Pas på dit hus

Indledende bemærkninger

 

 

Denne vejledning er udarbejdet omkring år 2000.

Der er sket en MANGE ændringer i kommunens praksis med hensyn til dispensationer fra lokalplanen siden da.
Der er også ændringer med hensyn til hvilke ombygninger mv. der kræver byggetilladelse.

Det er i alle tilfælde de nugældende regler - 2017der gælder. Ved ombygninger mv. er det generelle råd:

Søg tilladelse hos kommunen.

 

OBS DER ER MEGET FORÆLDET MATERIALE HER
DER ER EN NY OPDATERET HJEMMESIDE PÅ VEJ
dEN NYE SIDE VENTES KLAR OMKRING DECEMBER 2017

 

Den følgende vejledning er udarbejdet for at hjælpe husejerne i forbindelse
med såvel ombygninger, som med den løbende vedligeholdelse af husene,
således at de kan undgå at gøre noget forkert, der vil blive forlangt rettet - med deraf
følgende økonomiske konsekvenser,
samt for at sikre, at vedligeholdelse
 bliver gjort bedst og billigst muligt.

I det følgende er lokalplantekst gengivet med fed kursiv tekst.

Lokalplanen fastlægger helt generelt om vore huse, at
Ændringer i bebyggelsen, for så vidt angår bygningernes materialer,
udformning, farve og øvrige fremtræden, skal efter Magistratens
køn være samstemmende med omgivelserne og områdets
karakter
.

Det betyder, at man skal være varsom med at foretage reparationer eller
ændringer, der på nogen måde ændrer husets udseende. Man bør først sikre
sig, at ændringerne ikke at kommer i konflikt med Lokalplanen.
Denne vejledning vil besvare en lang række spørgsmål i den forbindelse,
men hvis der stadig er tvivl om noget, er det bedre at spørge, end at risikere
at skulle lave noget helt om, fordi det er gjort forkert. Man kan i denne
forbindelse ikke gå ud fra, at håndværkere, som bliver engageret, er bekendt
med de særlige krav, der stilles til reparation af vore huse.
Det er i øvrigt en god regel for vedligeholdelse af gamle huse at foretage
årlige eftersyn - og lave eventuelle småreparationer hen ad vejen, i stedet for
at vente på "den store renovering".


Foto: Michael Daugaard

Husejerforeningen påtager sig intet projekteringsansvar for vedligeholdelses-
vejledningens anbefalinger. Ved større og komplicerede ombygninger og vedligeholdelsesarbejder må det derfor anbefales, at man kontakter en rådgivende arkitekt/ingeniør.

På de følgende undersider behandles en lang række væsentlige emner af interesse for husejeren.

Du kan også bruge hjemmesidens søgefunktion.