Bestyrelsesmøde: Mandag den 21. august 2017

Tilstede: Jens-Jacob Paludan, formand, Christian Bjerrum, Voldmestergade, Tina Fehrmann, Eckerbergsgade, Peter Anderson, Kasserer (Skovgaardsgade) , Per Laureng, Jens Juels Gade, Jesper Linell, Wiedeweltsgade, Ingolf WG, Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade, Anne Christine Dahl- Hansen, Wilhelm Marstrandsgade, Gitte Cassias, Skovgaardsgade, Susanne Kuehn, Abildgaardsgade
Gæst: Randi Rix, som præsenterede forslag til en ny hjemmeside for HØF.
Afbud: Caroline Andersen, Høyensgade

Dagsorden:

1. Valgafreferent
Referent: Susanne, ordstyrer: Tina

2. Godkendelseafsenestereferat.

Godkendt med præciseringer om brønde og fællesudvalget.

3. Oplæg til “hvordan vi får en mere dynamisk hjemmeside”.
Randi, som er beboer i rækkerne har sammen med Pelle Martin, som også bor i rækkerne, lavet et oplæg til en opdateret hjemmeside, som både vil kunne indeholde en overordnet side for HØF og ensartede sider for alle gader, som i dag har meget forskelligt niveau. Der var en drøftelse af, om der er behov for sider for de enkelte gader, eller om Facebook har overhalet denne tilgang. Der er stor forskel på, hvor aktive gaderne på nuværende tidspunkt er på egne sider.

Ideelt set bør det være for alle gader i Kartoffelrækkerne, så hvis vi beslutter at gå i gang med projektet, skal der tages kontakt til de to gader uden for foreningen.

Jens-Jakob takkede for oplægget, som bestyrelsen vil drøfte det videre forløb for. Umiddelbart var der en drøftelse af forholdet mellem hjemmeside(r) og facebook.

4. Nyt fra formanden
a. Etablering af opstregning/ skiltning. Der er stribet op i Wilhelm Marstrands Gade ud for indgangene til husene. Voldmestergade har umiddelbart mistet en parkeringsplads, men det er Jens-Jacobs opfattelse, at det kan ændres, når bedet beplantes. Nu skal der tilladelse fra kommunen til at plante træer. Eckersbergsgade har mistet en parkeringsplads. Kommunen har krav til størrelsen på parkeringsbåse. Eckergsbergsgades skiltning er uhensigtsmæssig placeret på fortorvssiden. Det skrives til Jens-Jacob, som vil tage kontakt til kommunen.

b. Skybrudssikring. Intet nyt.

c. Byggesager i Rækkerne. Jens-Jakob gennemgik sagerne. Forvaltningen har indkaldt til et møde med formandskabet.

i. Hegnssager: der er fortsat uafsluttede sager.
ii. Facadesager: der er fortsat uafsluttede sager.
iii. Altansager: der er fortsat uafklarede sager.
d. Møde i Kartoffelrækkernes Fællesudvalg. Der arbejdes på at få et møde.

e. Vandrørsudskiftning i Wilhelm Marstrands Gade og Webersgade: Der er taget kontakt til nogle firmaer for at få tilbud. Præmisserne skal afklares. Hvis der er penge at spare, forsøges et fællesprojekt for de to gader. Projektets tidsperspektiv er relevant ift. meddelelser til ny ejer ved hussalg: forventes nu i 2018.

f. Ensretning af Østersøgade. Hvordan kommer vi videre ? Indre by lokaludvalg har henvendt sig til forvaltningen og tilkendegivet, at man gerne vil i dialog. Forvaltningen har svaret, at det hele tiden har været meningen af ØSG skulle tilbage til trafik i begge retninger. Dertil kommer spørgsmålet om en supercykelsti langs søen – ’søruten’. Når disse ting tænkes sammen, kan det pege på en samlet plan for ØSG. De enkelte gader bør evaluere erfaringerne med ensretningen. Hvis der viser sig tilslutning, kan emnet tages op på GF til marts.

g. Sølvtorvet: Netto skulle efter sigende åbne butikken til november.

5. Nyt fra kasseren
a. Regnskabsorientering ved Peter. 13 restanter ift. kontingent til foreningen. Lidt over 1 mio. i kassen. Der er indtil nu brugt penge på rensning af brønde og overførsler til gadekasserne. Dertil et mindre beløb til markedsføring af loppemarkedet.

b. Forestående salg af huse: der er pt. 6 huse til salg.

6. Nyt fra udvalgene
a. Håndbogen for Rækkerne: der er møde i udvalget d. 23.8.

b. Fibia-udvalg ved Christian Bjerrum (og Flemming Holck). Vejledningen er opdateret og udsendt på Facebook. Fibias rooter er forældet, så folk opfordres til at købe en ny. Beboerne bør kontakte Fibia, hvis der er store problemer.

c. Indre bys Lokaludvalg ved Ingolf (& Susanne). Ud over det allerede omtalte, gjorde Ingolf opmærksom på, at der altid er åben spørgetid.

d. Byggeforeningernes Fællesudvalg. Tonie har hidtil repræsenteret os, men er udtrådt af bestyrelsen, vi skal derfor have en ny repræsentant. Der er tale om 1 max. 2 årlige møder. Peter meldte sig.

e. Hjemmesiden ved Gunvor (og Lars Storm). Punktet blev behandlet i relation til det ovenfor omtalte oplæg om en ny hjemmeside. Tilslutning til at gå videre med oplægget. Frem til næste bestyrelsesmøde skal opgaverne detaljeres, bl.a. opgaven med at udforme tekster.

f. Affaldssortering. Der har været kritik af den planlagte organisering af affaldscontainere, så der tages fornyet kontakt til kommunen.

g. Loppemarked ved Mogens Arngot HG 34. Tilslutning til den foreslåede dato, så det bliver lørdag den 16. juni 2018

7. Nyt fra Gaderne samt kommende møder
Generelt er det sæson for gadefester. Webersgade har planer om at plante roser

Wiedeweltsgade har fået nyt gadeudvalg. Efterlyser en pjece, som en af de andre gader har lavet om anvendelse af midterstykket. Gaden har afholdt tour de chambre ifm sommerfesten, hvor nogle huse inviterer indenfor. Det kan anbefales.

Møderække:
a. Webersgade (april 2018)
b. Wiedeveldtsgade. (maj/juni 2018)
c. Jens Juels Gade (ultimo august 2018)
d. Abildgårdsgade (oktober 2018)
e. Eckersberggade (nov/dec 2018)
f. Wilhelm Marstrands Gade (januar 2019)
g. Skovgårdsgade (torsdag den 12. oktober 2017)
h. Høyensgade (fredag den 24. november 2017)
i. Voldmestergade (januar 2018)

8. Dato for generalforsamling 2018
Det undersøges, om vi kan holde det på Bording d. 19. marts, alternativt d. 20.

9. Eventuel
Det såkaldte hotelhus i Wiedeveltsgade er solgt, så støjgener er forhåbentlig ovre.
Forslag om at der udsendes en rottevejledning. Gunvor laver en sådan.
Erfaring med parkeringskontrol? Der er givet bøder i nogle gader for parkering på midterstykket.

Kommentarer er lukket