SKOVGAARDSGADE
Velkommen > Velkomstfolder


Gadeformand
Ole Gade
Skovgaardsgade 22

Næstformand
Per Sørensen
Skovgaardsgade 23

Kasserer
Jens Holm
Skovgaardsgade 34

Bestyrelsesmedlem
Erik Marquardsen
Skovgaardsgade 16

Bestyrelsesmedlem
Tina Vejrum
Skovgaardsgade 26

Webredaktør
Kirsten Christensen
Skovgaardsgade 28

 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
26/07 2015 09:17:54

VelkomstfolderApril 2012

Velkommen i Skovgaardsgade

-    den korteste af kartoffelrækkerne

Hjertelig velkommen ønsker alle beboere i gaden. Vi håber at I vil falde rigtigt godt til netop i denne gade. Fælles for os alle er, at vi bor et rart sted, idet gaden udgør en slags oase midt i storbyen, samtidig med at vi er tæt på centrum og har mange grønne områder omkring os og alligevel lidt af landsbylivets charme. Men vi bor tæt på hinanden, hvilket giver os mange fordele. Ulemper, hvis der er nogle, forebygger vi med nogle henstillinger til godt naboskab, som mange års erfaringer har vist sig at være nyttige. Henstillinger som i øvrigt jævnligt diskuteres og files til. Situationer, hvor vores aktiviteter også berør omgivelserne, kan fx være når der festes i et hus, når der skal sættes nyt hegn op til gården og til gaden, når vi parkerer biler og alle slags cykler, når børnene leger og bruger alle mulige forskellige legeredskaber.

Den velkomstpjece, du her står med, består af en beskrivelse og i alt 5 bilag, hvor vi først fortæller lidt om livet i gaden, der former sig forskelligt afhængig af årstiden. Dernæst lidt om husene og deres vedligeholdelse, om vore pligter som husejere, om anbefalinger om god praksis i gaden, om hvor gadens værktøj befinder sig. Så følger en liste med hvem der bor i gaden, så vi ved hvad hinanden hedder – også i den anden ende af gaden. Til sidst lidt om Husejerforeningen, som alle ejere er medlem af og om formelle regler om samarbejdet i gaden, som selvfølgelig omfatter alle beboere.
Udover livet i gaden kunne der også skrives lidt om livet i kvarteret, søerne, Øster Anlæg mm. Men det er også vigtigt både på kort og på lang sigt at have gode handlemuligheder i nærområdet, derfor vil vi opfordre til OGSÅ at handle lokalt.

Når vi fortæller om at bo i gaden, så gælder det alle beboere – ejere som lejere. I forhold til Husejerforeningen og Gadeudvalget beskriver reglerne om nogle få formelle forskelle, der er. Endelig følger nedenstående bilag:

Bilag 1: Vedtægter for gaden
Bilag 2: Gadens fælles materialer og værktøj
Bilag 3: God praksis i gaden
Bilag 4: Gadens beboere
Bilag 5: Vigtige telefonnumre

Med venlig hilsen Gadeudvalget
Erik Marquardsen, nr. 16, Tina Vejrum nr. 26, Jens Holm, nr. 34, kasserer, Per Sørensen, nr. 23, næstformand, Ole Gade, nr. 22, formand


Livet i gaden!

følger årstidernes skiften især møderne mellem beboerne i gaden, voksne som børn.
Om vinteren er der lunt og rart inden døre mens det er mørkt uden for måske med sne men i hvert fald slud og regn. Vi mødes om morgenen, når sneen skal skovles væk fra fortov og gadestykke, på vej til og fra arbejde og ved andre udendørs sysler.
Hvert år i den mørke tid har beboere opfordret til Fælles spisning for interesserede én gang om måneden på et af kvarteret mange spisesteder.
I februar slår børnene katten af tønden, vi fejrer kattekongen og -dronningen og hygger os med varm kakao og boller.
I marts afholder Husejerforeningen sin årlige generalforsamling i Esajaskirkens krypt. Som optakt hertil indkalder gadeudvalget til det ordinære gademøde med drøftelse af generalforsamlingens dagsorden, aktuelle forhold i gaden samt valg til gadeudvalget.
Når foråret nærmer sig mere eller mindre mødes vi til forårsrengøringen, hvor der fejes, træerne studses, bedene renses, brøndene tømmes og der spises fælles pizza-frokost med øl og sodavand. Børnene begynder at lege ude – på lege-midter-stykket − og når det bliver rigtigt varmt sætter beboere sig ofte ud til gadebordet for at drikke the og kaffe og senere spise aftensmad. Brugen af gadebordet er et signal til at man kan følge efter evt. tage flere borde og stole ud, og lade hyggen brede sig, mens børnene leger.
I august afholdes den årlige gadefest med vores eget store telt. Underholdningen består ofte af musiske indslag. Og når bladene bliver gyldne mødes vi igen til efterårsrengøringen med efterfølgende fælles frokost.
Første søndag i advendt mødes vi igen i en times tid, når mørket er faldet på og tænder lys og drikker varm kakao med æbleskiver til.

