MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CAB60F.40AFACE0" Dette dokument er en webside i én fil. Det kaldes også en webarkivfil. Hvis du ser denne meddelelse, skyldes det, at webbrowseren eller editoren ikke understøtter webarkivfiler. Hent en webbrowser, der understøtter webarkivfiler, f.eks. Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CAB60F.40AFACE0 Content-Location: file:///C:/64E9C638/debat-2001-2008.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Svar vedr

Svar vedr. vinduesfarver 6/22/2007 Det er alt andet end ligegyldigt hvilken farve man vælger til døre og vinduer. Man skal nemlig ikke blot selv= se på farven dagligt, det skal i langt højere grad ens genboer - foruden naboer og dem, der af andre grunde kommer forbi.

Af lokalplanen fremgår, at træværk (altså dø= re og vinduer) skal være malet, og at farven skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter.

I den bog, som Husejerforeningen udgav i 2000, hedder det om farver: "Farverne på døre og vinduer bør være rolige= og afdæmpede og må ikke optræde skarpe og selvlysende. Facad= ens vinduer og døre bør have samme farveholdning, dog kan hoveddøren males i en anden farve. Hoveddøre var oprindelig malede eller lakerede. Man bør altid i sit farvevalg huske på,= at det ikke er en selv, der fortrinsvis skal se på den udvendige farve -= det er genboerne og sagesløse forbipasserende".

Det vil være hensigtsmæssigt at følge disse henstillinger (om end det skal medgives, at ikke alle Rækkernes huse lever op til d= em). Jeg vil herudover opfordre til, at man - inden man maler - snakker med nabo= er og genboer, hvis man har tænkt sig at male dør og vinduer i en= ny farve.

Med venlig hilsen

Thomas Krag
Formand, Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Vinduesfarve i Kartoffelrækkerne.6/16/2007 Er det fuldstændig ligegyldigt hvilken farve man maler sine vinduer og dør i ud mod vejen?Starinlysene flammer for Ungeren! 3/5/2007 Det var et bevægende syn at gå rundt i gaden her til aften og se hvor mange som havde fulgt opfordringen til at sætte levende lys i vinduet hvis man var ked af Ungeren's nedrivning. Ritt bor her! - og lysene flammer i vinduerne! Det er dejligt at vide at vi (også) her i rækkerne er en broget forsam= ling med mange forskellige meninger og holdninger... Victor, WMG 29Ændret lokalplan - ja tak 1/11/2007 9:36:38 AM Lokalplanen har været et godt værktøj for husejerne, men den kan forbedr= es på visse punkter.

Jeg mener generelt at lokalplanen har været et godt værktøj = for os beboere, bestyrelsen og for Københavns Kommune, den har sikret os= mod de værste bommerter, og givet os entydige retningslinier for vedligeholdelse og modernisering af vore små huse.

Men nogle små ændringer og præciseringer vil jeg da foresl&ar= ing; (skrevet med rødt):

K&o= slash;benhavns Kommune Lokalplan nr. 115

§ 6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 2

a) Ydermure mod gade- og gårdside skal opretholdes som blank murværk med eksisterende forbandt, bånd, gesimser og sålbænke af skifer .

Eksisterende fagdelinger og muråbninger omkring vinduer og døre skal opretholdes, dog kan der udføres en altan incl. dør på 1. sal over indgangsdøren, når bredde af eksisterende murhuller bevares.

b) Eksisterende fagdelinger og muråbninger omkring vindu= er og døre skal opretholdes, dog kan mod gårdside udføres direkte udgang fra stueetagen, samt opsættes franske altaner i de øvrige etager, når bredde af eksisterende murhuller og kviste bevares.

c) Døre og porte skal udføres af træ med fyldninger og inddelinger som oprindeligt.

d) Vinduer i facader skal udføres af træ, som sidehængte udadgående dannebrogsvinduer med planglas.

e) Alt udvendigt træværk skal males.

Stk. 3

a) tagdækning skal udføres med naturskifer eller andet plant tagmateriale med tilsvarende udseende, dimension og fastgørelsesmetode. Afslutninger ved frontispice, brandgavl og skorsten skal udføres med mørtelfuge.

b) tagvinduer mod gade skal udføres som traditionelle 4- e= ller 6- stens jernvinduer, eller som vinduer af træ med tilsvarende m&arin= g;l.

På tagfladen mod gaden må der maksimalt isætte= s 2 ovenlysvinduer, og højest 1 ovenlys i frontispicen, af typen Velux C= 02 eller Velux GVO,.

På tagfladen mod gården må der maksimalt isættes 2 ovenlysvinduer, af typen Velux M 04.

c) Kviste mod gade skal udføres som de oprindelige 2 fa= gs kviste eller som 3 fags kviste beklædt med zink på tag og flunk= er, og kviste mod gård skal udføres på tilsvarende måd= e.

d) Udluftninger og ventilationshætter skal anbringes på gårdsidens tagflade.

e) Skorstene og fælles brandgavle skal opretholdes, brandkamme skal være afdækket med blådæmpet teglsten.

f) Tagrender og nedløb skal udføres af zink.

Stk. 4

Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted ud= en Magistratens godkendelse.

Stk. 5

Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for antenner på facader eller tag.

§ 7. Ubebyggede arealer.

Stk. 1

Friarealet skal anlægges som opholdsareal.

V= enlig hilsen

J= ens Lind

Jens Lind, Jens Juels Gade 36 -Bilparkering i gaderne 10/3/2006 Biler med beboerlicens ØV (Østervold) må parkere i hele ØV-området, herunder Stockholmsgade, hvor der ikke gælder lokale restriktioner. ØV området kan ses på parkering.dk Ved indkørslen til kartoffelrækkegaderne er der skilte, der betyder "al indkørsel forbudt" med undertavlen "ærindekørsel tilladt" og på samme undertavle "Gågade 40-80 meter".

Herudover er der skilte, der siger at parkering er forbudt med mindre man h= ar ØV-beboerlicens. Man kan altså takket være sidstnæ= vnte skilte ikke lovligt parkere uden ØV-licens, selvom man har betalt fo= r en parkeringsbillet.

Hvad det første skilt egentlig betyder er uvist. Havde det alene haft undertavlen "ærindekørsel tilladt" ville det betyde,= at alene folk med ærinde i den pågældende gade måtte køre ind i gaden. I og med, at det ligeledes har anført "Gågade 40-80 meter" på undertavlen, kan skiltet imidlertid betragtes som en varsling af et forbud mod andet end ærindekørsel i gågaden (midterstykket), mens resten af g= aden kan befares af alle, der dog må bakke ud, med mindre de har et ærinde i gaden. Et "ærinde" er i denne forbindelse aflevering og afhentning af ting og sager eller besøg, men ikke parkering. Men alle med ØV-licens kan efter denne sidste tolkning parkere i gaden, blot de bakker ud igen, hvis ikke de parkerede i forbindel= se med et ærinde.

Københavns Kommune har den tolkning, at gaderne i kartoffelrækkerne er reserveret parkering for beboere i kartoffelrækkerne. Hvorledes denne tolkning hænger sammen med skiltene er uvist.

Politiet har oplyst, at skal være tale om meget grelle tilfælde= af ikke-ærinde parkering, før de skrider til handling. Og Skovgaardsgade har lovet ikke mere at sætte sedler i biler fra andre gader, dersom de måtte parkere i Skovgaardsgade.

Jeg håber, at jeg herved har bragt din forvirring omkring parkeringsreglerne op på et højere niveau.

Bedste hilsner

Thomas Krag Thomas KragBilparkering 10/1/2006 Jeg har for længe siden indsendt min holdning = til biler i byen etc. Jeg har sådan set opgivet debatten da bilen jo er v= ores kæreste eje, så dette skal opfattes som et reelt SPØRGSMÅL. Hvorfor må vi gerne parkere vores øser= i Stockhlomsgede m.v. , når de ikke må parkere i vores gader. Og = det er et spørgsmål. De allervenligste hilsener fra Annette Ø.F. 41 Annette Henriksen  Ny lokalplan - Nej tak. 8/30/2006 Overvejelser om en ny lokalplan til erststning for den gældende ligner for mig en blind vej eller en farl= ig rute for bebyggelsen - Læser man lokalplanens §1 på ca 8 linier, vil jeg mene at minimum 85% af alle ejere, vil mene at ordlyden er fuldt dækkende - En eventuel ny lokalplan kunne skrives i to retninge= r, en mere restriktiv, læs regid, hvor man ned til farvekoder og skruety= per tog stilling til alle ændringer, besværlig og unødvendig= - Den mere løsslubne og liberale lokalplan kunne slippe de frie og ikke altid lige langtidsholdbare løsninger fri, acompagneret af midlerne i firværdibanken. Nej jeg tør ikke tænke på hvad der ville ske i begge tilfælde. Byggeforeningshusene i Svanemøllen= har den mere regide version af en lokalplan og kæmper med en for hø= ;j detaljering. Beboerforening og kommune skal fungere som myndighed på urimeligt små varianter af lokalplantolkning. Svanemølle-bebyg= gelsen har for mig lidt af en tynd lakering med kedelighed over sig. Kartoffelrækkerne fik en lokalplan lige på det rette tidspunkt - Skaderne var ikke så store i 80érne og samtidig blev der skabt= en koncensus i det danske samfund om at bevare - Dannebrogsvinduernes nye indm= arch - Filtsningen af murværk ophørte og tagdækning i skifer = blev normalt. Farverne rettede ind i en skala der var mere naturlig end de pangfarver man tidligere havde blandet på pædagogseminarierne og eksperimenteret med i den ringste del af arkitektverdenen. Der er balance n= u, det fungerer uden stor friktion og bebyggelsen bliver løbende flotte= re og flottere. Med de byggetekniske udviklinger der trods alt sker, vil vi ko= mme til at opleve nye typer altaner, vinduer, døre med mere - Nogen af d= isse vil passe til §1, spare energi eller bare naturligt kunne indpasses - Andre materialer vil falde helt ved siden af, og tak for det. Den nuværende lokalplan har en indbygget elastik i fortolkning af, hvorle= des §1 opfyldes. Den rummer muligheden for at en løbende teknologisk udvikling, og de varierende behov for ændringer styret af lokalplanen, kommer bebyggelsen til gode, uden at det kommer til at ligne et frivæditeater anno 2006 eller 07. Bebyggelsen er berømmet langt syd for dybbøl og vest for de sidste fiskerbanker i Nordsøen - Det er en rigtig international perle som mange opsøger. Vi som lige = nu ejer bebyggelsen, har en stor arv at vedligeholde - Ikke som museum, men me= d en langsom fornyelse og opretning, der får bebyggelsen til løbend= e at opfylde lokalplanen, vedligeholde kvaliteten og samtidig give mulighed for = et nutidigt liv - Ikke de gamles gamle by som museum, men de levendes bevarede bebyggelse. Vi skal tænke på "hvad vil kommende beboere si= ge om vores måde at passe på arven om 50 år? Ny lokalplan, n= ej tak. Jens Haldager JJG 5 Jens HaldagerRyd gaderne - Vi skal til 8/21/2006 I dag den 21. august har vi fået = brev fra Eltel (det tidlige Københavns Belysningsvæsen i nye klæder). Eltel er pludselig i fredags kommet i tanke om at gadeamatur= ene og wirer til disse skal efterses - Det er jo fint at de vedliholdes, men mon ikke de planer har været kendt af Eltel før i fredags så varslet kunne forbedres. Med et mere realistisk varsel og med måske 2 eller 3 gader ad gangen, ville det være lettere at imødekomme,= da de ca. 300 biler der holder i de 10 gader ikke alle kan skilles ad og stabl= es i kældrene. Alle de der ikke bor i gaderne må formodes at have fået samme besked, eller kan liftene hoppe over dem? Laver men den sl= ags arbejde, skal man efter aftale med politiet, varsle med stopforbudstavler l= angs gadesiderne i god tid - Mere end 1½ dag, og der ud over give en realistisk mulig for at imødekomme ønsket/kravet - Dele op i etaper. Man kunne også lave arbejdet fra en liftvogn i medium-klassen, så man eksempelvis kunne parkere i den ene side og arbejde fra den an= den - Det er bare en Omér. Jens Haldager. JJG 5Min drøm er parkeringskældre til alle bilerne 5/4/2006 8:36:04= AM Min drøm er at få alle de parkerede biler ud af kartoffel rækkerne og ned i underjordiske parkerings kældre. <= /span>

Den kommunale høringsfrist er den 15. maj.

 

Et bredt politisk flertal har for et stykke tid siden vedtaget, at bygge et an= tal parkeringshuse rundt omkring i København.

Disse bliver bygget for at få bilerne væk fra gadebilledet og er med = til at skabe et bedre byrum og undgå ulovlige parkeringer - men disse er desværre ikke planlagt i vores område !!!!!

Det er ikke endeligt bestemt, hvordan parkeringspladserne skal tilvejebringes r= ent praktisk, men automatiske parkeringskældrer synes at være den m= est attraktive løsning udfra hvad jeg foreløbig har hørt m= ig til.

Placeringen er heller ikke endeligt fastlagt endnu, men de nuværende planer lider= af den væsentlig mangel at der ikke er planlagt nogle parkeringshuse i området Østersøgade - Østerfarimagsgade. At der = skal være parkeringshuse, er som nævnt allerede vedtaget - og person= ligt synes jeg at modellen med parkerimngshusene er smart.I følge planen bliver de nye parkeringsarealer rent takstmæssigt sidestillet med gadeparkering dvs at hvis man parkerer i en kælder i sit område koster det det samme, som at parker på gaden - p-licensen gælder uændret, men planen er altså indtil videre, at disse forbedring= er ikke kommer i vores kvarter.

Hvis man lige som mig synes, at det er for ringe at vi ikke kan få del i d= en byrumsforbedring kan man tilkendegive sin mening inden 15. maj www.kk.dk/parkeringsprojekte= t

Man kan se mere om hvor det overvejes at placerer parkeringskældrerne på Østerbro på http://www.vejpark.kk.dk/byenstrafik/p_forhold= /parkeringsprojektet/lokalisering_oesterbro.htm

Helt konkret mener jeg at der burde anbringes et 2-3 undersøiske parkeringshuse ude i Sortedams søen langs Østersøgade. Så kunne vi få bilerne væk fra gaderne og give andre stor= byer en forbilledlig model for, hvordan man skabber rummelighed i gaderne ved at udnytte en sø.

Martin Holm

Høyensgade 9

2100 Ø
Bondam - et kommunalt tågehorn! 2/28/2006 Bondam -et kommunalt tågehorn uden gennemtænkte visioner? - En beboer i Kartoffelrækkerne reagerer på Bondam interviewet:

Det er så trættende, nå= r en politiker som Klaus Bondam starter automatpiloten og sætter turbo på fordommene om Kartoffelrækkerne. Man får helt tå= rer i øjnene, når han fortæller om dette arbejderkvarter, de= r nu er overtaget af velhaverne og deres biler. Han er tydeligt helt uvidende om= de historiske realiteter.

Kartoffelrækkerne har aldrig, bortset fra på ideplanet, væ= ;ret et arbejder kvarter.
De som oprindeligt fik overdraget husene var fortrinsvis håndværkere og funktionærer.

Beboere som flyttede ind i 1880 erne var politibetjente, grosserer, oversergenter, telegrafister, slagtere, togførere, snedkere, arbejdmænd, stentrykkere og murersvende. Altså både midde= l- og øvre middel-klasse, ganske som i dag! (Kilde: Kartoffelrækk= erne af Olav Harsløv og Anne Røssel)

På et tidspunkt i 60´erne og 70¨érne var hele kvarte= ret faktisk så forslummet, pga. af en fejlslagen socialdemokratisk boligpolitik, at man talte om at jævne hele området med jorden = for, at skaffe plads til en motorvej helt ind i centrum af København.
Det lykkedes heldigvis ikke, at ødelægge Kartoffelrækker= ne, dette gode eksempel på dansk rækkehusbyggeri. Efterhånden= som initiativrige folk, der kunne se kvarterets kvaliteter, fik skik på husene og gjort dem til enfamiliehuse uden udlejningsplig, genvandt kvarter= et de kvaliteter det havde fra starten.
Og ja, det har skabt merværdi for ejerne. Men sku ikke mere merværdi end en ejerlejlighed i Guldbergsgade, hvort Bondam bor, har skabt for ejerne der.
Det er beskæmmende, at en ny Københavner borgmester som Bondam= er så dårligt informeret om sine medborgeres forhold og muligheder= , at han også i interviewet kolporterer formomme og generaliseringer om, a= t vi alle er ens. Jeg kan forsikre om, at kvarterets beboere ikke kun bestå= ;r af selvfede typegodkendte velhavere.

Bondamms ide om, at folk i rækkerne bare kan parkere i Ryesgade er ligeledes helt hen i vejret. Hvis Bondam en dag luftede sin kæreste på en gå tur i Ryesgade, ville han ved selvsyn kunne konstatere= , at også den er proppet med biler. I øvrigt ofte om aftenen af teatergængere fra omegnskommunerne.
Det er nemlig sådan, at næst efter sex, et varmt sted at skide = og en god portion mad, er et af de store tillærte menneskelige behov; besiddelsen af en bil. Og det har politikkerne til dato ikke formået = , at ændre ved med nogen kollektive transportløsninger.

I øvrigt kan jeg meddele Bondamm, at en betragtelig andel af de bile= r, som er parkeret i rækkerne, tilhører folk der bor udenfor rækkerne.
De parkererr i rækkerne, fordi de ikke kan finde plads ved deres egen bolig. Og det er jo som bekendt svært, når bilister fra omegnskommunerne foretrækker bilen, når de besøger vores hovedstad. Når man anskuer et problem er det altid vigtigt at se p&ar= ing; årsagssammenhænge og følgevirkninger.

Yderligere forstår jeg ikke hvorfor Bondam, af hensyn til vores skønne gader, vil have bilerne helt væk fra området. Hvis der var et flertal i Husejerforeningen, for at fjerne bilerne, var der vel egentlig først grund til at se på sagen ikke? Bondam behøver ikke, at have uinviterede ambitioner på kvarterets veg= ne.

Jeg kan som beboer i en af gaderne, meddele Bondam, at hovedparten af mine naboer i gaden, faktisk benytter cykler til og fra arbejde og indkøb. Men en stor del af beboerne kører også dagligt ud af byen. Det= kan man se ved, at en stor del af bilerne er væk om dagen. Vi er desuden flere små selvstændige erhvervsdrivende, som har brug for et køretøj til at fragte os selv, samt varer rundt til skiftende arbejdssteder og møder både udenfor byen og til de øvri= ge brokvartterer, hvor hverken bus, tog eller cykel er hensigtsmæssig.
“Flere P-huse” siger Bonddam. Det foreslog Ritt Bjerregård også dengang hun flyttede hertil. Jeg husker hun foreslog at grave et p-hus under søerne.
Luftkasteller har det med at falde til jorden. Hvor skal de p-huse realisti= sk ligge? I Østre anlæg? På Kastellet? I Fælledparken= ?

