Servitutter


Siden er under ombygning.

Her kommer snart oplysninger om flere gældende servitutter.Lokalplanen


Lokalplan nr. 115 er vedtaget i 1987 i henhold
til lov om kommuneplanlægning. Lokalplanen gælder for
området begrænset af Øster Farimagsgade, Webersgade, Øster
Søgade og sydvestskellene af ejendommene med matr.nr.ne 755
og 762 Østervold Kvarter.


Lokalplanen bestemmer generelt, hvad dette område skal/må
anvendes til. Det fremgår, at lokalplanen skal opretholde
området som boligområde samt sikre bevaring af den
eksisterende byggeforeningsbebyggelse.
Lokalplanen er i sin helhed gengivet herunder.
I en række afsnit i "Pas på dit hus" citeres de relevante dele af lokalplanen.

Københavns Kommune Lokalplan nr. 115

 

Lokalplan for området begrænset af Østre Farimagsgade,Webersgade, Øster Søgade og sydvestskellene af ejendommene matr.nr.ne 755 og 762 Østervold Kvarter, København .

I henhold til lov om kommuneplanlægning (lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for området.

§ 1. Formål

Formålet med lokalplanen er at opretholde området som boligområde samt at sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Formålet er desuden at afløse de hidtil gældende men tidsbegrænsede servitutter vedrørende anvendelse og bebyggelse med mere tidssvarende bestemmelser.
Det er herunder hensigten, at bestemmelserne
vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden skal sikre en bevaring af såvel bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdetaljer på det enkelte byggeforeningshus.

§ 2. Område

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr. 25.295 og omfatter ejendommene matr.nr.ne. 197-216, 222- 261, 264-273, 275-303, 309-328, 332-362, 366-395, 411-439, 444-471, 473-499, 501- 526, 530-554, 560-641, 645-681, 684-707 og 930 Østervold Kvarter, København, vejarealerne matr.nr.ne. 80, 125, 126 og del af 28 ibd. samt alle parceller, der efter 1. oktober 1985 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

§ 3.Anvendelse

Stk. 1

Området fastlægges til boligformål.
Der kan efter Magistratens nærmere godkendelse indrettes bebyggelse til mindre kollektive anlæg og institutioner - herunder vuggestuer og børnehaver - der naturligt finder plads i området.

St. 2*)

I bebyggelsens stueetage mod Øster Farimagsgade må der foruden boliger indrettes butiks- og kontorlokaler og lignende, der efter Magistratens skøn naturligt kan indpasses i et boligområde.
Der må ikke udøves virksomhed, som efter
Magistratens skøn er til ulempe for de omboende.

§ 4.Vejforhold

Stk 1

De eksisterende vejlinier opretholdes.

Stk 2*)

I Voldmestergade, J.A. Schwartz Gade, Hallinsgade,Høyensgade, Skovgaardsgade, Marstransdgade, Eckersberggade, Abildgaardsgade, Jens Juels Gade og Wiedeweltsgade skal den del af vejarealet, der er anbragt som forhaver opretholdes som have for den bagved liggende ejendom.

Forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende hegn efter magistratens nærmere godkendelse, med mindre anden ordning godkendes af magistraten.
På forhavearealerne kan der efter magistratens nærmere godkendelse opføres vindfang og overdækninger over døre.

§ 5. Bebyggelsens omfang og placering

Stk. 1

De eksisterende byggeforeningshuse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Magistratens særlige tilladelse, jf. dog § 6.

Stk. 2

Retablering af bygningsdele skal efter Magistratens nærmere godkendelse ske i samme omfang og med samme placering og udformning som den eksisterende bebyggelse, jf. i øvrigt § 6.