Historien om kartoffelrækkerne
Sidst men ikke mindst kan du læse om rækkernes brogede og over 100-årige historie. I 1986 blev der udgivet en særdeles fremragende bog om Kartoffelrækkerne skrevet af Olaf Harsløf og Anne Røssel, der bor i nr. 24. Den har været udsolgt længe, men er nu genoptrykt i marts 2010 suppleret med et efterskrift. Den uddeles til alle.
Gaden er opkaldt efter P.C.Skovgaard (altså ikke Joakim). Han malede landskaber, især de sjællandske bøgeskove. I det omfang der afbildes personer, er det ganske almindelige mennesker og det var nyt!

Gadens hjemmeside
Som en del af www.kartoffelraekkerne.dk har hver gade sin egen side. Et udvalg er ved her i foråret 2012 ved at etablere vores egen side med vægt på informationer og kommunikation beboernes imellem samt gadens og beboernes særegne historier, som tidligere hed ”Glimt fra Skovgaardsgade”. Kirsten (28) er webmaster.

Gadeudvalget
vælges på det årlige møde, i februar/marts, et par uger før den årlige generalforsamling. Desuden vælges gadeformand, der samtidig er bestyrelsesmedlem af Husejerforeningen. Se bilag 1. Gadeudvalget mødes jævnligt, arrangerer aktiviteter herunder gademøder efter behov. Gaden får tilskud fra Husejerforeningen, dvs. at en del af kontingentet rent faktisk kommer retur. Disse penge anvendes til fælles aftalte gøremål fx arrangementer som nævnt ovenfor, til at vedligeholde og evt. nyindkøbe træer, fællesborde mm samt fælles værktøj, se bilag 2.

Gående trafik og leg
Midterstykket har status som gågade, i praksis et lege-og-være-område for voksne og børn. Dejligt fri for parkerede biler. Det er et gode vi værdsætter højt.
Fortovet ved de lige numre bør holdes fri for parkerede cykler og ”fyldig” beplantning af hensyn til den gående trafik med rolatorer og barne- og klapvogne. Dog er midterstykket undtaget, da der er god plads.

Trafik
Gaderne er privatejede, hvorfor vi selv via Husejerforeningen financierer vedligeholdelsen. Husejerforeningen har for årtier tilbage anbefalet den skiltning, som findes i dag: I begge ender af gaden betyder skiltet ”forbud mod indkørsel - dog er ærindekørsel tilladt.” Det betyder i al sin enkelthed, at ingen uden ærinde må køre ind i gaden, ej heller for at parkere, idet det ikke er et ærinde. I praksis kan der være grunde til at andre parkerer (kortvarigt) i gaden fx hjemmeplejen. Men at tage på ferie og så parkere bilen i en anden gade er ikke en venlig handling over for gadens beboere.

Uvedkommende gennemkørsel af biler
Der er desværre nogle, som er ligeglade med skiltningen. Da vi ligger over for Lundsgade, hvor der i området ligger flere børneinstitutioner og skoler, er der nogle, der bruger vores gade som smutvej. Ofte køres der ret stærkt. Flere og flere børnefamilier flytter ind i gaden, så der vil ofte være legende børn på midterstykket og børn der måske løber ud mellem bilerne. Vi er blevet enige om, at når børnene er ude og lege, da at sætte de orange standere ud som markering af ikke at bruge gaden til gennemkørsel. Mange vælger da også hurtigt at bakke ud igen. Det virker altså. Vildfarne bilister må gøres opmærksom på færdselsskiltningen. Det kan nogen gang være besværligt for os selv, men det må vi leve med − for børnenes skyld.