Pengene ville være givet bedre ud, hvis politikkerne på rådhuset fik snøvlet sig færdige til at få bygget = den havnetunnel. Så kunne vi københavnere blive fri for al den gennemkørende trafik i København. Der kører mere end 40.000 biler over Knippelsbro hver dag. De holder i tomgang og stangk&oslas= h;er gennem hele byen. Forpester og forurener gående og cyklister. Det vil sige hovedsageligt Københavnerne. De kører som død og helvede gennem Øster Farimagsgade på samme tid, som vi andre afleverer vores børn i institutioner eller cykler til arbejde.

Der er ingen grund til at hetze københavnere med bil. I stedet skull= e i politikere indføre bompenge for de udefrakommende last- og privat-bi= ler.
Byg nogle P-huse omkring bomstationerne. Udbyg den kollektive trafik og fin= d en løsning på cykelparkeringsproblemerne, i stedet for at sende uigennemtænkte signaler til de “rige velhavere” i rækkerne. Det er sku ikke her, fjenden befinder sig!

Bondam udtaler, at vi i smørhullerne skal belave os på nye tid= er. Det er en rigtig dårlig politiker der bygger sin politik op på = at skabe fjendebilleder. I stedet skulle han påtage sig et mere konstruk= tivt fremtidscenarie, hvor han ved bygning af nye og økonomisk differencierede boligkvarterer sikrer, at nogle af de bygningsmæssige= og sociale forbilleder og kvaliteter fra Kartoffelrækkerne bliver videreført andre steder i byen. Så kunne andre kvarterer også blive til ”Smørhuller”. Det gøres ved = at tilbyde både ejer- og lejer-boliger blandet med erhverv og forretning= er suppleret med rekreativer mødesteder for beboere og gæster. Med andre ord ved at undgå ghettodannelse.

Der er jo en grund til at priserne stiger i Kartoffelrækkerne. Grunde= n er de herlighedsværdier som byplanlægningen og arkitekturen i området har skabt for mere end 120 år siden. Og det vil folk ge= rne betale for. Det skaber merværdi til gavn for kommunekassen. Der er de= rfor al mulig grund til, at lære af kvarteret og genanvende dets kvaliteter andre steder. Det er nemlig ikke, hvor prisværdigt det end måtte være, nok at bygge billige boliger i København. Hvis man ikke samtidigt skaber kvarterer med sociale, og bygningsmæssige kvaliteter så skaffer man bare problemer.

Jeg tror vi er mange Københavnere, som med rædsel har overværet hvordan i særdeleshed Socialdemokraterne i denne by gennem årtier har ødelagt store dele af Nørrebro med sl= um og dårlig integrationspolitik, samt manglende byplanlægning alle mulige steder ikke mindst på havnefronten.
Vi holder vejret i spændt forventning om, at Ritt og Klaus kan vende skuden. Men man bliver sku betænkelig, hvis Bondam ikke har mere at b= yde på end det, han siger i interviewet.

At fokusere så ensidigt og fordumsfuldt på bilisterne i Kartoffelrækkerne vidner vel egentlig kun om, at Bondam endnu ikke er vokset til. Formatet er der ikke. Men det kan vel komme med årene. Ba= re helst inden han laver ulykker for os andre.
Men han kan starte med, at udvikle sig til at blive en politikker, der sætter sig grundigt ind i tingene før han taler. Kik på helhederne.

Og så er det også en god ide at skaffe sig en ekspertgruppe, som ikke består af venner og rygklappere. Tal med beboerne, lyt til eksperterne og folk med evne til at se på helheden i stedet for detal= jen før man drager politiske konklusioner, som kan ende med at være aldeles forfejlede og katastrofale.

Og til slut et lille hjertesuk. Nu har skiftende politkere gennem åre= ne galpet op om den rædselsfulde busterminal på Rådhuspladse= n. Så gør dog noget. Løsningen er billig og ligetil:
Må jeg foreslå, at Ritt og Klaus tar hinanden i hånden, og går helt hen og besigtiger HT-bygningen. Hvis I ser rigtigt godt efte= r, vil i opdage, at der kun er aktivitet på toiletterne under jorden og i HT´s billetkontor i stueetagen. Resten er TOMT! Hele den koloenorme bjælke, som placeret i 1. sals højde i pladsens fulde bredde, = og som ødelægger al udsyn og fylder det samme som 3-4 sortmalede = HT busser på række , består kun af en stor tom Potemkinkulis= se. Det HELE er TOMT. Sort malet stuk uden nytteværdi.
Hvis I fjernede alt det overflødige over 3 meters højde og la= gde et nyt tag over billetkontoret var problemet løst. Og det kan max. k= oste én million og fjerne lortet. Hvor svært kan det være? Je= g er sikker på, at rådhusets nye rådgiver Kurt Thorsen uden besvær kan finde en entrepenør der kan klare opgaven og samtid= ig tjene penge på operationen.

Lars Oxfeldt Mortensen
Abildgaardsgade 38Snerydning 12/28/2005 Sneen daler, det er smukt at se. Børnene gl&ae= lig;der sig, det er herligt og sjovt. MEN for mange starter mareridtet ved tanken o= m at skulle gå igennen de sne og is belagte gader, som hurtigt forvandles = til rene glidebaner. En bøn til alle om at tænke over det og bruge= den ringe tid det tager, at gribe kosten SÅ snart sneen falder. Man kunne selvfølgelig bruge Skovgårdsgades koncept, lege politi og dele små sedler ud. Men det er da for langt ude, ikke? Godt Nytår! Ønskes alle med alle lemmer i behold. Vh. Øster Søgade= 64 Øster Søgade 64Bump og gennemkørsel forbudt 11/25/2005 Ditte fra Wiedeweltsgade spørger, om konsekvensen af den ændrede skiltning, der følger med anlæggelse af bump, er at det så bliver forme= lt lovligt at køre gennem gaderne. Svaret er ja. Men om det vil have no= gen virkning på antallet af gennemkørende vil jeg personligt umiddelbart tvivle på. Når antallet af gennemkørende i d= ag er beskedent, skyldes det formentlig langt mere, at det er temmelig bøvlet at køre igennem, end det skyldes skiltene, som tilmed = har vist sig at være svære at afkode. Thomas Krag  Uheldige konsekvenser af bumpforslag?? 11/25/2005 Jeg læser om bumpforslaget i nyheden her på hjemmesiden.<BR
Hvis skiltningen ændres, så der ikke længere er indkørsel forbudt, ærindekørsel tilladt, betyder det så, at hvemsomhelst uden det mindste ærinde må køre gennem gaden? Her tænker jeg både på taxaer og andre bile= r, som i myldretiden foretrækker f. eks. Wiedeweltsgade til gennemkørsel frem for en helt proppet Webersgade hvor den reelle hastighed vil være meget mindre. Hvis det er sådan, ser jeg forslaget som en klar forringelse - også selvom man kun må køre med 20km i timen. Disse Moesgaard, WiedeweltsgadeParkering i Skovgaardsgade 11/8/2005 Ved et gademøde i foråret blev det af beboerne i Skovgaardsgade vedtaget ved afstemning at afvise parkering af biler fra andre `kartoffelgader`. Årsagen til dette var = at Marstrandsgade på deres hjemmeside henviste til parkering i Skovgaardsgade. Det resulterede i at det blev meget svært at parkere = her. I Skovgaardsgade er der knap plads til beboernes biler, så der har ik= ke været nogen forståelse for at de andre -og mere bebyrdede gader parkerer hos os. Er der yderligere spørgsmål er i velkomne til= at henvende jer til mig. Mark Werdelin Skovgaardsgade 19 (gadeformand) mark werdelinAt tolke loven og en opfordring... 11/4/2005 I forlængelse af Pia Lindhardt's indlæg kan jeg ikke undlade at kommenterer den omtalte skrivelse fra Københavns's Politi. Det interessante er at Skovgårdsgade har bedt om en udtalelse på forbudstavlen, samt d= en ene undertavle vedr. "Ærindekørsel tilladt". Desværre har man glemt at bede politiet kommenterer den anden underta= vle "40-80 meter" som netop modererer forbudet til alene at gæl= de legestykket. Med andre ord, så vil en rigid tolkning af disse tavler = jvf. lovens bogstav betyde at selv beboere i Skovgårdsgade kun må forcerer legestykket hvis de har et ærinde hos en beboer her. Ergo bu= rde man, væsentlig oftere end tilfældet er, se beboerne i Skovg&ari= ng;rdsgade forlade gaden bakkende eller lave U-vending i gaden, for ikke at passerer legestykket. Som Pia Lindhardt vil jeg foretrække at få nogle n= avne på de sedler der omdeles i Skovgårdsgade således at en di= alog bliver muliggjort, frem for at "skjule" sig ved at benytte gaden = som afsender, ukvalificeret. Victor Valore, Wilhelm Marstrands Gade 29MÅ VI LIGE HAVE TIL AT VÆRE HER 10/31/2005 Det er ubehageligt, = at vi har et Gadeudvalg i Skovgårdsgade, der truer beboerne i vort kvart= er – Kartoffelrækkerne – med politianmeldelse. Vi ved alle sammen, at der et svært at finde P-pladser i København, og der= for har de fleste af os sikret os en ”ØV tilladelse” der giv= er os tilladelse til at holde uden afgift i netop Kartoffelrækkerne. Jeg= bor ikke i Skovgårdsgade, men lige om hjørnet. Hvis gode naboer fra denne gade eller andre gader, parkerer i ”vores” gade, så= er der undertiden plads til min bil i netop Skovgårdsgade. Men forleden morgen da jeg skulle på arbejde sad der et trusselsbrev i forruden fra Skovgade Gadeudvalg. Udvalget truer med politianmeldelse når man park= erer i deres gade. Vedlagt var en skrivelse der fortolker færdselsloven, en politiassistent lægger navn til denne skrivelse. Vi har det rart og hyggeligt sammen i Kartoffelrækkerne. Vi bor tæt og har traditi= on for at snakke sammen om problemer og løsninger. Men det er ikke rart= at leve sammen med anonyme folk fra et gadeudvalg, der selv ønsker at håndhæve loven. Det kan ikke være meningen, at politiet s= kal tilkaldes, fordi en beboer ikke kan tåle synet af en bil fra nabogade= n. Må vi lige have lov til at være her. Pia LindhardtJazzfestival på Kruts 9/15/2005 Debat siden i E-avisen Kartoffelen Hr. Redaktøren har opfordret mig til at svare på et indlæg i hans E-avis som omhandler en kundes dårlige oplevelse på min ca= fe under Copenhagen Jazz festival. Hr. Redaktøren er en vedholdende man= d, så da han syntes at det ikke gik hurtig nok med mit svar, ty`r han egenhændig til et indlæg, hvori han omtaler et fantastisk dyr s= om mange elsker at sætte tænderne i . Vores alle sammens kylling. = Det indlæg lader jeg svæve i vinden. Ang. indlægget om min ca= fe og især min person skal jeg her forsøge at svare på efte= r bedste evne. At der skulle foregå noget der ligner optrækkeri efter at= jeg har overtaget stedet må jeg på det kraftigste afvise. Nogle vil måske, efter de har læst mit spæde forsøg på= at forklare mig i nedenstående, mene at så har der altid foreg&ari= ng;et optrækkeri og at jeg bare har ført den tradition videre. Se det forholder sig således, hvilket folk der regelmæssigt har frekventeret Karporten er velvidende om, at det med 2 koncerter med Benjamin Koppel er en tradition der blev startet af cafeens tidligere ejer for 2 jaz= z- festivaler siden. Begrundelsen var den at der var så stor søgn= ing til koncerterne at folk gik forgæves, samt at man derved kunne holde entreprisen nede på et rimeligt niveau. Da jeg så skulle booke dette års festival var jeg ikke umiddelbart lykkelig med den traditio= n, fordi jeg forudså den oplevelse som Anne Brockenhuus-Schack refererer til. Jeg har været i denne branche i snart 20 år og har lavet masser af koncerter, også dobbelt koncerter på caféer og= der er altid nogen som Anne Brockenhuus-Schack , der forventer at kunne blive siddende efter koncerten og hygge sig, og derfor selvfølgelig føler sig snydt når de bliver bedt om at gå, så de næste gæster kan komme ind. Det skyldes oftest at gæsten = ikke er blevet ordentligt informeret, eller ikke har forståelse for at de = er til KONCERT på en cafe og ikke på cafe til koncert., sådan som det for det meste er resten at årets cafe dage. For at undgå= ; at den første gruppe skulle få en dårlig oplevelse ved ikke= at føle at de var ordentlig informeret havde vi gjort følgende f= or at oplyse om dagens/aftenens program. 1. Opslag ved indgangen hvoraf det fremgik at der var 2. koncerter samt at hver koncert kostede 60 kr. 2. Entre´ manden skulle sige at den billet man købte (hvis man var til første Koncert) kun var til én koncert. 3. Benjamin Koppel skulle fra scenen annoncere det samme. Hvordan Anne Brockenhuus-Schack og dennes selskab kom i den situation at de missede alle 3 informationer ved j= eg ikke. Vi havde jo netop de 3 ovenstående informationer, så hvis= man missede én så ville man formentligt se / høre en af de andre. Sådan gik det åbenbart ikke og det er selvføleligt beklageligt. Spørgsmålet om man kan tillade sig at lave den sl= ags dobbelt arrangementer når folk nu går på cafe for sidde og hygge sig, har jeg vel til dels svaret på i ovenstående, men jeg gør det nu lige igen, det kan man da sagtens og specielt under en Jazzfestival, hvor ideen jo er at byen skal koge med masser af KONCERTER. Musikerne har travlt, de farer fra sted til sted, spiller så meget de= kan komme af sted med. Det er deres store chance til at vise hvad de kan og selvfølgelig også at tjene til dagen og vejen. Det betyder også at publikum får nogle sære oplevelser, såsom at trommeslageren kommer for sent, hvilket Anne Brockenhuus-Schack også = kommenterede, men sådan der det altså bare i de 10 dage festivalen varer, og = der var ingen der blev snydt den aften på Karporten. Bandet spillede som aftalt, ligesom de i øvrigt gjorde de andre aftener. Jeg synes at vi havde en god jazzfestival med masser af gode musikere, god musik og en rigt= ig god stemning i cafeen og tak til jer som var der og gjorde det mulig. Jeg glæder mig allerede til næste Jazzfestival, som sandsynligvis også vil byde på dobbelt koncerter med Benjamin Koppel. Til jer= der kan lide Jazz også udover jazzfestivalen, kan jeg oplyse at vi arbejd= er på at genindføre live jazz på Karporten, enten som Fyraftens-jazz fredag eftermiddag eller som i ”gamle dage” Søndag-eftermiddagsjazz. Erik Andersen Kruts Karport. Erik Andersen Ingen mailadresse opgivet.Kastanietræ som ser visne ud 9/12/2005 Jeg har lagt mærke til at flere af vores flotte kastanietræ langs med søerne allerede ser meget visne ud. Jeg nævnte det for min mor som kunne fortælle at det er en bille /larve som bor i bladene. For at det ikke skal komme igen næste år eller smitte de andre træ. Skal man sørge= for at fjerne de nedfaldne blade og destruerer dem. Hvis træerne får disse biller / larver flere år i træk, kan de risikerer at g&ar= ing; ud. Måske er der flere som har undret sig. Sophie Nørgaard  
Parkeringsdebat blir' sjovere og sjovere 9/2/2005 Det bliver altså sjovere og sjovere. Jeg synes virkelig at debatten om parkering har en stor underholdningsværdi. Vi skal ha` bilfri hjørner. Og bilfrit mi= dt på gaderne til ungerne. Vi må ikke holde i nabogaden for der sk= al de nemlig også have bilfrie hjørner og legeplads til ungerne. Faktisk kan ingen af os fordrage biler. Lige med undtagelse af vores egen selvfølgelig. Flere og flere får to biler og det kræver selvsagt mere plads. Hvis det stod til mig, hvad det nok ikke gør, så skulle hvert hus have råderet over det stykke vej udenfor eg= et hus. Om man så ville parkere øsen der eller sætte blomst= er skulle være op til den enkelte. Vi kunne også rive husene ned og flytte ind i bilerne, så ville der være plads til rigtig mange.= De er ved at afskaffe den hellige ko på vejene i Indien. Nu er bilen ble= vet en hellig ko på de danske veje. Men fortsæt endelig for hold op hvor det underholdende.
M.V.H. Annette
Øster Farimagsgade 41Kruts er en kylling 8/30/2005 Redaktionen opfordrede Kruts til at besvare en kritik her på debatsiden. Kruts svarede 11. juli ’selvfølgelig’ og blev for nogle uger siden mindet om tilsagnet om et svar. Det lader sig åbenbart ikke gøre. Derfor denne korrespondance til åben læsning: Rækkernes netredaktion, 6. juli:
Her har en læser beskyldt jer for optrækkeri. Det vil være friskt, om I svarer. Det er ganske let.

Kruts karport, 11. juli:
Jeg skal nok svare, det kan du være sikker på, men lige nu skal= jeg lige tygge lidt på svaret så det ikke bliver modtaget forkert, venlig hilsen Erik Andersen kruts karport Rækkernes netredaktion, den= 13. august:
Kære Erik Andersen Tak for din mail for en måned siden. Du skre= v, at du ville give svar på tiltale? Esben Ørberg, webredakt&osla= sh;rOptrækkeri 7/4/2005 Jazzfestivalen er over os. Også lokalt. På festivalens første dag var vi nogle stykker, der gik ind fo= r at høre Benjamin Koppels Quartet op Kruts Karport. Vi betalte de 60 kr., som entreen normalt koster der. Jazzen var næsten en time forsinket,f= ordi tommeslageren var kørt et forkert sted hen i byen. Halvanden time se= nere blev vi - midt i vores drinks - jaget ud, hvis vi da ikke ville betale yder= ligere 60 kr. - for at høre den samme quartet igen! Det er ganske uhø= ;rt, at man ikke kan blive på værtshuset indtil det lukker (hvis det= er det, man gerne vil), men skal betale dobbel entré for at blive sidde= nde og høre de samme spillere en gang til! Sådan har jeg aldrig op= levet det i Peters tid! Anne Brockenhuus-SchackHvor finder jeg min antenneforening? 6/5/2005 8:57:02 AM Er vi her i Kartoffelrækkerne med på den nyeste teknologi? Har du en mening= om den sag?

På Husejerforeningen ved Øster Farimagsgades generalforsaml= ing i foråret 2005 blev www.kartoffelraekkerne.dk bedt om at bringe en oversigt over antenneforeningerne i Kartoffelraekkerne.

