Gademøde: Søndag den 1. marts 2009

Søndag den 1. marts 2009 kl. 11 blev der i AB 34 holdt gademøde for Abildgaardsgade.
8 huse var repræsenteret : AB nr.32, 34, 36, 37, 39, 41 og 44 samt ØS nr.54.

MaLou (AB 39) påtog sig at lave referat af mødet (det vil snarest blive lagt ud på gadens hjemmeside).

Dagsorden for mødet:

1. Orientering fra husejerforeningen
2. Orientering om afslutning af sagen om træer på midterstykket m.v.
3. Valg af ny suppleant for gadens repræsentant i Husejerforeningen.
4. Fastsættelse af datoer for forårsrengøring og sommerfest.
5. Eventuelt.

Ad pkt.1.
Hanne (AB34) orienterede om bestyrelsesarbejdet i Husejerforeningen, hvor der skal være generalforsamling den 16. marts 2009 kl. 19.30.

Der skal vælges ny formand, og bestyrelsen håber at kunne overtale Jes Schiøler til at stille op.

Det har været diskuteret, om husejerforeningen skulle arbejde for, at gaderne overgår fra at være private fællesveje til at være offentlig vej, men bestyrelsen har ikke truffet nogen beslutning, og spørgsmålet er ikke på dagsorden til generalforsamlingen.

Der arbejdes stadig på den nye bog om kartoffelrækkerne. Den skulle udkomme i år.

Vedtægterne i husejerforeningen foreslås ændret, bl.a. med en sproglig modernisering, nye regler om valg af gaderepræsentanter og om bidragene til gaderne samt om mulighed for at udvide foreningen til også at omfatte gaderne nærmest Østerbrogade.

Ad pkt.2.
Johan (AB36) havde meldt afbud til mødet i dag.

Hanne Edeling oplyste, at betalingen for Abildgaardsgades særlige ønsker i forbindelse med renoveringen af gaderne af husejerforeningen var fastsat til 20.ooo kr. En del af beløbet er indgået ved bidrag fra de af gadens husejere, der havde tilbudt at deltage i betalingen. Det ser ud, som om vi har betalt bidrag af forskellig størrelse, og at nogle husejere ikke er blevet opfordret til at deltage i betalingen. Det forudsættes, at Johan sørger for, at de resterende beløb indkræves, således at Husejerforeningen frigiver resten af gadens bidrag for de seneste 2 år. Johan aflægger regnskab over for gadeudvalget, så gadekassen kan holde styr på, at vi får det rigtige beløb fra husejerforeningen.

Husejerforeningen tilbageholder vistnok et beløb af entreprenørens betaling, fordi der stadig er reklamationer over arbejdet.

I Abildgaardsgade er der problemer med, at der ikke er nedlagt rør, der kan sikre, at træerne får nok vand, ligesom et af træerne i midterstykket er gået ud (muligvis fordi nogen har beskåret det). Beboerne skal være opmærksomme på, at de nyplantede træer ikke kan tåle at blive beskåret de første 2-3 år efter at de er plantet.

Det blev vedtaget, at Christina (AB44) og Lars (AB 38) sammen med Johan (AB36) undersøger, om der kan gøres ansvar gældende i anledning af, at træerne muligvis ikke er plantet rigtigt, og at de efter aftale med gadeudvalget evt. med en lille udgift for gadekassen sørger for at der – i marts eller april – med gadens arbejdsindsats plantes et/to nye træer på midterstykket i overensstemmelse med de tidligere vedtagelser herom.

Ad pkt.3.
Peter Egeberg Møller (AB32) blev valgt til ny gadesuppleant i stedet for Ma-Lou (AB39), og Christina Christensen (AB44) blev valgt til medlem af gadeudvalget i stedet for Hanne Juvik (AB10).

Gadeudvalget består herefter af Hanne (AB34), Peter (AB32) og Christina (AB44)

Annie (AB27) har påtaget sig fortsat at føre gadekassens regnskab, og hendes mangeårige arbejde hermed har været en god indsats for gaden.

Ad pkt.4
Forårsrengøringsdagen fastsættes til lørdag den 18. april 2009 fra kl.11.

Der kommer opslag herom.

Christina (AB44) og Peter (AB32) vil evt. i samråd med Lars (AB38) forberede den fælles arbejdsdag – muligvis incl. spisning – og sørge for indkøb m.v.

På arbejdsdagen vil Peter (AB41) med hjælp fra andre i gaden og efter aftale med Anne-Marie beskære hendes mirabeltræ i AB37.

Sommerfesten holdes lørdag den 22. august 2009.

Husk at notere datoerne!!!

Ad pkt.5.
Det forlyder, at der har været problemer for brandvæsen og ambulance med at komme til i gaden. Det er derfor vigtigt, at parkering m.v. ikke forhindrer, at også større biler kan passere!!

Kassereren har foreslået, at der på forhånd laves et overslag over de beløb, der skal udbetales af gadekassen, og som er af ikke ubetydelig størrelse.

2. marts 2009
Ma-Lou
Referent

Kommentarer er lukket