KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Nyhedsoversigen > Referat fra generalforsamlingen 2009


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Referat fra generalforsamlingen 2009

24. marts 2009

Referatet fra generalforsamlingen den 16. mars 2009 er nu parat.

Referatet vil senere sammen med referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts blive omdelt til medlemmerne.

Referatet kan også læses her:

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt mandag den 16. marts 2009 i Esajas Kirkens krypt.

Ved mødets start var der enten ved fuldmagt eller personligt fremmødt 74 husstande repræsenteret. Der var også en del gæster som gik efter indslaget om Metroringen.

1.       Thomas Krag bød velkommen og foreslog Sigmund Lubanski som dirigent, hvilket forsamlingen accepterede.

2.       Sigmund Lubanski konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved udsendelse mere end 4 uger før afholdelse, samt at generalforsamlingen blev afholdt i marts. Samtidig udpegede han Tonni fra Wiedeweldtsgade og Sascha fra Jens Juels Gade som stemmeoptællere.

3.       Efter en kort velkomst overlod han ordet til Lotte Andkjær fra LE 34.

4.        Lotte Andkjær holdt et meget informativt indlæg om Metroringen. Der blev især fokuseret på tunnelarbejdspladsen i Sortedamssøen, med de afledte gener det uvilkårligt vil medføre. Lotte Andjær tilbød man altid kan kontakte hende for yderligere information på enten telefon 72 42 49 06 eller på mail lba@m.dk. Der vil også løbende være informationer at finde på www.m.dk/cityringen.

5.       Thomas Krag fremlagde formandens beretning, hvor han gjorde rede for de problemstillinger bestyrelsen havde drøftet på de 6 møder der var afholdt siden sidste generalforsamling.

·         Sagerne med kommunen om ombygninger med facadeændringer bliver færre og færre. Der er dog stadig uafsluttede sager om overtrædelser af lokalplanen, hvor kommunen er alt for langmodig efter bestyrelsens mening.

·         Gaderenoveringen er nu afsluttet.

·         Gadebelysningen er blevet påsat gitre og delvist udskiftet.

·         Uheldige oplevelser med kælderudgravninger er efterlyst, og kommunens praksis med ikke at forlange byggetilladelse er søgt afklaret.

·         Forslag til trafiksanering af Øster Farimagsgade er tilsendt kommunen, som har lovet at arbejde på en hastighedsnedsættelse.

·         Arbejdet med det fælles net for rækkerne ligger stille.

·         Optagelse af andre gader i Husejerforeningen vil være muligt såfremt de nye vedtægter vedtages (aktuelt er Webersgade interesseret).

6.       Kassereren fremlagde regnskabet for 2008, som var udsendt med indkaldelsen. Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

7.       Forslaget til vedtægtsændringerne blev fremlagt af Thomas Krag. Ændringerne var medsendt indkaldelsen og kan desuden ses på hjemmesiden. Efter en kort gennemgang, og en enkelt tilføjelse til at gøre vedtægterne kønsneutrale, blev der stemt om vedtægtsændringerne. 72 husejere stemte for og en enkelt stemte blankt, hvorved forslaget blev accepteret. Da der ikke var 84 af husejerforeningens medlemmer tilstede, kunne forslaget ikke umiddelbart godkendes. Der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling mandag den 30. marts 2009 kl. 19.30 samme sted, som allerede varslet i den oprindelige indkaldelse.

8.       Der var ikke indkommet yderligere forslag til generalforsamlingen.

9.       Budgettet blev gennemgået af Thomas Krag. Efter et par afklarende spørgsmål blev budgettet enstemmigt vedtaget.

10.   Kontingentet blev af en enig generalforsamling godkendt til igen i 2009 at være på kr. 750,-

11.   Da Thomas Krag ønskede at fratræde opstillede Jens-Jacob Paludan som formandskandidat, og blev valgt uden modkandidat.

12.   Da foreningen nu manglede en næstformand stillede Jens Haldager op og blev valgt uden modkandidat.

13.   Som gaderepræsentanter for de næste to år blev valgt :

·        Wilhelm Marstrandsgade: Ebbe Andersen.

·        Skovgårdsgade: Ole Gade Lorenzen.

·        Eckersberggade: Gadeformand ukendt.

·        Høyensgade: Gadeformand ukendt.

14.   Som gadesuppleanter for de næste to år blev vagt:

·         Wiedeweldtsgade: Claus Jørgensen.

·         Jens Juels Gade: Morten Bennedsen.

·         Abildgårdsgade: Peter Egebjerg Møller.

15.   Som voldgiftsmand for de næste 3 år blev Sigmund Lubanski valgt.

16.   Som revisor for de næste to år blev Jens Lind valgt.

17.   Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

·         Der blev givet en opfordring til at støtte Sortedamsgruppen.

·         Der kom en opfordring om at de enkelte gader indsamler tal på vand-, varme- og el-forbrug i gaderne så man har mulighed for at sammenligne energiforbruget. WMG har startet initiativet og er allerede i gang.

·         Der kom en opfordring til bestyrelsen om at arbejde på, at generne ved Metroringens anlæggelse minimeres.

18.   Sidst takkede dirigenten for god ro og orden, og kasseren uddelte vingaver til afgående bestyrelsesmedlemmer.

 Østerbro den 18. marts 2009                       Jens-Jacob Paludan