Her er så resultater af vores undersøgelse:

Webersgade har ingen antenne- eller internetforeninger.
Formanden for Webersgades gadeforening er:
Doris Hviid, Webersgade 56

Wiedeweltsgades antenneformand er:
Michael Daugaard, Wiedeweltsgade 10

Jens Juels Gades antenneformand er:
Kim Schaumann, Jens Juels Gade 51

Abildgaardsgades antenneformand er:
Rolf Elm-Larsen, Abildgaardsgade 29

Eckerbergsgade, den ulige side:
Steen Taarnmark, Eckersbergsgade 21

SME Antenneforening dækker den lige side af
Eckersbergsgade, hele Wilhelm Marstrandsgade og
den ulige side af Skovgaardsgade:
Birgitte Olesen, Wilhelm Marstrands Gade 18

Skovgaardsgades lige side og hele Høyensgade:
Martin Holm , Høyensgade 9

Hallinsgades antenneforening:
Jacob Johansen, Hallinsgade 27

I. A. Schwartzgade har en antenne og en
internetforening:
Antenneforening Ole Holst I. A. Schwartzgade 15
Internetforening Jesper holm I.A. schwartzgade 19

Voldmestergade har ingen antenneforening, de
enkelte huse er direkte tilsluttet TDC.
Formanden for Voldmestergades gadeforening er:
Svend Schat Holm, Voldmestergade 24

Skulle der være rettelser til denne oversigt, bedes man sende
hjemmesiden en besked - nemmest ved at klikke på linket "Send dit debatindlæg",
der findes nederst til venstre på siden.

På baggrund af drøftelserne på generalforsamlingen bl= ev det besluttet, at bestyrelsen skulle invitere alle antenneforeningerne til = et møde, hvor man kunne drøfte antenne-, internet- og telefonforhold.

Er man her i Kartoffelrækkerne interesserede i at få adgang til= den nyeste teknologi på IP-feltet?
Hvad er din mening?

Peter AndersonSygeplejersker chikaneres i Rækkerne 5/1/2005 Tak for indlægget= som jeg netop har læst. Håber det hjælper. Det er efterhånden en pestilens at komme hos patienter i "kartoffelrækkerne". Vi bliver tidvis nærmest chikane= ret med ordene: Kan du ikke læse, her er parkering forbudt. Kan I ikke ho= lde i Øster Farimagsgade eller Øster Søgade osv. Vi har fl= ere gange været nødt til at stige ud af bilen for at rydde gaden, få små børn i sikkerhed, mens flere voksne har siddet og= set på. Tiderne har ændret sig på de fem år jeg har kørt i Hjemmeplejen, tidligere fik vi et venligt ord med på ve= jen, kunne sætte et plaster på en "handy-man", blev ønsket god arbejdslyst.

Vi må desværre meddele, dem der chikanerer os, at alle selv i kartoffelrækkerne kan blive syge og få brug for hjælp, både planlagt og akut.

Jeg takker på fordi I tager problemet op, og håber på bed= ring . Vi har for nylig fremlagt problemet for vore hjemmeplejeledere, der mulig= vis vil kontakte sundhedsforvaltningen og politiet. Jeg håber dog, at vi = kan klare det i mindelighed, så alle kan blive tilfredse. Vi kommer jo ik= ke for at genere nogen, men fordi det er livsnødvendigt.

Med venlig hilsen
Pia Kirkeberg
Ansvarshavende aftensygeplejerske. -----Midterstykket er også en gade 5/1/2005 Alt for mange husejere/beboere på midterstykkerne tror, at de bor ved en legeplads. Hjemmesygeplejerskerne er meget kede af, at de ofte har svært ved at komme frem til deres klienter, fordi midterstykkerne er fyldt op med legere= dskaber.

Jeg fik i dag besøg af en 84-årig dame, som har boet i rækkerne siden 1937 og som i øjeblikket har brug for bes&oslas= h;g af hjemmesygeplejerske et par gange i døgnet. Sygeplejerskerne har h= aft et læserbrev i Østerbro Avis, fordi de oplever, at selv n&arin= g;r forældrene befinder sig på midterstykket, gider de ikke rydde gaden, så tjenestevognen kan komme frem. Abildgaardsgades beboere sku= lle være de mest sløsede med genstande på midterstykket.

Jeg vil nævne problemet for gadeformændende på det næste bestyrelsesmøde midt i maj.

Esben Ørberg
Hjemmeside-redaktør Esben ØrbergJeg kan godt lide katte, men ..... 4/3/2005 Er der mon nogen der har et godt råd? Hvordan holder man katte ude af haven ? ikke kattene specielt men deres efterladenskaber, da kattene her i rækkerne er kæmpestore= , er deres efterladenskab ligeså !! Der er ikke noget så SKØNT som at skulle ud i solen på denne tid, men ak solen får kattelortene til at lugte forfærdeligt. Man får også lyst= til at plante og så, men kattene får straks kratted alt det nye op.= Jeg kan selvfølgelig asfaltere gårdhaven men ... Jeg har prø= ;vet gå væk kat osv. Kattene er ligeglade. Jeg har overvejet at sætte pigtråd på plankeværket men kønt er det ikke, så hvis nogen har et godt råd, modtages det gerne. Hilsner fra Bet Wiedeweltsgade 33 Bet Schwenn
10-metersreglen vigtigere end nogensinde 2/25/2005 Jeg synes det er meget provokerende, at parkeringsgruppen åbenbart på hele Kartoffelrækkernes vegne henvender sig til poitikere med krav på ophævelse af 10-meterreglen. Vi er mange der bor her, der tvært= i mod synes 10-metersreglen er vigtig, hvilket jeg allerede tidligere har prøvet at fremføre til gruppen. Den er lige ud mere nødvendlig end nogensinde, da flere og flere køber kæmpestore, høje biler, som ikke en gang en voksen kan se hen over. Man kan heller ikke på nogen måde kalde Farimagsgade og Søgade for "små lokale beboelsesgader", og det er udsynet til og fra disse gader vi her taler om. Bilerne får år = for år lov til i alt højere grad at dominere og forringe miljøet i rækkerne. I stedet burde antallet biler med parkeringstilladelse minimeres, og kendsgerningen at man i rækkerne parkerer sin(e) private bil(er) i fællesmiljøet , og ikke i en carport på egen grund, burde i højere grad påvirke valg = af biltype og antal biler hos alle dem, der har privilegiet at bo her. Jeg foresl&arin= g;r: Kun en parkeringstilladelse per hus, og forbud mod at parkere høje biler/ minibusser (noget man i fx. i Schwarzgade tidligere har gennemført). Høje biler står som murer foran de sm&arin= g; haver, og snart går man gennem gaderne som i en korridor. Det er altså ikke bare trafikanternes udsyn der generes af den, både i størrelse og antal, alt mere voluminøse bilpark i række= rne. Et antal henssynsfulde bilejere i rækkerne vælger allerede nu at parkere sine biler fx. i Stockholmsgade, især dem der ikke bruger bil= en daglig. Man dør ikke af en lille gåtur. Eva Holten, W. Marstrandsgade 28Ingen rengøring af affaldsspande 12/16/2004 Da R98 i sin tid - i øvrigt uden varsel - påduttede os plastspande til affald, var = der flere af os, der var bekymrende for hygiejnen. R98 lovede os årlig rengøring af spandene. Det har de hvert år siden skulle rykkes for. I Voldmestergade skete det senest i uge 47 i fjor. Men da jeg rykkede = her medio december, fik jeg den besked, "at det har politikerne sparet væk". Med andre ord: Vi er blevet påduttet de grimme spande (oprindeligt med blå låg!) på falsk grundlag. Kan/skal vi gøre noget? Anne Brockenhuus-Schack Voldmestergade 10. Anne Brockenh= uus-Schack  Angående parkerinsbøder 12/9/2004 Jeg mener som flere andre også giver udtryk for på denne side at parkering københa= vn strammer grebet lige lovligt hårdt om de parkerende i området, = og primært bruger det som en pengemaskine og dette er efter min mening h= elt uacceptabelt. Hvis man gør gældende at de brostensbelagte ”udkørsler” fra gaderne er en del af fortovet og ikke er= en del af ”vejen” eksisterer der ikke hverken en tværgå= ;ende kørebane eller en tværgående cykelsti i lovens forstand. Dermed kan parkering københavn ikke anvende FL § 29, stk. 1 nr.= 2 som lyder; ” Standsning eller parkering må ikke ske: 2) i vejkr= yds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant, Færdselslovens § 2 definerer iøvrigt at der i denne lov ved kørebane forstås: ”den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti eller ridesti.” Det brostensbelagte ”fortov” er primært bestemt for gående (bilister har ubetinget vigepligt) og er efter min opfattelse derfor ikke ”bestemt = for kørende”. En opfattelse de iøvrigt umiddelbart deler med mig i vejdirektoratet. Så er der ikke længere basis for at udde= le de omstridte bøder. Det kan virke som et snirklet juridisk argument,= men hvis det sammenholdes med at der ikke er nogen trafiksikkerhedsmæssig begrundelse for at anvende loven i rækkerne (pga af at haverne og hus= ene alligevel blokerer for udsynet) mener jeg det har en god chance for at hold= e i fogedretten. Jeg vil derfor gerne opfordre til at man, hvis man bliver pålagt en bøde i gaderne pga. §29, nægter at betale= og fører sagen helt til fogedretten. Efter mine oplysninger kan man ikke komme til at blive pålagt ekstra bødeomkostninger af den grund. Hverken parkering københavn eller Søren Pind er iøvrigt hævet over loven og hvis man vil pålægge afgifter må man have en klar hjemmel heri. Det mener jeg ikke parkering københavn har i tilfældet med kartoffelrækkerne. Jeg har iøvrigt s= elv et familiemedlem der var på besøg hos mig og som fik en bøde. Denne var godt nok afgivet for en parkering på Øs= ter Farimagsgade og ikke i en af rækkernes gader. Men da afstanden var på hele 7,5m og der iøvrigt holdt en parkeret bil foran der umuliggjorde en reel afstandsbedømmelse skrev vi alligevel en klage.= Vi har ikke endnu fået svar men vi har (ihvertfald i øjeblikket) = til intention at køre sagen helt til fogedretten om nødvendigt. Klagen er gengivet nedenfor og kan måske tjene til inspiration for an= dre ”uheldige” ; ”Undertegnede kan ikke acceptere ovennævnte parkeringsafgift der ikke er korrekt pålagt. Dette begrundes nedenfor. 1. FL § 29, stk. 1 nr. 2 lyder; ” Standsning eller parkering må ikke ske: 2) i vejkryds eller inden for en afstand= af 10 m fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant, Yderligere definerer lovens § 2 hvad der i denne = lov forstås ved: 8. Kørebane: den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti eller ridesti. Reglerne om færdsel på kørebane gælder også for færdsel på cykelsti og ridesti. Da der imellem Øster Farimagsgade og Abildgaardsgade er et fortov og en ubrudt cykelsti gø= ;res det gældende at Abildgaardsgade ud for Øster Farimagsgade 37 i= kke udgør en tværgående kørebane i lovens forstand. D= en pålagte afgift er derfor alene af den grund ikke lovligt pålagt= . 2. I det tilfælde Parkering København fastholder at Abildgaardsga= de udgør en i lovens forstand tværgående kørebane gøres opmærksom på at afstanden fra vejkryds til parkeri= ng skal opmåles fra den tværgående kørebanes nærmeste kant. Det gøres gældende at Parkering Københavns fortolkning af ”nærmeste kant” er i str= id med de faktiske forhold det pågældende sted. Den tværgående kørebane ophører jf FL § 2 nr. 8 = ved fortovet, idet fortovet umuligt kan menes at være ”bestemt for kørende”. Den af Parkering København foretagne opmåling er målt udfra et af den pågældende parkeringsvagt mere eller mindre tilfældigt valgt sted på kørebanen på Øster Farimagsgade og opmålingen er således ikke foretaget fra den ”tværgående kørebanes nærmeste kant”. Opmålingen er derfor for= etaget i strid med reglerne og afgiften er også af denne grund ulovligt pålagt. 3. Ovenstående parkering blev udført som en parallelparkering og en foranstående bil var således parkeret f= oran da parkeringen blev foretaget. Der var derfor ingen mulighed for, blot omtrentligt, at vurdere den pågældende parkerings afstand til et udefinerbart og arbitrært punkt på en iøvrigt ikke eksisterende ”tværgående kørebane”. I det tilfælde man lægger Parkering Københavns fortolkning af loven til grund, på trods af at denne fortolkning åbenlyst ikke= har hjemmel i færdselslovens § 29, stk. 1 nr. 2, gøres det således gældende at en parkant i det mindste må kunne gøre sig klart og utvetydigt bekendt med hvorledes Parkering K&oslas= h;benhavns fortolker reglerne når parkeringen foretages. Dette kunne for eksempel gøres ved afmærkning af parkeringsbåse på vejbanen eller afmærkning på kantsten. Sålænge en sådan klar og utvetydig afmærkning ikke eksisterer lægges det til gru= nd at en parkant ingen mulighed har for på det pågældende st= ed at vurdere hvorvidt en given afstand til en eventuel tværgående kørebane overholdes eller ej. Sålænge en sådan afmærkning ikke eksisterer gøres det derfor gældende at parkeringsafgiften også af denne grund er uretmæssigt pål= agt. 4. Yderligere er der af Parkering København, udfor Øster Farimagsgade 39, opstillet en parkeringsbilletautomat der er placeret nærmere end 10 m fra den af Parkering København definerede ”tværgående kørebanes nærmeste kant”. Denne parkeringsbilletautomat er således opstillet i et område = hvor parkering ifølge Parkering København forbydes. Dette bestrides så vidt vides ikke af Parkering København. Begrundelsen for placeringen er angiveligt, at billetautomater er opstillet efter afstand, h= vor hver billetautomat dækker et område (flere gader) og ikke er indstillet efter parkeringsforholdende i de gader, hvor de er opstillet. Den pågældende automat er imidlertid den eneste automat der er opstillet på den pågældende side af Øster Farimags= gade på den mere end 300 meter lange strækning mellem Sølvtor= vet og næste forgængerovergang mod Lille Triangel. Det gøres derfor gældende at dette iøvrigt prisværdige opstillingsprincip ikke kan begrunde placeringen af automaten i netop det begrænsede område hvor parkering angiveligt forbydes. Det m&ari= ng; således lægges til grund at en parkering, der ubestridt er fjer= nere fra den af Parkering København definerede ”tværgåe= nde kørebanes nærmeste kant” end den af Parkering København opstillede parkeringsbilletautomat, grundet de uklare afstandsforhold på det pågældende sted, af en parkant må antages at være lovlig. Det lægges derfor til grund at Parkering København, inden pålæggelse af afgifter det pågældende sted må flytte denne direkte vildledende opstillede billetautomat. Også af denne er afgiften uretmæssigt pålagt. Parkering Københavns lovstridige fortolkning af regler= ne og særligt den direkte vildledende opstilling af billetautomat synes således ikke at være begrundet i et ønske om øget færdselssikkerhed, men derimod i et ønske om inddrivelse af fl= est mulige afgifter i det pågældende område. Dette er derfor = ikke blot i strid med loven men også i strid med lovens intentioner. Skulle Parkering København mod forventning fastholde den pålagte afgi= ft, og iøvrigt fortsætte sin uhjemlede og vildledende adfærd på det pågældende sted må fogedretten inddrages i sagen. En afgørelse herfra vil iøvrigt til mit bedste vidende blive hilst velkommen fra områdets beboere der er ved at miste tålmodigheden med Parkering Københavns anvendelse af Øs= ter Farimagsgade til overholdelse af årsbudgetterede indkomster ved masseudskrivelse af afgifter. MB (Øster Farimagsgade 37Endnu en varm parkeringskartoffel 11/30/2004 Den 26. august fik jeg en parkeringsafgift i Voldmestergade, og sendte fluks følgende til Prke= ring København: "Vedr. parkeringsafgift 33333634, VP 30574 26.08.2004 Jeg har med stor undren modtaget vedlagte girokort med parkeringsafgift på min bil idag. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste der undrer sig ov= er den nye praksis, der er lagt for dagen. Jeg vil derfor gerne have at vide, = om den praksis, der har hersket i gaderne i årevis, er ændret. Jeg= har i de sidste 8 måneder ofte holdt på den plads og sågar ta= lt med parkeringsvagter lige uden for den parkerede bil. Jeg er aldrig blevet pålagt en p-afgift på denne placering og jeg har heller ikke fået kommentarer fra pågældende p-vagter før. Derf= or kunne det tyde på, at det enten er gennemført en ny praksis, e= ller en ny p-vagt der har en anden opfattelse Jeg har vedlagt billede af min bil (den grå) som, som den stod i morges samt billede af blå bil, s= om holder i gaden før (I.A. Schwatzgade). Den bil er ikke pålagt nogen afgift. Er der andre regler for den gade? Som I jo også ved, har der været rigtig mange sager med beboere fra Kartoffelrækkerne, hvilket jo betyder at mange er utilfredse med de udskrevne p-afgifter. Mang= e af de klager er også blevet efterkommet. Det må jo alt andet betyd= e, at der er en række uafklarede spørgsmål omkring parkerin= g i og omkring rækkerne. Jeg kan derfor kun bakke forslaget om et m&oslas= h;de med vejformændene op. Jeg ser frem til at høre jeres kommentar= er snarest og vedlægger 2 stk. billeder, girokort og udskrift, da jeg går ud fra at den pågældende p-afgift er en fejl." Svaret kom den 11. november, og efterhånden ikke overraskende fik jeg= 3 siders afslag. Der blev henvist til færdselslovens § 121 stk 1, = nr. 3 (lovbekendtgørelse af nr. 712 af 2. august 2001). Men på spørgsmålene, om der er gennemført en ny praksis, og om= der gælder særlige regler for de andre veje, der gav de 3 sider ikk= e noget svar. Da Parkering København åbenbart har berøringsangst med os herinde i gaderne, så må vi jo håbe, at Sør= en Pind finder tid til at svare på det brev gadeforeningens formænd har sendt. (For øvrigt en stor tak til Jer for det store arbejde I h= ar gjort for at komme tilbunds i disse sager). Svend Schat-Holm

Kælderprojekt - kan du anbefale...? 11/5/2004 Vi skal til at renovere vores kælder. Det betyder blandt andet, at vi skal grave ud og etable= re større loftshøjde, støbe nye gulve osv. Har du erfarin= ger med sådan et projekt, og kan du evt. anbefale en god rådgivende arkitekt/ingeniør med forstand på kartoffelhuse og/eller en god entreprenør til opgaven. Claus Thor Nielsen, WMG8Parkeringsbøde -igen-igen 10/16/2004 Kære Anders Parkeringsgru= ppen er i gang med at indsamle den bredest mulige dokumentation for den skærpede praksis med udstedelse af parkeringsafgift i Rækkerne.= Som du også kan læse af nyheden til venstre. Jo flere erfaringer jo= bedre. På et bestyrelsesmøde sidst på måneden vil bestyre= lsen besluttede, hvordan vi griber argumentation an i forhold til Parkering København.

