PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hegnsregler

Forhavernes hegn
“Forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende hegn efter magistratens nærmere godkendelse …”. Sådan står der i lokalplanen. Ligesom for husenes ydre fremtræden, er der altså ganske snævre rammer for, hvordan vi skal og må hegne forhaver.

Det uddybes i Tillæg til retningslinjer af 5. februar 2013 fra Teknik- og Miljøforvaltningen således:

  • Hegningen mod gaden skal udføres som stakit i træ eller metal eller som levende hegn.
  • Stakit skal have en lodret opdeling med en åbningsgrad på minimum 25 pct.
  • Stakit skal males med heldækkende maling i enten hvid, sort, grå eller grøn.
  • Hegning mod gaden må ikke være højere end 1,4 m. Dette gælder også mod Øster Farimagsgade og Øster Søgade.
  • Levende hegn må være op til 1,7 m højt.
  • Levende hegn må suppleres med trådhegn eller lukket hegn, max. 1,4 m højt, på indersiden mod haven.
  • Hegning mod Øster Farimagsgade og mod Øster Søgade skal trækkes tilbage, så bygningens hjørneafskæring friholdes.

Nye eller ændrede hegn skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde jf. lokalplanens § 4, stk. 2. Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen før du/I går i gang! Og søg om tilladelse via ansøgningsportalen.

Hegnspligt
Det er selvfølgelig oplagt, at man snakker med naboen eller genboen til gården og bliver enige om hvilken type hegn, hvilken farve osv. man vil have inden for rammerne af ovenstående, og hvordan man vi fordele udgifterne. Og som regel er nedenstående om hegnspligt da også ganske ligegyldigt. Men der kan være tilfælde, hvor det er praktisk eller hjælpsomt at kende reglerne.

Hegnspligten betyder, at hegnet/plankeværket skal etableres og vedligeholdes af den der har hegnspligten. Men bemærk, at hegnspligt ikke er det samme som hegnsret. Bliv enig med din nabo/genbo om hegnets udseende!

Hvis hegn er hvis? Hvem har hegnspligten?
Det vil i ejendommens oprindelige skøde almindeligvis som en servitut være bestemt:

  • at hegnspligten for stakit i forhave mod nabo gælder for hegnet i retning af Øster Farimagsgade (ejendommen med det lavere husnummer).
  • at hegnspligten for plankeværk i gård mod nabo ligeledes gælder for hegnet i retning af Øster Farimagsgade (ejendommen med det lavere husnummer).
  • at hegnspligten for plankeværk i gård mod genbo for de lige numre gælder for halvdelen af plankeværket mod Øster Søgade og for de ulige numre mod Øster Farimagsgade. Dvs. at hegnspligten for en større eller mindre del af plankeværket mellem genboer påhviler den ene hhv. den anden genbo.

Denne tegning illustrerer det: