VOLDMESTERGADE
Startside > Generalforsamlinger


Formand:
Christoffer M. Juul
Voldmestergade 24

Næstformand:
Palle Steffensen
Voldmestergade 35  

Kasserer:
Pia Rasmussen
Voldmestergade 14

Webmaster:
Tine Søndergaard
tjols@privat.dk 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
16/05 2010 17:18:52

GeneralforsamlingerReferat fra generalforsamling i Voldmestergades Husejerforening
11. november 2008


Følgende huse var repræsenteret: 3, 13, 14, 16, 18, 19, 25, 30, 40, 24 og 37.

Formand Christian (13) bød velkommen.

1. Tanja (3) valgtes til dirigent og Marianne (30) til referent.
2. Referatet fra sidste års generalforsamling godkendt (findes på hjemmesiden).
3. Formandens beretning:
Generalforsamlingen er udskudt, da tidligere formand flyttede fra gaden. Hullerne i gaden repareres i næste uge. Kommunen har opsagt vedligeholdelsespligten (hovedkloakken undtaget). Gaden hænger derfor på udgifter vedrørende gadevedligeholdelse. El-kablerne er underdimensionerede og skal fremtidssikres. Der har været el-nedbrud i ulige numre mod søen. Det reetableres snarest.
4. Det udsendte regnskab blev godkendt
5. Indkomne forslag: ingen. Generalforsamlingen vedtog af hensyn til ovennævnte udgifter nyt kontingent til 800,- kr.  
6. Valg til bestyrelsen:
Formand: Sune Christian Pedersen (13)
Næstformand: Tine Søndergaard (25)
Kasserer: Pia Rasmussen (14)
Suppleanter: Annemette Gravgaard (40) og Nikolaj (32)
7. Vibeke (18) genvalgtes til revisor
8. Festudvalget er indtil videre Tanja (3) og Tine (25), som vil uddelegere opgaver.
9 Eventuelt:
Det henstilles:
- at man ikke parkerer cykler på fortovet eller på midtstykket.
- at storskrald og haveaffald først stilles ud umiddelbart før afhentningsdag.
- at man beder skolebørnene om ikke at bruge gadebordet, da det er privat og da de ikke rydder op efter sig. Bestyrelsen kontakter igen inspektøren på Bordings Friskole
- Bestyrelsen sørger for at gadetræerne beskæres og at det skæve træ udskiftes.
- Igen drøftedes fusion med den store gadeforening.
- Der foreslås en fælles dag til oprydning og klipning af hække og træer, fx sidste søndag inden 1. maj.
- Positivt – der er færre parkerede biler på gadens midtstykke.
- Negativt – de samme 4 huse betaler ikke til tiden. Det henstilles at fristen overholdes.
- Husk læseforeningen! Vi vil gerne have mange flere huse med.
- Der er lysudsmykning inkl. gløgg, søndag den 23. nov. kl. 13 – efter at træerne er blevet beskåret. Kæderne fjernes i begyndelsen af februar 2009.
- Hegnspligt blev drøftet: Brandgavle er fælles. Naboskel: pligt mod øst, stolper med ejer – jfr. Servitut, som ligger på hjørnehusets aktmappe i magistraten. (se f.eks. gamle hegn i nr. 7 og nr. 9).


Voldmestergade Generalforsamling
Torsdag den 6. april 2006 på Bordings Friskole

Referat

1. Til dirigent valgtes Jens Lindegaard (26) og til referent Bjørn Bredal (6). Til stede var i øvrigt: Vibeke Rasmussen (18-19), Marianne Køie (30), Bertel Kristensen (36), Pia Rasmussen (14-16), Cecilie Løveid (8), Tine søndergaard (25), Helle W. Jensen (38) og Ulrik Wivel (20).

2. Referat 2005 godkendt.

3. Formand Svend Schat-Holm (24) har nu boet 3 år i gaden. Hans beretning blev modtaget med applaus - den følger skriftligt efter referatet.

4. Regnskabet godkendtes. Der var efter drøftelse enighed om at gaden fortsat afsætter et fælles beløb til fest, ligesom man var enige om til jul at ofre lyskæder af en god kvalitet.

5. Der var indkommet forslag fra Anne Brockenhus Schack (10) om organisering af fælles snerydning til næste vinter. Bestyrelsen undersøger. Det skal i øvrigt præciseres, at man skal beholde sin egen sne i sin egen have og ikke skovle den ud på vejen.

6. Bestyrelsen genvalgtes: Svend Schat-Holm (24), Tine Søndergaard (25), Pia Rasmussen (14) og suppleant Lars Svane (17).