Vi har endnu ikke fået svar på vores klager. Der går ofte tre-fire måneder. Men senest har en klager fra Wm Gade fået en standardafvisning med en rigoristisk henvisning til 10 meters reglen.

Føl med her på siden, hvor der senest 1. november er nyt fra bestyrelsen.

Hilsen fra Esben Ørberg, webredaktør, Øster Søg= ade 58 Esben Ørberg

Parkeringsbøde. 10/10/2004 Jeg har fået pålagt en pakeringsbøde i voldmestergade, for at holde 7,90 m fra cykelstikant= mod Øasterfarigmagsgade. I den forbindelse vil jeg gerne høre om = der er kommet svar fra Parkering Kbh. til det på hjemmesiden adsendte bre= v. eller om der er kommet et møde i stand med P Kbh. Venlig hilsen Ande= rs Andersen. Email andersweidick@hotmail.com anders andersen voldmestergade 7 =


Parkeringsstriber nytter ikke... 9/17/2004 Kære Anette Opmaling med h= vide parkeringstriber nytter ikke. Parkering København vil - med loven i hånd - hævde, at kun opmærkninger fra før licens-betalingens ikrafttræden (var det i 95?) vil blive respekteret= . Vi arbejder i husejerforeningens bestyrelse på at få et møde med Parkering København. Men vi skal være rustede til tænderne juridisk - og det tager endnu nogle uger. Hilsen fra Esben Ørberg, Ø.S. 58 Esben ØrbergFremmede parkerere! 9/17/2004 Kære alle i rækkerne. Jeg er også indehaver ar flere parkeringsbøder og bortset fra at det = - som tidligere indlæg skitserer - bør tages op hvorvidt 10 m-reglen bør håndhæves eller ej, så er der et meget markant problem, som jeg har registeret i både egen (WMG) og andre gader. Der= er adskillige af jeres familier/gæster der parkerer i gaden UDEN licens.= Det er dybt provokerende for en grundejer, der HAR betalt licens. Selv henviser= jeg mine gæster/familie til at parkere m. P-billet på Øster Søgade eller tage bus/tog/cykel, når de besøger os. Det= te er ment som en opfrodring til alle i rækkerne at "opdrage" på gæster, der parkerer i rækkerne ulovligt! Iøvri= gt har jeg også klaget til Parkering Kbh vedr. 10 m-reglen. Der er flere gader der har markeret båse mindre end 10 m fra Øster Søgade og Øster Farimagsgade. Disse får angiveligt ikke bøder - derfor vil jeg foreslå, at alle maler parkeringsb&arin= g;se i egne gader, da det øjensynligt respekteres af P-vagterne. Mærkeligt og inkonsekvent af Parkering Kbh - denne sag er atget op overfor dem og jeg afventer svar pt. Anette Billesbølle, WMG 39

Parkering København skærper praksis 8/17/2004 Ny parkeringsvagt går helt amok. Snart skal han uddele 40 'bøder' hver morgen i Rækkerne. Vi har beklaget os. Har du oplevet den nye praksis? Her er vores klagebrev: Parkering København Gammeltoftsgade 17 Box 4, 1001 København K Jeg og min genbo er mandag den 16. august blevet pålagt parkeringsafgift, som vi har en række bemærkninger= og spørgsmål til. Afgiften pålægges ifølge Parkering København jf. Færdselslovens par. 29, stk. 1, nr. 2. Vore biler var parkeret henholdsvis 4,6 og 5,0 meter fra cykelstiens nærmeste kant. Når vi ikke umiddelbart er til sinds at betale afgiften skyldes det en række forhold: For det første er der t= ale om brud på en årelang praksis. Vi har dagligt gennem en lang årrække parkeret på lignende vis og nøjagtig samme placering, som i dag. Vi har aldrig fået pålagt parkeringsafgif= t og vi har gentagne gange talt med Parkerings Københavns parkeringsvagte= r, som alle har oplyst, at de ikke var/er til sinds at anvende den fulde ti me= ters praksis i Kartoffelrækkerne, idet parkering blot fem meter fra de usædvanlige ’vejkryds’ er fuldt tilstrækkeligt til = at udsynet ikke svækkes. Den tilsyneladende nye praksis har altså ingen oversigtlig og dermed ingen færdselsmæssig betydning. Kun hvis vi pålægges at fjerne hække og hegn i vore forhaver,= vil oversigtligheden blive forbedret. Hvis den tilfældige og lemfæl= dige praksis fastholdes, vil den betyde, at, der kan pålægges parkeringsafgift til i alt 40 bilejere hver morgen i Kartoffelrækkern= e. Tre-fire af gaderne her i Kartoffelrækkerne har ved udmundingerne til henholdsvis Øster Søgade og Øster Farimagsgade etabler= et pæle eller små bede på ca. 1,5 x 1,5 meter, men så = vidt vi er orienteret har parkerede biler bag disse bede aldrig modtaget parkeringsafgift til trods for at bedene ikke tilnærmelsesvis skaber = de fornødne ti meter fra vejkryds/cykelsti. Vi vil ikke bestride, at der fra cykelstien i Øster Søgade og til vore parkerede biler ikke er/var 10 meter, men vi er dybt forundrede og bekymrede over forskellighede= n i praksis ved pålæggelse af afgift. Vi anerkender således, = at vore biler var henstillede i strid med de formelle parkeringsregler. Vi tillader os dog at bemærke, at overvågningen af vore biler ifølge nota fra Parkering København blot blev overvåget= i henholdsvis to og fire minutter. Vi vil foreslå et møde mellem vores husejerforening (Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade) og Parkering København, hvor vi kan opnå en dialog, der kan afkla= re baggrunden for forskelligheden i udstedelsen af parkeringsafgift. Her kan vi evt. også få oplyst, om pæle/bede vil betyde, at vore bil= er ikke pålægges afgift. Hvis det er tilfældet er der jo ikke langt til en løsning. Venlig hilsen Esben Ørberg Afgiftnummer: 3270313400 (Toyta Yaris), reg.nr. DK UE39240, ejer: Mogens Puch Hansen Afgiftnummer: 3270314234 (Mazda), reg. nr. DK NN23851, ejer: Esben Ørberg Esben ØrbergHærværk af blomster 6/11/2004 I Jens Juelsgade har et par huse inden for den sidste uge ,oplevet at deres blomster er blevet ødelagt (knækket og skåret ned). Det gør os meget kede af det når vores planter som vi går og "pylrer" om blí= ;ver ødelagt på denne meningsløse måde. Har andre bebo= ere i Kartoffelrækkerne oplevet det samme?? Bente PedersenNye el-målere 11/1/2003 Københavns Energi (KE) har skiftet vor= es gamle el-måler ud med en ny. De gav os dog ingen vejledning med, s&ar= ing; den fik jeg tilsendt efterfølgende. Man kan dog finde en vejledning = til måleren på Nettet. Klik på: ht= tp://www.kamstrup.dk/Content/Documentation/Guidelines/382.htmbr> Alle funktioner forklares - også nogle som vores måler ikke kan vise. Søren Friis SmithGrøde i lokale internetforbindelser 11/1/2003 Nu har også antenneforeningen i Jens Juels Gade har netop fået installeret wepspe= ed (tdc-produkt) via tv antenneledningerne. Det giver mulighed for 8 forskelli= ge tilslutninger fra 149 kr./mdr. (64 kbit/s) til 839 kr./mdr. (4096 kbit/s), = med ubegrænset forbrug. Installationen koster p.t. 95 kr. Webredaktionen = har tidligere hævdet, at Kartoffelrækkerne var håbløst bagefter med fælles internetforbindelser. Det er nu dementeret af to = gader! Esben Ørberg Esben Ørberg  Brev til redaktøren om vej-bump 9/19/2003 Thomas Krag skriver, at historien om vej-bump meget let kan læses som om Thomas er imod bumpe= ne. Det er slet ikke tilfældet skriver han: Det er et meget fint referat = du giver af mine bump-undersøgelser. Men jeg mener nu ikke du har ret i= et enkelt punkt, nemlig at jeg gentagne gange har påpeget at bumpene er = til gene for bilister og cyklister. Jeg mener tværtimod det er fint med bumpene, der netop fordi de er til gene medfører en ganske markant hastighedssænkning. Jeg kan godt være lidt bekymret for at hastighederne stiger hvis bumpene jævnes ud. Men det får vi vel= at se indenfor en fire års tid, hvis altså bumpene bliver ombygget. Hilsen fra Thomas Esben Ørberg

Efterlysning: "Lille Skræk" 9/10/2003 I 1970erne udkom der = en billedbog af Mette Newth med titlen: "Lille Skræk". Mon der står et eksemplar i Kartoffelrækkerne? - Dusør gives! Søren Friis Smith

WW fik legehus, men mistede gadeformand! 8/31/2003 Redaktøren svarer: Kære Kris Kolodziejski

Tillykke med jeres legehus og med det forbedrede sammenhold.

Som redaktør har jeg tilstræbt at beskrive balladen i WW s&ari= ng; objektivt og neutralt som muligt. Tilkendegivelser fra gadebeboere siger mi= g, at det er lykkedes ganske godt, selvom de præcise stemmetal ikke var helt rigtige i min version.

Hvad du i øvrigt ønsker korrigeret forstår jeg faktisk ikke. Mine kilder siger mig bestemt, at Karen frasagde sig formandsposten, = da hun blev klar over at medbeboere ønskede legehuset opsat uden gademøde. Heldigvis gik besindige folk ind i sagen, mødet blev afholdt (alt andet ville have været en skændsel for det fine demokrati i rækkerne!) – og huset opstillet af entusiastiske og arbejdssomme beboere med et klart flertal i ryggen. Imponerende frivilligt arbejde.

WW fik sit legehus, men mistede en gadeformand. Jeg håber, at I snart finder en ny, som gider tage slæbet – idet jeg forstår at Bet, suppleanten ikke er til sinds at overtage den vigtige tjans. Sammenhol= d om projekter er efter min erfaring enormt opløftende for et gademiljø, men der skal også være tid og lyst til 'daglig drift'.

Venlig hilsen

Esben Ørberg, Ø. S. 58
Redaktør af kartoffelrækkerne.dk Esben Ørberg


Kritik af Wiedewelt-omtalen 8/31/2003 Kære redaktør. Som en af initiativtagerne til legehuset i WW må jeg korrigere de tidligere "artikler".

Den tidligere gadeudvalgsformand bekendtgjorde ikke sin forestående afgang under den omtalte diskussion i gaden. Afstemningen var 54 for, 2 imo= d, og 5 afholdte sig fra at stemme.

Huset blev opført på 8 arbejdsdage og blev indviet i onsdags. Tegninger og gode råd deles gerne med de gader der ikke har et endnu. DeWalt værktøj udlånes også gerne.

Hele byggeprojektet har samlet gaden i en grad aldrig set før. Ven,-= og bekendskaber er opstået og nye projekter er på vej.

Alt i alt har dette været et "pilotprojekt" som har brudt en mindretals dominans og åbnet op for den form for sammenhold og fællesskab Kartoffelrækkerne står for.

Kris Kolodziejski, WW33Kunne vi ikke fælles gøre det bedre? 8/31/2003 Vi har i nogen = tid været med til at passe en meget kær ven, som desværre døde i sidste uge efter flere års sygdom. I den forbindelse ko= m vi tæt på Københavns Kommunes Hjemmepleje, som vi talte en = del med. De fortalte bl.a. at et af de værste kvarteret de kommer i er Kartoffelrækkerne!! - Var det nu en enkelt der havde den opfattelse, = men nej - De var faktisk enige om dette fænomen - Desværre! De bliv= er tilsyneladende chikaneret ved parkering, bliver bedt om at parkere uden for rækkerne, og tiltales desværre af nogle beboere groft og urimel= igt i forhold til hvad deres ærinde er. De er ofte nødsaget til at parkere i lejegaderne - Og hvad så. De er ved hvert enkelt hus under = en time, kører i små praktiske biler med de hjælpemidler de bruger i arbejdet, og udfører et meget nødvendigt og værdsat stykke arbejde. De kører desuden næsten altid ef= ter en meget presset tidsplan fra patient til patient - Og så møde= r de den behandling i vores kvarter! Skulle vi ikke i gennemsnit tage os lidt sammen, og lade være med (stadig er det vel relativt få,)at optræde som forkælede og dårligt opdragede, beboere - Sku= lle vi ikke hjælpe dem med at komme frem, værdsætte deres arbejde, flytte en bil om nødvendigt, eller spørge om der er noget vi kan hjælpe med. Ferm for alt tale ordnetlig med dem - Ud ove= r at det er rimeligt at behandle andre menesker ordentligt, vil de fleste f&osla= sh;r eller siden få brug for denne fantastiske hjælp fra hjemmeplejen til sig selv eller en pårørende - Man skal ikke glæde sig til man har brug for deres hjælp, men glæd jer over hvilken flot indsats de yder når der er brug for det. Lad os ændre dette blakkede image sammen. Jens Haldager jjg5 -En anbefalelsesværdig murer? 8/29/2003 Hvem kender navn, telefonnumme= r og gerne adresse på en anbefalelsesværdig murer? God og ikke for d= yr! Søren Friis SmithLinks til stof om små haver 7/3/2003 ‘really small gardens̵= 7;
Den bedste bog, jeg har haft i hænde om rigtig små haver er net= op: ”really small gardens - a practical guide to gardening in a truly sma= ll space”, af Jill Billington, udgivet af The Royal Horticultural Societ= y, første gang i 1998. Meget oplysende tekst, gode tegninger af forslag= til havens udformining. Dertil rigt illustreret med fine farvefotografier.
Hos amazon.com:
amazon.com

’Planter i krukker og potter’
En bog, der både er smukt illustreret og informativ. Gennemgår plantebeholdere, plantebeskrivelser, som er bogens bedste kapitel, plantnin= g, plantepleje, skadedyr og sygdomme m.v.. Af Eyvind Thorsen, udgivet i samarb= ejde med Det Danske haveselskab af Politikens forlag, første gang i 1997.=
Hos saxo.dk:
http://www.sax= o.dk/P00.m4n?main=3D1&shop=3D2

Diverse links:
GardenViews havespalte. Tilbagevende artikler om små haver. Denne om udformningen:
www.broenshoej-husum.n= u/haven.htm

Den praktiske køkkenhave. Inspirerende bog for ejere af små ha= ver. Af Barbara Segal, udgivet på dansk af Aschehaug, første gang i 2001. Hos Saxo.dk:
http://www.sax= o.dk/P00.m4n?main=3D1&shop=3D2

To engelske bøger: ”20 best small gardens” og ”sma= ll gardens and backyards” omtales på dansk på Køge bibliotekernes webside:
Køge bibliotekerne

Hampton Court Palace Flower Show: Small gardens. Engelsk site med inspirati= on til ejere af små haver:
small gardens

Søg selv videre på Google: Søg på ”small gardens” . Der er mere end 18.500 links. Søren Friis SmithLinks til Små Haver - ja, tak... 6/26/2003 Kære Søren Vi sidder et par stykker og taler om, at netop links til gode illustrative websites om små havers muligheder vil være rigtig gode at f&ari= ng; på bordet. Send hvad du har til websitets webmaster Peter Anderson - peter@anderson.dk - så lægger ham dem på under Links. Vi = skal nok gøre opmærksom på, når de er tilgængelig= e. Tak. Hilsen fra Esben Esben ØrbergMere om små haver? 6/22/2003 Der findes en del links til "Sm&ari= ng; haver" på Nettet, både - og især - til bøger = om dem, de fleste på engelsk, og til omtale og billeder af haver. Har det interesse? Søren Friis SmithFin lille bog om små haver 6/21/2003 Hvordan får du kartoffelrækkehaven til at passe med husets byggestil, hvordan f&arin= g;r du den bedste siddeplads og hvilke planter er særligt velegnede? Det svarer en ny, flot bog på: Den lille have, Ascehoug, indbundet og lækkert illustreret, 190 sider, 269 kr. Det gælder om at se muligheder i hver krog, og dét gør den svenske forfatter, haveskribent Christel Kvant. Hun anbefaler f.eks. slyngplanter i høj= den, fordi det giver oplevelse af en større have. Kartoffelrækkefolk vil også kunne få masser af inspiration til gårdhaven. Bo= gen er fyldt med eksempler og fotos på, at det er muligt at få det = mest utrolige ud af selv små haver som vores. Esben ØrbergBerlingske læser rækkernes site 6/6/2003 Berlingske læser også Kartoffelraekkerne.dk. I foregårs læste en journalist historien om postyret i Skovgaardsgade (se nyheden her på siden) og g= ik straks i gang med selvstændig research. I går bragte bladet så s= in helt egen version af den utrolige begivenhed. Bladets historie findes p&ari= ng; berlingske.dk. Søg på 'Østerbro' og du ser artiklen: Forlover undslap med ringene! Esben Ørberg

Gratis kæmpe-kor-koncert torsdag 5/6/2003 Esajas Kirke beder os bringe følgende om et gratisarrangement: Kæmpe-kor på torsdag d= . 8. maj kl.19:30 i Esajes Kirke.

Koncerter over hele Europa, i Israel, Kina, Japan og USA og flotte placerin= ger ved internationale kor-konkurrencer - det er hvad TRITONUS har opnået siden koret blev grundlagt i 1971. Koret, der har 45 medlemmer, gør = sig stadig stærkere gældende i dansk musikliv med interessante Cd-indspilninger og velbesøgte koncerter rundt om i landet.

Korets stifter og dirigent gennem alle årene, John Høybye er et markant navn i dansk kormusik. Han er en efterspurgt inspirator og instruktør ved korstævner og seminarer i ind- og udland. Mange= af hans værker er udgivet i de nordiske lande, i Tyskland, England og US= A. Som årets korkomponist i 1993 blev han hædret for at skrive mus= ik, der har både bredde og kvalitet. I 1999 modtog han komponistforeninge= ns hæderspris.

Ved koncerten den 8. maj synger TRITONUS et blandet program, hvor isæ= r to af værkerne fortjener særlig omtale. Det ene: O Magnum Mysteriu= m er skrevet af Morten Lauridsen (f.1943), der nu er en af Amerikas fineste og m= est elskede kor-komponister. Stykket er inspireret af mysteriet julenat, hvor verdens Frelser bliver modtaget af repræsentanter for de allerfattigs= te (hyrderne) og de umælende (dyrene). Det andet værk er John Høybyes Magnificat for 8 stemmigt kor og tenor-solo. Det er komponer= et som en del af projektet: Ny Nordisk Kirkemusik, der er støttet af Nordisk Kulturfond, og det blev uropført på Island sommeren 20= 02. Magnificat er Marias lovsang, der udtrykker Marias glæde og stolthed = over at være udvalgt til at føde Jesus. Det øvrige program v= il bestå af værker, der på forskellig måde vil udnytte Esajaskirkens smukke akustik.

Der er gratis adgang. Esben Ø.

