlemmer for en lille månedstid siden, bringes høringssvaret her på hjemmesiden:

Se høringssvaret her


Den 10. september 2012

Kommunaliseringen er gaderne er nu nært forestående.

Fra Center for Trafik, Københavns Kommune, har husejerforeninger og berørte husejere nu modtaget skrivelse om, at kommunen agter at overtage gaderne, dog minus gågadestykkerne.
Fra Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade vil der snarest blive omdelt en skrivelse om sagen - i god tid inden høringsfristen udløber den 10. oktober.
Der udestår visse detaljer i diskussionen med kommunen, men generelt er det holdningen i foreningens bestyrelse, at vi har opnået det bedst mulige resultat.

 

 

Den 15. april 2012

Generalforsamlingen den 26. marts fastsatte uændret kontingent for året 2012.
Budget for 2012:  Budget for 2012

Kommunaliseringen af gaderne og forholdene vedrørende mirterstykkerne blev drøftet grundigt.
Der arbejdes på at få etableret flere trafikdæmpende foranstaltninger, og der bliver eventuelt behov for at afholde en ny generalfoesamling, der kan udskrive et ekstra bidrag til afholdelse af udgifterne til disse foranstaltninger.

Indledningsvis var der en orientering om metrobyggeriet. Arbjderne i søen ventes påbegyndt inden for de nærmste 3 til 4 måneder.
Øster Søgade ensrettes fra Lille Triangel mod Sølvgade.

Referat fra generalforsamlingen:

Referat fra generalforsamlingen 2012

Den 27. januar 2012

Midterstykkerne bevares som private fællesveje!

Københavns Borgerrepræsentation vedtog i aftes, at midterstykkerne fortsat skal ejes af husejerforeningerne. Kommunen overtager udelukkende endestykkerne, hvor der vil blive offentlig parkering med parkeringsautomater.

I forbindelse med kommunaliseringen vil der skulle ske en ændring af den nuværende skiltning i gaderne.

Et fleral på 35 mod 18 vedtog ændringsforslaget om at undlade at kommunalisere midterstykkerne.

Beslutningsforslaget, der altså blev vedtaget med den ændring at midterstykkerne ikke overtages kan ses her: http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Borgerrepraesentationen/26-01-2012/149dea93-6657-4fb7-8596-7cec8254b643.aspx

Det er endnu for tidligt at sige noget nærmere om  den nærmere udmøntning af Borgerrepræsentationens beslutning.

 

Den 17. december 2011

Det står nu klart, at den endelige beslutning om gadernes fremtid tidligst træffes til januar.

 

Den 3. december 2011

Teknik- og Miljøudvalget indstillede på mødet i mandags, at gaderne i Kartoffelrækkerne kommunaliseres.
Et forslag om at undtage midterstykkerne fra kommunalisering blev nedstemt.

Se nærmere på kommunens hjemmeside:

http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Teknik-OgMiljoeudvalget/28-11-2011/444a1a15-3443-430b-a726-2db56e19d35f/22fbcecd-ce02-4058-898d-5e7ae706befd.aspx

 

Den 19. nevember 2011

Teknik- og Miljøudvalget ventes at have kommunaliseringen af Kartoffelrækkerne på dagsordenen den 28. november.

 

Den 28. oktober 2011

Borgerrepræsentationen besluttede at sende forslaget tilbage til Trafik - og Miljøudvalget, idet man ønskede, at der førtes flere forhandlinger med beboerne i rækkerne inden en endelig beslutning.

Indstillingen er dog fortsat, at kommunen ønsker at overtage gaderne.

 

Den 7. oktober 2011

Et udvalg fra Husejerforeningen havde mandag den 3. oktober foretræde for økonomiudvalget på Københavns Rådhus.

Udvalget sendte efterfølgende forslaget om kommunalisering af gaderne i Kartoffelrækkerne videre til beslutning på Borgerrepræsentationens møde den 13. oktober 2011.

Økonomiudvalget afgav følgende protokolbemærkning: ”Et enigt Økonomiudvalg anmoder om, at der ved sagens behandling i Borgerrepræsentationen foreligger et notat om de relevante juridiske regler på området. Økonomiudvalget anmoder om Teknik- og Miljøforvaltningen inden mødet i Borgerrepræsentationen har undersøgt muligheden for at friholde de fælles arealer i midten af vejene i Kartoffelrækkerne.”

 

Korrespondancen i sagen om kommunalisering og parkeringsændringer er omfattende, men for at alle kan få lejlighed til at kigge nærmere på sagen, er materialet nu tilgængeligt via siden:   Kommunalisering og parkering.

I tiden inden sagen kommer for i BR foregår der et omfattende arbejde med at kommunikere problematikken ud i offentligheden via aviser, lokalblade, radio og tv.

