Gademøde: Tirsdag den 19. februar 2013

Mødet blev afholdt i sangsalen i den nye bygning på Bording Friskole (Øster Søgade 88)

1. Valg til gadeformandsskab (Formand og kasserer er på valg, da det er ulige år)
Add: Formanden Jens Peter (12) og kasserer Mads (2b) indvilgede i genvalg og blev enstemmigt valgt

2. Nedsættelse af løbende udvalg (Gadefest, Gadens forskønnelse, mv)
Add: Løbende udvalg blev nedsat, herunder Gunvor som primus motor i festudvalget.

3. HØF Generalforsamling d. 21.3.
Forslag fra WMG til dagsorden?
Add: Den tentative dagsorden til HØF-mødet blev gennemgået, og der var ingen specifikke forslag fra WMG til denne.

4. Kommunal overtagelse af gaderne
Snerydning: Hvem rydder sne på midterstykket?
Bump
Parkeringsbåse: Hvornår opmales de?
Add: Der blev redegjort for ovennævnte punkter, snerydning påhviler grundejerne med fortov, samt grundejere ud til midterstykket, bump etableres når og hvis der kommer tilladelse. Parkeringsbåse opmales over sommeren.

5. Referat fra den store forenings sidste best.møde
Add: Formanden gennemgik det seneste referat fra møde i HØF

6. Økonomi
Hvad har vi i kassen?
Betaling af bump?
Add: Gadekassen råder over 14.694,70 pr 19. februar 2013 Bump betales via den store forening og indefrosne midler.

7. Fastlæggelse af datoer for gadefest og forårsrengøring/gadefejning/maledag
Add: Relevante datoer blev fastlagt.

8. Eventuelt
Add: Der var intet at bemærke under eventuelt.

/Referent Mads Trolle samt Jens Peter Vesterager

Kommentarer er lukket