7. Revisor genvalgtes: Vibeke Rasmussen (18-19).

8. Festudvalget har p.t. ingen medlemmer - vi håber, at der opstår et ad hoc udvalg til vejfesten den 3. lørdag i august. Man må meget gerne melde sig!

9. Eventuelt:
- Tine Søndergaard overtager hvervet som webmaster, da den hidtidige flytter (stor tak for indsatsen til Michael).  Tine vil gerne lægge både tekster og billeder ind på Voldmestergades hjemmeside, så alle er velkomne:
tine.sondergaard@seb.dk
- Gadebænke: Der blev på initiativ af Ulrik Wivel vedtaget et rotationssystem, så man deles om de uvorne unger fra Bordings.
- Sandkassen: Der kommer en ny, som bliver placeret foran nr. 26, mens legehuset befinder sig foran nr. 25.
- Parkering: Husk at skifte side pr. den første (lige måneder i lige side og omvendt) - og husk, at man ikke må blokere gaden, når man skifter side.


Mødet hævet!

 

 


Indkaldelse til

generalforsamling 2005

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Voldmestergades Husejerforening
onsdag den 13. april 2004 kl. 19.30

på Øster Farimagsgades Skole, lokale 13 på 2. sal

 


Bestyrelsen opfordrer alle Voldmestergades husejere til at møde op.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent


2. Godkendelse af referat efter ordinær generalforsamling 2004

(Referatet er tidligere omdelt, men kan læses på gadens hjemmeside)

3. Beretning ved formanden

4. Regnskab ved kassereren

5. Indkomne forslag
 

6. Valg af bestyrelse
- Formand Michael Olsen (15) afgår
- Næstformand Tine Søndergaard (25) villig til genvalg
- Kasserer Pia Rasmussen (14) villig til genvalg
- Suppleant Lars B. Svane (17) villig til genvalg?

Bestyrelsen opfordrer interesserede husejere til at meddele deres
kandidatur til bestyrelsen.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen opfordrer interesserede husejere til at meddele deres
kandidatur som revisor.

8. Festudvalg
 

9. Eventuelt


Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden, Michael (15), i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Pia Rasmussen (14), Michael Olsen (15) og Tine Søndergaard (25)

 

 

 

 

Forslag til Voldmestergades

generalforsamling onsdag den 13.04.2005

 

 

Ved generalforsamlingen sidste år, var der en del diskussion om midterstykket - ikke mindst set i lyset af at stykket blev/bliver brugt til parkeringsplads.

Derudover er der løbende en del snak om fælles-borderne og bænkene, især om placering, men også tilbagevendende problem med svineriet og støjen fra børnene fra Bording Friskole og Øster Farimagsgade Skole.

 

Vi har derfor udarbejdet 8 forslag til, hvordan vi synes, der kunne ske en modernisering af vejen til glæde for alle beboerne. Forslagene er ikke afhængige af hinanden.

 

1) Fjerne de eksisterende fællesborde og bænke. Fælles spisninger etc. vil derefter foregå ved, at man selv bærer sit eget bord og stol ud på gaden og ind igen efter brug.

 Begrundelse: Hermed vil al snak om bordernes placering være uddebatteret.

 

2) Hvis punkt 1) er en dårlig idé, kunne et alternativ være:                                                                 

Udskifte eksisterende borde med kombibord/bænk produceret af vedligeholdelsesfrit træ. (Når man har brugt bordet klappes det nemt sammen til en bænk). Om vinteren kan det stå i en for- eller baghave, og bliver dermed ikke tilløbsstykke for skolebørnene). 

 

 

3) Forslag til placering af kombibord:

Der er formentlig ingen på midterstykket, der ønsker at kombibord står permanent foran deres hus. Derfor følgende forslag: Kombibord flyttes hver måned (ligesom

bilerne) fra side til side, samtidig med at det rykker et hus for hver måned).

 

4) Kombibord stilles frem på gaden den 1. maj og sættes væk 1. oktober.

 

5) De to bænke, som står på vejen, er gamle og slidte, og bliver brugt utrolig lidt.

Vi foreslår at de helt fjernes.

 

 

 

Midterstykket

For at undgå parkering på midterstykket, og samtidig gøre vejen grønnere, har vi følgende forslag:

 

6) Mellem de eksisterende 8 træer på midterstykket, foreslår vi, at der plantes 6 nye træer magen til de gamle (se placering på vedlagte tegning). Rundt om træerne laves små bede, som evt. tilplantes med halvt stedsegrønt og halvt prydbusk. Rundt om alle træer (også eksisterende) plantes klematis. (På denne måde vil det ikke være muligt at parkere mellem træerne, men der vil være plads til et kombibord). På denne måde får vi tillige en grønnere og mere farverig gade, uden det kræver vedligeholdelse.