Den 26. september 2011

I dag havde en delegation bestående af Per Lachmann, Jens Peter Vesterager og Ole Gade Lorentzen foretræde for Trafik - og Miljøudvalget.

Udvalget oplæg findes på siden om Kommunalisering og parkering.

 

Den 23. september 2011

Husejerforeningen inviterer beboerne til møde om kommunaliseringen:

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade 

Til beboerne i Kartoffelrækkerne

På årets generalforsamling i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade blev de kommunale tanker om en kommunalisering af gaderne i Kartoffelrækkerne og indførelse af parkometerparkering grundigt diskuteret. Bestyrelsen blev bedt om at arbejde videre med sagen og herunder at søge nærmere oplysninger om de involverede juridiske spørgsmål. Desuden besluttede man, at bestyrelsen om nødvendigt skulle indkalde til et nyt møde om sagen.

Bestyrelsen nedsatte efter generalforsamlingen et udvalg, der skulle arbejde videre med sagen. Udvalget har sendt en række breve til kommunen om sagen. En del af disse breve og svarene herpå kan ses på Kartoffelrækkernes hjemmeside:  http://kartoffelraekkerne.dk/?download=kommunaliseringen.pdf

Senest har Teknik – og Miljøudvalget i Københavns Kommune ved skriftlig afstemning den 12. september 2011 besluttet at indstille til Borgerrepræsentationen, at gaderne i Kartoffelrækkerne kommunaliseres. Denne beslutning er truffet på trods af Husejerforeningens anmodning om at få foretræde inden sagen blev behandlet.

Den endelige beslutning i Borgerrepræsentationen ventes truffet den 13. oktober 2011.

 Bestyrelsen for Husejerforeningen har på denne baggrund besluttet at indkalde til et møde om kommunaliseringen af gaderne i Kartoffelrækkerne.

I forbindelse med mødet planlægges en debat med de trafikpolitiske ordførere fra Borgerrepræsentationen

Mødet afholdes mandag den 3. oktober 2011 kl. 1930

Sted: gymnastiksalen på Bordings Friskole Øster Søgade 86, 2100 København Ø

Foreløbig dagsorden:

Kl. 19.30 – 20.00:
Velkomst og orientering om de aktiviteter, der er foregået siden
 generalforsamlingen samt orientering om planlagte tiltag.

Kl. 20.00 – 21.00:
Dialog med politikere fra Borgerrepræsentationen (med det forbehold, at det på
nuværende tidspunkt er usikkert om der er politikere, der vil møde op for at tale med os).

Kl. 21.00 – 21.30:
Spørgsmål og drøftelse efter at politikerne er gået.

Med venlig hilsen

Jens-Jacob Paludan
Formand for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

 

Den 16. september 2011

De vigtigste emner på mandagens bestyrelsesmøde var naturligvis den kommunale overtagelse af gaderne - og postkassesagen.

Bestyrelsen vil snarest muligt indkalde til et orienteringsmøde om kommunaliseringen og kampen mod denne.

Mødet vil blive afholdt i gymnastiksalen på Bordings Friskole. Her vil der være plads til de sikkert mange interesserede medlemmer.

Se forslaget, der er fremlagt i Teknik - og Miljøudvalget:

http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Teknik-OgMiljoeudvalget/12-09-2011/3a69a5cf-6ae7-4fc0-8a10-11e54cfe7af1/bca27c09-df41-49e9-a8e7-fc5ce0f33ead.aspx

Såvel Husejerforeningen som Indre Bys Lokaludvalg har søgt om at sagen udsættes således at der skal foretages en egentlig høring inden politikerne træffer en beslutning i sagen.

Der arbejdes videre med postkassesagen. Hidtil har alle forsøg på at bløde postvæsenet op dog været frugtesløse.

Referat fra bestyrelsesmødet: http://kartoffelraekkerne.dk/?download=ref-best-12-09-11.pdf

 

Den 8. oktober 2011

Husejerforening har sendt en række skrivelser og modtaget en del svar i perioden fra maj til oktober 2011. Disse kan ses herunder:

Foreningens brev til borgmestrene

Svar fra direktøren 16. juni 2011

Brev til direktøren 7. juli 2011

Brev fra direktøren 8. august 2011

Brev til direktøren den 16. august 2011

Brev til advokat 24. august 2011

Brev fra Indre By Lokaludvalg 9. september 2011

Brev fra direktøren 12. september 2011

Svar fra bormesteren med bilag 19. september 2011

Talepapir ved modtagelse i Teknik. og Miljøudvalget 26. september 2011

Foreningens forslag til problemløsning

Oplæg til fremmøde hos Økonomiudvalget 4. oktober 2011

 

Udvalget fra Husejerforeningen mødtes med Økonomiudvalget den 4. oktober 2011.

Efterfølgende besluttede udvalget at sende sagen videre til beslutning i Borgerrepræsentationen den 13. oktober.

Der blev medsendt følgende bemærkning:

Økonomiudvalget afgav følgende protokolbemærkning: ”Et enigt Økonomiudvalg anmoder om, at der ved sagens behandling i Borgerrepræsentationen foreligger et notat om de relevante juridiske regler på området. Økonomiudvalget anmoder om Teknik- og Miljøforvaltningen inden mødet i Borgerrepræsentationen har undersøgt muligheden for at friholde de fælles arealer i midten af vejene i Kartoffelrækkerne.”

 

I juni 2010 kom sagen første gang til Husejerforeningens kendskab. Der blev da lagt følgende på hjemmesiden:

Den 7. juni 2010

I 1990 var ordningen med parkeringszoner ganske ny. Østervold kvarter lå i en zone med parkeringstakst på 4 kr. i timen.

Kommunen var klar med billetautomater sidst på året.

Kommunen måtte - og må - ikke opkræve parkeringsafgifter på private gader.

Bestyrelsesrepræsentanter havde et møde med Vejkontoret, hvor man aftalte, at der ville være flere mulige løsninger på de problemer, der ville opstå i og med at de private gader i rækkerne fremover ville være gratis p-område midt i en betalingszone.

På bestyrelsesmødet den 19.september 1990 blev sagen gennemgået og den daværende formand, Peter Thorning meldte ud, at det stod klart, at de enkelte gader kunne vælge mellem tre muligheder for skiltning. Valget skulle ske i hver enkelt gade ved en flertalsbeslutning.

Efterfølgende var der møder i gaderne. Skovgaardsgade afholdt besluttende gademøde den 29. oktober 1990. Her besluttede man at indgå i den fortsat gældende ordning, der indebar at beboerne skulle betale p-licens og at kun biler med ØV-mærke måtte parkere i gaderne.

Samtlige syv gader under Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade besluttede sig for den samme ordning.

De to selvstændige gader I. A. Schwartzgade og Voldmestergade gik ligeledes ind i ordningen, medens den sidste gade, Hallinsgade, besluttede at holde sig helt uden for ordningerne.

 

Den 6. juni 2010

Svar vedr. parkering

Fra kommunen har Jens-Jacob Paludan modtaget følgende svar om planerne for eventuelle ændringer i gadernes status og parkeringsforhold:

Modtaget den 4. juni 2010

Kære Jens Jacob Paludan

 

Tak for dit spørgsmål.

 

Som du måske har set i avisen eller hørt i de elektroniske medier er der på

nuværende tidspunkt ikke truffet nogen beslutning i Borgerrepræsentationen

om at optage Wiedeveldtsgade, Jens Juels Gade, Abildgårdsgade,

Eckersberggade, Wilhelm Marstands Gade, Skovgaardsgade eller Høyensgade i

registeret for offentlige veje.

På den anden side forudser jeg at forvaltningen i fremtiden vil komme til at

se nærmere på dette spørgsmål. Det skyldes at kommunen i området inden for

jagtvejslinien arbejder på at få et ensartet administrationsgrundlag for

reguleringen af trafik (og herunder parkering) på alle veje.

I forbindelse med indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget om Byrums- og

parkeringsstrategi for Indre By, varsler forvaltningen således også at den

vil se på de sidste private veje inden for området.

På nuværende tidspunkt er der dog ikke nogen konkrete planer.

 

 

Med venlig hilsen

 

Søren Kastoft

Projektchef

 

Den 30. maj 2010

Nye parkeringsregler i rækkerne???

Politiken og TV Lorry har i dag bragt oplysninger om, at forvaltningen i Københavns Kommune ønsker Kartoffelrækkerne bragt ind under den generelle p-ordning i de indre dele af byen.
Dette vil betyde, at der skal opstilles parkeringsautomater og at alle, der betaler en parkeringsbillet så kan parkere i gaderne.

Kommunen skal overtage de privatejede gader, før de kan bringes ind under generelle ordning i København.

Det fremgår af omtalen i Politiken, at sagen ikke er sendt fra forvaltningen til politikerne på Rådhuset endnu.

For et par år siden oplyste man fra kommunal side, at man ikke havde kig på rækkerne. Det skete i forbindelse med privatiseringen af Lille Farimagsgade.

Af kommunens hjemmeside fremgår det imidlertid, at det udelukkende drejer sig om Hallinsgade, idet de øvrige gader jo allerede er inde under en parkeringsordning, der indebærer at beboerne betaler beboerlicens.

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Parkering/Parkeringsstrategi/overtagelse/listeprivateveje.aspx

Jens-Jacob Paludan, der er formand for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade og for Kartoffelrækkernes Fællesudvalg er straks gået i gang med at undersøge sagen.