Møde i gadeudvalget 29. april 2019. Referat

Til stede fra gadeudvalget: Ingeborg Westenholtz 59, Christian Dippmann 39, Ida Rydén 27, Søren Teisen 18, Flemming von Holck 32, Jesper Linell 25.

Desuden deltog: Bryan Nichols 49, Hubert Wellendorf 29, Ann Vedsted C. 17, Didde Mosegaard 22.

GDPR: Alle har givet tilsagn om at deres navne kan fremgå af referatet.

1. Orientering om generalforsamlingen og Lokalplansvejledningen
Meget få fra gaden deltog i husejerforeningens generalforsamling den 25. marts. Derfor redegjorde Jesper til gadeudvalget for generalforsamlingens altdominerende emne og derfor nedenstående omfattende referat.

Jesper, som også er gadens repræsentant i husejerforeningens bestyrelse, redegjorde for (bestyrelsens opfattelse af) polemikken omkring den såkaldte Lokalplansvejledning (se den på rækkernes hjemmeside hér) og bestyrelsens rolle i forhold til overholdelse af love og regler for hvordan vi må behandle vores huse.

For det første: Lokalplansvejledningen har en lang historik startende i 2014 hvor husejerforeningens generalforsamling blev orienteret om at en opdatering af Kartoffelrækkehåndbogen fra år 2000 var nødvendig og under forberedelse. Ved hver af de efterfølgende generalforsamlinger har emnet været debatteret. Af mange grunde har arbejdet skiftet karakter undervejs, men hele vejen igennem har generalforsamlingen støttet at der blev arbejdet med det der umiddelbart inden generalforsamlingen 2019 kunne lægges på hjemmesiden som Lokalplansvejledningen.

Vejledningen er netop en vejledning. Den er ment som en hjælp til husejere, nye som gamle, som påtænker at udføre ændringer af bygningernes ydre eller havernes hegn som jo er omfattet af den bevarende lokalplan for Kartoffelrækkerne af 1988. Vejledningen gennemgår og kommenterer lokalplanen punkt for punkt med henblik på at vejlede om hvad man – som kommunen aktuelt fortolker lokalplanen – kan forvente at få tilladelse til af ændringer. Det er så forbandet ærgerligt og bøvlet hvis man foretager sig noget som man efterfølgende får pålæg om at tilbageføre. Det står naturligvis enhver frit for at søge om tilladelse hos forvaltningen til ting som vejledningen antyder næppe vil få dispensation, men kritikerne af arbejdet med vejledningen mener at vejledningen er udtryk for utilbørligt smagsdommeri og forsøg på at stramme lokalplanens bestemmelser.

For det andet: Bestyrelsens rolle i forhold til overholdelse af love og regler. I de seneste måneder op til generalforsamlingen opstod der nogle vrede og aggressive tråde på Kartoffelrækkernes facebookside hvor unavngivne personer, men med tiltagende tydelig adresse til husejerforeningen bestyrelse og dens formand, blev beskyldt for uvarslet at anmelde andre beboere for at foretage husændringer som måtte være i strid med lokalplanen. Disse facebookopslag var muligvis udløst af og i hvert fald tidsmæssigt sammenfaldende med at kommunens lokalplanforvaltning meddelte at den ville begynde at kigge på ulovlige indretninger af haverne ved visse hushjørner ud til Øster Farimagsgade; de skråt afskårne hushjørner skal friholdes, og det er de ikke alle steder. Det orienterede bestyrelsens formand ved et standardbrev alle hjørnehusejere om at de måtte være forberedt på samt opfordrede til enten at lovliggøre forholdene eller finde eventuelle tilladelser frem som kommunen måtte have overset. Kort efter sendte forvaltningen påbud til to hjørneejendomme samt ikke mindst til Husejerforeningen som ejer vores haver (!) og som derfor i sidste ende af forvaltningen gøres ansvarlig for lovliggørelsen med trusler om bøde og dagbøder.

Bestyrelsen valgte ikke at gå ind i den ophidsede debat på facebook, men at afvente generalforsamlingen som det rette forum for den slags diskussioner. I bagklogskabens klare lys var det en fejl at bestyrelsen ikke gjorde dette klart på facebook.