 

7) For at få en grønnere start på vejen og samtidig sætte en stopper for parkeringsvagternes tyrani for enden af gaden (10 meter reglen) foreslår vi følgende: Et lille bed i hver af de 4 hjørner beplantet som på midterstykket . (se punkt 6).

 

Fællesaktivitet

8) Vi bor jo i Kartoffelrækkerne. Så var det ikke nærliggende at grave fortovene op og i stedet lægge kartofler. Så kunne vi lave en fælles dag hvor kartoflerne bliver lagt, og en dag hvor de første kartofler bliver gravet og og nydt i fællesskab?

 

Vi glæder os til en god debat

Masser af hilsener

 

Gudrun og Gösta (nr. 22)

Susanne og Svend (nr. 24)

 

Den 04.04.2005

 

 

 

Lagt på siden 8. juni 2005

 

Referat af generalforsamling 2005 for Voldmestergades gadeforening

Øster Farimagsgade Skole den 13. april 2004

 

Formand Michael (nr. 15) bød velkommen.

 

1. Svend (24) valgtes til dirigent og Tine (25) til referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede mødets indkaldes i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Han kunne ligeledes konstatere, at der i alt var 20 huse fremmødte og sammen med 4 fuldmagter var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

 

2. Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt. Det blev dog bemærket, at parkeringsforhindringer ikke nødvendigvis skulle være blomsterkasser.

 

3. Formand Michael aflagde sin beretning (se under dette referat), som blev godkendt.

 

4. Kasserer Pia fremlagde regnskabet, og revisor Vibeke nikkede samtykkende, men havde dog følgende bemærkning:

Udgiften til Jysk Træpleje kan vi spare ved selv at klippe træerne. Alle var enige heri, og det blev besluttet, at der fremover er fælles klipning og oprydning af gaden i forbindelse med Sankt Hans. Nærmere herom følger.

 

5. Indkomne forslag.

Der var indkommet 8 forslag til gadens vedligeholdelse fra nr. 22 og 24.

 

ad 1) Fjernelse af de eksisterende borde og bænke – afvist

ad 2) Udskifte eksisterende borde med kombiborde/bænk – vedtaget, at det skulle undersøges, om der findes noget holdbart sådant.

ad 3) Skiftende placering af gadeborde – det blev besluttet, at gadebordene fortsat skal stå på ”solsiden”, men skifter hus hver måned.

ad 4) Kombiborde stilles frem på gaden 1. maj og sættes væk igen 1. oktober. Vedtaget, forudsat at der findes holdbare kombiborde. Husene 24, 22, 15 og 18 stiller forhave til rådighed.

ad 5) De to gamle bænke fjernes. Vedtaget.

ad 6+7) Forslag om parkeringsforhindringer og en grønnere start på gaden. Vedtaget – Der blev nedsat et udvalg bestående af Peder (14), Hanne (34), Helle (38), Susanne (24), Vibeke (18) og Tine (25), som skal komme med et forslag til nye borde/bænke, legehus, parkeringsforhindringer og en grønnere start på gaden. Forslaget fremlægges bestyrelsen, som tager den endelige beslutning om go eller no go.

ad 8) Plante kartofler på fortovet – God idé, men afvist.

 

Det er et stort problem, at de store elever fra Bording og ØF bruger gadebordene. De sviner og larmer. Trods gentagne opfordringer til at rydde op og opføre sig ordentlig, føler vi os nødsaget til at sende en delegation bestående af Vibeke (14) og Lene (15) til de respektive skolers rektorer med beskeden om, at deres elever ikke må gøre ophold i Voldmestergade.

 

6. Velkommen til den nye bestyrelse:

Formand: Svend (24)

Næstformand: Tine (25)

Kasserer: Pia (14)

Suppleant: Michael (15)

 

7. Valg af revisor

Vibeke (18) blev genvalgt.

 

8. Valg af festudvalg

Det nuværende festudvalg – Susanne (24), Helle (38), Mogens (3) – har gjort et fremragende arbejde i den forgangne år og får derfor lov til at fortsætte endnu et år!

 

OBS! Fællesloppemarked for Kartoffelrækkerne lørdag den 20. maj kl. 10-16 – alle er velkomne med deres egen bod.

 

OBS! Gadefest holdes lørdag den 20. august.

 

9. Eventuelt

- Parkering på midterstykket er stadigvæk ikke tilladt.

- Husk at parkere på gaden – ikke fortovet!

- Husk at fjerne papir mv. fra hække og fortove.

- Hjælp til med at feje kloakafløbene fri for blade og andet.

- Bestyrelsen indhenter tilbud på kloakrensning af gadens kloakker, hvor der er også bliver mulighed for rensning af privat kloak.