Parkering og nødsituationer 5/3/2003 Vi har en ordning i gaderne, som gør det muligt at parkere i det meste af gaden, men friholder midterstykket for biler.

Det sker imidlertid, at nogle holder i midterstykket alligevel, med henvisn= ing til, at der forelå en nødsituation.

Erfarne bilbrugere (jeg er, må det erkendes, ikke en sådan), si= ger, at der ALTID er plads i området. Måske ikke lige i ens egen gad= e, men så i Øster Søgade, i Øster Farimagsgade elle= r i området bagved (Stockholmsgade mv).

Står dette til troende, vil der i værste fald være en afs= tand på 300 meter til den nærmeste lovlige parkeringsplads. Med norm= al førlighed kan denne afstand tilbagelægges til fods på fi= re minutter.

Det skal medgives, at man har bragt sig i en nødsituation, hvis man = ikke har tid eller førlighed til at klare en sådan præstation. Men er det egentlig ikke noget, de fleste af os kan klare?

Og er det ikke, alle de fordele, den enkelte kan have af bilen, en ulempe, = der er til at leve med, sammenlignet med en situation, hvor midterstykket i gad= erne også blot bruges til parkering?

Jeg tror det.

Thomas Krag, Wilhelm Marstrands Gade 11Loppemarked lørdag den 24. maj 4/27/2003 Der plejer at være fl= ere loppemarkedet i Rækkerne i forårsmånederne. Endnu er kun = et af dem klar til offentliggørelse. Det foregår i Eckersbergsgade lørdag den 24. maj fra kl. 10 til 14. Gaden har i en årræ= ;kke afholdt marked med masser af boder og masser af købere.

Markedet er ikke forbeholdt gadens beboere – heller ikke for dem, der gerne vil af med genstande. Enhver beboer i Rækkerne kan få en plads på markedet - kvit og frit.

Det kræver blot en opringning til medarrangør Ulla Jargil. Ulla Jargil Ingen mailadresse opgivet.Vi spiste os mætte på Kavva 4/12/2003 Forleden onsdag aften var= en fodboldaften. Værten, Torben Harder, fortalte os, at det var grunden = til, at der var så god plads, da vi kom ved 19-tiden. Vi tror ham gerne. Et kig gennem vinduerne har ofte bekræftet, at der kan være langt mellem de tomme stole. Denne aften var der dog kun et par par foruden os tr= e. Vi var sultne, trætte og netop dén dag syntes vi, at vi havde fortjent noget andet end en hastehjembragt familiepizza eller en tun-sandwi= ch hver.

”Kavva”, hedder det lille, ganske uprætentiøse ste= d, der har slået sig op som vin- og kaffebar på den anden side af Øster Farimagsgade. Møblementet er helt enkelt, nærmest lidt ’råt’ ligesom indretningen i øvrigt, men samtidigt er her ganske hyggeligt. Slipset kan man roligt lade ligge hjemme= !

Vi nåede ikke længere end til det håndskrevne spisekorts øverste tilbud: WRAPS med ’spicy chicken’, før vi bestemte os. – Alternativet er ’Hommus’-udgaven.

Vores wraps smagte absolut udmærket og var delikat serveret, anrettet= med salat på tallerkenen. En nærmere undersøgelse – med lidt hjælp fra menukortet - afslørede bestanddelene i tortillapandekagernes fyld: Kylling, tomat, rødløg, guacamole, jalapenos, ristede svampe og babyspinat. Wrapsene var store nok til at vi a= lle bagefter følte os behageligt mætte. Havde vi drukket postevand til, havde den samlede regning, for at mætte tre voksne mennesker, ly= dt på 165 kr. (!). Nu lod vi os friste af den venlige vært til at prøve en af stedets udmærkede øl-specialiteter, den tjekkiske Staropramen på fad. Det blev til to glas - og én col= a. På den måde kostede dette udmærkede lille måltid i = alt 239 kr. – Men vi kunne jo også bare have ladet være med at flotte os!

Kavva kan anbefales! Dagens suppe (kr. 45.-) og dagens ret (kr. 115.-) s&ar= ing; absolut også indbydende ud. Endelig kan man vælge en tapasplatte (også kr. 115.-), som er stedets specialitet. Et tidligere besø= ;g har bekræftet, at man heller ikke går fejl af den.
Kavva lukker alle aftener kl. 21.30. Søren Skg. 13 Søren Friis Smith Ingen mailadresse opgivet.


Plastiklamineret reklame 3/19/2003 I går onsdag d. 18.03.03 omdelte Scheel og Orloff et plastiklamineret værdibevis til husejerne her, hv= or de lover at dække forskellige omkostninger såfremt de væl= ges som sælger af huse. Spørgsmålet drejer sig ikke om rekla= men, men om det er ønskeligt at modtage den form for indpakning. Ejendomsmæglerne har jo adgang til Kartoffelraekkerne.dk, ja faktisk = egen reklameplads, så måske de kunne nøjes med at udlevere de= res indbundne værdibeviser DER. Det er min opfattelse at der deles alt for mange reklamer ud her i rækkerne, og at vi ikke har brug for en yderligere og promoverende indpakning af dette materiale. Jeg foreslå= r, at bestyrelsen beder ejendomsmæglerne være miljøbevidste= i deres reklame- og kampagnevalg, og at det er forudsætningen for at samarbejdet kan foregå som det gør pt., jeg antager nemlig at diverse forretninger faktisk kan profitere af vores hjemmeside! Venlig hils= en Kirsten Christensen, Skovgaardsgade 28 Ingen mailadresse opgivet.home tager munden lige lovlig fuld 3/18/2003 Webredaktionen er vældig tilfreds med en flot omtale af Rækkerne og hjemmesiden i mæglerkæden home's blad Lokalnyt (uge 10-11). Hjemmesiden beteg= nes som et interessant aktiv for Rækkerne og den er med til at styrke sam= menholdet. Bladet angiver, at home er medsponsor på hjemmesiden. Det er bare ikke rigtigt. Vi har bedt home om at sende sine data og en beskrivelse til hjemmesidens Butiksinfo - og home figurerer derfor blandt de 18 handlende/forretninger/håndværkere i Butiksinfo. Men der er ing= en penge mellem os og home. Optagelse i Butiksinfo er gratis, idet vi ikke ønsker at have (eller kunne beskyldes for at have)noget afhængighedsforhold til de handlende. Vi ønsker at stå f= rit - også hvis der udtales kritik af de handlende.

Men naturligvis er vi tilfreds med at home omtaler os. Dette er blot en præcisering, idet 'sponsorering' normalt indebærer en økonomisk støtte. Men altså ikke på kartoffelraekkerne.dk.

Venlig hilsen Esben Ørberg webredaktør Esben Ørberg


EL-forvirring - også i KE 2/17/2003 Brevet fra Belysningsvæsenet (eller Københavns Energi) til en række beboere i Øster Søgade og Skovgaardsgade er sendt på grund af manglende kommunikation internt hos Belysningsvæsenet.

Der er forlængst aftalt mellem undertegnede, Hareskov Elektric og Belysningsvæsenet, at skabet med hovedsikringer skal udskiftes, n&ari= ng;r vejret tillader det.

I samme forbindelse skal stikledningen fra sikringsskabet ned til hovedstrømkablet under fortovet udskiftes.

Der er IKKE krav om, at kablet, der fører fra sikringsskabet og ind i husene skal udskiftes.

Som ved tidligere problemer med sikringsskabene dækker Husejerforenin= gen ved Øster Farimagsgade udgiften.

De berørte husejere skal ikke foretage sig noget i forbindelse med brevet fra Belysningsvæsenet - og den anførte sidste dato (6. marts) har ingen praktisk betydning.

Med venlig hilsen Peter Anderson, kasserer i HusejerforeningenBrev til udvalgte fra KE 2/9/2003 Københavns Energi (KE) har betænkt ejerne af husene Øster Søgade 64-66 og Skovgårdsgade 11-27 med et brev. For sin klarhed fortjener det at bli= ve kendt af flere.
Teksten lyder:

"Øster Søgade 64-66/Skovgaardsgade 11-27, stik nr. 69235=

Vi har i januar 2003 foretaget eftersyn af ovennævnte ejendoms hovedsikringsarrangement, dette er defekt og skal udskiftes eller repareres= .

Ovennævnte arbejde kan medføre at ejendommens stikledning skal udskiftes.
Alle afgifter i forbindelse med arbejdet afholdes af ejendommens ejere.

De er selv ansvarlig for, at installationen bliver bragt i orden. I stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer 1= 993, 621.1, står der, at ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret elinstallatør i samråd med Københavns Energi og anmeldes hertil inden den 6. m= arts 2003.

I Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer 1993, 133.2.2 og 512.2 står der, at intet materiel (ledninger) ikke må belastes vedvarende med en strøm, der er større end materiellets (ledningernes) mærkestrøm.

Vi har sendt en kopi af dette brev til: Ejerne af Øster Søgade 64-66 og Skovgaardsgade 11-27

For eventuel forespørgsel kontkt venligst Ib Højby, på telefon 33 95 37 65 i tidsrummet 08.00 - 15.00.

Med venlig hilsen
Ib Højby"

Selv om det er nærliggende, skal jeg undlade en polemisk kommentar til dette brev og alene søge (Bestyrelsens ?) vejledning om, hvordan eje= rne af de nævnte huse mest hensigtsmæssigt, herunder billigst mulig= t, reagerer på denne henvendelse. Det der skal gøres, skal vel gøres samlet? Søren Friis Smith Skg. 13Jyllands-Posten skamroser os! 1/22/2003 "Det er en glimrende idé= ;, Kartoffelrækkerne på Østerbro har fået med en hjemmeside, hvor gode og dårlige oplevelser med håndværke= re kan udveksles. Hvem leverer de pålidelige og gedigne serviceydelser, = og hvem skal man holde sig fra - det er sådanne oplysninger man kan finde på hjemmesiden. Og de lokale handlende og cafeer kommer med i k&oslas= h;bet, når man nu er i gang.

Sådan skriver Jyllands-Posten København i en leder om denne hjemmesides initiativ med Butiksinfo. Bladet fortsætter:
Det fine ved projektet er, at de lokale håndværkere og handlende skal være indforstået med, at de bliver evalueret. Samtidig får de mulighed for at forklare sig og forsvare sig på hjemmesi= den. Derved prøver man at sikre sig imod, at det bare ender i unuanceret = og usaglig nedrakning eller personlige hævntogter. Og selvom man på den måde næppe får alle lokale leverandører af var= er og serviceydelser med, ligger der unægteligt et pres på dem, der ikke ønsker at deltage,"<BR
"For den første tanke som forbruger må uvægerligt være en undren over, hvorfor de pågældende ikke tør lade sig kigge efter i kortene. Den næste reaktion vil formentlig lige så indlysende være, at så vælger man en af de håndværkerne eller forretninger, der er med i ordningen, og som= har fået gode ord med på vejen...som forbruger er man i sin gode ret til at vide besked med branchens brådne kar - det er kun på den måde, den generalle standard bliver bedre. Derfor er Østerbroborgernes initiativ mere end velegnet til efterfølgel= se andre steder." Her på redaktionen glæder vi os over, at 17 forretninger har fulgt opfordringen og har tilmeldt sig Butiksinfo. Samtidig undrer vi os en smule over, at mindst lige så mange - trods gentagne opfordringer - endnu ikke har taget tråden op og meldt sig til. Og jo, beboernes ris og ros mangler vi fortsat! Hører vi fra dig? Esben, redaktionen Esben ørbergJo - Eckersbergsgade har osse en!! 1/22/2003 Prøv at klikke på Wiedeweltsgade - se deres nye folder. Eckersbergsgade lagde deres folder ud= for et godt stykke tid siden - så alle kan sammenligne og blive inspirere= t. Peter AndersonDeres bager - Vores bager 1/16/2003 Hvorfor reagerer handlende (næste= n) altid surt, når man returnerer fordærvede/ubrugelige varer? Jeg købte i morges en pakke rugbrød hos Deres Bager i Farimagsgad= e, men opdagede at den var fuld af mug, da jeg var kommet hjem. Kort efter returnerede jeg pakken - og fik ganske vist min ti'er retur, men uden et en= este ord. Det er måske i småtingsafdelingen, men egentlig kunne jeg tænke mig et 'beklager'. Deres Bager er ikke usædvanlig, jeg oplever næsten altid en irritation fra den handlende/ekspedienten, når jeg ulejliger mig tilbage med en ubrugelig vare. Det burde v&aeli= g;re omvendt: 'Tak fordi du påpeger fejlen, som vi nok skal sørge f= or at rette/undgå'. Esben Ørberg PS: Deres Bager er ikke tilmeldt Butiksinfo her på hjemmesiden - endnu. Esben ØrbergBillige kvalitetsvarer - til døren 1/13/2003 Først tillykke m= ed den nye webside!Dernæst til sagen: En af nyhederne er "Butiksinfo"-knappen, hvor det er meningen at lokalområdets handlende skal kunne præsentere sig og at forbrugerne kan kommentere kvaliteten hos den handlende. Glimrende! Jeg vil dog foreslå, at man = med det samme udvider mulighederne til også at indbefatte handlende, der = bor længere eller langt væk, når blot det ikke er forbundet m= ed vanskeligheder at få disse handlende til at sende varerne.

Et eksempel:
Der er vist almindelig enighed om, at de bedste sild man kan få er fra Christiansø (eller mere præcist fra Frederiksø). De to,= der tæller, er "Arnes sild" og "Ruths sild". - Kendere vil vide, at "Christiansø-pigens sild", er et forsøg på at lokke mindre vidende forbrugere til at købe en ringere v= are, der stammer fra fastlandet (Bornholm) i tiltro til, at der er tale om den ægte vare.
Om Arnes sild ved jeg ikke meget, men jeg har tiltro til, at kvaliteten er = lige så god som Ruths.
Om Ruths sild ved jeg, gennem mange års erfaring, at de er fortræffelige. Måske skal jeg tilføje, at der findes tre slags: Karry-, krydder- og tomatsild. Skal man købe dem i den sædvanlige røde plastikbøtte med 900 gram sild (600 gra= m i drænet vægt), så har en sådan bøtte kostet l= ige i underkanten af 200 kr. flere steder i København (f.eks. i ISO p&ar= ing; Østerbro) i denne vinter. Man kan dog spare næsten halvdelen af prisen ved at købe dem selv - over telefonen. Man ringer til Ruths s= ild på telefon 56 46 20 09 og bestiller det antal bøtter man ønsker. Så kommer de med posten med et giroindbetalingskort (m= an tror på sine medmennesker på Frederiksø) - og prisen med levering er lige omkring 110 kr. pr. bøtte (afhængigt af hvord= an man rammer portogrænserne). På den måde sparer man således næsten halvdelen af prisen - og det er da ikke så tosset!

Til sidst en opfordring: Har du selv kendskab til, at man kan få kvalitetsvarer til en billigere pris end butiksprisen i København, så spred det glade budskab på Kartoffelrækkernes nye webs= ide. Søren Friis Smith
Skg. 13


Snerydning 1/8/2003 Når sneen som forgangne søndag aften og nat falder i store mængder i Kartoffelrækkerne, sættes beboer= nes skrøbelige sammenhængskraft på prøve. Nogle beboe= re er hensynsfulde og rydder straks haveindgang, fortov og vejbane. Eksempelvis kæmper en samvittighedsfuld folkepensionist en sen aftentime med Wiedeweltsgades snemasser og hjælper endda uopfordret genboen med at gøre vejen farbar. Andre beboere har udelukkende egen husstand i tankerne og rydder kun haveindgangen, mens atter andre forbliver tankeløst passive. Hvis disse sidste boede i et husmandssted på landet, ville deres passivitet kun ramme dem selv. Men sådan er det i= kke i Kartoffelrækkerne, hvor den ene beboers adfærd - eller mangel på samme - påvirker den anden. Når postbudet ikke kan for= cere snemasserne, fordi nogle beboere af magelighed eller ligegyldighed har undl= adt at leve op til deres snerydningsforpligtelse, går det ud over andre, = der hverken får breve eller mulighed for at læse dagens avis. Eller= når renovationsarbejderen forståeligt nok giver op af frygt for liv og lemmer, tømmes heller ikke den anvarlige beboers skraldespand. Der s= kal derfor herfra lyde en kraftig opfordring til at alle beboere viser hensyn t= il hinanden ved omgående at fjerne snemasser fra indgang, fortov og vejb= ane. Henning OlsenVoldmestergade vinder Gylden Kartoffel 1/5/2003 Voldmestergade vinder Den Gyldne Kartoffel år 2002 for bedste hjemmeside på kartoffelraekkerne.dk – med Wilhelm Marstrands Gade som andenvinder. =

3D"http://kartoffelraekkerne.dk/guld.jpg"= <= /p>
Webredaktionen kårede umiddelbart efter nytår den gade-hjemmesi= de, som i årets løb har skabt dialog mellem gadens beboere gennem = et vedkommende indhold og høj aktivitet. Voldmestersidens lokale redaktør er Michael Olsen, som modtager den guldbelagte kartoffel. Tillykke til gaden og tillykke til Michael, som vil få overbragt en rigtig god flaske vin. Klik dig ind og se, hvordan det kan gøres.
I Wilhelm Marstrands Gade har den netop fraflyttede Ole Ørslev også gjort et stort arbejde med at skabe liv i sin gades side. Han har desuden lagt en række sjove features på siden – og modtag= er den sølvbelagte kartoffel. Han har nu overladt redaktørarbejd= et til Thomas Krag. Ole Ørslev vil også få overrakt en flas= ke vin.

Webredaktionen håber, at flere gader tager tråden op i forbinde= lse med den nydesignede hjemmeside. Hvis din gade ser lidt tynd ud - webmæssigt, så tag en snak med din gadeformand. Måske kan= I finde ud af noget sammen. Det er bare SÅ let og håndtere. Webma= ster Peter Anderson  

Modernisering af hjemmesiden 12. januar 1/4/2003 7:48:18 AM Kartoffelrækkernes herværende hjemmeside er på vej mod st= ore forandringer. Den 12. januar kan vi præsentere nyt udseende, nyt indh= old og nye funktioner. Siden har fungeret siden den 26. september 2001 og har h= aft en stabil, men lidt for rolig tilværelse. Der er lagt flere end 100 nyheder og næsten lige så mange debatindlæg på side= n, men webredaktionen har større ambitioner.

Den nye hjemmeside får to fokusområder: Handel og Huse.

Handel skal forstås som lokale butikker og alle slags beværtnin= ger, men også de mest anvendte håndværkere samt handel mellem rækkernes beboere indbyrdes. Hjemmesiden åbner nemlig en helt ny kategori med titlen Butiksinfo, som har to formål: Hver handlende i kvarteret præsenterer sig selv og kunderne skriver om deres oplevelse= r af butikken. Fra starten er 15 lokale butikker med, men vi arbejder på en fordobling i løbet af foråret.

