Generalforsamling: Onsdag den 19. marts 2013

1. Valg af dirigent Jacob Lange
Dirigenten erklærede mødet for lovligt indkaldt og antallet af huse (17 huse og 2 fuldmagter) tilstrækkeligt til at generalsforamlingen kan foretage beslutninger.

2. Valg af referent Erik Skoven

3. Beretning fra Formanden.

• Ingen store problemer i det forløbne år

• TV: som følge af ombygning i nr. 3, hvor relæboxen er placeret, har der gentagne gange været utilsigtede afbrydelser. Nu skulle der vist være check på proceduren ved genstart. De ny ejere har tilkendegivet at relæboxen kan forblive i nr. 3. (se også mail fra Jørgen vedr. TV (herunder tilkøb af kanaler))

• Sanne redegjorde for parkeringsituationen. Vi har ikke hørt nyt i lang tid og afventer. Status er at de nuværende parkeringsforhold vistnok fortsat ligger til høring om dispensation hos politiet.

• DET INDSKÆRPES DERFOR FORTSAT AT ALLE PARKERER INDENFOR DE OPMÆRKEDE P BÅSE!!!!!!!!!

• SAMT AT HÆKKE VED P.BÅSE KLIPPES SÅ LANGT IND SOM MULIGT.

• Det indskærpes at beboere der har håndværkere gør dem det klart at de ikke må holde på legearealet (de vil få p.bøde alligevel). Endvidere vil Jacob Lange (18) skrive en vejledning vedr. håndværkeres opførsel, byggematerialer, biler, og andre redskabers placering i forbindelse med håndværkeraktiviteter.

• Sanne havde undersøgt/forespurgt kloakrensnings selskabet om proceduren og fandt svaret tilfredsstillende. Under punkt 5 og 4 regnskab og budget blev det vedtaget at fortsætte med den hidtidige ordning.

• I 2015 har arbejdernes byggeforening 150 års jubilæum (dvs. alle byggeforeningshuse i byen) og den store gadeforening planlægger et større arrangement i den anledning. Et budget på 800.000 blev nævnt. Udover andre kilder er der et forslag om at hvert hus bidrager med kr. 50. Der var almindelig tilslutning til dette.

• Ved sidste års generalforsamling var der forslag om at vi til anbringelse på husene mod Farimagsgade får fremstillet gadeskilte hvor der udover gadenavn står noget om hvem I.A.Schwartz var. Jacob (18) har undersøgt sagen og gadeskilte er åbenbart et kommunalt anliggende. Og der ligger den så!

• Der var en hyggelig gadefest (som undtagelsesvis gav et beskedent overskud (kr 800)

• En hyggelig julekalender

• Et godt fastelavnsarrangement

b. Børneudvalget

• Der har været afholdt fastelavn og diverse ved gadefesten.

• Charlotte (13) indtræder børneudvalget, og udvalget består derfor nu af Mette (37) Katrine (32) og Charlotte (13)

• Evt. anskaffelse af sandkasse afventer at egnet placering findes.

c. Festudvalget

• Enighed om at det var en glimrende gadefest som gav et overskud på kr. 800.

• Under punkt 4 regnskab blev det af revisor nævnt at gadefestens regnskab er afleveret og der ikke modtages flere regninger

Gadefest 2014 fastsattes til sidste lørdag i august (30.8)

3d Miljø- og grøntudvalget

• Udvalget glæder sig til foråret. Og påtager sig at klippe træerne, men modtager meget gerne hjælp fra øvrige beboere.

• Gadebordene er blevet renoveret og malet til brugernes tilfredshed

• Gaden har en batteridrevet hækklipper som er hos Jesper og Bolette (19). Endvidere har såvel Elisbeth (15) som Jacob (18) et ørnenæb med teleskopstang som de gerne udlåner.

• En stige der kan nå til tagrenden kan indimellem være praktisk.

Erik (16) har aftalt med ejeren af en sådan, at vi mod et par flasker vin, kan låne deres (placeret i Høyensgade/Øster Søgade.

4. Godkendelse af regnskab 2013 samt budget 2014 (bilag er omdelt)

• Regnskab og budget blev godkendt med ovenfor anførte bemærkninger.

• Kontingent er fortsat kr. 800.

• Ved ejerskifte skal foreningen oplyse diverse til mægler mm. Der er et gebyr på kr. 200.

5. Indkomne forslag

a. kloakservice.
– se beslutning under punkt 3

b. placering af gadens ”formue”

• Kassereren oplyste, at foreningen har fået et cvr nummer og som følge heraf en foreningskonto, som pt ikke giver renter.

• Under forslaget om placering af en del af foreningens midler på opsigelse blev det vedtaget, at bestyrelsen kan disponere, herunder anvende andre pengeinstitutter end Danske Bank.

Direkte adspurgt svarede kassereren, at det ikke er under overvejelse at skifte bank til de daglige forretninger, da udbyttet vil være marginalt i relation til transaktionsomkostningerne

6. Gadedatoer

• Sommerfest 30/8-14 vedtaget

7. Valg til bestyrelse og udvalg

Valg til bestyrelsen
Sanne (11) – formand –genopstiller
Jørgen (40) – kasserer – genopstiller
Claus (10) – er flyttet
Helene (7) – suppleant – genopstiller
Jakob (18) – revisor – genopstiller
Toke (17)- revisorsuppleant- genopstiller
Magnus Stephensen (6) blev valgt til bestyrelsen.
Alle andre genvalgt med applaus

Børneudvalget suppleres med Charlotte (13)

Øvrige udvalg fortsætter som hidtil

8. Evt.

• Selvom gadens internet ikke hører under husejerforeningen, blev det nævnt at det overvejes at opgradere til 30MB hvilket skulle give et mere stabilt net.

Internetgruppen (Jesper (19) og Lars Jacob (22) blev forstærket med Martin (5)

Mødet forløb i god ro og orden

ES

Kommentarer er lukket