Gadens vedtægter

§ 1
Gadeudvalget består af mindst to personer, idet formand og kasserer er fødte medlemmer af
udvalget. Udvalget kan i forbindelse med sit virke udvide kredsen med en eller flere personer fra
gaden.
Gadeudvalget koordinerer aktiviteter i gaden og sørger for gadens velfærd.
Underudvalg kan nedsættes til varetagelse af konkrete opgaver.

§ 2
Der afholdes mindst ét årligt møde for alle gadens beboere, hvor der sker valg til posterne som
formand, kasserer og revisor. Dette møde holdes i forbindelse med den årlige gadefest, som regel i
tredje kvartal.
Formand vælges i lige år. Kasserer og revisor vælges i ulige år. Valg til posterne sker for to år ad
gangen. Formanden er samtidig gaderepræsentant og dermed medlem af bestyrelsen for
Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade, jvf. Husejerforeningens vedtægter.

§ 3
Regnskabet gennemgås af revisor og rundsendes pr. mail til alle inden generalforsamlingen i
Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade.
Ved gademøder med større beslutninger, herunder ændring af vedtægter, skal de områder, hvortil
der foreslås ændringer – og så vidt muligt også de konkrete ændringsforslag – være udsendt
senest 10 dage før mødet.
Ved afstemninger har hvert af de 55 huse én stemme. Det er muligt at lade sig repræsentere ved
skriftlig fuldmagt, hvis man ikke kan være til stede ved gademødet.
Dersom repræsentanter for mindst 5 huse forlanger det, kan spørgsmål indbringes for
urafstemning. Urafstemning foregår skriftligt blandt gadens 55 huse. Fristen for afgivelse af
stemmer ved urafstemning skal være mindst 14 dage, og urafstemningen samt fristen for
stemmeafgivning må ikke falde inden for den periode, hvor skolerne holder sommerferie.

§ 4
Gadeudvalgets vedtægter kan ændres ved et gademøde, idet mindst to tredjedele – der samtidigt
skal udgøre mindst 10 – af de fremmødte repræsentanter for husene skal stemme for forslaget.
Ved urafstemning kan vedtægterne dog ændres med almindelig stemmeflerhed.