Den hidtidige debatspalte fortsætter, men deles i to. Holdninger til dette og hint med forbindelse til vores liv i rækkerne får egen spalte og vi opretter en Opslagstavle, hvor beboere kan sætte ting og sager til salg. Ganske gratis.

Vores huse har fortsat en fremtrædende plads på hjemmesiden, bl= .a. ligger hele Håndbog for kartoffelrækkerne på siden, men vi bringer fremover også oplysninger fra Tingbogen om hushandler under Nyheder.

Også nyhederne ’moderniseres’. De – næsten – daglige nyheder fortsætter og suppleres nu med ’Månedens artikel’, hvor der gås mere i dybden og b= agom en begivenhed, butik eller person. Disse artikler skrives på skift af= et panel af rækkernes mange gode skribenter.

Vi håber, at moderniseringen giver livlig trafik på siden. Men = ikke nok med det. Vi satser stærkt på, at flere gæster ogs&ari= ng; bidrager selv. Med debatindlæg til Butiksinfo, Opslagstavlen, Debatspalten eller tip om nyheder. Vi tror på, at rækkerne og d= eres beboere har så meget til fælles, at vi kan skabe et miljø på nettet, hvor vi kan samles og udveksle erfaringer om dét, d= er betyder noget for os som kartoffelrækkebeboere.

Venlig hilsen

Peter Anderson, webmaster Esben Ørberg, webredaktørPligt til snerydning 1/3/2003 Det vil da være dejligt, hvis der kunne skabes nogle snerydningshold, som kan rykke ud til dem, der har behov. Vi h= ar på bestyrelsens opfordring lovet at viderebringe budskabet i et brev = fra Vej & Park. Her gør kommunen opmærksom på, hvilke forpligtelser man har som grundejer på de private fællesveje, når der har været snefald på vej- og fortovsarealer. Vi citerer: "...Skader og ulykker, der skyldes manglende snerydning, kan føre til erstatningskrav mod den tilstødende grundejer."= Vej & Park henviser i øvrigt til hjemmesiden: http://www.vejpark.kk.= dk venlig hilsen Esben Ørberg Esben ØrbergHvem tilbyder snerydning ??? 1/3/2003 Det er sundt selv at holde sin vej og fortov rydet for sne, så alle der har kræfter til det bør blot forsætte med denne meningsfyldte form for motion. En del beboere= er dog ikke fysisk istand til selv at ryde vej, fortov og haveindgang. Her vil= le det være rart hvis nogle friske store drenge eller piger tilbød snerydning mod en rimelig betaling. Jeg opfordrer hermed sådanne fris= ke folk til at annoncere deres tilbud på vores hjemmeside eller evt. i Kartoflen. Jens Holm Skovgaardsgade 34 Ingen mailadresse opgivet.Marstrands Gade - i tre ord 12/22/2002 Kære Victor En venlig beboer h= ar tidligere her på siden forklaret, hvorfor gadeskiltene ikke svarer til virkeligheden, hvilket vi - I - må lære at leve med, eller selv bekoste nye skilte. Eller mon kommunen kunne bringes til at forstå, at når der er lavet en fejl, bør fejlens ejermand rette den. Det = er da et forsøg værd. Hvem forsøger? Dette er, hvad beboer= en skrev: En beboer i Wilhelm Marstrands Gade fortæller, at gadens navn = er i tre ord. Og jo, vi skal nok få rettet det her på hjemmesiden. B= eboeren skriver: Jeg bor i Wilhelm Marstrands Gade. Altså Marstrands Gade og = ikke Marstrandsgade. Ligesom Jens Juels Gade. Navnet blev for små 20 &arin= g;r siden ændret fra Marstrandsgade til Wilhelm Marstrands Gade, fordi Marstrandsgade i telefon ofte blev forvekslet med Marstalsgade og Marskensg= ade. Kommunen lagde vægt på at navnet skulle bogstaveres rigtigt, men leverede gadeskilte med den forkerte udgave. Det er en lidelse at se p&arin= g;! Måske får vi en dag taget os sammen til at få dem skiftet. På hjemmesiden kan det jo nemt gøres. På forhånd t= ak. Hilsen fra Esben Ørberg Esben ØrbergPlads til overs ? 12/19/2002 Kartoffelrækkehus eller del af kartoffelrækkehus lejes eller fremlejes af kvindelig journalist med to børn. Lotte Thorsen

Marstrandsgade, to eller tre ord? 12/19/2002 Hvis man kigger på gadeskiltene på hjørnerne af rækkernes miderste gade, så er navnet 'Wilhelm Marstrandsgade' i to ord. Kigger man derimod hos krak.dk, tele.dk eller i 'headeren' til nærværende sider, s&ari= ng; skrives det 'Wilhelm Marstrands Gade' i tre ord. Er der nogle som ved det 'rigtige' svar og kan de i givet fald fortælle hvorfor det er det rig= tige svar? PS: Nogen der ved hvornår gaden skiftede navn fra blot 'Marstrandsgade' til 'Wilhelm Marstrandsgade'? Victor Valore


Hvem er med på delebiler? 10/28/2002 Er jeg den eneste, der synes, at vores gader er ved at blive lige lovlig meget parkeringspladser? Det er selvfølgeligt klart, at det altid er alle de andres biler, der fylder op… Hvad nu hvis vi forsøgte et seriøst initiativ for at reducere mængden af biler, uden at afgive mulig-heden for at kø= ;re så ofte vi har lyst eller behov. Svaret kunne være delebiler. D= et kunne være rart om der i hver eller hver anden gade var en fast parkeringsplads til vores gadebil og dermed få reduceret antallet af = helt private biler. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Hvem skulle sørge for, at de altid er i orden? Hvordan sikrer man, at den er der, når jeg skal bruge den? Ville det ikke være rasende dyrt? Alt sammen relevante og logiske spørgsmål. Det er sådan, at = en lignende ordning gennem nu nogle år har kørt i Farum og andre steder. Det er såmænd en international organisation, der er ved= at blive skabt, indtil videre især med basis i Schweiz, Tyskland og Østrig. Meningen er at man på længere sigt, som medlem, = skal kunne få en billig bil stillet til rådighed, hvor som helst. Se venligst videre på www.danskedelebiler.dk. Her er links, der burde gi= ve svar på de fleste spørgsmål, der umiddelbart rejser sig i den forbindelse. En repræsentant for Farum delebil, der nok har været den store igangsætter her i Københavnsområ-d= et, for etablering af delebiler på privat initiativ, har givet sit tilsag= n om at komme på et møde, eventuelt en generalforsamling i husejerforeningen, for at fortælle om mulighederne, og naturligvis sv= are på spørgsmål. Hendes erfaring er at tanken lige skal mod= nes lidt inden den bliver præsenteret ved et møde. Så idéen er, at vi lige starter på at give tilkende her på siden om det var noget, der overhovedet kun-ne være interessant. Med mange hilsener Svend René Larsen Wiedeweltsgade 54 Formand for Husejerforeningen Svend René LarsenSkal Fugleøen visne bort? 10/24/2002 Jeg bor i Sortedamshus på hjørnet af Helgesensgade og Sortedams Dosseringen. Jeg er en af de øbro-borgere, som synes, at det vil være ærgerligt, hvis= Fugleøen forvandles til en grå spøgelsesø på grund af de m= ange skarver, som overnatter på øen. Lorry havde i sidste uge et ko= rt indslag om problemet og vil gerne følge op. Det er vi også en = del på denne side af søen, der gerne vil. Bl.a. har vi tænkt= os at få samlet nogle underskrifter og evt. også kontakte overborgmesteren. Miljøborgmesteren er fuldstændig ligeglad med Fugleøen. Hun nægter at gribe ind i naturens gang, er hendes s= var. Det forkommer mig at være et noget ulogisk svar, da man jo har valgt = at gribe voldsomt ind i vandmiljøet og iøvrigt lægger vægt på at skabe et godt rekreativt miljø for alle københavnere. Mit spørgsmål er, om der på jeres s= ide af søen er foreninger eller mennesker, som også vil være motiveret til at kæmpe lidt for Fugleøens bevarelse. Hvis det = er tilfældet, er I/de meget velkomne til at kontakte mig på min firmamail: nyeveje@newmail.dk eller ringe = til mig. Venlig hilsen Else Kathrine Relster Helgesensgade 1, 1. th 2100 Kbhvn Ø

Reelle priser på kartoffelhandler? 9/3/2002 Vi er en familie som har = kigget på kartoffelhuse i snart 2 år, men må se hjælpeløst til mens priserne stiger og stiger (eller det gjord= e de i hvert fald indtil for nyligt). Jeg har en formodning om at flere af ejendommene reelt ikke er blevet solgt til de udbudte priser og muligvis sl= et ikke er blevet solgt. Jeg har derfor planlagt at bruge fredag formiddag (De= n 6. september) på tinglysningskontoret for at løbe alle kartoffelejendommene igennem og danne mig et billed af hvornår de er handlet og til hvilken pris. Jeg planlægger med at opstille et regnea= rk med alle disse oplysninger i og har af forskellige veje søgt at tilvejebringe struktureret information om hhv. matrikelnumre og kvadratmetermål for de enkelte ejendomme. Er der nogen som allerede h= ar disse informationer tilgængelig, så vil jeg blive meget takneml= ig for at kunne spare mig denne del af opgaven. Hvis du kan hjælpe, m&ar= ing; du meget gerne skrive til mig på adressen victor@valore.dk Victor Val= ore, Ole Suhrs Gade 6  


Trafik-gruppen eksisterer 8/6/2002 Kære Charlotte Mathiassen Kartoffelrækkernes Trafik- og Miljøgruppe (KTM) eksisterer fortsat. En af de aktive, Viggo Aaberg Kærn, er endda medlem af følgegruppen for Københavns Kommunes trafik- og Bymiljøplan for Østerbro. Viggo bor i Marstrandsgade 41. Medl= em er også Anne Christine Dahl-hansen, som du kan skrive til på ac.dh@get2net.dk Men - som når det drejer sig om frivilligt arbejde -= er der ikke gang i gruppen hver eneste dag. Har du en idé til en opgave= , er du mere end velkommen. Lad os høre - her på siden. Hilsen fra Esben Ørberg webredaktør Esben Ørberg  traffikgruppen 8/6/2002 Eksisterer traffikgruppen stadigvæk og hvem er kontaktperson? Charlotte Mathiassenejendomsværdi 8/6/2002 Vi er relativt nye i Kartoffelrækkerne og ved derfor ikke så meget om hvordan ejendomsværdien hidtil er blevet udregnet. Det undrer os dog noget, at huse (af samme størrels= e), der ikke har fået foretaget særlige forbedringer såsom nyt tag, udgravet kælder e.l. men stadigvæk har det oprindelige tag, ikke renoveret kælder mm bliver vurderet til samme ejendomsværdi som de helt klart bedre huse. Er der nogen der ved noget om dette og hvad h= ar I fået ud af at klage over ejendomsvurdering?? Mvh Norbert og Charlotte Charlotte MathiassenNoget om vinduer 8/3/2002 Jeg fandt dette om gamle vinduer:
Fra Raadvadcentret

Raadvad-om vinduer <= br>
Måske værd at læse? Venlig hilsen Peter Anderson peter@anderson.dkMaler søges 7/30/2002 Er der mon nogen der har gode erfaringer med et malerfirma, der kan istandsætte vinduerne i et kartoffelrækkehu= s? Har du med held fået istandsat dine vinduer og var der sammenhæ= ng mellem kvalitet og pris, så hører vi meget gerne fra dig. Pia & Bax, Øster Søgade 70I det store som i det små II 7/23/2002 Sjovt nok havde vi en tilsvare= nde debat om "retten" til at bestemme foran eget hus på Voldmes= tergades generalforsamling i foråret. Men heldigvis er vedtægterne meget klare, så det blev afvist at kunne forlange gadeborde, bænke og sandkasser på fællesarealet flyttet væk fra eget hus. Det mangler da også bare. Rækkerne er ikke et parcelhuskvarter i om= egnen, men et tæt, lavt byggeri midt i byen med de ulemper og fordele, det giver. Skulle den anden holdning følges, så kunne husene i den øvrige del af gaden, blokere for parkering uden for deres ejendomme. Læs selv om spørgsmålet i referatet fra generalforsamlin= gen på Voldmestergades hjemmeside. Følg linket under logoet. Micha= el Olsen, Voldmestergade 15  I det store som i det små? 7/8/2002 Debatindlæg her på si= tet afspejler de den politiske situation i Rækkerne og er det igen et spejlbillede af de større politiske bevægelser i samfundet/EU?= De fleste 'debat'indlæg handler om køb, salg og afhentning af gra= tis materialer. Kun to indlæg handler om noget man kan kalde politisk og = de er begge om 'den grusomme' beskatning, altså helt i forlængelse= af ét af Venstres vigtigste valgkampstemaer. I Høyensgade er der= for første gang i mange år nedsat det i vedtægterne 'påbudte' gadeudvalg. Dette skyldes lokalpolitiske modsætninger= af en størrelse, der ikke synes at kunne løses i mindelighed ved almindelige gademøder, hvor tingene ellers har kunnet løses e= fter diskussion frem til enighed. Modsætningerne har handlet om husejernes forhold til forhaverne og hvad der foregår foran disse. I modsætning til foreningens indsats overfor 'privatisering' af husenes facader hvor man har gjort en del for at sikre, at 'stilen' i Rækkerne ikke ændres for drastisk, har foreningen stort set ikke blandet sig i udviklingen, når det gælder forhaverne. Dette oven i køb= et selv om foreningen ejer forhaverne og ikke facaderne. Forhaverne har af bygherren Arbejdernes Byggeforening fra starten været tænkt som= en integreret del af gademiljøet og er derfor også tilskød= et Husejerforeningen og ikke den enkelte husejer. I følge vedtægt= erne er det den enkelte gades gadeudvalg der fastsætter nærmere regl= er for forhavernes 'stand'. Man må gå ud fra, at dette også gælder beplantning og hegning. I Høyensgade ser det ud til, at udviklingen omkring forhaverne går imod større privatisering, = nærmest som om husejerne ikke er klar over de foranstående facts om havernes status. Det er jo nemt ved selvsyn at konstatere, at haverne på solsi= den og især på legestykket år for år nærmer sig rockerborge i udseende. Det der får mig til at skrive dette indl&aeli= g;g er, at denne udvikling nu er begyndt at brede sig ud på gaden foran disse besatte områder. Den udvikling/tilstand der har hersket i Række= rne gående ud på fremme af fællesskab og børnevenlighe= d i gaderummet og som har været med til, at gøre Rækkerne ti= l et attraktivt alternativ til det almindelige parcelhuskvarter har fået et skud for boven. Næsten alle husejerne på solsiden af legestykket har i forskellig grad givet udtryk for, at det fælles gadeinventar bestående af bænk, sandkasse og to gadeborde/bænke ikke v= ar ønsket foran den del af foreningens haver der var beliggende foran d= eres hus! Skyldes det så, at disse 'møbler' tiltrækker/besættes af narkomaner, 2.g'ere, fyldebøtter = og lignende skræmmende elementer? Næh overhovedet ikke - det er såmænd bare gadens børn, deres forældre, fællesskabssøgende beboere og enkelte gæster til sådanne. Spørgsmålet er, om foreningen har 'sovet i time= n' når en sådan udvikling har kunnet finde sted og nå 's&ari= ng; langt'? Eller er områdets lidt specielle status ofte omtalt som et forbillede for tætlav-byggeri med den gode mulighed for både privathed og fællesskab ved at være en 'æra blot'? Venlig hilsen Stefan Rink Høyensgade 10  Måske grundskyldslempelse på vej 6/6/2002 Det ER meget voldsomme vurderingsstigninger, vi er blevet pålagt. Ejendomsværdistigning på 15 pct. Dertil grundværdistigninger på godt 20 pct. er oplevet i rækkerne, men regeringens skattestopløfte kommer os = måske til hjælp. Ritzau skriver torsdag aften den 6. juni: Thor Petersen vil afbøde skattesmæk til boligejere Finansminister Thor Pedersen = (V) lover at afbøde skattesmækket af grundskylden for boligejere m= ed en voldsom stigning i grundværdien. Ministeren oplyste torsdag efter forhandlinger med Amtsrådsforeningen om næste års økonomi, at det muligvis er nødvendigt med en lovændrin= g - og at ændringerne måske også kommer til at gælde for amterne. Thor Pedersen konstaterede, at der i visse kommuner er sket "eksorbitant store stigninger" i grundværdierne, som medf&o= slash;rer store ekstraregninger i den kommunale skat på jord. Grundværdie= rne er steget med op til 20 procent i Søllerød, København, Frederiksberg, Hørsholm og Greve. - I nogle af de eksempler, vi har = set, bliver man nødt til at se på, hvordan man kan afbøde, at nogen kan få så voldsomme stigninger i grundbeskatningen, selv = om den samlede ejendomsvurdering ikke er steget tilsvarende, sagde Thor Peders= en. Finansministeren har allerede krævet, at kommunerne skal sænke grundskylden, hvis de henter uventet mange penge hjem. - Det er et rimeligt hensyn at vise til borgerne, at de, der har etableret sig ud fra nogle givne forudsætninger, også er i stand til at blive boende. Derfor har= vi et fælles ansvar for at løse den opgave, sagde Thor Pedersen. Regeringen har endnu ikke lagt sig fast på en model for, hvordan det = skal sikres, oplyste Thor Pedersen, men den nuværende bundgrænse på seks promille kan måske komme i spil. Fredag skal en løsning diskuteres med Kommunernes Landsforening. - Hvor man havner,= vil jeg ikke sige nu. Der kan være elementer, der er del af en aftale, og= der kan være elementer, der kræver lovgivning. Det må afvente= de drøftelser, som vi skal have med kommunerne, sagde Thor Pedersen, der heller ikke vil afvise, at ændringer i grundskylden også rammer amterne. Finansministeren afviser at betragte regnestykket på den måde, at kommunerne - og muligvis amterne - går glip af indtægter. Men Amtsrådsforeningens formand, Venstre-manden Kris= tian Ebbensgaard, påpeger, at den nuværende sats på 10 promill= e af grundværdierne er indregnet i amternes budgetter. - Hvis det skulle ændre sig i løbet af den næste uges tid, så g&arin= g;r jeg selvfølgelig ud fra, at det så vil blive kompenseret, således at man indtægtsmæssig kan få balancen til at passe også for amternes vedkommende, sagde Kristian Ebbensgaard. - Hi= lsen fra Esben Ørberg Esben ØrbergEjendomsvurderingen/grundværdien 5/31/2002 Jeg har efter dagens debat= om stigningen i grundværdien (som giver mulighed for øget beskatn= ing) kigget på hvor meget de to dele af ejendomsværdien er steget for vores vedkommende: Grundværdi fra ca. 400.000 til ca. 500.000 =3D 100= .000 (dvs. 1/4 =3D 25%) Bygningsværdi fra ca. 2.000.000 til ca. 2.300.000 = =3D 300.000 (dvs. knap 1/7 =3D ca. 14%) Da grundværdi for husene i Kartof= felrækkerne tilsyneladende er udregnet efter samme kvadratmeterpris+byggeretspris, kunne der vel være en ide i at vi samlet tog stilling til om der er basis f= or fælles at klage over denne stigning. Med venlig hilsen Sussi Albeck, = Abildgaardsgade 41 Sussi AlbeckAfhentning: døre og vinduer 5/6/2002 Nu kan du gratis afhente døre, vinduer og andet materiale ved Øster Søgade 60. = Du er velkommen til at tage for dig i bunken på hjørnet af Søgade og Marstrandsgade. Venlig hilsen Ole Ørslev. Ole Ørslev Ingen mailadresse opgivet.bedre grafik 4/4/2002 Kære Esben. En noget forsinket respons på= din kommentar, men bedre sent end aldrig som man siger! Først og fremmes= t; vi kan sagtens blive enige om alle de gode ting vi ønsker for hjemmesiden, god debat, praktiske oplysninger, relevante nyheder fra området osv. Min reservation på generalforsamlingen gik udelukk= ende på prioriteringer af midler, dvs. budgettet. Jeg kan stadig ikke forstå at det er nødvendigt at bruge mere end dobbelt så meget (23.000) på at forbedre en allerede eksisterende hjemmeside i forhold til at skulle oprette/lave en helt ny (10.000). Mht. din sammenlign= ing med vores lokale biblioteket, kan jeg kunne sige at du dér rammer et MEGET ømt punkt. Nu skal jeg ikke gå ind i en større diskussion af Det Kgl. Bibliotek, men jeg kan kun sige: Biblioteker er til bøger, udlånsmassen er ikke bare det primære det er ALT,= et bibliotek er IKKE en restaurant, koncertsal, smart mødested eller alt muligt andet. Vores hjemmeside mener jeg således heller ikke nødvendigvis behøver være en reklame for kartoffelrækkerne, huspriserne og ikke mindst ejendomsskatterne bevid= ner vores popularitet. Jeg mener først og fremmest hjemmesiden skal indeholde information til og for beboerne. Selvfølgelig skal det ger= ne være både praktisk og nemt at komme rundt i siderne, men indhold må og skal være vigtigere end form. Mange tak for nogle flotte indholdsbaserede og informative sider. Med venlig hilsen A. C. Dahl-Hansen = Anne Christine Dahl-Hansen


