FÆLLESUDVALGET

HØRINGSBERETTIGET PART I LOKALPLANSAGER

Kartoffelrækkernes Fællesudvalg (FU) er et koordinerende organ nedsat af de fire husejerforeninger i Kartoffelrækkerne.

Fællesudvalget har høringsret i sager under lokalplanen for Kartoffelrækkerne, Lokalplan 115, og i alle generelle spørgsmål der vedrører flere af de fire husejerforeninger.

FU består af formændene for husejerforeningerne eller deres repræsentanter.

FU kan kontaktes via kartoffelraekkernefu@gmail.com eller via de respektive foreningers forpersoner som kan vurdere om en sag er relevant for FU og i givet fald ekspederer den videre til Fællesudvalget.

Forretningsorden for Kartoffelrækkernes Fællesudvalg (FU)
23.3.2018

1. Kartoffelrækkernes Fællesudvalg (FU) er et koordinerende organ nedsat af husejerforeningerne i de 11 Kartoffelrækkegader mellem Øster Farimagsgade og Øster Søgade.

I 2020 er der 4 foreninger:
Voldmestergades Husejerforening, som dækker Voldmestergade
Hallinsgades Husejerforening, som dækker Hallinsgade
Husejerforeningen J.A. Schwartz Gade, som dækker Schwartz Gade
Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade, HØF, som dækker de resterende 8 gader.

2. FU består af formændene for husejerforeningerne. Dog kan hver enkelt forening udpege en anden repræsentant end formanden til at indtræde i FU for det kommende år.

3. FU holder et årligt møde, normalt i april måned efter at der har været afholdt generalforsamling i alle husejerforeningerne, og udpeger her en kontaktperson for det kommende år. Kontaktpersonen skal have de andre tre medlemmers støtte.

4. Derudover afholder FU møde efter behov. Kontaktpersonen indkalder til møde skriftligt, med dagsorden, mindst 14 dage før mødets afholdelse. Desuden skal der afholdes møde, dersom et af FU’s medlemmer kræver det.

5. Kontaktpersonen cirkulerer alle henvendelser til FU ud til udvalgets medlemmer hurtigst muligt efter modtagelsen, forudsat at henvendelsen ikke allerede er sendt direkte til hele Fællesudvalget, fx til dettes mailadresse.

6. I henhold til Lokalplan 115 har FU høringsret i sager der hører under lokalplanens par.3, stk. 2 (udøvelse af erhverv i rækkerne), par.4, stk. 2 (forhaverne) og par.6, stk. 1 (ombygning).

7. Herudover er FU høringsinstans i alle generelle spørgsmål der vedrører flere husejerforeninger.

8. Husejerforeningerne uddelegerer myndighed til FU til at afgive høringssvar på foreningernes vegne. Ansvaret for høringssvarets afsendelse påhviler kontaktpersonen. Normalt forudsættes enighed om høringssvaret i FU; i tilfælde af uenighed skal denne fremgå af høringssvaret.

9. FU har ikke besluttende myndighed, men kan indstille forslag til beslutning i de respektive foreninger, forudsat at der er enighed bag forslaget i FU.

10. FU har pligt til at rapportere sager og høringssvar tilbage til husejerforeningerne.

11. FU kan, hvis der er enighed, invitere gæster til at deltage i møderne.

12. Kontaktpersonen har arkivpligt og der skal til enhver tid kunne gives et samlet overblik over alle lokalplanssager siden oktober 2017.

Jesper Linell, Susanne Kleist, Sysse Engberg og Anders Lyngborg Carlsen

FU’s medlemmer

HØF:
Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25
HALLINSGADE:
Sysse Engberg, Hallinsgade 39
J. A. SCHWARTS GADE:
Susanne Kleist, J. A. Schwartz Gade 11
VOLDMESTERGADE:
Anders Lyngborg Carlsen, Voldmestergade 17