Gadens vedtægter

§ 1
Voldmestergades gadeforening omfatter ejere af følgende 40 huse: Voldmestergade nr. 1 – 38, Øster Søgade nr. 82 og Øster Søgade nr. 84.

Gadens repræsentant i bestyrelsen for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

§ 2
Voldmestergades gaderepræsentant vælges af gadens husejere.
Hvert hus har 1 stemme ved valget.

§ 3
Valgbare som gaderepræsentant er husejere, der har fast bopæl i gaden samt disse husejeres ægtefæller/faste samboere.

§ 4
Valg af gaderepræsentanten foretages på gademødet, der indkaldes af gadeudvalget.
Gademødet afholdes hvert år inden HØFs generalforsamling.
Valgperioden er 2 år.
Gaderepræsentanten vælges med almindeligt flertal.
Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning. Såfremt en husejer ønsker dette, foregår afstemningen skriftligt.

§ 5
Gademødet vælger endvidere en suppleant, der i gaderepræsentantens forfald deltager i Husejerforeningens bestyrelsesmøder.
Suppleanten vælges efter de regler, der gælder for valg af gaderepræsentant.

§ 6
Såfremt gaderepræsentanten fraflytter gaden eller af andre grunde fratræder, indtræder suppleanten i den resterende del af valgperioden.

Gademødet

§ 7
Gademødets opgaver er:
– at vælge gadens repræsentant og suppleant i HØF
– at behandle alle sager af interesse for gadens beboere, herunder at komme med forslag til fælles anliggende f.eks. via HØF.
– at give retningslinjer til forbrug af gadens midler, herunder tilskuddet fra HØF.
– at vælge et gadeudvalg på op til 5 medlemmer hvert år.
– at godkende gaderegnskabet.
– at udpege en revisor.
– at bidrage til god trivsel og velfærd i gaden.

§ 8
Gademødet er gadens øverste myndighed. Gademødet består af Voldmestergades ejere.

§ 9
Der indkaldes til gademøde i 1. kvartal af året. Herudover kan der indkaldes til gademøder efter behov af gadeudvalget eller af mindst 10 husstande. Alle indkaldelser sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 10
Ved afstemninger har hvert af de 40 huse én stemme. Det er muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvis mindst 5 huse forlanger det, kan spørgsmål indbringes for urafstemning. Fristen for afgivelsen af stemmer ved urafstemning skal være mindst 14 dage, en frist der ikke må kollidere med skolernes ferier.

§ 11
Den gældende vedtægt kan ændres ved et gademøde såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Disse to tredjedele skal samtidig repræsentere mindst 15 huse.
Ved urafstemning kan vedtægten ændres ved almindelig stemmeflerhed.

Gadeudvalget

§ 12
Gadeudvalgets opgaver er:
– at medvirke til god trivsel og velfærd i gaden.
– at holde orden på gadens redskaber (stiger m.m.)
– at udføre gademødernes beslutninger.
– at nedsætte underudvalg, herunder sommerfest m.m.
– at administrere gadens penge i henhold til gademødernes retningslinier.
– at forestå valg af gadens repræsentant i HØFs bestyrelse (jf. § 4).

§ 13
Gadeudvalget konstituerer sig med formand og kassemester.
Gadeudvalget er på valg hvert år.

§ 14
Gadens repræsentant i HØFs bestyrelse kan være identisk med gadeudvalgets formand.

§ 15
Gadeudvalget modtager i henhold til § 14 i Vedtægter for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade et årligt tilskud. Ansvarlig for tilskuddets brug er gademødet/gadeudvalget.

Vedtægt for Voldmestergades gadeforening blev vedtaget den 7. maj 2015.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
Anna Gaarslev (35)
KASSERER:
REVISOR:
Tine Søndergaard (25)
WEBREDAKTØR: