Gadeudvalgsmøde: Onsdag den 30. august 2017

Til stede fra udvalget: Flemming (32), Sophie (23), Jesper (25), Ingeborg (59), Søren (18), Mette (19).
Desuden: Maj (12) og Hubert (29).
Afbud fra: Ida (27), Christian (41).
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.
Referent: Flemming.

3. Nyt fra husejerforeningen

– Kartoffelrækkerne har en hjemmeside. Hostingfirmaet lukker. Ny hjemmeside er under udarbejdelse. Fokus er brugervenlighed. Forventes klar omkring årsskiftet. Der etableres udvalg og der skal findes deltager(e) fra WWgade.
– Der er ny-optegnet parkeringspladser i enkelte gader, men ikke i vores. Jesper har rapporteret til foreningens formand, og han har sendt videre til Teknik & Miljøafdelingen.
– Der er initiativer i gang omkring sikring mod skybrud. Intet konkret er på trapperne. WWgadebrøndene er ikke renset sammen med de øvrige gaders pga. parkerede biler. Men Hofor vil komme og rense hvis vi konstaterer regnvandsbrønde som ikke kan tage vandet. Rapportér til Jesper (25). Hovedproblemet er at hovedkloakken ikke er stor nok. Der er planer om at udvide den, men Hofor har ikke sat dato på.
– Øster Søgade blev pludselig åbnet for trafik i begge retninger igen. I husejerforeningens bestyrelse diskuteres det om der skal arbejdes for at gøre Søgade ensrettet igen. WWgade skal komme med en tilkendegivelse om vores erfaring med ensretningen under metrobyggeriet. Der er desuden kommunale planer om at etablere supercykelsti i Øster Søgade.
– Netto på Sølvtorvet åbner angiveligt til november.
– Affaldscontainerne skal bruges med fornuft. Klap papkasser sammen, og er der allerede top på, så tag affaldet med hjem igen indtil der er plads. Ellers bliver området omkring containerne en losseplads.
– Loppemarked 16. juni 2018.

4. Beslutningsdygtighed

Deltagerne beslutter når mødet er indkaldt med rimeligt varsel. Lovligt undskyldte har dog vetoret.

5. Gadefesten

Ca. 95 deltagere. Regnskabet er ikke afsluttet. Begrænsede udgifter, da der ikke var grill. God positiv stemning og også til oprydning. Næste gadefest 1. september 2018.

6. Økonomi

God, grænsende til udmærket god.

7. Plan for udnyttelsen af opholdsarealet

Vi vil ikke umiddelbart arbejde videre med en zoneopdeling. Vi vil starte med en vandretur gennem de andre gader – lørdag 9. september kl. 10:00. Eckersbergsgade har gode erfaringer med fodboldmål. Jens Juelsgade har haft en del larm med basketball spil.

8. Ønsker om ny indkøb til gaden

– Beslutninger om indkøb tages efter vandreturen under punkt 7.
– Fodboldmål: Dem som Eckersbergsgade har, kan fås brugt ret billigt.
– Legehus: Der er indhentet tilbud på nyt til 8.000 kr. Gadeudvalget er positiv. Der laves en plan for fordeling af byrden, så legehuset flyttes hvert år til store fejedag – et år ad gangen.
– Basketballnet: Skal i givet fald udskiftes med et i ordentlig kvalitet.
– Sandkasse: Kan tilbuddet med legehuset udvides med en sandkasse? Forventeligt ca. 1.000 kr.

9. Rottebekæmpelse

Yderligere snak på dette punkt udskydes.

10. Opdateringer af vedtægter for gadeudvalget

Udvalgets holdning er at der ikke er nogen grund til at opdatere dem.

11. Kommunikation

5 huse er ikke på Facebook. Vi tager en kigger på vandreturen om der skulle være en god løsning på en opslagstavle.

Liste over gadens beboere under udarbejdelse.

12. Lystændingsfest

Søndag 3. december kl. 16:00.

Alle huse opfordres til at tilmelde sig julekalender, som de har, vistnok i Hallinsgade. Hver dag mødes man i en ny forhave kl. 17:00 i en halv time til et lille glas. Er der nogen der vil koordinere?

13. Næste møde

Faste møder den 1. tirsdag i hvert kvartal, næste gang tirsdag 5. december.

Referent Flemming Holck, WWgade 32

Kommentarer er lukket