Generalforsamling: Onsdag den 16. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen.

DAGSORDEN

Tilstede var 19 huse og generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent. Jakob Lange

2. Valg af referent: Erik Skoven

3. Beretning

a. Formanden (Sanne): Det har været et roligt år, uden brud på forsyningsledninger mm. og færre rotter end sidste år.

Skybrud har forårsaget mindre oversvømmelser i kældre (såvel med som uden sikring).

Teltet brød på grund af skybrud sammen under gadefesten.

Gadefesten var god og balancerede økonomisk.

Julekalender og fastelavn afholdt til glæde og fornøjelse for deltagerne.

Vedr. tidligere omtalt kommunalt forslag om reduktion af parkeringspladser. Vi har intet hørt fra kommunen,

Bump i hver ende af gaden: kommunen har givet tilladelse, og vi skal givet fald selv udføre disse for kr. 22.000 pr. stk. Dette var der ikke stemning for umiddelbart.

Velkomst-/gade brochure er fortsat til revidering, og når den bliver færdig vil den blive publiceret via e-mail.

Jubilæumsfestlighederne i anledning af 150 året for stiftelsen af Arbejdernes byggeforening: Den store gadeforening arbejder på sagen og er åben for forslag til aktiviteter. Der kan søges fondsmidler til godkendte aktiviteter.

Gadens fælles redskaber: hæksaks: batteriet er uopladeligt, ny med ledning indkøbes hvis der er behov. Teleskop beskærere: Hos Elisabeth (# 15) og Jakob (#18). Affugter befinder sig vistnok i #37

15W elpærer til hoveddørsbelysning udleveres fortsat hos Erik (#16)

Gadestigen er hos Puk (#30). Hvis der er behov for en stige, der kan nå over tagrenden, kan den evt. lånes af Skovgårdsgade. Erik (#16) ved hvem der skal spørges.

b. Børneudvalget (Charlotte, Marie, Katrine og Mette)

Afholdt: Fastelavn, skattejagt og ansigtsmaling mm ved gadefesten.

Legehuset er renoveret

Sandkasse (som tidligere er besluttet) afventer afgørelse om placering (på solsiden af legearealet)

c. Festudvalget (Keld, Lars Jacob, Lene, Måna og Sanne)

Fin fest. Herlig mad og godt humør og de fleste var gået hjem da teltet brød sammen.

d. Miljø- og grøntudvalget (Erik, Jakob og Poul)

Gadebordene er renoveret (nødtørftigt) og træerne beskåret.

2. Godkendelse af regnskab 2014 samt budget 2015 (bilag er vedlagt)

Vedtaget

3. Indkomne forslag

a. Kloakservice (Niels Franke)

Niels Franke havde fremsendt skrivelse, hvoraf det fremgik, at han mente, at udgiften til kloakservice var overflødig ikke mindst i lyset af, at gaden er overgået til kommunen.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen retter henvendelse til Kommunen (HOFOR) for at få afklaret, om den på samme måde sikrer, at kloakkerne er i orden. M.a.o om vi spilder pengene.

b. Nyt gadetelt, ca. 3.000 kr (bestyrelsen)

Bestyrelsen indstiller at, der indkøbes et nyt gadetelt (som det gamle ca. kr. 3000). Der var forslag om evt. i fælleskab med andre gader at indkøbe et bedre/dyrere telt. Bestyrelsen afgør, hvad der skal gøres.

c. Flere julelys? Skal vi investere? (bestyrelsen)

Sidste efterår blev ny lyskæder indkøbt til gadetræerne. Bestyrelsen mener, at der er for få pærer på kæderne, og at der derfor bør indkøbes en forlængelse. Ikke vedtaget.

d. Gadeborde; renovere eksisterende, købe flere? (Magnus, Martin B)

De eksisterende gadebordes tilstand er til trods for maling sidste år ikke helt super (modsvarer ikke husenes pris (ref))

Forslag om (med rabat) indledningsvis at indkøbe 1 stk Paustian bord. Der var opbakning til at gå videre med projektet.

e. Cykler i gaden; kan der skabes orden i kaos? (Magnus)

Henstilling om at cykler fortrinsvis placeres enten i cykelstativer eller i forhaver. OG IKKE I LEGEGADEN.

I den forbindelse blev det meddelt, at cykelstativet ud for # 27 på grund af ombygning/udgravning midlertidigt vil blive fjernet.

Det blev præciseret, at placeringen af de tre cykelstativer er godkendt af kommunen. Og derfor ikke må flyttes.

f. Hvad skal vi med gadens formue?
Bestyrelsen ønsker en principiel diskussion om, hvad formuen skal bruges til. (bestyrelsen)

Generel enighed om at kontingentet på kr. 800 fastholdes, og at det er sikrest at der er lidt kapital til rådighed til uforudsete udgifter.

Forslag om at arrangere noget for flygtninge fra Syrien (kaffebord eller lignende). Hvis man har interesse for dette, skal man henvende sig til Elisabeth.

Bump blev ikke vedtaget, men Poul vil male ”BØRN!” på vejen i hver ende af gaden.

4. Gadedatoer

Forslag : Gadefest lørdag d.22/8 eller 29/8 – 15 den 22. august blev vedtaget

5. Valg til bestyrelse og udvalg

Valg til bestyrelsen
Sanne (11) – formand –genopstiller. Valgt
Jørgen (40) – kasserer – genopstiller ikke. Valgt som revisorsuppleant
Magnus (6) – genopstiller. Valgt
Helene (7) – suppleant – genopstiller. Valgt
Jakob (18) – revisor – genopstiller. Valgt
Toke (17)- revisorsuppleant- genopstiller ikke, men opstiller som kandidat til bestyrelsen. Valgt til bestyrelsen som kasserer

6. Evt.

a. Fibernet (Lars Jacob, Martin B., Karsten, Sanne).

I forlængelse af tidligere udsendt materiale (Fibernet og tilbud fra YouSee) blev fordele og ulemper drøftet. Det blev besluttet, at bestyrelsen kan meddele den store gadeforenings fibernet-gruppe, at gaden er positivt stemt. Hvis der samlet er over 50%, der er interesserede, vil vi individuelt blive bedt om bindende tilsagn.

Mødet forløb i god ro og orden og blev afsluttet kl. 21:10

Erik Skoven

Kommentarer er lukket