Gademøde: Torsdag den 5. november 2009

Afholdt på Café Delish, Lundsgade
Ca 30 deltagere

Vi genoptog den gamle tradition med fællesspisning først – og holdt derpå møde.

Gadefest
Der er ca 1300 kr. i overskud fra festen, som er indgået i gadekassen. Der er ved at blive udarbejdet en slags manual, en hvidbog, som kan videregive erfaringer med organisering af gadefest til dem, der skal tage over næste år (hvilke mængder er der indkøbt, hvor, pris, etc.)

Energi
har udarbejdet nogle grafer på basis af de indberetninger over varme/el/gas og vandforbrug, som nogle af husene er kommet med. Formål: at bevidstgøre os om, hvor meget vi bruger og sammenligne vores forbrug med tilsvarende husstande i gaden. Graferne vil blive lagt ud på hjemmesiden. Der vil senere komme mere om hvad vi i rækkerne kan gøre, det vil blive lagt ind på ”den store hjemmeside” der gælder for husejerforeningen.

Prognoserne siger, at elforbruget vil stige kraftigt i de kommende år, folk får flere og flere elektriske apparater – derfor blev man opfordret til at kigge sit forbrug efter i sømmene, men der vil også komme lidt gode råd om, hvordan og hvor man kan spare, også på den store hjemmeside.

Med hensyn til fjernvarme, kan man måske hente inspiration i en række brochurer, som kunne erhverves på mødet. Til de, der ikke var på gademødet, er der brochurer at få, ved at henvende sig til (19). Indholdet handler om, hvordan man kan optimere sit fjernvarmeanlæg på en lettil- gængelig måde.

Aviscontainere
De har hidtil stået ud for nr. 41 – men kommunen har tvangsanbragt dem ud for nr. 2, hvor der netop er opsat nogle ”stegler” (stolper), hvor de skal stå. Placeringen er nu ens for alle gaderne. Vi har protesteret, idet det bl.a. tager en hel parkeringsplads – men uden held. Ebbe vil bringe det op i husejerforening.

Batteriopsamling
Det blev besluttet at opstille en batteriopsamlings-bøtte ved side af aviscontainerne.

Vigtig dato: Søndag 15 november kl. 14 Gadefejning
Vi afholder gadefejning og lysguirlande-ophængning med tilhørende gløgg, varm kakao og æbleskiver, når man har udført sin dåd. Har man ikke mulighed for at komme på selve dagen, opfordres man kraftigt til at feje en anden dag. Der blev opfordret til, at man samtidig rensede granit-rendestenen ud for ens hus for mos, ukrudt etc.

Vi vil gerne høre fra de af jer der har lyst til at stå for æbleskiver, gløgg og chokolade. I vil få refunderet jeres udgifter/leveret ingredienserne. Meld jer venligst til 19 og Jens Peter 12 og aftal nærmere med Gunvor (13)

Referat fra ”Den store forening”
Optagelse af ny gade
Webersgade skal optages i foreningen. Det medfører nogle økonomiske transaktioner, (penge frem og tilbage, men sagen er behandlet ordentligt gennem de sidste 8 måneder, og diverse knaster er overvundet. Voldmestergade, Hallinsgade og Schwarts-gade kommer måske med senere.

Bogudgivelse
Den opdaterede nye udgave af bogen om Kartoffelrækkerne med et ekstra nyskrevet kapitel er på vej. Den vil derefter blive runddelt til alle huse gratis.

Kælderudgravninger
Kælderudgravninger har i nogle huse medført, at fundamentet ”sætter sig” i nabohusene. Søg derfor professionel hjælp, når du laver et sådant projekt.

Gadelys
Der er kommet gitre for gadelamperne, så de nu skulle blænde mindre hos dem, der bor ud for dem.

Energiudvalg (Jens Peter (14) og Ebbe (19))
Der er nedsat et energiudvalg, som holder deres første møde mandag d. 9. nov.

Der vil senere komme gode råd, links mv på hjemmesiden. I vil få besked når der bliver lagt noget ud..

Jubilæum
I 2015 er det ca 150 år siden, rækkerne blev bygget. Der arbejdes på at lave et fælles arrangement med tilsvarende byggeforeninger, bl.a. ved Svanemøllen og Carlsberg.

Hjemmeside
Lars (18) er vores gode tovholder på gadens hjemmeside. Han opfordrede til at sende billeder, f.ex. fra gadefesten og andet og opdatere oplysningerne i listen over gadens beboere når nogen flytter, flytter ind etc.

Sidst blev det vedtaget, at referater fremover kun lægges på hjemmesiden. Ønsker man en papirudgave, kan man henvende sig til formanden (Ebbe, 19).

Digitalt TV
DR overgik 1. november til digitale signaler. Alle, der er medlem af Antenneforeningen og har kabel-TV, skulle ikke kunne mærke problemer i forbindelse med overgangen. Da der er kommet 3 nye kanaler til Ramasjang, Historiekanalen og DRK(ulturkanal, skal der måske ledes lidt efter dem).

Kun hvis man har en ret ny fladskærm, kan man modtage det digitale signal og få glæde af det særligt skarpe og flotte HD-signal (= high definition)… ellers ligner billederne bare ”sig selv”

Der er uddelt en brochure til alle medlemmer af kabelforeningen med informationer. Hvis man vil fremtidssikre nyerhvervelser af fjernsyn bør man overveje at købe et der kan modtage det digitale signal.

Sortedamgruppen/Red Søerne
Der blev orienteret om, at metroselskabet har besluttet at lave jordvolde i stedet for (grimme rustne) metalspuns-vægge omkring det kommende inddæmmede areal nederst i Sortedamssøen.

Desuden har Kbh.s kommune vedtaget en trafikplan, der leder den tunge trafik (store lastbiler o.lign) ind over Fredens bro, videre ad Østersøgade langs med den anden Sortedamssø og ind i byen.

Aktive borgere har oprettet to grupper for at ”holde tiltagene i ørerne”: Sortedamsgruppen og Red søerne. Der blev holdt afstemning om, hvorvidt vi som gade skulle melde os ind i Sortedamgruppen, men forslaget faldt med én stemme. Ønsker man at få info om hvad der sker, kan man indmelde sig individuelt på www.sortedamgruppen.dk. Det koster 100 kr.

Det blev besluttet, at formanden skulle plædere for, at den store forening engagerede sig i problematikken.

Rotter
Der er igen konstateret rotter i gaden – måske som følge af brudte kloakrør. Alle opfordres til at holde kældervinduer lukkede. Hvis der observeres rotter kan man henvende sig til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø, tlf. 33 66 5817. Vi opfordrer til at man også orienterer i gaden om dette, til Jens Peter (12), så kan vi lægge information på hjemmesiden., så vi kan følge med i problemets udvikling og informere, når der bliver strøet gift mv. af hensyn til børn, hunde og sarte sjæle.

Parkeringsudvalg
Udvalget (Jens Peter (12) og Asbjørn (13)) fandt ud af, at det blir for uflexibelt med opstribning af særlige båse, da gadens biler har meget forskellig længde.

Derimod blev det besluttet, at lave markering ud for indgangspartiet til huse med ulige numre, såfremt ejerne ønskede det, så der ikke blir spærret for adgang og udgang med skraldespande, barnevogne og cykler . Udvalget laver en individuel sondering.

Den (nu lukkede) frisør på hjørnet ved Øster Farimagsgade har givet tilladelse til parkering ud for deres veranda. Dette skal dog verificeres af husets ejer.

Derimod ønsker beboerne i hjørnehuset ved ØsterSøgade (nr 60), at der ikke parkeres ud for deres haveudgangslåge.

Fælles internet/TV
Asbjørn (16) og Victor (29) havde undersøgt mulighederne for at etablere fælles kombineret internet/TV i gaden. Ideen blev skudt i sænk, da det vil koste hvert hus mindst 10.000 kr – og desuden skal der trækkes kabler gennem alle kældre eller på bagsiden af husene.