Vand i kælderen 3/21/2002 Tak for responsen. Vi har kun lidt vand - et per små vandpytter, men det er jo også skidt, når man ikk= e er vant til det. Derudover er der fugt i nogle af kældermurene, så malingen og lidt puds springer fra. Jeg vil være meget glad for at høre om nogen har haft et lignende problem - og løst det ? Fx= ved dræning rundt om huset ? Jeg er i tvivl om det ville hjælpe ? B= ryan Nicholls, Wiedeweltsgade 49


aviscontainere 3/14/2002 Ja det er fuldstændig rigtigt, der er et værre rod om aviscontaineren i Marstrandsgade, fantasien rækker ikke længere end til at lave papmache på en regnvejrsdag. S&ari= ng; her er et godt råd til avisgrisene, prøv at se rundt om hjørnet, der står et par aviscontainere i Øster Farigma= gsgade, som regel tomme når alle andre er fyldte. Der udover kunne man jo bare levere dem til storskrald eller stikke et par unger en tier for at flytte e= ns litterære affald, det kræver mindre energi end at slæbe d= em til bunke omkring containerne. Man kunne med med en trediedel af befolkning= ens statsminister sige " privatiser avisaffaldet", det er ikke det "offentliges" opgave. Med venlig hilsen Ole Ørslev Østersøgsde 60 Ole Ørslev øs 60Aviscontainere 3/13/2002 Et suk: når aviscontainerne er fyldte s&arin= g; lad være med at stille aviser i poser eller stabler ved siden af beholderne. Tag dem med hjem igen, så gaden ikke i dagevis ligner begyndelsen til en losseplads. Muligvis mangler vi en ekstra container i Wilhelm Marstrands Gade, hvilket der efter mit skøn er plads til. Men sukket gælder ikke kun nævnte gade. Øster Farimagsgades containere er næsten altid garneret med affald. Bente WMG 4Vand i kælderen - det kender vi 3/4/2002 Jo, vi har jævnligt en lille sø i kælderen. Dog opsuger en brøn i kælder= en som oftest indsivende vand, men alligevel siver det ind fra væggene e= ller fra gulvet. Det har vi sådan set indrettet os på - og alle ting= i kælderen står på paller. Men det har været væ= rre i år en nogensinde - i alt fald i de snart syv år vi har boet i rækkerne. Vi vil også vældig gerne høre andres erfaringer. Vores er sparsomme: Det kan hjælpe gevaldigt at rense regnvandsbrøndene i have og gård. En brønd - forsæ= ;nkning - i kælderen opsamler vandet. Men ellers ved vi jo godt, at en næsten 100.000 kroner dræning/indkapsling er det eneste som - måske - kan sikre os mod vandet. Nu håber vi blot på, at = der går mange år, før vi får vandmængder som i februar. Esben Ørberg øster søgade 58 Esben Ørb= erg  Vore Bunkere, endnu engang 3/3/2002 Det kostede ca en milion kroner at fjer= ne bunkeren foran tv 2 bygning. Tænk lige over det. Hvad kunne vi ikke få for de penge, også selv om et beløb, blev brugt til at gøre højene " beboelige ". For eksempel, trapper op til, og bænke på, selve højene. Lidt planter, var der vel så også råd for. Og selve rummene, de kunne vel udlejes t= il gaderne, der kunne tænkes at have brug for dem, som klubhus for de mindste eller til at rumme gadens grej. Det er vel også en lidt munter tanke, at vi der bor i de " historiske " huse, ikke engang ser os= istand til at bevare den nyere histories vidnesbyrd i vor by. Og da husejerforenin= gen piver for den kedelige og uduholdeligt triste græsplæne løsning, var det måske en ide med en bevaringsforening?. Eller= at vi selv satte en høj istand og viste hvad de kan bruges til! Så kan vi overlade til Svend Larsen(husejerforeningen) og Georg Christensen(tilhænger af at bruge millionerne), ,at forklare deres børnebørn hvad der lå under den flade jord. Hvis det altså lykkes for dem at få historien fjernet. Det var i h&oslas= h;j grad nær lykkedes at få vore rækker fjernet tilbage i det glade halvfjerdsere. I kan skrive til olq@hotmail.com eller pr snegl til Ole Ørslev Østersøgade 60 2100 kbh Ø Ole Ørs= levVand i kælderen? Hvad gør vi? 3/1/2002 I de seneste dage er der trængt noget vand op gennem flisegulvet i vores udgravede kælde= r i Wiedeweltsagde rimeligt tæt på søen. Har andre vær= et ude for noget lignende ? Er det et lokalt eller generelt problem ? Jeg vil meget gerne høre om andre har erfaringer med dette fugtige problem. Bryan Nicholls, Wiedeweltsgade 49 Bryan Nicholls Ingen mailadresse opgivet.=Bedre grafik - mere appetit 2/28/2002 Kommentar fra webredaktøren: Kære Anne Kirstine Dahl Du spurgte i aftes på Husejerforeningens generalforsamling, hvorfor bestyrelsen vil ofre op til 23.000 kr. på hjemmesiden, når siden allerede i dag fungerer udmærket. Du fik= et kort svar fra mig på stående fod. Jeg vil gerne uddybe en smule= - med en sammenligning. Tænk et øjeblik på vores bibliotek oppe på Dag Hammeskjölds Allé. Jeg selv kommer der ofte. Måske gør du også. Forestil dig, at biblioteket fik ny indretning. Nye farver, ny skiltning, belysning, møbler og hvad man = nu ellers kan tænke sig. Et nyt design, venligere, mere overskueligt, me= re funktionelt og brugervenligt i præsentation af 'varerne'. Ville det i= kke give dig en bedre oplevelse ved at komme der? Du ville måske endda ko= mme oftere, selvom indholdet (udlånsmassen) og personalet ikke var forand= ret. Jeg tror selv, at jeg ville være mere tilbøjelig til at lægge turen forbi - måske fordi jeg fik øje på nog= et nyt, selvom det altid havde været der. Det er dén tankegang, d= er ligger bag, når jeg - sammen med bestyrelsen - foreslog, at vi ofrer = et beløb på hjemmesidens grafiske udtryk. Selve formålet er indlysende; mere trafik på siden giver mere indhold og dialog, som øger interessen for at læse og give sit besyv med, som giver m= ere trafik, som...det klassiske 'oplagsspiral'. Og når sandheden skal fre= m, er det i høj grad gaderepræsentanterne der appelleres til som bidragydere. Gadeformændene skal blive langt bedre brugere, leverandører og ambassadører og de kan trække gadernes beboere med. Får vi ikke gadeformændene involveret, stivner sid= en og bliver ikke til det dynamiske mødested for rækkernes beboer= e, som var - og er - tanken bag siden. Peter (webmaster) og jeg (webredaktør) har strikket siden sammen, som den ser ud nu. Isæ= ;r har Peter gjort en bemærkelsesværdig indsats ved at konstruere eller tilpasse samtlige funktioner på basis af nogle få kendte moduler. Han har simpelthen skabt hjemmesidens form, mens jeg blot har leve= ret den overvejende del af indholdet. Vi er såmænd godt tilfredse og det er rækkebeboerne tilsyneladende også. Ellers ville vi ikke = have 20 unikke brugere om dagen - fraregnet os selv. Men som nævnt er vores ambition højere end det. Vi vil bruges af flere. Værktø= jet er et grafisk serviceeftersyn, så vi kan tage os bedre ud, blive mere tiltrækkende, generere mere praktisk viden, flere nyheder og mere dia= log på tværs af gaderne. Vi vi være dét (digitale) kli= ster, som holder gaderne sammen! Altså et mere attraktivt udseende og ditto indhold! Håber, at du vil være med. De bedste hilsener fra Esben Ørberg Esben Ørberg


Bevar beskyttelsesrummene! 2/15/2002 Nej, vore bunkere skal ikke væk,= de er en del af byens historie, den historie som bevidstløse mennesker ihærdigt søger at udslette, når den ikke lige passer til= den nuværende velfærdsmodel. I årevis har jeg forsøgt = at rejse en debat om en positiv udnyttelse af de små høje, som gi= ver karakter til en ellers monoton søfront. Bare se på søen= s nordside, hvor man for at tækkes et tvselskab, ofrede en lille million på= at fjerne de gamle bunkers. Sødt lille miljø al la Farum hovedstøg ,med indbygget kommunal garanti for kedsommmeligt udseende. Mit forslag går i al sin enkelhed ud på at op sætte bænke og borde i lav miljørigtig stil, så man kan nyde udsigten over søen ,selv om man ikke lige netop bor på ved søen. Der ved får alle del i søens glæder og bunkernes nuværende karakter af offentligt toilet og naturreservat forsvinder. Oldefædre fra forrige århundrede kan tage oldebørn op på højen og berette om den gang de var i br= ug og siden gå ned i bunkeren for at få en old øl om nogen ellers gider lave en udendørsservering. Find selv på mere, men hold fingrene fra vor historie og skulle der være nogle der har lyst = til at gøre noget ved det så har W lhelm Marstrandsgade døbt `sin bunker´ Marstrandhøjen og vil vil snarest prøve at gøre noget ved den. med venlig hilsen Ole Ørslev Øster Søgade 60 olq@hotmail.com Ole ØrslevVæk med beskyttelsesrummene! 2/13/2002 Det fremgår af dagens 'Østerbro Avis' (s. 15), at dækningsgravene på Snakt Jac= obs Plads står for at blive fjernet. Det fremgår også at komm= unen har afsat 750.000 kr. årligt til at fjerne dækningsgravenr. End= elig fremgår det, at prioriteringen "baserer sig på henvendelser fra borgere og kommunens forvaltninger". Kan vi gøre mere, end = der allerede er gjort, for at få de beskyttelsesrum fjernet, der skæmmer søbredden mod Kartoffelrækkerne? Søren Fr= iis Smith  Hilsen fra en fhv. række-beboer 12/12/2001 Jeg er en fhv. beboer fra Kartoffelrækkerne der nu sidder her i Jylland, nærmere betegnet Århus og kigger på jeres side. Jeg tænkte om der mon var nogen af jer der kendte til hvordan livet i Kartoffelrækkerne var før - det blev mondænt at bo der? Jeg har boet der - og skreve= t en del om livet omkring de små gader. Lidt af det har jeg lagt ud p&arin= g; nettet her. I kan finde lidt af det ved at gøre følgende: 1) = Klik ind her: http://www.dr.dk/barndomshistorier/ 2) Klik på "Læsernes historier". 3) under "Nyt debatemne" trykker du på "Vis alle" 4) halvt nede på siden finde= r du "Kartoffelrækkerne i KBH." - det handler om - tjaaa gæ= ;t selv.... *heh* 5) Og ja - det er mig der har skrevet dem. Hvis du vil se billeder, kan jeg desværre kun fremvise en uhjælpelig HP. som j= eg lavede i forbindelse med "Den Store Klassefest" Og JA - det ER den Pia kjærsgaard på klassebilledet af 1.u. 1954-55. Og JA - det ER Søren Gericke på 7.A. Drengene 1960 - 61 http://www.mama.subnet.dk/ Men jeg tænkte at nogen ville finde det interessant at læse om livet i de Gamle Kartoffelrækker ? Venlig hilsen Susanne S. Bay ZajkowskiMødelisten er nu retvisende 12/10/2001 Kære Jens Lind Tak for = dit skarpsind med hensyn til antenne- og bestyrelsesmøderne i januar. Men hjælp fra hjemmesidens utrættelige webmaster, Peter Anderson (s= om i løbet af vores fælles hjemmeside-produktions-proces er blevet = en fremragende net-operatør) er møderne nu blevet byttet om, så de svarer til virkeligheden. Hilsen fra Esben Ø. Esben Ørberg

Bestyrelsen siger ikke OK til p-pladser 12/10/2001 Som redaktør af rækkernes hjemmeside, er jeg ansvarlig for overskriften i nyheden med overskriften "OK til P-pladser, men ikke 325 nye". Den handler om Husejerforeningens indsigelse mod lokalplanen for Kommunehospitalet. Overskriften er misvisende, mener forfatteren af indsigelsen til kommunen, = Jens Christensen. Han skriver følgende: "Kære Esben Jeg er både forbavset og noget ærgelig over, at min skrivelse vdr indsigelse overfor Lokalplanen angiveligt kan misforståes i retning a= f at jeg skulle sige "OK" til parkeringspladser. Min skrivelse indehol= der tværtimod en protest imod anlæget af sådanne. Hvis din tolkning skyldes den omstændighed, at jeg ikke har modsat mig parkeringspladser overhovedet, er dette blot udtryk for at det må ans= es for useriøst ikke at forvente anlæg af nogen parkeringspladser= i forbindelse med den foreslåede anvendelse. Det er efter min mening no= get andet end den"blåstempling" du tager mig til indtægt = for. Jeg finder det ærgeligt, idet der nu gennem din overskrift er formidl= et et misvisende billede af bestyrelsens holdning til denne absolut alvorlige sag." Redaktørens kommentar: "Kære Jens Det er da rigtigt, at du - på foreningens vegne - ikke direkte skriver, at foreningen accepterer P-pladser på den gamle hospitalsgrund. Du bruger ikke udtrykket "OK til P-pladser, men ikke 325 nye" i din velformulerede og saglige indsigelsestekst. Men du siger så sandelig heller ikke blankt nej! Hvilket du også selv erkender ville være håbløst. Jeg har altså - som det altid sker - konstruere= t en overskrift, som jeg anså for at være dækkende for indhold= et. Jeg ønskede at signalere det samlede budskab i én linie, som = er sædvanlig journalistisk praksis. Når jeg skrev som jeg gjorde skyldtes det bla. følgende formuleringer i indsigelsen: "Det foreslåede antal p-pladser er unødvendigt højt.." "Husejerforeningen opfordrer til, at antallet af p-pladser nedbringes radikalt" "...et SÅ stort antal.." "Det meget sto= re antal..." Jeg mente altså med min overskrift, at jeg på den måde faktisk dækkede din/bestyrelsens holdning - og jeg kan i a= lt fald ikke anerkende, at der er tale om en direkte misvisende overskrift, so= m du skriver. Hvis jeg sad som sagsbehandler i kommunen, ville jeg tolke indsige= lsen som følger: "Bestyrelsen siger OK til P-pladser, men bestemt ik= ke til 325 nye!". Og jeg ville antage, at f.eks nedbringelse til det halv= e af de foreslåede ville være en "radikal" nedbringelse. Nuvel, det er da rart at få debat og vi kan blot håbe, at andre blander sig! Så kan vi jo drøfte sagen videre på bestyre= lsesmødet på onsdag." Esben Ørberg

Rettelse til møder 12/9/2001 Kære redaktør jeg tror du = har byttet om på datoerne på antenne- og bestyrelsesmødet. antennemødet afholdes den 10.01.02 kl. 19,30 hos Svend. Og bestyrels= esmødet afholdes den 17.01.02 kl. 19,30. Jens Lindtidligere sag om asfalt 11/29/2001 Hej Peter. I bogen om Kartoffelrækkerne af Olav Harsløf og Anne Røssel er på side 107-9 er beskrevet sagen mod viktualiehandler Madsen, der boe= de på hjørnet af Øster Søgade og Abildgårdsga= de, som havde indrettet sin have som parkeringsplads. Der står ganske vist ikke at den blev asfalteret, men pointen må være at den var ble= vet nedlagt som have, hvilket er ulovligt. Efter at have været igennem Magistraten, der giver bestyrelsen tilhold i at det er ulovligt for ejeren = at nedlægge sin have og lave den om til p-plads, ender det hele i retten. Med godkendelse fra generalforsamlingen går bestyrelsen den civilretl= ige vej og vinder sagen i landsretten i juni 1962 efter hjælp fra forenin= gens advokat Poul Schlüter. Jeg håber oplysningerne må væ= re bestyrelsen til hjælp, og god arbejdslyst. Anne Christine Dahl-Hansen=Om asfalt i haver 11/28/2001 Kære Anne Christine, du skriver, at der tidligere har været en lignende sag. Vil du være rar og fortælle om hvilken tidligere sag om asfaltering, det er, du tæ= nker på ? Med venlig hilsen Peter Anderson  asfaltering af haver 11/27/2001 Jeg vil godt have lov at brokke mig over en bestyrelse der tilsyneladende har valgt at se fuldstændig bort fra det principielle i sagen om asfaltering af haver i rækkerne. Så vidt jeg ved er det oven i købet ikke første gang at en sådan sag har været oppe, og heller ikke første gang at bestyrelsen = har fået medhold fra de offentlige instanser. Jeg vil derfor på det kraftigste henstille at bestyrelsen får bragt orden i sagen og eventu= el præcedens undgås. Anne Christine Dahl-Hansen