- Kontingent fastholdes.

- Gadestigen står hos nr. 40.

- Gaden har to festpavilliontelte, som kan lånes – står hos nr. 25.

- Opfordring til deltagelse i gadens læseforening – kontakt Vibeke (18).

- Haveaffald og storskrald må først sættes ud dagen før afhentning.

- Bevoksning som hænger udover fortov og gade skal fjernes.

 

 

Formandens beretning

 

Det forløbne år i Voldmestergades Husejerforening er gået uden de store armbevægelser, men vi har da fået nye beboere i gaden – både nyfødte og tilflyttere. Et stort velkommen til alle.

 

Festudvalget har arrangeret en forrygende sommerfest, samt alle de øvrige af årstidens fester som julelystænding, julearrangementer, fastelavn og lign. I skal have stor tak for en engageret og vellykket indsats.

 

Der er igen sat et gadeskilt i sø-enden af gaden, så gæster og andre nu kan finde os. Ligeledes er det manglende parkeringsskilt kommet op. Den gamle fællesantenne på taget af nr. 19 vil snarest blive taget ned, idet håndværkerne har været lidt sene om at udføre arbejdet.

 

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at etablere et fælles netværk, men denne løsning er efter vores overbevisning for dyr, idet det koster omkring 180.000 kr. Det svarer til omkring 5.000 kr. pr. husstand, og det tror vi ikke, der er grundlag for. Især da flere beboere i forvejen har en individuel nettilslutning.

 

Vi holdt loppemarked i maj sidste år på samme dag, som de øvrige gader i Rækkerne, og det arrangement gentages i år den 21. maj. Bestyrelsen foreslog den store forening at flytte boderne hen til fortovet i Øster Farimagsgade, så markedet fremstår som en helhed for kunderne, og denne ide vandt tilslutning. Den store forening står for annoncering.

 

Gadens smertensbarn er den manglende respekt for parkeringsforbudet i midterarealet, som har gågadestatus. Uanset hvordan man vender og drejer den, så er der flere biler end parkeringspladser i gaden. Det problem kan ikke løses, og derfor må bilejerne finde andre steder at parkere, når der ikke er plads. Og det gælder hele døgnet. Erfaringen har gennem årene vist, at et fåtal af bilejere ikke respekterer dette parkeringsforbud, idet de altid mener, at der gælder en undtagelse for dem. På generalforsamlingen sidste år besluttede et flertal at forhindre parkering ved fysisk at blokere for muligheden. Bestyrelsen er enedes om, at der opføres et legehus ud for Tine (25) og at der på de øvrige stykker mellem træerne placeres store sten, som er så tunge, at en enkelt person ikke kan flytte dem. Denne løsning synes vi er god, fordi den ikke kræver anlægsudgifter, ikke kræver vedligeholdelse, er æstetisk og fleksibel, da stenene kan flyttes, når forholdene kræver det. Stenene placeres, når containeren i midterarealet bliver fjernet.

 

Voldmestergades hjemmeside har det godt, og når jeg ikke genopstiller som formand, skyldes det, at jeg synes, det er bedre, jeg lægger min indsats på dette område. Statistikken for siden viser, at der hver dag kommer 4-5 besøgende og kigger på. I alt har der været over 2.700 besøgende, som hver i snit kigger på 3 sider. I er altid velkomne til at komme med bidrag til siden.

 

Michael Olsen

 

 

 

Lagt på siden 28. marts 2004

Indkaldelse til generalforsamling 2004

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Voldmestergades
Husejerforening
onsdag den 21. april 2004 kl. 19.30 på Øster Farimagsgades Skole, lokale 13
på 2. sal


Bestyrelsen opfordrer alle Voldmestergades husejere til at møde op.

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af referat efter ordinær generalforsamling 2003

3. Beretning ved næstformanden

4. Regnskab ved kassereren

5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag:
- Fællesantenne i nr. 19 nedtages på foreningens regning eller overtages af
ejeren i nr. 19
- Fast beløb på 2.500 kr. til sociale sammenkomster, lyskæder m.m.
- Kantsten i enderne af gaden rettes op

6. Valg af bestyrelse
- Formand Ulrik Ottesen (6) afgår
- Næstformand Tine Søndergaard (25) villig til genvalg (suppleant)
- Kasserer Pia Rasmussen (14) villig til genvalg
- Suppleant Lars B. Svane (17) villig til genvalg (suppleant elller
revisor)

Bestyrelsen opfordrer interesserede husejere til at meddele deres
kandidatur til bestyrelsen.

7. Valg af revisor
- Claus H. Madsen (32) afgår

Bestyrelsen opfordrer interesserede husejere til at meddele deres
kandidatur som revisor.

8. Festudvalg
Det gamle festudvalg ønsker at trække sig tilbage. Bestyrelsen opfordrer
interesserede husejere til at melde sig til festudvalget.

9. Eventuelt
Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være næstformanden (Tine,
nr. 25) i hænde inden 5 dage efter modtagelsen af denne indkaldelse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Pia Rasmussen (14), Lars B. Svane (17) og Tine Søndergaard (25)

 

Lagt på siden 29. juni 2004

Referat af generalforsamling 2004

Øster Farimagsgades Skole, den 21. april 2004.

 

 

Tine Søndergaard (25), fungerende formand, bød velkommen.

 

1.Christian (13) valgtes til dirigent og Klaus (19) til referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede mødets indkaldelse i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

2. Referatet af forrige generalforsamling godkendtes

 

3. Den fungerende formands (Tine (25)) beretning godkendtes. Den sidste år valgte formand er i årets løb fraflyttet.

Under dette punkt meddeltes desuden:

at Lars (17) nedtager lyskæder og retter det skæve træ

at søndag den 2. maj er fælles oprydningsdag

at den 15. maj er loppemarkedsdag i alle rækkerne

at Bording-skolens pedel bør tage en runde for at påse elevernes oprydning efter spisning i Voldmestergade (Må de overhovedet spise i gaden?)

at skolen bør tage elevernes affald tilbage

at der ikke rekvireres fællescontainer. I følge reglerne fra R98 kan man selv rekvirere gratis storskraldsafhentning i passende tidsmæssig afstand fra ordinær afhentning

at sommerfest afholdes den 3. weekend i august

at aftensmad ved gadebordene er helt uformel og spontan. Alle gadens er beboere velkomne til at deltage

at der altid er P-pladser i Lundsgade når man kommer sent hjem

at TDC ikke giver nogen fordele ved, at man går sammen om bredbåndsforbindelse

at frivillige bidrag til gadens hjemmeside kan afleveres til Michael (15)

at ændring af gadebelysning er forhandlet med kommunens arkitekt Gunver Hansen, dog uden resultat

 

4. Kassererens (Pia (14)) beretning godkendtes. Kontingent fortsat 400 kr. årligt pr. hus.

 

5. Bestyrelsens forslag:

1. Fællesantenne i nr. 19 nedtages i samråd med ejeren af ejendommen. Når arbejdet er udført bortfalder kontingentfriheden for nr. 19. Vedtaget.

2. Der afsættes et fast beløb, 2.500 kr. til fester og lignende. Vedtaget.

3. Opretning af kantsten. Trækkes tilbage. (For dyrt)

 

6. Indkomne forslag:

1. Opstilling af flytbare blomsterkasser til forhindring af parkering i midterstykket. Vedtaget.

2. Forslag om, at betaling for fester og lignende alene afholdes af deltagerne, samt nedsættelse af kontingent til 300 kr.. Forkastet. (Der henvises til bestyrelsens forslag om fast beløb)

3. Fælles bredbånd. Forkastet. (Ingen fordel)

 

7. Valg til bestyrelse: Formand: Næstformand Kasserer: Suppleant:

Michael (15) Tine (25) Pia (14) Lars (7)

 

8. Valg af revisor:

Vibeke (18)

 

9. Valg af festudvalg:

Mogens (3), Helle (38), Anders (7), Susanne (24)

 

10. Eventuelt. Forslag om at bestyrelsen undersøger muligheden for opstilling af glas - og papircontainere for enden af alle rækkerne. Oplysning om at gadestige befinder sig i nr. 40

 

 

Lagt på siden 22. marts 2003

Indkaldelse til generalforsamling 2003

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 3. april 2003 kl. 19.30 i skolebiblioteket på Bordings Friskole, Øster Søgade, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Rapport fra udvalgene
  a. gadeudvalget
  b. festudvalget
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen)
 7. Valg af bestyrelse (formand, næstformand, kasserer og suppleanter) samt medlemmer af fest- og gadeudvalg.
  Ulrik Winge (formand) ønsker at træde ud af bestyrelsen
  Marianne Thorsen (næstformand) ønsker at træde ud af bestyrelsen
  Nye kandidater opfordres til at melde sig.
 8. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ulrik Winge (nr. 3), Marianne Thorsen (nr. 5), Pia Rasmussen (nr. 14)

 

Lagt på siden 28. april 2003

Referat af generalforsamling 2003

Ad pkt. 1: Lars (17) blev valgt til dirigent.

 

Ad pkt.2: Formanden - Ulrik (3) - aflagde beretning:

Nye beboere i gaden, Susanne og Svend Schat-Holm (24), blev budt velkommen.

