Generalforsamling: Torsdag den 22. marts 2018

Referat af GENERALFORSAMLING 2018

TORSDAG DEN 22. MARTS 2018 KL. 19:30
I Fælleshuset Stalden
Østerfarimagsgade 14

Der var repræsentanter for 13 huse og 3 fuldmagter.
Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent: Jacob Lange

2. Valg af referent: Erik Skoven

3. Beretning

a. Formanden (Sanne)
Et udgiftsmæssigt roligt år uden brud på forsyningsledninger og ligenende.

For at vi igen kan få parkeringspladser mod Øster Søgade, etableres plantehuller i hver side af gaden. I hullerne der afgrænses med kantsten, bliver der plantet saltresistent lauerbær.

Gadeforeningen er blevet medlem af Fællesudvalget for Kartoffelrækkerne.
MEN vi går ikke ind for de stramninger/påbud som Den Store Gadeforening vil indføje i Kartoffelhåndbogen. Der har været afholdt møder med KK om evt ændringer til lokalplanen, og det skønnes, at de formuleringer, der er i denne er tilstrækkelige.

Der er oprettet en hjemmeside (https://kartoffelraekkerne.dk/j-a-schwartz-gade/) hvor informationer, der kan være af interesse bliver postet. Karsten Vandrup er webmaster.

De husstande, der ikke har frameldt, har fået bio-skraldespande. Kemispande kommer senere.

Der er afholdt de traditionelle gadearrangementer: fastelavn, sommerfest, julekalender. Derudover kønsopdelt julefrokost (ikke gadearrangement)

Som noget nyt planlægges en udflugt til de steder, hvor J.A.Schwartz har sat sig spor. (Jakob og Kirsten)

Som vedtaget på sidste generalforsamling males og repareres legehuset ved frivillig indsats af brugerne og deres forældre (og bedsteforældre).

Ligeledes forsøges reparation af sandkassen – evt. indkøb af en ny.

b. Børneudvalget (Charlotte, Marie, Katrine, Mette). Fastelavn, sommerfest, legehus, sandkasse mm. se ovenstående

c. Festudvalget (Keld, Lars Jakob, Lene, Måna, Sanne). Se ovenstående.

d. Miljø- og grøntudvalget (Erik, Jakob, Poul). Træerne er klippet og Schwartzlys blev tændt næsten samtidig den 1.12. Udvalget foreslår, at lys i de 8 træer slukkes (og lyskæder nedtages) ved fastelavn. Endvidere henstilles det at ”privat” lysdekoration slukkes senest ved overgang til sommertid.
Der var en drøftelse af, hvorvidt Christianiacykler og lignende kan/bør parkeres i forhaver, og om et af de tre cykelstativer kan reserveres til disse.

I forbindelse med foreslået generel oprydnings-forskønnelses dag den 8. April 2018, vil cykler, der ser ud til at være forladte/ubrugte/ubrugelige placeres i stativ ved Øster Farimagsgade. Ligeledes henstilles det at børnelegetøj ikke efterlades tilfældige steder.

4. Godkendelse af regnskab 2017 samt budget 2018 (bilag er vedlagt). Regnskabet og budget blev godkendt uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

6. Gadedatoer

Forslag: Gadefest lørdag d.25/8 eller 1/9. Det blev vedtaget at festen bliver 1.9.

7. Valg til bestyrelse og udvalg. Alle blev enstemmigt genvalgt.

a. Valg til bestyrelsen
i. Sanne (11) – formand –genopstiller
ii. Toke (17) – kasserer – genopstiller
iii. Nikoline (27) – genopstiller
iv. Helene (7) – suppleant – genopstiller
v. Jakob (18) – revisor – genopstiller
vi. Jørgen (40) – revisorsuppleant- genopstiller

8. Evt. Ikke noget referenten kan huske.

Mødet blev afholdt i god ro og orden.

Erik Skoven

PS: Evt. forslag m/dokumentation; fx beløbsramme, tegninger mv. afleveres hos formanden – Sanne (11) – senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se mange til kaffe og kage

Kommentarer er lukket