Parkering
Det er vigtigt at vise parkeringshensyn både for biler og store cykler. Det skyldes for bilernes vedkommende især fordi vi ikke har malet p-båse på asfalten, for indgangene til husene må selvfølgelig ikke blokeres. Parkering foran de ulige numre skal ske tæt på stakit, foran de lige numre tæt på kantstenen. De store cykler, ”Christiania”- og ældrecykler, kan parkeres på nicher i gaden tæt på boligen. Håndværkere som arbejder i gaden må selv købe særligt parkeringskort hos kommunen.
Hvis alle biler er hjemme, så er der (vist nok) plads til alle. Da vi ikke bør køre ind i hinandens gader for at parkere, hvis egen gade er fyldt op, anbefaler Husejerforeningen som god parkeringsskik, at man ikke kører op og ned af de andre gader for at finde plads, men at man kører ind i sin egen gade fra søsiden og hvis alt er optaget så kører videre til andre ØV-områder på den anden side af Øster Farimagsgade, hvor gennemkørsel er tilladt.
Gæster kan ikke parkere i gaden uden at risikere en bøde, heller ikke om aftenen eller på søn- og helligdage. Hos gadeudvalget kan man få en uofficiel p-seddel til forruden, som ikke holder formelt. Denne uofficielle p-seddel er mere en meddelelse til hinanden om, at vi har et (kort) besøg udefra. Kommunen arbejder fortsat på en gæsteparkeringsordning.
I starten af året 2012 besluttede kommunen at overtage de to gadestykker, ikke midterstykket, og gøre det muligt for pendlere at parkere i gaden mod betaling P-afgift. Hvornår dette konkret vil ske vides pt. ikke.

Fejning og snerydning
Hver husejer er forpligtiget til at holde sit fortov og sin del af gadens køreareal rent (til midten af gaden) – også for sne. Ved de ulige numre kan sneen skovles ind i forhaven. Hos de lige numre skal fortovet holdes rent. Sne kan faktisk godt fordeles jævnt på selve parkeringspladserne. Men alle skal huske, at der mellem bilerne kan laves farbare stikveje for gående, postfolkene og skraldemændene.
Det påhviler ejere, der ikke selv bor i gaden, at organisere sig således at der ved snefald dagligt bliver ryddet – gruset eller saltet - og i øvrigt fejet mm. I Øster Farimagsgade og i Øster Søgade dog kun fortovet idet kommunen sørger for cykelsti og gade.

Træer
er smukke og de dræner jorden, hvilket er godt i dette fugtige område. Men rødder kan fare vild i kloaksystemet og ødelægge rørene samt skygge for naboens sol. Vælg træer der ikke bliver for store og studs dem hvert år.
Husenes og deres vedligeholdelse

Foreningen har også udgivet den særdeles brugbare Kartoffelhåndbogen i 2002. Alle beboere skulle gerne have fået den, ellers fås den hos gadeformanden. Heri står mangt og meget, meget mere end her i denne velkomstpjece. Men vi kan anbefale nye beboere at kontakte gadeudvalget med hensyn til gode råd og tips om gode håndværkere.

Brandkammene
skal holdes i forsvarlig stand af dig og din nabo således forstået, at eventuelle reparationer skal aftales i fællesskab, ligesom udgifterne skal deles. Gadeudvalget anbefaler zink-pikkelhuer og ikke tagsten som afslutning på brandkammene. Ved tvivlstilfælde søg råd hos gadeudvalget.

Nedløbsrør
Gadeudvalget anbefaler zink-tagrender og rør og ikke plast-materialer.

Brønde
Du har en brønd til gård- og/eller gadeside. Husk at rense dem en gang om året både af hensyn til dig selv og af hensyn til naboerne. Manglende rensning kan give problemer i form af vandskader og lugtgener etc. i egen og især i naboens kælder. Brøndrenser haves i gaden, se under værktøj og materialer. Et godt råd: Det væskefyldte brøndslam kan du komme i en affaldspose, prikke huller i bunden og anbringe posen en uges tid på et jordstykke i haven eller på risten i gården. Når den er tør lægges den i husets affaldscontainer.