Bredbånd i rækkerne 11/1/2001 10:02:48 PM Selvfølgelig s= kal der etableres bredbånd i kartoffelrækkerne. Den enkelte husejer skal så bare huske at hvis der skal være stik på alle eta= ger, koster det også. Vi har fået ADSL hos Cybercity. Det koster 345= kr. om måneden for den laveste hastighed (som er udmærket). Men for= at alle i huset skal kunne være på nettet samtidig, har vi få= ;et laget 5 netkabler op igennem huset. Forbindelsen fra Cybercity kommer ind i kælderen, derfra fordeles det til de fem kabler. Det koster ikke ekst= ra, men elektrikeren skulle have 8000 kr. for at trække kablerne op igenn= em huset. Det fungerer fint. Forskellige tilbud om bredbånd gælder= kun én indgang i huset (ligesom TV). Husk altså lige at vores huse= er lodrette. Lars StormMåske bredbånd i rækkerne 10/30/2001 6:20:13 PM Kære Uffe Iversen Ja, der arbejdes på sagen. I sidste uge mødtes Husejerforeningens bestyrelse og i referatet hedder det bl.a. under overskriften Bredbånd: 'Der er afholdt et vellykket møde torsd= ag den 27.09 kl 19,30 i bredbåndsudvalg med repræsentanter fra de enkelte Antenneforeninger, Jens Lind og Peter. TDC tilbyder at ombygge vort ledningsnet til ”Super bredbånd”, som giver mulighed for = at modtage 32 TV kanaler , 30 FM programmer, samt at vi individuelt tilslutte = os TDC´s højhastighedsinternet. Endelig arbejder TDC med en bedre= og billigere telefoni via bredbåndet. Der var almindelig enighed om at Antenneforeningerne skal arbejde videre med en samlet løsning for TV, internet og telefoni, men at vi må undersøge markedet og indhe= nte alternative tilbud fra andre seriøse teleselskaber. Næste møde afholdes tirsdag den 6.11 - kl. 19,30 hos Hans Drachmann.' - Ve= nlig hilsen webredaktøren Esben Esben Ørberg


Bredbånd i kartoffelrækkerne 10/30/2001 9:44:58 AM Kan det pass= e at jeg for et stykke tid siden hørte rygter om at kartoffelrækker= ne var ved at etablere et fælles bredbånd? Er der hold i disse ryg= ter eller er jeg simpelthen for godtroende :)

Velkommen til debatten 8/9/2001 4:49:31 PM Velkommen Peter Anderson

------=_NextPart_01CAB60F.40AFACE0 Content-Location: file:///C:/64E9C638/debat-2001-2008-filer/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQCCirwT+gAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy2rDMBBF 94X+g9C22HK6KKXYzqJJd30s0g8Y5LEtao+ENAnJ33fsuFC6CC10IxBizpl7Va6P46AOGJPzVOlV XmiFZH3jqKv0++4pu9cqMVADgyes9AmTXtfXV+XuFDApmaZU6Z45PBiTbI8jpNwHJHlpfRyB5Ro7 E8B+QIfmtijujPXESJzxxNB1+SoLRNegeoPILzCKx7Cg8Pv5DCSAmAtYq8czYVqi0hDC4CywRDAH an7oM9+2zmLj7X4UaT6DF9jNBDO/XGD1P+ov5wZb2A+stkfp4lx/xCH9LdtSay6Tc/7Uu5AuGC6X t7Rh5r+tPwEAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc4SP z2rDMAyH74W9g9F9UdLDGCV2L6WQQy+jfQDhKH9oIhvbG+vbT8cGCrsIhKTv96k9/q6L+eGU5yAW mqoGw+JDP8to4XY9v3+CyYWkpyUIW3hwhqN727VfvFDRozzNMRulSLYwlRIPiNlPvFKuQmTRyRDS SkXbNGIkf6eRcV/XH5ieGeA2TNP1FlLXN2Cuj6jJ/7PDMMyeT8F/ryzlRQRuN5RMaeRioagv41O9 kKhlqtQe0LW4+db9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAa3mWFoMAAACKAAAAHAAAAHRoZW1lL3Ro ZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWwMzE0KwyAQQOF9oXeQ2TdjuyhFYrLLrrv2AEOcGkHHoNKf29fl 44M3zt8U1ZtLDVksnAcNimXNLoi38Hwspxuo2kgcxSxs4ccV5ul4GMm0jRPfSchzUX0j1ZCFrbXd INa1K9Uh7yzdXrkkaj2LR1fo0/cp4kXrKyYKAjj9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAJUbVgJQG AABOGwAAFgAAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWU1vG0UYviPxH0Z7b2MndhpHdarYsRtI U6LYLepxvDvenWZ2ZzUzTuobao9ISIiCOFCJGwcEVGolLuXXBIqgSP0LvDOzu96J1yRpI1pBfUi8 s8/7/THvjK9euxczdEiEpDxpe/XLNQ+RxOcBTcK2d2vYv7TmIalwEmDGE9L2pkR61zbef+8qXlcR iQkC+kSu47YXKZWuLy1JH5axvMxTksC7MRcxVvAowqVA4CPgG7Ol5VptdSnGNPFQgmNgu8MTxYUC Sm8jZ91jwD9RUi/4TAw0Y+LgDTY4qGuEnMouE+gQs7YHUgJ+NCT3lIcYlgpetL2a+XhLG1eX8HpG xNQC2hJd33wyuowgOFg2MkU4KoTW+43Wla2CvwEwNY/r9XrdXr3gZwDY98FSq0uZZ6O/Vu/kPEsg +3Wed7fWrDVcfIn/ypzOrU6n02xlulimBmS/Nubwa7XVxuaygzcgi2/O4RudzW531cEbkMWvzuH7 V1qrDRdvQBGjycEcWge038+4F5AxZ9uV8DWAr9Uy+AwF2VBklxYxhlRclGsxvstFHwAayLCiCVLT lIyxDzncxfFIUKwF4HWCS2/ski/nlrQsJH1BU9X2Pkwx1MOM38tnP7x89gQd3396fP/n4wcPju// ZBk5VNs4CctUL777/K9Hn6A/n3z74uGX1XhZxv/246e//vJFNRDKZ6bO868e//708fOvP/vj+4cV 8E2BR2X4kMZEopvkCO3zGAwzXnE1JyNxPophhGmZYjMJJU6wllLBv6ciB31zilkWHUePDnE9eFtA +6gCXp/cdRQeRGKiaIXknSh2gLucsw4XlV7Y0bJKbh5OkrBauJiUcfsYH1bJ7uLEiW9vkkLfzNPS MbwbEUfNPYYThUOSEIX0O35ASIV1dyh1/LpLfcElHyt0h6IOppUuGdKRk00zom0aQ1ymVTZDvB3f 7N5GHc6qrN4ihy4SqgKzCuWHhDluvI4nCsdVLIc4ZmWH38AqqlJyMBV+GdeTCiIdEsZRLyBSVtF8 JMDeUtB3MHSsyrDvsmnsIoWiB1U8b2DOy8gtftCNcJxWYQc0icrYD+QBpChGe1xVwXe5WyH6GeKA k4Xhvk2JE+7Tu8EtGjoqzRJEv5kIHUto1U4HjmnyT+2YUejHNgcurh1DA3z+zaOKzHpbG/Em7ElV lbB9ov0uwp1sul0uAvr299wtPEn2CKT5/MbzruW+a7nef77lLqrnszbaWW+FtqvnBjsUmxE5Xjgh jyljAzVl5IY0Q7KEfSLow6KmM2dDUpyY0gi+Zn3dwYUCGxokuPqYqmgQ4RQG7LqnmYQyYx1KlHIJ BzuzXMlb42FIV/ZY2NQHBtsPJFa7PLDLK3o5PxcUbMxuE5rDZy5oRTM4q7CVKxlTMPtVhNW1UmeW VjeqmVbnSCtMhhjOmwaLhTdhAEEwtoCXV+F0rkXDwQQzEmi/2703D4uJwkWGSEY4IFmMtN3zMaqb IOW5Ym4CIHcqYqQPead4rSStpdm+hrSzBKksrrFAXB6914lSnsGzKOm6PVGOLCkXJ0vQUdtrNZeb HvJx2vbGcKaFr3EKUZd65sMshGshXwmb9qcWs6nyWTRbuWFuEdThmsL6fc5gpw+kQqotLCObGuZV lgIs0ZKs/stNcOtFGWAz/RW0WFmDZHhjWoAf3dCS8Zj4qhzs0or2nX3MWimfKCIGUXCERmwi9jGE X6cq2BNQCVcTpiPoB7hH0942r9zmnBVd+fbK4Ow6ZmmEs3arSzSvZAs3dVzoYJ5K6oFtlbob485v iin5CzKlnMb/M1P0fgI3BSuBjoAPl7gCI12vbQ/ucSMOXSiNqN8XMDiY3gHZAnex8BqSCq6SzX9B DvV/W3OWhylrOPCpfRoiQWE/UpEgZA/aksm+U5jVs73LsmQZI5NRJXVlatUekUPChroHruq93UMR pLrpJlkbMLiT+ec+ZxU0CvWQU643p4cUe6+tgX978rHFDEa5fdgMNLn/CxUrdlVLb8jzvbdsiH4x G7MaeVWAsNJW0MrK/hVVOOdWazvWnMXLzVw5iOK8xbBYDEQp3Pcg/Qf2Pyp8Rkwa6w11yPehtyL4 oUEzg7SBrL5kBw+kG6RdHMHgZBdtMmlW1rXZ6KS9lm/WFzzpFnJPOFtrdpZ4n9PZxXDminNq8SKd nXnY8bVdW+hqiOzJEoWlcX6QMYExP2iVf3Xio7sQ6C24358wJU0ywW9KAsPoOTB1AMVvJRrSjb8B AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAAABsBAAAnAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhl bWVNYW5hZ2VyLnhtbC5yZWxzhI9NCsIwFIT3gncIb2/TuhCRJt2I0K3UA4TkNQ02PyRR7O0NriwI Lodhvplpu5edyRNjMt4xaKoaCDrplXGawW247I5AUhZOidk7ZLBggo5vN+0VZ5FLKE0mJFIoLjGY cg4nSpOc0IpU+YCuOKOPVuQio6ZByLvQSPd1faDxmwF8xSS9YhB71QAZllCa/7P9OBqJZy8fFl3+ UUFz2YUFKKLGzOAjm6pMBMpburrE3wAAAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAgoq8E/oAAAAcAgAA EwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCl1qfn wAAAADYBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAACsBAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBreZYW gwAAAIoAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAABQCAAB0aGVtZS90aGVtZS90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sUEsB Ai0AFAAGAAgAAAAhACVG1YCUBgAAThsAABYAAAAAAAAAAAAAAAAA0QIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3Ro ZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEADdGQn7YAAAAbAQAAJwAAAAAAAAAAAAAAAACZCQAAdGhl bWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbC5yZWxzUEsFBgAAAAAFAAUAXQEAAJQKAAAA AA== ------=_NextPart_01CAB60F.40AFACE0 Content-Location: file:///C:/64E9C638/debat-2001-2008-filer/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CAB60F.40AFACE0 Content-Location: file:///C:/64E9C638/debat-2001-2008-filer/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABKAEMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD36iim t92pkA6ms20VTe7yCIgrkcZzhc1AokbDSvufHQfdH0ry8Xm9Cgmlq+xrGk+pae9iUfxHPdFLU0ah b7cszIP9pGWq2JPMzvTy/wC7t5/PP9KcxYDKjPtnFeQuIK1/hRfsYl9JFkGVZTT6xpYnH72D5Jep H9761dsbsXKEEbZF+8K9rAZjTxWj0kZzpWL1FFFemZjCyom5uFFZSXy6jl4WP2ZGKg4++R1/D+ua tXbo7NbkBgFBdSMgg5/wqpazPcWySyQvCzZPlv8AeAzxn0OMHHbpXzOcZlKLeHp6W3Z0Uoacz3JE RY0CIoVR0CjAFOopCMjBz1zwcV8xvuai0UUhVWxuAODkZHQ0ALVe4QxsLmM7XTlv9pe9TlQ3XPTH BIqG4JFlOckHY+CccdfStqFSVOopRYWuaqvlQaKq6ZJ5mmW7+qCivuVPQ5mihG+7Wb1f7qRD/wBC qxFIk0SSxncjqGU+oPSqkEZTWr9h9yRImX/x6r1fH5n/AL3P5fkdLIZ7ZbgoWeVdpJxHIUz7HBqV VCIqjOAMDJJP5nrS0iqFLEZ+Y5OST2xx6dK4L6WC7tYWiiigQi52jcAGxyAcjNVdUnS20q6lc4Aj I/E8D9SKt1n6rZnUBa2u8hWmDyKDjcigk/UZ2/pW+Gp+0rRh3ZUbX1NLSkddKtQevliirqoAo4or 7tUTlctTOuiYJY3JLAkI5x/ePyn8+Px9qJI1lieNxlHBVh6g1cvIVmhZHXcrLtasTTJpULWN0zPP Fkh253pnj8RkD36+teBnuDan9Yj13/zNqXvRuuho0UUV84UNdFkRkdQyMMMrDII9DTqKieZII0M8 iBjxnpubHQD8DxzTSb0QyG41Oxtblbaa7hS4YBlhLjzGBOAQvUjOecdjWhaocGV1IZhgKew9PrWF o/h3/ifXevX7GS7n+SGM5xbxDhUxk4Pc44ySe9dQuPu19flmVRoWqz+L8jKvNJcsdxd1FG2ivdOX 3hWAZcVm3lmrSJKAolj+5I3atKkf7tZzgqkHGWzNIy5XdGQblYziZWj5ABYcE/Wg3lsBk3EOP98V Yk+9SRgZ6V8zUyanze7Jo6VK5BLJK8P+iKskj8Ix5QH1JHb27/rUlhpa27/aLiRri6IAMkgAwPQA cCtFPu06vVwOWUsNK61fcxqVXayD+KnUUV6pkFFFFAH/2Q== ------=_NextPart_01CAB60F.40AFACE0 Content-Location: file:///C:/64E9C638/debat-2001-2008-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCABtAH8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2Wiii kwCiimlqkBaOtJu2jmkaTaMnAHuabaQJMdnFNLD3/Cqz3se7anzGmvI7AYO01w18dRpb7mig2Wwy jv8AnTc88gH8apOiyfec/gaj+yRk53P/AN9Vx/2xT7D9kafJ9R+NA445P1rO8rAwkrr+OaB58SfL IZG9GrSObU5aWF7Oxo/hQKoJqRQhZ12mriSiQAqQc16FKrTqq6JcCSlHSm59acOldGpFrC0UwYHS l4xycUtx+goIxUUzxohMjAKOvNVri9SNvLiw7ngqO3vUIiLqRPiQHsa8vFY+nR06mkYX3JVujLxD 90d6hmiM5/eStgdhUqKEXaqhV9BS189Vx1SezsbWQiqqgAL+NKRRRXBKUpO7GQG0gL7/ACxn1yan HHAHFLRQMaykjg4pqiQHlsj1qSkppgRywpMpBHPrVVDLZP1JWr1IwVhhhxXVQxUqctGS1csW863E e4EZqwOlYciS2Uwkh+43WtaGQPGGHcV9VhsX7SJjKJIDtGTVK9aWVdsLKAeGJ7U+/uhbwKQRywFQ T+YInaBQZSPlB6ZrkzLFyo+7AdKNitY6elm8km95Xb+J+v4VbHbHSqunQ3UFuftkvmTOdx9F9hVo cH0B7V8zUld3mbjsA0UUH3rJIAzxmkVt38JH1penFAz61QC0h4FLSGpAa5fbmMAn3py5IG7Gfajp zik75xTEJuOT8hpPNGQGGCexp44pjbvMXkY+lDSGEnMEm45XFJpU/nw7ey8CllP7l93I2mqXh9yT IMHAPFe3lr1ZE1oJrr7Y4V/2xWhkAAnpisfxEzCWAN03itaSMSwmMkgMuMjrSzfeJS2HcEdQR2oJ wOabFCsMKRBmIQcEnmn45zXjMCKaITwlHO0HupqtFpcEOMvK5znO81eAo7UJ2GmIBgAAcD35pR16 1FEzsX3x+Xg4Bz1qQfn70PUQ6iiipAKjL/vdmwkY61JQelNANA5pevUYopDQtgI7l1jtZGYgDaao +GSzJIx7mqnia6YW8djGjF5zkMO1bOjWf2KxjXncR82a+hyyjZcwT0iVdatWuYYn2Hcrg49KvL0A 9qleE+W6O2S3Q+9VLabJaCQ/vI+P96jOKLupLZExldE+RTXljjdUdwGf7oPelA6imtEkjozjLJ0N fP6blIkpD0paKkBuM8EZB9aUcDpilpDigAzzimRzRSuyI4Zk+8B2px9M4NCqFJIUAnqQOtUkA6kz ilprHHJ4x3pegC5FJ/Fx+Oaax2jc3yqByxpok81vLiOfU1tSoVKrtFBYrm0W+1NJWRgsAxkjhq2I 1+UUyFFijwnI71MCMcdK+ywdH2VJRe5hOpfQjljV4h7Vm6lDJG63luoMiLgj1Fa2MjHaq80eVK54 Nb1qSqRsxQlqZunalHqUJkiUrsO1weoNWxyc5rHu7SbTpjdWwwO4HQ/WtK0uEuYg6MDx831r4/F4 SVGTdtDqaXQsUUlGc1wEi0UUlFmAYFMaREcIW+ZhwPWn5AppCk7toJHehauww3Hjpk9jVHWtVi0X TZbyXazAfu42ON7egp8upQRv5cKmeUHGxOook0ttSdZb2IPCpysDDofWvSwmClUmrrQV0tzkPCmm a1q80l7qVzcLbTNuWEyHCj0r0G2tUgQIq4C8U+KLy02xqFAHyrjgVLtIHAr6qlQhBaLUxnVewhUH kUuKVc9xS4roXY5+W7uLTGQNxS0tJvU0K0sa7drLuFU2t3ibdGAEHVRWqQCOaheNc5xz9awxFBVo 6mkZ2KAuoy+0kr9alVlf7jA06REOcqOfaq32KAA4Vhnrhq8Cpla6M1uWPmoOSKrizhPHz/8AfRqS PTrfdnD5/wB81hHK5N/EDYkkscKbmJA7LjrVD7Ff6hPumma2g/gjj7j3rcWGPABQHHTPNShQBgV6 NDLoQfvakOoVLPTrezTESDf3Zupq4Pu0mBilUcYr24QUVZGDldiDrT6TApasAooooA//2Q== ------=_NextPart_01CAB60F.40AFACE0 Content-Location: file:///C:/64E9C638/debat-2001-2008-filer/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CAB60F.40AFACE0--