Gadens vedtægter

Det er efter gadeudvalgets opfattelse bedst at have et sæt vedtægter, således at evt. uenigheder kan løses på en reel og skikkelig måde. Udgangspunktet har været både gadens gældende vedtægter fra 18. januar 1982, underskrevet af formanden (Søren i nr. 13) og Husejerforeningens gældende vedtægter.

§1:
Skovgaardsgades gadeforening omfatter samtlige voksne beboere i følgende 38 huse: Skovgaardsgade nr. 1A – 27, Skovgaardsgade nr. 2 – 38, Øster Søgade nr. 68 og Øster Farimagsgade nr. 47.

Gadens repræsentant i bestyrelsen for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade.

§2:
Skovgaardsgades gaderepræsentant vælges af husejere, der har fast bopæl i gaden.
Hvert hus har 1 stemme ved valget.

§3:
Valgbare som gaderepræsentant er husejere, der har fast bopæl i gaden samt disse husejeres ægtefæller/faste samboere.

§4:
Valg af gaderepræsentanten foretages på et valgmøde, der indkaldes af gadeudvalget (jf. §12).
Valgmødet afholdes hvert år inden Husejerforeningens generalforsamling.
Valgperioden er 2 år.
Gaderepræsentanten vælges med almindeligt flertal.
Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning. Såfremt en husejer ønsker dette, foregår afstemningen skriftligt.

§5:
Valgmødet kan beslutte at vælge en suppleant, der i gaderepræsentantens forfald deltager i Husejerforeningens bestyrelsesmøder.
Suppleanten vælges efter de regler, der gælder for valg af gaderepræsentant.

§6:
Såfremt gaderepræsentanten fraflytter gaden eller af andre grunde fratræder foretages der nyvalg gældende den resterende del af valgperioden.

Gademødet

§7:
Gademødets opgaver er:
· at bidrage til god trivsel og velfærd i gaden
· at behandle alle sager af interesse for gadens beboere, herunder at komme med forslag til fælles anliggende f. eks. via Husejerforeningen
· at give retningslinjer til forbrug af gadens midler, herunder tilskuddet fra Husejerforeningen
· at vælge et gadeudvalg på op til 5 medlemmer hvert år
· at godkende gaderegnskabet
· at udpege en revisor.

§8:
Gademødet er gadens øverste myndighed. Gademødet består af samtlige voksne beboere i Skovgaardsgade – både ejere og lejere.

§9:
Der indkaldes til gademøde i 1. kvartal af året. Herudover kan der indkaldes til gademøder efter behov af gadeudvalget eller af mindst 5 beboere. Alle indkaldelser sker skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§10:
Ved afstemninger har hvert af de 38 huse én stemme. Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Hvis mindst 5 huse forlanger det, kan spørgsmål indbringes for urafstemning. Fristen for afgivelsen af stemmer ved urafstemning skal være mindst 14 dage, en frist der ikke må kollidere med skolernes ferier.

§11:
Den gældende vedtægt kan ændres ved et gademøde såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Disse to tredjedele skal samtidig repræsentere mindst 10 huse.
Ved urafstemning kan vedtægten ændres ved almindelig stemmeflerhed.

Gadeudvalget

§12:
Gadeudvalgets opgaver er:
· at medvirke til god trivsel og velfærd i gaden
· at holde orden på gadens redskaber (stiger mm)
· at udføre gademødernes beslutninger
· at nedsætte underudvalg (fx træ- og festudvalg)
· at administrere gadens penge i henhold til gademødernes retningslinjer
· at forestå valg af gadens repræsentant i Husejerforeningens bestyrelse (jf. §4).

§13:
Gadeudvalget konstituerer sig med formand og kasserer.
Gadeudvalget er på valg hvert år.
Gadeudvalget skal altid have et flertal bestående af ejere boende i gaden.

§14:
Gadens repræsentant i Husejerforeningens bestyrelse kan være identisk med gadeudvalgets formand.

§15:
Gadeudvalget modtager i henhold til §14 i Vedtægter for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade et årligt tilskud. Ansvarlig for tilskuddets brug er gademødet/gadeudvalget.

Vedtægt for Skovgaardsgades gadeforening blev vedtaget den 15. marts 2010.