Nye træer er blevet plantet, ny sandkasse (med forkert farve - skal males igen) lavet og rotation af gadebordet er gennemført.

Et af de gamle træer beskadiget - muligvis af R98. Ulrik undersøger om R98 vil yde erstatning.

P-skiltet ved søsiden stillet op igen. Efter påbud fra kommunen, men vi har endnu ikke modtaget nogen regning fra kommunen. Bestyrelsen har fulgt op på problemer med skrald og rod i gaden. Der blev med (for) kort varsel gjort opmærksom på container, og den blev opsat i Østersøgade.

Der har været sommerfest, lystænding (uden tilskud), juleklip (10 familier deltog), halloween og fastelavn.

Bestyrelsen mangler at følge op på flg.: Voldmestergadeskilt ved søende, at undersøge en ‘interessant’ belysning, at undersøge bredbåndsløsning (Peter i nr. 20 lovede at se på det, men nu flytter han). Delvist er det dog lykkedes at få mere kontakt med den store forening - især omkring den fælles hjemmeside, hvilket må tilskrives Michael (15) indsats, for hvilken han også har fået ‘Den Gyldne Kartoffel’. Se nærmere på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt.

Næstformanden, Marianne (5), oplyste, at der stadig findes eksemplarer af Kartoffelrækkebogen til nye og de, der ikke har modtaget den. HUSK kun et eksemplar pr. hus!

Det blev indskærpet, at haveaffald først må sættes ud aftenen inden afhentning.

Husejere, der sælger deres huse, opfordres til at sætte de nye ejere ind i ‘gadens liv og regler’. Dette er dog også noget, bestyrelsen vil være opmærksom på.

 

Ad pkt. 3 a: På gadeudvalgets aktivitetsplan mangler blomsterkasser, men generalforsamlingens flertal udtrykte ikke behov for sådanne. Træerne skal vandes 1-2 gange ugentligt i forårsperioden - hver gang med ca. 50 l vand indtil juni. Ulrik spørger Lars (25) om han vil stå for vandingen - evt. mod en godtgørelse for vandforbruget.

 

Ad pkt. 3 b: Festudvalget skal fremover have et fast budget, der vedtages på generalforsamlingen, at arbejde med, og forud for festivitas skal bestyrelsen godkende et overslag. Knap 4.000 kr. anvendt til fester synes nogle var lige i overkanten - "hellere en god fest end flere små", som det blev sagt.

 

Ad pkt. 4: Kassereren - Pia (14) - beklagede to restancer, der var "irriterende".

Da de 10.000 kr. til nye gadetræer og en elregning på godt 3.000 kr. først figurerer på det kommende regnskab er egenkapitalen kun ca. 48.000.

De to tal i aktiver og passiver passer ikke - det rigtige beløb er 61.921 begge steder. Dette vil blive rettet.

Pia vil undersøge om vi kan undgå servicegebyr til BG-Bank (for udskrifter, vi ikke har bedt om).

Vi fortsætter som bankaktionærer og med kassekreditten på de 15.000 kr., der ikke koster noget, hvis vi ikke trækker på den.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad pkt. 5: Kontigentet er uændret 400 kr., idet foreningen ikke står foran dyre anskaffelser som ny asfalt og nye vandrør, og da kloaksystemet er gennemgået.

 

Ad pkt. 6: Indkomne forslag: Det blev besluttet, at bestyrelsen udformer en ejerliste på print med oplysninger om navn og nummer, men ikke telefonnumre eller email-adresser. Det samme kan ske på Voldmestergades hjemmeside. Er der indsigelser må disse rettes til Michael (15), der også har skrevet et oplæg til generalforsamlingen, der vedlægges.

Ulrik vil sørge for relevant skiltning.

Forslag om container to gange om året undersøges.

Forslag om parkering på legearalet kl. 23-07 undersøges af Claus (32) hos relevante myndigheder. Herefter forelægges det for generalforsamlingen.

Trods vedtægterne blev det besluttet, at en enkel cykel - der står tæt placeret ved hegnet - gerne må stå på fortovet, men ikke i længere tid cykler i bunker, anhænger-og barnevogne mv. Det skal fortsat være sådan, at en voksen kan gå på fortovet med et barn i hånden.

Børnefamilier henstilles at fjerne legetøj fra gadearealet efter leg.

Det henstilles til bilister at de overholder færdselsreglerne.

Det henstilles, at vasketøj tørres i gadeniveau eller i gårdene,.

Bestyrelsen undersøger, hvorvidt der skal indkøbes større affaldskurve til gadearealet, om R98 vil tømme dem og hvad det evt. koster samt om Bording vil slå halv skade om udgiften.

