WILHELM MARSTRANDS GADE
Velkommen 2017 > Regler, færdsel og parkering


Gadeformand:
Gunvor Bjerre

Gadenæstformand:
Ulla Nøhr

Kasserer:
Sten Gerdes

Webredaktør:
Lars Storm

Se beboerlisten her

 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
02/10 2017 17:31:24

Regler, færdsel og parkering

Wilhelm Marstrands Gade har følgende vedtægter, vedtaget ved urafstemning i marts 2005:

§1.
Gadeudvalget består af mindst to personer, idet formand og næstformand er fødte medlemmer af udvalget. Udvalget kan i forbindelse med sit virke udvide kredsen med en eller flere personer fra gaden.

Gadeudvalget sørger for gadens velfærd, koordinerer aktiviteter i gaden og varetager udarbejdelse af regler for gadens brug.

Underudvalg kan nedsættes til varetagelse af konkrete opgaver.

§ 2.
Der afholdes mindst ét årligt møde for alle gadens beboere, hvor der sker valg til posterne som formand, næstformand, kasserer og revisor og hvor regnskabet for det forløbne år fremlægges. Dette møde holdes i første kvartal og inden generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade.


Formand og kasserer vælges i ulige år. Næstformand og revisor vælges i lige år. Valg til posterne sker for to år ad gangen. Formanden er samtidigt gaderepræsentant og dermed medlem af Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade og næstformanden er suppleant for gaderepræsentanten, jvf. lovene for Husejerforeningen.

§ 3.
Regler for gadens brug skal vedtages på et gademøde. Regler afgøres med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.
Ved gademøder med større beslutninger, herunder ændring af regler for gadens udseende og brug samt ændring af vedtægter, skal de områder, hvortil der foreslås ændringer - og så vidt muligt også de konkrete ændringsforslag - være udsendt senest 10 dage før mødet.

Ved afstemninger har hvert af de 41 huse én stemme. Det er muligt at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, hvis man ikke kan være til stede ved gademødet.

Dersom repræsentanter for mindst 5 huse forlanger det, kan spørgsmål indbringes for urafstemning. Urafstemning foregår skriftligt blandt gadens 41 huse. Fristen for afgivelse af stemmer ved urafstemning skal være mindst 14 dage, og urafstemningen samt fristen for stemmeafgivning må ikke falde indenfor den periode, hvor skolerne holder sommerferie.
 
§ 4.
Gadeudvalgets vedtægter kan ændres ved et gademøde, idet mindst to tredjedele - der samtidigt skal udgøre mindst 10 - af de fremmødte repræsentanter for husene skal stemme for forslaget. Ved urafstemning kan vedtægterne dog ændres med almindelig stemmeflerhed.


Parkering

Gaden er kommunal, undtagen midterstykket, som er "vores private".

Midterstykket er en såkaldt legegade, og parkering er forbudt (med mindre det sker i afstribede felter - og sådanne har vi ikke).

Undgå parkering i skyggesiden (ulige numre) ud for låger og indgange.

Cykler 

Cykler parkeres i princippet i forhaverne, men kan dog også parkeres i stativer ud for nr. 41 - såfremt det er "aktive" cykler. Fjern venligst alle "cykellig" og cykler der ikke bruges jævnligt.

Snerydning sker udfor egen grund og inden kl 07.00.
(Aktuelt giver forsikringsselskaberne iflg. eget udsagn amnesti til kl 10.00.)

Kommunen rydder selve gaden, undtagen midterstykket. Det påhviler alle at hjælpe med til at rydde dette afsnit af gaden.

Der afholdes mindst et gademøde om året hvor enhver med bopæl i gaden kan møde
op og deltage i afgørelsen af gadens anliggender.

Der foranstaltes to årlige fejedage forår og efterår og (eventuelt kombineret
med gadefejning) en lysfest ved juletid.

Der er tradition for en årlig gadefest i august måned, og den søges afholdt den tredje lørdag i august.

 

Parkeringsundersøgelse 2006 for Wilhelm Marstrands Gade

Der er i dag mangel på lovlige parkeringspladser i gaden
En optælling fra 2006 viste umiddelbart, at der var 39 biler, som hører til gaden. Efterfølgende indmeldinger bringer tallet op på lidt over 40. Pladsmæssigt har vi (februar 2006) 35 pladser knyttet til gaden (nærliggende pladser på Øster Søgade og Øster Farimagsgade medregnet). Ikke alle biler vil altså samtidigt kunne parkere i gaden.

Ingen krisesituation
Dette afspejler sig i, at man undertiden, når man kommer til gaden om aftenen, ikke kan finde nogen parkeringsplads. Imidlertid vil man i disse tilfælde altid kunne finde en plads i Lundsgade, Upsalagade eller Stockholmsgade. Gangafstanden herfra er mindre end 300 meter. (De, der ikke kan klare denne afstand, kan ansøge om anlæggelse af en særlig parkeringsplads for dårligt gående. En sådan parkeringsbås med invalidesymbol kan beses i nabogaden, Eckersbergsgade. Pladsen benyttes uretmæssigt anvendes til parkering af cykler og opbevaring af ragelse, egentlig må den kun anvendes til køretøjer med invalideskilt).