Bestyrelsesmøde: Mandag den 3. september 2018

Deltagere: Ingolf Ibus, Per Laureng, Susanne Kuehn, Gunvor Bjerre, Gitte Cassias, Caroline Wegener Andersen, Lasse Stæhr, Anne Christine Dahl Hansen, Jens-Jacob Paludan, Peter Anderson, Jesper Linell.

Afbud: Louise Nørgaard

Gæst: Randi Rix

Deltagerne omtales herefter kun ved fornavn.

1. Valg af referent og dirigent
Dirigent Caroline, referent Jesper.

2. Godkendelse af seneste referat
Godkendt.

3. Nyt fra formanden

 • Lunker/nedkørte vandrender i Abildgaardsgade og sandsynligvis også i Jens Juels Gade skal repareres når vi får noget regn og kan se den nøjagtige udstrækning af problemet.
 • Arbejdet med ommatrikulering af Voldmestergade går sin stille gang i dialog med Jan Hübbe (landinspektør, Jens Juels Gade).
 • Hjertestarteren skal finde en placering, synlig for offentligheden centralt på Øster Farimagsgade. Relevante erhvervsdrivende spørges, og HØF betaler for installation og elforbrug: Bilgrav, frisør Cirkus, Emmerys v./Jens-Jacob og Per, resten op ad Øster Farimagsgade v./ Gunvor, cykelsmedens hjørne v./ Jesper. Når hjertestarteren er oppe, tilbyder vi instruktionskursus til min. 15, max 30 personer.
 • Årets afslutningsmiddag for bestyrelsen efter næste møde 23. november holdes hos restaurant Metiér, Blegdamsvej. Jens-Jacob reserverer.
 • Efter GDPR/persondataforordningen forestår arbejde med at formulere tekster til hjemmesiden om vores behandling af personfølsomme oplysninger. Åbent på hjemmesiden figurerer nu telefonnumre og mailadresser på de fleste bestyrelsesmedlemmer. Hvis man ønsker dem slettet, skal man selv melde tilbage til Randi.
 • Årets loppemarked var en stor succes. Der var en del udefrakommende boder, men der er næppe meget at gøre ved det.

4. Nyt fra næstformanden og Kartoffelrækkernes fællesudvalg

 • Byggesager: Der har været to ganske ukomplicerede lokalplanhøringer siden seneste møde. I begge tilfælde har vi afgivet positivt høringssvar.
  Punktet gav anledning til diskussion af spørgsmålet om opsætning af stålaltaner. HØFs holdning er: klart nej til altaner til gårdsiden. Som udgangspunkt nej til nye altaner til gadesiden.
 • Affald: Tomme containere til brug for skraldemændene ved afhentning af haveaffald er, efter hjemtagning i vinters, dukket op igen i fire af vores gadeender, til overflod to stk. i Jens Juels Gade. Der er stor utilfredshed med den ordning som vi har protesteret klart imod: indtrykket af losseplads øges yderligere. Fællesudvalget tager sagen op med forvaltningen snarest og argumenterer bla. med at skraldemændene ved seneste afhentning selv havde en vogn med til indsamling. Det kan altså lede sig gøre i modsætning til hvad forvaltningen hævder.

5. Nyt fra kassereren

 • Der er ikke afholdt store udgifter siden seneste møde, men når hjertestarter, reparation af vandrender og advokatsalær i matrikuleringssagen er betalt, er vi nede på o. kr. 300.000 ved årets udgang. Helt forventet og ok.
 • Der er adskillige huse til salg til mellem 6 og 16 mio. (!). Desuden tre enkeltetager.

6. Nyt fra udvalgene

Kartoffelrækkehåndbogen. Materialet er nu så færdigt at der er læst korrektur. Den skal snarest runde Teknik- og Miljøforvaltningen for at få korrigeret eventuelle faktuelle fejl. De to små gader skal så se om de vil ’tilslutte’ sig håndbogen eller om det skal gøres eksplicit at den kun gælder HØFs medlemmer. Og så kan den publiceres. Kommentarer kan sendes til Caroline, Susanne og Gunvor indtil onsdag den 12. september hvorefter den går til forvaltningen.

Indre bys lokaludvalg.

 1. Udvalget beskæftiger sig aktuelt med lokalplaner. Krusemyntegade er konkret interesseret i en model som vores.
 2. Kommunen vil se på problematikken omkring (mis)brugen af arealer foran fx Netto til oplagsplads og foretage stikprøver. Det er fornemmelsen at problemet er mindsket foran vores lokale Netto – måske pga. vores klager?
 3. Nørre Farimagsgade-indgangen til og dermed gennemgangen gennem Botanisk have er langvarigt lukket pga. byggearbejder. Lokaludvalget klager.
 4. Marianne Spang, leder af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn vil gerne komme til næste HØF-generalforsamling og fortælle om affaldssortering. Vi vil dog lige høre hvad hun har at byde på for at vurdere om det egner sig bedre til et møde med HØFs bestyrelse.

