Gadens vedtægter

1. Navn

1.1. Foreningens navn er ”Gadeforeningen for Kartoffelrækkehusene i Høyensgade” (Gadeforeningen).

2. Medlemmer

2.1 Gadeforeningens medlemmer er beboerne i kartoffelrækkehusene I Høyensgade, inkl. hjørnehusene mod Øster Farimagsgade og Øster Søgade.

3. Husejerforeningen

3.1. Gadeforeningen er repræsenteret i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade (Husejerforeningen).

3.2. Repræsentanten fra Gadeforeningen deltager i ledelsen af Husejerforeningen, hvor den øvrige ledelse består af formand, næstformand, kasserer og suppleant, der vælges på Husejerforeningens generalforsamling, mens den øvrige bestyrelse består af en repræsentant fra de enkelte gader i Kartoffelrækkerne.

3.3. Se nærmere om Husejerforeningen på www.kartoffelraekkerne.dk.

3.4. Husejerforeningens generalforsamling fastsætter størrelsen af kontingentet til Husejerforeningen. Af kontingentet afsættes bl.a. tilskud til Gadeforeningens aktiviteter.

4. Lokalplan

4.1. Kartoffelrækkerne er omfattet af Lokalplan nr. 115 fra 1988. Lokalplanen fastsætter overordnede regler for alle kartoffelrækkerne.

5. Opgaver

5.1. Gadeforeningens opgaver er bl.a.,

− at behandle sager af interesse for gadens beboerne,

− at bidrage til trivsel og godt naboskab i gaden og på gadens fælles arealer,

− at fastsætte retningslinjer for anvendelse af gadens midler,

− at repræsentere gadens interesser i Husejerforeningen

− at gadens træer og bed bliver passet,

− at fremme aktiviteter til vedligeholdelse af gaden,

− at sørge for at midterstykket, som ikke saltes af kommunen, bliver sneryddet,

− at vælge et gadeudvalg og en revisor, og

− at godkende gaderegnskabet.

6. Gademødet

6.1. Gademødet er Gadeforeningens myndighed.

6.2. I Gademødet kan samtlige beboere i Høyensgade deltage. Samme gælder ejere, som har bopæl andet steds.

7. Ledelse

7.1. Til at lede og administrere Gadeforeningen vælges et gadeudvalg bestående af en Formand, – og evt. i det omfang der måtte være behov en næstformand – og en Kasserer. Formanden er automatisk Gadeforeningens repræsentant i Husejerforeningen, med mindre andet bestemmes.

7.2. Til revision af regnskabet vælges en Revisor.

7.3. Valget gælder for et år ad gangen.

8. Regnskab

8.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Eventuelle bemærkninger tilføres kassebogen og forevises formanden. Ved årets afslutning revideres regnskabet og bilag gennemgås.

9. Indkaldelse

9.1. Der indkaldes til ordinært Gademøde i Gadeforeningen i begyndelsen af året, inden der afholdes generalforsamling i Husejerforeningen.

9.2. Herudover kan der efter behov indkaldes til Gademøde af Gadeudvalget eller af mindst fem beboere og/eller ejere.

9.3. Alle indkaldelser sker via Gadeforeningens hjemmeside https://kartoffelraekkerne.dk/hoeyensgade med mindst 14 dages varsel sammen med dagsordenen for mødet. Et eksemplar af indkaldelse med dagsordenen opsættes samtidig i gadens opslagstavle.

9.4. På alle Gademøder vælges en referent. Referatet gøres tilgængeligt på Gadeforeningens hjemmeside og opsættes i opslagstavlen.

10. Ordinært Gademøde

10.1. På det ordinære Gademøde afgiver Formanden sin beretning om foreningens virke det forløbne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

10.2. På mødet vælges herefter Formand, Kasserer og Revisor for den kommende periode. Genvalg kan finde sted.

11. Afstemning

11.1. Ved afstemninger på Gademødet har hvert matrikelnummer én stem-

  1. Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst fem medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

11.2. Alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, sker ved simpelt stemmeflertal.

11.3. Ændring af vedtægterne kan kun vedtages på et gademøde, hvor mindst halvdelen af matriklerne er repræsenteret og hvor mindst 2/3 af disse stemmer for vedtægtsændringerne. Er gademødet ikke beslutningsdygtig indkaldes et nyt i med mindst 14 dages varsel, hvor beslutningen kan tages uanset repræsentanternes antal, men med ovennævnte majoritet

12. Vis hensyn!

12.1. – vis hensyn ved parkering og sørg for at parkere, således at der er fri gennemkørsel også for store køretøjer, og sørg for ikke at parkere foran en indgang på gadesiden med ulige numre,

– vis hensyn hvis andre bruger dit hus, og sørg for at gæster og andre bliver gjort bekendt med gadens regler,

– vis hensyn når du har håndværkere, og sørg for at de bliver gjort bekendt med gadens regler, herunder parkering

– vis hensyn når du afleverer affald i containeren ved Øster Farimagsgade, og vær med til at holde containerpladsen pæn og ryddelig,

– vis hensyn til værn om vores gode naboskab.

13. Opløsning

13.1. Dersom Gadeforeningen opløses skal eventuel formue tilbageføres til husejerforeningen.

//Vedtaget på gademødet den 28. februar 2019