Gademøde, tirsdag den 20. februar

Tid: Tirsdag den 20. februar 19.30-21.00
Sted: SFO-lokalet i stueetagen på Bordings Friskole, Øster Søgade 88.

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af referat fra gademødet mandag den 6.11.2017.

4. Valg til formandskabet: Vedtægterne § 2 ”Formand og kasserer vælges i ulige år. Næstformand og revisor vælges i lige år”. I år vælges revisor og næstformand..
a. Valg af næstformand
b. Valg af revisor

5. Generalforsamling i husejerforeningen HØF (19. marts 2018. Deadline for forslag er 3 uger før, eventuelle afklarende spørgsmål til dagsordenen)

6. Referat fra HØF bestyrelsesmøder, herunder
– Affaldssortering
– Håndbog for Kartoffelrækkerne
– Hjertestarter
– Planer for Øster Søgade
– Loppemarked

7. Cykler

8. Kommunikation/Hjemmeside/Nyhedsbrev

9. Gadens økonomi

10. Fastlæggelse af datoer (incl. forslag)

– Forårsgadefejning (søndag d. 20. april, haveaffald afhentes 26. april)

– Reparationsdag (inkl. skift af sand i sandkasse, 10-11 juni, storskrald den 13. juni)

– Gadefest (3. lørdag i august: 18. august)

– Efterårsgadefejning/Lystænding (Søndag 25. november, 1. søndag i advent er 2. december)

11. Valg af medlemmer af udvalg
a. Gadefestudvalg, forberedende
b. Reparationsudvalget
c. Legehusudvalg
d. Gadens forskønnelse / Bedekonerne

Indkomne forslag (bemærk at jf. § 3. i vores vedtægter gælder at ”Ved gademøder med større beslutninger, herunder ændring af regler for gadens udseende og brug samt ændring af vedtægter, skal de områder, hvortil der foreslås ændringer – og så vidt muligt også de konkrete ændringsforslag – være udsendt senest 10 dage før mødet)

12. Eventuelt.

Formandskabet Ulla, Gunvor (13)

Kommentarer er lukket