Oversigt over eksisterende etikette for samliv i gaden (Fy fy skamme/jajaja det må vi gerne)

Gunvor (13) lavede en opsamling på alle de ting, vi havde vedtaget på de sidste mange gademøder:

Generelt: VIS HENSYN

Cykler: Der er fælles parkering ud for nr. 41 for ”aktive” cykler. Alle bedes tjekke for – og fjerne -”cykellig”. Christianiacykler anbringes her eller i forhaverne. Ikke uden for husene.

Man må parkere i ”et lag” langs stakitter på solsiden + skyggesiden (ulige numre) på midterstykket – men ikke ud for de øvrige huse på skyggesiden.

Biler: Gæstebiler uden ØV-parkeringstilladelse må ikke parkere i gaden. Der er ingen faste parkeringspladser og gaden har ikke plads til alle biler. Parkér gerne i Lundsgadekvarteret el. lign. hvis du ikke bruger bilen til daglig.

Adgang: Parker tæt på stakitterne i skyggesiden, så Brandbiler og ambulancer, Skraldevogne og lastbiler med varer til husene m.m. kan komme forbi. Alle – i begge sider – bedes gribe havesaksen og sørge for, at beplantning ikke generer gående og bil-udstigende .

Det er – stadig – ulovligt at parkere på midterstykket. Heller ikke ”bare lige for en nat”.

Gadeborde og grill på midterstykket skifter plads, så det ikke altid er de samme huse, der blir ”generet”. Gadeborde må kun stå på midterstykket i vinterperioden, om sommeren står det lille bord ved Østersøgade. Grillen placeres eller pakkes sammen ved gadefejningen.

Børn: Forældre bør sørge for, at legetøj, cykler o.lign. ikke ligger på gaden og flyder, ligesom de også er ansvarlige for at feje sand op ved sandkassen – og lukke denne om natten,- ikke mindst for at undgå det bliver til gadens kattebakke. Boldspil er OK for helt små børn, men større henvises til boldbure ved skolen og i Østre anlæg. Forældre bør også neddæmpe alt for støjende børne-adfærd.

Fest: Skal man holde børnefødselsdage/fester i gaden (eller privat), opfordres man til at advisere det med opslag eller henvendelse til naboer.

Hunde/katte: Alle dyre-ejere opfordres til at påse, at dyrene ikke skider i andres haver.

Storskrald: må først stilles ud lige før afhentning.

Snerydning: Alle skal rydde ud for deres eget hus ud til midt på gaden – ikke kun på fortovet!  Det bør ske inden kl. 7. Post, hjemmehjælpere, skraldemænd o.lign nægter at komme, hvis der ikke er ryddet. Husejerne er erstatningspligtige, hvis der sker uheld ud for deres hus, hvis der ikke er ryddet.

Eventuelt:

– Hvem passer gadebedene?
De store bede ved vejenderne tager hhv Lars (ØS60), Eva (28), Hanne (2A) og Jørn (5) sig af. (Gødning 2 x årligt + lugning). De øvrige tager Poul (27), Birgitte (15), Christina og Klaus (10) og Asbjørn (16) sig af.

Lugning af rendestene
Birgitte (18) bragte op at vi er dårlige til at holde rendestenene rene for ukrudt. Der opfordres til at disse holdes rene, da vandet så løber bedre, og gaden ser pænere ud. Det påhviler hvert hus at holde dette i orden.

Skyggende træ (nr. 33)
Der blev klaget over, at det store træ skygger meget for nabohusene. Janus har lovet, at træet vil blive fældet til foråret.

Flere i gaden tilbyder sig, hvis der er behov for hjælp til det.

Fortovene
Det blev fremført at det er svært at anvende fortovet på solsiden grundet cykelparkering og vegetation. Vi håber dette kan bedres. Ellers er der ikke grund til at have det i gaden, da det blot optager plads for parkering.

Vel mødt til gadefejning og lystænding d. 15. kl. 14.

Ref. Gunvor (13)

Kommentarer er lukket