Bredbånd undersøges af Claus og Lars.

Pia undersøger, hvem fællesantennen (19) dækker, og om den skal nedtages med evt.udgifter til reperation af taget til følge, men også med ophør af frikontigent til selvsamme husejer.

Det blev indskærpet, at bevoksninger ikke må hænge ud over fortovet. De skal klippes eller skæres ned!

 

Ad pkt. 7: Der var ikke umiddelbart interesserede kandidater til bestyrelsen, men generalforsamlingen blev enige om at opfordre Ulrik Ottesen (6) og Tine Johannesen (25) til at indgå i bestyrelsen og valgte disse under forudsætning af deres efterfølgende accept. Pia (14) fortsætter som kasserer, ny revisor blev Claus (32) og Lars (17) fortsætter som suppleant.

Efterfølgende har Ulrik accepteret at blive formand og Tine at blive næstformand.

Gadeudvalget med Lars (25) og Michael (15) opfordres til at fortsætte.

Festudvalget, der nu består af Vibeke (18), Hanne (34) og Lone (5), opfordres til at fortsætte.

 

 

Deltagere ved generalforsamlingen var:

Ulrik Winge (3), Marianne Thorsen (5), Inge-Bit Dahlerup (7), Anne Brockenhuus-Schack (10), Pia Rasmussen (14), Lars B. Svane (17), Gudrun Rølle og Gösta Arvidson (22), Susanne og Svend Schat-Holm (24), Claus H. Madsen (32), og Bertel Kristensen (36).

 

I alt var 10 ud af 40 huse repræsenteret - hvilket er alt for få!

 

Referent Anne (10)

Østerbro den 13. april 2003.

 

 

Lagt på siden 29. maj 2002

Referat af generalforsamling 2002

Ad pkt. 1: Som dirigent blev valgt Pia (nr. 14)

 

Ad pkt. 2: Referat efter generalforsamling 2.april 2001 blev godkendt.

 

Ad pkt. 3: Formand Marianne (nr. 5) aflagde beretning om året der gik:

Nye beboere i nr. 13, 21, 32 og 38 blev budt velkommen.

Planmæssig affaldscontainer og rensning af gadebrønde.

2 Pavilloner er indkøbt.

Der er afholdt sommerfest m. loppemarked, julekomsammen og fastelavnsfest.

 

Ad pkt. 4: Gadeudvalget ved Lars (nr. 25) aflagde beretning:

Projekt "gadeforskønnelse" blev udført foråret 2001, herunder plantning af 4 nye træer m. bunddække, indkøb af ny sandkasse og 2 børneborde.

De nye træer ser desværre ikke ud til at overleve ! - de blev plantet for sent og vejret var for varmt. jf. sagkundskaben - Lars og Nicolai (nr. 17) .

Den tidligere godkendte økonomiske ramme til gadeforskønnelse (kr. 30.000,-) er pt. ikke udnyttet fuldt ud (kr. 13.122,- jf. regnskabet) og der er således råderum for indkøb af 4 nye træer og evt. yderligere tiltag, herunder af "antiparkering i legegadearealet" karakter.

Gadeudvalget ved Michael (nr. 15), Peter (nr. 20), Lars (nr. 25) og Hanne (nr. 34), indvilligede i at fortsætte, med hortikulturel bistand fra Lars og Nicolai (nr. 17).

Der indkaldes til fælles arbejdsdag !

 

Ad pkt. 5: Festudvalget var ikke repræsenteret ved. generalforsamlingen.

Der blev ikke valgt nye medlemmer til festudvalget - forhåbentligt kan de tidligere medlemmer, Inge-Brit (nr. 7), Vibeke (nr. 18) og Hanne (nr. 34) overtales til at fortsætte det glimrende arbejde.

 

Ad pkt. 6: Kasserer Ulrik (nr. 3), gennemgik årsregnskabet, som efterflg. blev godkendt.

 

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslog uændret kontigent, kr. 400,- pa., hvilket blev vedtaget.

 

Ad pkt. 8: Indkomne forslag:

Forslag fra Nonfjeld (nr. 1) om at kontigent øges til kr. 500,- pa. mhp. renovering af gaden: Afvist jf. pkt. 7.

Forslag fra Gudrun (nr. 22) og Maj (nr. 24) om at opstilling af borde, sandkasse ol. gadeinventar skal ske ud for de huse som måtte have interesse i at anvende disse, og at de pågældende huse skal være med i beslutning herom (veto).

Forslaget blev drøftet, og det blev konstateret at regulært veto vil være i strid med vedtægternes §14 -hvoraf det fremgår at forhave- og gadearealer er tilskødet Husejerforeningen - og der således er tale om "fælleseje".