Rotter
Hold øje med huller i jorden både i haven og i gården, råd og dåd gives af gadeudvalget i form af en særlig pjece herom. Spørg straks gadeudvalget. Det kan anbefales meget kraftigt at have en rørforsikring, der dækker fornuftigt – spørg dit eget forsikringsselskab.

Vand
Får du vand i kælderen kan det være en forstoppelse i kloaken. Du har selv ansvaret for kloakstikledningen ud til brønden i gaden. Også derfor bør du have en fornuftig rørforsikring. Ved brud på rør i huset, luk for tilførslen nede i kælderen.

El
Elektriciteten leveres gennem et hovedkabel på loftet, som løber fra hus til hus. Reparation af eventuelle skader, kortslutninger etc., som ikke skyldes fejl i huset betales af Husejerforeningen. Det er heldigvis sjældent, at der er problemer med el-forsyningen. Men kablets kapacitet vil i løbet af et årti blive for lille i forhold til det meget stigende behov for strøm. Derfor bør vi alle være opmærksomme på el-spareforanstaltninger.

Fjernvarme
Der er meget god vejledning at hente i Kartoffelhåndbogen, om de to typer af anlæg som findes i husene, om afkølingskrav, om bonus eller merudgift mm. En vigtig tommelfingerregel er, hvert efterår og forår at tjekke hver enkelt radiator, tømme den for luft, og derved sikre ar afkølingen er fornuftig. Et udvalg under Husejerforeningen arbejder pt. på et oplæg til de enkelte gadeudvalg på at få udarbejdet vejledninger for energibesparende foranstaltninger fx i forhold til varmen.
 
Håndværkere
Spørg gadeudvalget. Mange beboere har gode erfaringer med forskellige håndværkere. Får du selv gode erfaringer så fortæl det til gadeudvalget.Gas
Der leveres stadig bygas i dette område af Østerbro. Husejerforeningen betaler for reparation af gasledninger frem til stophanen i kælderen. Såfremt en husejer ønsker afbrydelse af gasforsyningen skal dette ske ved autoriseret gas- og vandmester. Herefter tilkaldes ”EL-væsenet”, som kontrollerer, at afbrydelsen er sket korrekt. De nedtager gasmåleren og afbryder gasforsyningen ved en udgravning midt i gaden. Dette koster husejeren ca. 6.000 kr. Kontakt gadeudvalget mht. reetablering af hul i gaden af hensyn til at få lagt den rigtige asfalt på (kaldet Skovgaardsgades lysegrå).
Kommunen anbefaler at bevare gassen, den sviner ikke ved madlavning, den er effektiv, den aflaster vort svage el-net og den er meget billigere.

Renovation
Afhentning af almindeligt affald sker om tirsdagen. Såfremt den almindelige container ikke skønnes stor nok, kan der mod ekstra betaling bestilles en større. Vedrørende de forskellige slags storskrald og haveaffald henvises til den årlige kalender med tilhørende vejledning. Sæt dog først storskraldet ud på gadearealet dagen før afhentning. Hvis du har stort affald, som ikke kan vente på næste ordinære afhentningsdato, så kan du uden ekstra betaling ringe til kommunen og bestille gratis afhentning "i utide". Bemærk at der er særlige regler for byggeaffald.

Papir og glas
kan du bære op i papircontainerne på hjørnet ved Øster Farimagsgade. R'98 står for tømningen af papircontainerne to gange ugentligt. Den nærmeste genbrugsbeholder for glasaffald findes på Hjalmar Brantins Plads/Upsalagade og ved Sølvtorvet/Stockholmsgade.

Antenneforening
Der er mulighed for at tilmelde sig. I de ulige numre skal tilmelding ske til foreningen i Marstrandsgade (kontakt B. Olesen i nr. 18) og i de lige numre til foreningen i Høyensgade (kontakt M. Jensen i nr. 9). Ledningsnettet vil i 2012 blive renoveret (udskiftet).

Udluftning fra emhætter
Det bør ske indefra via en af de to trækkanaler, som løber parallelt med skorstenen, som vi er så heldige at have og ikke direkte ud i gårdmiljøet hverken fra motorer i muren eller på muren udenfor.