Hjemmesiden. Der er ikke megen dynamik, og Randi kan ikke ’opfinde’ alle nyheder fra kvarteret. Opgaven må bredes ud så også andre bidrager. Gadeformændene må hjælpe med at sprede budskabet og mobiliserer i gaderne.

Byggeforeningernes fællesforening. Der sker ikke meget for tiden, dog holdes tirsdag den 11. september møde med forvaltningen om affaldsordninger. Ingen andre byggeforeninger har tomme haveaffaldscontainere som vi, så vores sag er ikke på dagsordenen; forhandles bilateralt (jf. pkt. 4).

Trafikgruppen. Der har været afholdt møde med deltagelse af initiativtager Gunvor, Ingolf (og hermed lokaludvalget), Kaare Traberg Smidt fra Voldmestergade og et par stykker fra Abildgaardsgade. Gruppen har valgt den tilgang at tænke stort og vil foreslå kommunen at etablere en såkaldt superblok omfattende Kartoffelrækkerne og omgivelser hvor trafik, socialt og fysisk miljø osv. samtænkes stort og visionært. Gruppen mødes igen torsdag 6. september. Den har brug for kontakt til områdets beboerforeninger, beslægtede organisationer og grupperinger, kirker, skoler osv. Oplysninger om mulige kontaktpersoner sendes til Gunvor.

Affald.

 1. Det er nu muligt at rekvirere de længe omtalte røde kasser til farligt affald, nu som en frivillig individuel ordning. Oplysninger om ordningen kommer snarest på kartoffelraekkerne.dk. Miljøaffaldsbilen vil stadig holde tredje mandag i måneden i søenden af Høyensgade kl. 18-18:45.
 2. Selv om man deler bioaffaldscontainer med naboen, er det ikke muligt af afmelde den ene restaffaldsbeholder. (Men man kan jo lade være med at bruge den og opmagasinere den et andet sted).

Vandrørsudskiftning i Voldmestergade og Webersgade ligger stille.

Loppemarkedet gik vældig godt, se punkt 3, Nyt fra formanden.

7. Nyt fra gaderne samt kommende møder

 • Lokaludvalget har kastet Webersgade ind som mulig ’frigade’ hvor man i givet fald vil arbejde med bevoksning, ét trafikspor mm. Berlingske Tidende har bragt en artikel om trafikstøj, særdeles relevant i Webersgadesammenhæng, og gaden har haft besøg af en af politiets radarvogne – uden at det vides hvor stor fangsten var. Graffiti er et problem i Webersgade; hjørnehuset mod søen er hårdt ramt, og mange skraldespande svinet til.
 • Wiedeweltsgade holdt vellykket gadefest 1. september med godt over 100 deltagere. I årets løb har seks huse fået nye beboere.
 • Jens Juels Gade melder at Olaf Harsløf ligger inde med omfattende arkivmateriale som han brugte til Bogen om Kartoffelrækkerne. Det blev besluttet at søge at få Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek til at modtage det. Også i Jens Juels Gade mange nye beboere. Ét hus lavede god aktivitet til efterfølgelse: sælgerne inviterede køberne og gaden til en drink så der kunne blive sagt grundigt velkommen til de nye. Fin idé!
 • Wilhelm Marstrands Gade har afholdt fin gadefest. Og så er der en større kælderudgravning i gang.
 • Skovgaardsgade har holdt dejlig gadefest med gratis mad til alle.
 • Høyensgade har holdt lille, men god gadefest. Der er tre ombygninger i gang.
 • Voldmestergade holdt fin gadefest i silende regn. Tre huse har skiftet ejer i årets løb, og der er to store renoveringsprojekter i gang – det ene på legehuset ?

8. Generalforsamling 2019
Afholdes mandag den 25. marts

9. Eventuelt
Airbnb og lignende udlejning breder sig og irriterer i flere gader. Nogle steder er det meget massivt og konstant. Vi har intet overblik over problemet. Bolius skriver på sin hjemmeside: ”Som udgangspunkt har du med regeringens deleøkonomiske udspil i foråret 2018 lov til at udleje i 70 dage om året. Det er dog en forudsætning, at udlejningen finder sted gennem en deleøkonomisk platform eller bureau, som indberetter indtægten til myndighederne.” Både lokaludvalget og kommunen er opmærksom på problemet.

10. Kommende møder
Wiedeweltsgade 25, 23. november, kort møde før årsafslutningsmiddag.
Webersgade 36, november 2020.
Jens Juels Gade 38, januar 2019.
Abildgaardsgade 49, maj 2019.
Eckersbergsgade, september 2019.
Wilhelm Marstrands Gade, ultimo november 2019
Skovgaardsgade, januar 2020.
Høyensgade 6, maj 2020.
Voldmestergade 27, september 2020.

Kommentarer er lukket