De fremmødte var enige om, at man som beboer i gaden må kunne "tåle" brugen af den fælles legegade, men er i øvrigt indstillet på, at der skal tages hensyn til de enkelte huses "belastning" i et vist omfang.

Det blev aftalt at sandkassen flyttes fra sin nuværende placering, til ny placering i solsiden (ud for nr. 18), ligesom det blev indskærpet at brugerne/deres forældre holder ryddeligt omkring sandkassen.

3 forslag fra Anne (nr. 10):

1: Forslag om at engagere en gartner til at forestå plantning af nye gadetræer samt løbende beskære/vedligeholde disse samt bedene rundt om: Gadeudvalget antager kyndig bistand fra Lars og Nicolai (nr. 17) i forb. m. plantning af nye træer jf. pkt. 4.

2: Forslag om at ændre gadebelysning til "smukkere lys" som forsøgt i andre gader: Enkelte fremmødte mente at vide at forsøget i de andre gader foreløbigt er stoppet af Kommunen (?) - bestyrelsen følger op på udviklingen i sagen.

3: Forslag om at undersøge løsningsmuligheder/pris på etablering af fælles "bredbåndsløsning" som grundlag for kommende afstemning om evt. tilslutning, som der arbejdes med i "Den store forening": Peter (nr. 20) oplyste at arbejdet i "Dsf" foreløbigt er stoppet, men mener at vide der måske er noget andet på vej i Schwartzgade... og lovede at følge op på dette.

 

Ad pkt. 9: Valg af bestyrelse og suppleanter:

Hele bestyrelsen var på valg og følgende blev indvalgt i den ny bestyrelse:

Formand: Ulrik (nr. 3)

Næstformand: Marianne (nr. 5)

Kasserer: Pia (nr. 14)

Suppleant: Lars (nr. 17)

Revisor: Peter (nr. 20)

 

Ad pkt. 10: Eventuelt:

Peder (nr. 13, 14 og 16):

Henstiller at kontakten med "Den store forening" intensiveres, mhp. varetagelse af fælles interesser. Bestyrelsen følger op på dette.

Peder fortæller endvidere, at når han ikke hilser på folk på gaden, er det ikke nødvendigvis fordi han ikke er en venlig mand, men da Peder lider af stærkt nedsat syn, kan det tænkes at være fordi vedkommende forbipasserende ikke er genkendt - dette blot som forbrugeroplysning.

Michael (15) tilbyder at forestå Voldmestergades hjemmeside under www.kartoffelraekkerne.dk, herunder lægge ajourført beboerliste samt referat af bestyrelsesmøde ud, hvilket de fremmødte fandt var en god idé.

Forslag til hjemmesidens indhold i øvrigt henvises til Michael.

Gadeskilt mangler ved Søgade-enden - bestyrelsen følger op på dette.

P-forbudsskilt mangler ud for nr. 29 - bestyrelsen følger op på dette.

Foreningens 2 indkøbte teltpavilloner (3x9m) opbevares i nr. 20 og 25 - kan lånes !

Nytilflyttere, fraflyttere, frafaldne - bestyrelsen vil gerne holde sig ajour, men det kan være vanskeligt at følge med - særligt i vinterhalvåret, og opfordrer derfor alle gadens beboere til at hjælpe den med at være opdateret på dette felt.

Gudrun (nr. 22) henstiller -med henvisning til vedtægternes § 12:

- at storskrald og haveaffald ikke stilles ud på fortov/vej før aftenen før afhentning, så gaden ikke ligner en losseplads i flere dage forinden !

- at cykler ikke parkeres permanent på fortovet.

De fremmødte kunne fuldt ud tilslutte sig denne henstilling.

Da ikke alle husejere er i besiddelse af den seneste udgave af "Voldmestergades Husejerforenings vedtægter" (af 27.februar 1990), blev det aftalt at denne medsendes nærværende referat.

Forskrifter vedr. renholdelse, parkering mv., vil klart og tydeligt fremgå heraf, således ingen herefter kan være i tvivl om den enkelte husejers rettigheder - pligter !

 

Deltagere ved generalforsamlingen var:

Ulrik (nr. 3), Marianne (nr. 5), Anne (nr. 10), Pia & Peder (nr. 13, 14 og 16), Lene & Michael (nr. 15), Nicolai & Lars (nr. 17), Peter (nr. 20), Lars (nr. 25), Inge (nr. 31), Claus (nr. 32), Susanne (nr. 37), Helle & Jesper (nr. 38), Anne-Mette (nr. 40). Fuldmagter fra nr. 7, 21, 22, 24, 34. I alt 20 huse (ud af 40) repræsenteret.

Referent Lars (nr. 25)

København d. 21.maj 2002