Tvister
beboere imellem: søg råd hos gadeudvalget/Husejerforeningen.

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade
Du skal som ejer være medlem af Husejerforeningen. Det fremgår af de oprindelige ejendomsskøder. Foreningen formand, næstformand, kasserer og suppleant vælges direkte på generalforsamlingen, mens resten af bestyrelsen består af en repræsentant valgt i gaderne. Se www.kartoffelraekkerne.dk hvor også lovene kan læses. Lovene afgrænser, hvilke udgifter foreningen afholder i forbindelse med kloaker, hovedvandsledninger, vedligeholdelse af gader mv. Kontingentet der pt. er 750 kr. årligt hvoraf ca. 20 % leveres tilbage til gaderne.

Ombygninger – hvad er tilladt og ikke tilladt?
Fællesudvalget er et kontaktudvalg bestående af vores formand og formændene i de sidste tre gader Hallinsgade, I.A.Schwartsgade og Voldmestergade. Dette udvalg har høringsretten i forhold til den vedtagne kommunale lokalplan. Denne lokalplan skal alle beboere - især nye - være opmærksomme på. Den indeholder regler for, hvad der er tilladt og ikke tilladt ved ombygninger – til gaden og til gården. Vore huse er bevaringsværdige og det betyder skrappe regler. Kommunen har myndighedsretten og Fællesudvalget udtaleretten. Kontakt gadeudvalget desangående.Bilag 1

Gadens vedtægter

Vedtægterne findes her

Bilag 2

Fælles værktøj og materialer

Der er indkøbt forskellige materialer af gadeudvalget efter ønsker fra beboerne. Brugeren af diverse genstande er ansvarlig i tilfælde af tyveri, hærværk eller misligholdelse.

Listen findes her


Bilag 3

(Ofte bliver ”god praksis” drøftet på gademøder og beboere imellem. Der er på tidligere gademøder blevet besluttet forskellige tiltag – så vidt vi i gadeudvalget husker det kan det i 2010 se således ud):

God praksis

Boldspil – brug kun bløde skum-bolde så der ikke sker skader på hegn, stakitter og biler og som ikke støjmæssigt generer de omkringboende – altså ikke læder- og basketball-bolde. Asfaltbanen ved ØF-skolen, Østre Anlæg og Fælleden er gode steder at spille rigtigt fodbold – lige i nabolaget.

Rulleskøjter/inliners – undgå leg rundt om bilerne, som har fået ridser i lakken – altså fra håndkantbeskytterne.

Støj og musik - tag ekstra hensyn sent på aftenen især om sommeren når vinduerne ofte er åbne. Meddel naboer og genboer, når der er fester i weekenden. Høj musik bør slukkes senest kl. 22 på hverdage og kl. 2 fredag og lørdag.

Mobilsnak udendørs bør begrænses mest muligt.

Hunde- og katteejere bør være meget opmærksomme på ikke at genere andre beboere både vedrørende efterladenskaber og ”kattejammerrock”. Det anbefales også at holde katte inde om natten. Udekatte vil have svært ved ikke at genere beboere i gaden. Hundeejere bør altid medbringe pose når de går tur og i øvrigt bør hundene ikke tisse op ad hækkene/stakitterne og de fælles træer på vej igennem gaden.

Bilhastighed - kør så forsigtigt som muligt gennem gaden, således at du kan nå at bremse, hvis et lille barn løber ud mellem to parkerede biler, selv om kun midterstykket bør bruges som legeområdet.

N.B.: God praksis kan altid drøftes på gademøderne, således at vi kan leve med og efterleve rimelige fælles retningslinier.


Bilag 4       


Fortegnelse over beboerne i gaden findes herBilag 5

Vigtige telefonnumre:

Københavns Affaldsservice (dagrenovation, haveaffald, storskrald mm.)    70 10 33 88
Københavns Energi (vand, gas, varme og afløb), Vagtstation, døgnbemandet    38 88 24 24
Københavns Energi, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S    33 95 33 95
DONG Energy (el), Kundeservice, døgnbemandet    72 10 20 30
El-installatør Michael Bjerregaard, Bjerregaard El ApS    40 26 04 44
Center for Miljø, alle miljøspørgsmål    33 66 58 00
Center for Miljø, rottebekæmpelse/anmeldelse    33 66 58 17