På generalforsamlingen var der såvel efter formandens beretning som efter et punkt hvor en beboer indstillede at generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at indstille arbejdet med at vejlede om lokalplanen og fremover at afholde sig fra at mødes med forvaltningen om lokalplanforhold, en heftig spørgen ind til om og hvordan bestyrelsens formand – eller andre fra bestyrelsen – behandler mulige overtrædelser af lokalplanen.  Formanden indrømmede at han i et eller flere konkrete tilfælde havde forespurgt hos forvaltningen om der forelå en dispensation uden at have varslet ejendommens ejer om at det ville ske, men han henviste samtidig til foreningens regler for hvordan han som formand – og kun han – er forpligtet til at forespørge hos forvaltningen hvis en beboer eller gadeformand henvender sig med klager eller spørgsmål om mulige lokalplanovertrædelser (jf. Kartoffelrækkeinfo). Desuden understregede han at hverken han eller bestyrelsen i øvrigt går inspektionsrunder for at opdage mulige lokalplansovertrædelser – således som det er praksis i andre byggeforeningskvarterer.

Stemningen på generalforsamlingen var ikke rar, og kritikerne af formanden, bestyrelsen og Lokalplansvejledningen gik ikke tilfredsstillet fra mødet. Formanden blev dog genvalgt, og bestyrelsen fortsætter således trods den udtalte mistillid.

Efter denne redegørelse diskuterede vi om det ville være relevant at indkalde til et gademøde med præsentation og gennemgang af Lokalplansvejledningen som vigtigste punkt. Det mente gadeudvalget ikke det ville være. Hovedargumentet var at Lokalplansvejledningen kun er relevant for den enkelte i den situation hvor hun/han overvejer at foretage bygningsmæssige ændringer, og så kan man læse den dér.

2. Ny gadenæstformand – og formand
Jesper er både formand for gadeudvalget og generalforsamlingsvalgt næstformand i husejerforeningens bestyrelse. Derfor har vi hidtil haft en næstformand, Mette 10, som kunne repræsentere gaden i bestyrelsen i tilfælde af uoverensstemmelse mellem foreningens og gadens holdning om et emne. Mette er imidlertid fraflyttet, så der skulle findes en afløser. MEN dette er blevet irrelevant idet Jesper ønsker at blive fritaget for hvervet som gadeformand. Der er rigeligt med ikke særlig morsomt arbejde i husejerforeningens bestyrelse og som husejerforeningens repræsentant i Kartoffelrækkernes Fællesudvalg. Gadeudvalget konstituerer sig selv, så Jesper pålagde derfor gadeudvalget at finde en anden af udvalgets medlemmer som formand. Hvis ikke dette fører til noget, må gadeudvalget på næstfølgende gademøde suppleres eller nybesættes så der kan findes en ny gadeformand.

3. Gadeforskønnelse
Arbejdet har ligget stille pga. anden travlhed. Søren kontakter Adam 3 – som har erfaring og lyst til at bidrage til arbejdet – med henblik på udarbejdelse af et konkret forslag til forelæggelse for et gademøde om borde/bænke/bede-indretning og successiv udskiftning af de seks gamle træer på midterstykket (som alle har begyndende råd).

4. Ny placering af legehuset
Det er vanskeligt at finde en placering af legehuset som alle er tilfreds med. Efter mødet var vi ude og kigge på forholdene. Resultatet må være at vi får lavet en samlet plan over det høje (Adam/Søren), får den vedtaget på et gademøde og så får flyttet tingene iht. den vedtagne plan.

5. Store fejedag
Store fejedag holdes søndag 16. juni fra kl. 10. Gademøde i den forbindelse, blandt andet om gadeforskønnelse.

6. Gadefestdato
I år i uge 35, dvs. 31. august. Derefter skiftevis uge 36/35/36/35 …

7. Nyt i gaden
Underetagen af nr. 3 er endelig solgt. Der er en omfattende ombygning i gang i nr. 45.

8. Eventuelt
Basketnet og basketball. Flemming snakker med basketballspillerne om anskaffelse af nyt, flytbart net. Og Ida bad os andre støtte op om at der ikke spilles basketball eller andet med hårde bolde efter kl. 20.

Alternativ til facebook. Søren undersøger om systemet Borigo som fungerer fint i mange boligforeninger, kunne være noget for os i gade som kommunikationsplatform. Også andre systemer kunne være værd at se på. Jesper tjekker iGroups.

Ref.: Jesper 25, formand for gadeudvalget

En vigtig snak undervejs på mødet: Der køres ofte for hurtigt i gaden, og det er ikke kun folk udefra der gør det. Når vi sidder bag et rat, har vi alle svært ved at vurdere hvor langsomt vi må køre for at kunne bremse for et barn der kommer løbende ud fra en have eller dukker frem bag en bil. Så kør halvt så hurtigt!

Kommentarer er lukket