§ 6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 1*)

Ændringer i bebyggelsen, for så vidt angår bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige fremtræden skal efter Magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter.
Eksisterende bebyggelse må i nævnte henseende
ikke ændres uden Magistratens tilladelse, medmindre ændringerne iagttager bestemmelserne i stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2

a) Ydermure mod gade- og gårdside skal opretholdes som blank murværk med eksisterende forbandt, bånd og gesimser.

b) Eksisterende fagdelinger og muråbninger omkring vinduer og døre skal opretholdes, dog kan mod gårdside udføres direkte udgang fra stueetagen, samt opsættes franske altaner i de øvrige etager, når bredde af eksisterende murhuller og kviste bevares.

c) Døre og porte skal udføres af træ med fyldninger og inddelinger som oprindeligt.

d) Vinduer i facader skal udføres af træ, som sidehængte udadgående dannebrogsvinduer med planglas.

e) Alt udvendigt træværk skal males.

Stk. 3

a) tagdækning skal udføres med naturskifer eller andet plant tagmateriale med tilsvarende udseende, dimension og fastgørelsesmetode.

b) tagvinduer mod gade skal udføres som traditionelle 4- eller 6- stens jernvinduer, eller som vinduer af træ med tilsvarende mål. Mod gård må der installeres almindelige ovenlysvinduer.

c) Kviste mod gade skal udføres som de oprindelige 2 fags kviste eller som 3 fags kviste beklædt med zink på tag og flunker, og kviste mod gård skal udføres på tilsvarende måde.

d) Udluftninger og ventilationshætter skal anbringes på gårdsidens tagflade.

e) Skorstene og fælles brandgavle skal opretholdes, brandkamme skal være afdækket med teglsten.

  Stk. 4

Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted uden Magistratens godkendelse.

Stk. 5

Antenneanlægs placering skal godkendes af Magistraten.

§ 7. Ubebyggede arealer.

Stk. 1

Friarealet skal anlægges som opholdsareal.

Stk. 2

Træer skal bevares i videst muligt omfang.

 

§8. Eksisterende forhold

  Lokalplanens bestemmelser skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den nuværende udnyttelse af bebyggelsen, forudsat at denne udnyttelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlige.

 

§9. Påtaleret

Københavns Magistrat har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.

 

§10. Dispensationer

Den samlede magistrat kan indrømme sådanne dispensationer, som ikke vil være i strid med principperne i planen.

  Nærværende lokalplan med indhæftede plan 25.295 er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 29. oktober 1987 og endeligt bekendtgjort den 20. november 1987.

 

*) Borgerrepræsentationen har i forbindelse med lokalplanens vedtagelse truffet beslutning om, at Magistraten forud for meddelelse af tilladelse i medfør af bestemmelserne i lokalplanens §3, stk. 2, §4, stk. 2 og §6, stk. 1, skal foretage høring af Kartoffelrækkernes fællesudvalg.

 

 

 

Servitutter

Foruden den regulering, der finder sted
ved lokalplanen, er der på den enkelte
ejendom tinglyst en række servitutter.
Servitutterne omfatter typisk forhold
vedrørende ejendommens benyttelse,
forsyningsledninger, hegnspligt etc.
Servitutterne på en ejendom bør kendes
af enhver husejer. Der kan være forskel
på servitutterne fra ejendom til
ejendom, og det er derfor vigtigt, at
man gør sig bekendt med servitutterne
evt. skaffer sig en kopi.
Servitutterne for den enkelte ejendom findes i tingbogen på
København Kommunes Tinglysningskontor. Vær opmærksom
på, at tinglysning i dag finder sted elektronisk således, at den
skrevne tingbog der findes på tinglysningskontoret ikke længere
er ajourført. På tinglysningskontoret kan man få en udskrift til
gennemsyn. Man kan indhente en udskrift ved skriftlig .
henvendelse til tinglysningskontoret.

De servitutter, der gælder for
ejendommene i Kartoffelrækkerne vil
almindeligvis være indeholdt i det
oprindelige skøde på ejendommen.

Tinglysningskontoret findes her:

Tinglysningskontoret
Hestemøllestræde 4, 2.tv.
1464 København K