Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 2. maj 2017

Dagsorden
1. Valg af referent og ordstyrer
Referent: Susanne (Abildgaardsgade), ordstyrer: Peter (Skovgaardsgade).

2. Godkendelse af seneste referat.
Godkendt

3. Drøftelse af forslag fra Ebbe Andersen om kloakker, rotter og skybrudssikring
Der var enighed om, at det er fint, at der bliver gennemført et forsøgsprojekt, men bestyrelsen mener ikke at foreningen skal støtte projektet hos enkelte husejere
Høyensgade er gået sammen om en tv-inspektion for at få prisen ned, og andre gader opfordres til det samme.

4. Opfølgning fra generalforsamlingen
a. Hvordan stiller HØF sig til ensretningen af ØSG ?
Der er forskellige holdninger blandt beboerne til den hidtidige ensretning. Ophævelsen af ensretningen kom lidt pludseligt og derfor var der ikke tid til at foretage en egentlig evalusering. Det blev drøftet, at man kan lave en forespørgsel til beboerne. Derudover er det en sag for lokaludvalget.
b. Skal vi skifte bank til en andelskasse ?
Forslaget på generalforsamlingen om at skifte bank blev drøftet, og der var enighed om at fortsætte uændret.

5. Nyt fra formanden
a. Etablering af skiltning.
Kommunen har været på besøg for at gennemgå skiltning, og den skulle nu være på plads. Der vil nu blive foretaget parkeringskontrol på midterstykkerne og om nødvendigt uddelt bøder. Der vil blive foretaget opstribning i WM gade.
Regnvandsbrønde i gaderne:
Opstår der problemer med regnvandsbrønde på midterstykkerne, skal man henvende sig til formanden eller til kassereren, da det er foreningen, der har ansvaret for disse brønde.
Opstår der problemer med regnvandsbrønde uden for midterstykkerne, skal man henvende sig til kommunen/HOFOR, da kommunen er ansvarlig for disse brønde.
Man kan bruge Kbh kommunens service https://givetpraj.kk.dk/ , hvis man støder på problemer i kvarteret, f.eks. brønde i Farimagsgade, der ikke fungerer.
b. Byggesager i Rækkerne.
Formanden gennemgik versende bygge- og hegnssager. Det er en stor udfordring, at sagsbehandlingen i kommunen er meget uensartet, og der er stor udskiftning blandt sagsbehandlere. Men HØF forsøger at sikre overholdelse af lokalplanens retningslinjer.
c. Loppemarked den 17. juni 2017 ved Mogens Arngot HG 34.
Vi drøftede den utilfredhed, der er kommet til udtryk over, at udefrakommende ’fylder meget’ og ’reserverer’ pladser tidligt på dagen. Der var enighed om, at det må fungere på de nuværende vilkår.
d. Møde i Fællesforeningen.
Per og Jesper deltager i næste møde, forventeligt i september.
e. Vandrørsudskiftning i Voldmestergade og Webersgade
I Voldmestergade informeres nye ejere om, at de skal betale til udskiftningen af rør. Der indhentes to tilbud. Webersgade skal også i gang og det blev besluttet, at de to gader samarbejder om projektet.

6. Nyt fra kasseren
a. Regnskabsorientering ved Peter.
Peter redegjorde for foreningens økonomi. Gadepengene udbetales.
b. Forestående salg af huse: der er 8 huse til salg

7. Gennemgang af hegnsregler for kvarteret
Bilag hentes på Kartoffelrækkernes hjemmeside under hegnsregler.
Kommunen har formuleret nogle hegnsregler. Hegn skal godkendes i kommunen. Bestyrelsen mener, at proceduren bør være den samme som for byggesagerne: ved overtrædelser indbringes sagen for kommunen. Gaderne må selv holde justits med overholdelse af regler.
Husejerne har pligt til at vedligeholde hegn. Man kan finde informationer i tingbogen, som kan findes gratis på nettet.

8. Drøftelse om accepten fra TMF om at bryde gesimser samt store facadeændringer
Det bliver taget kontakt til kommunen igen. Caroline og Jesper beder om et møde. Bestyrelsens holdning til spørgsmålet vil fremgå af håndbogen, som dog kun kan være anbefalinger i form af ’bør’

9. Nyt fra udvalgene.
a. Håndbogen for Rækkerne ved Caroline
Processen med færdiggørelse er i gang, og arbejdsgruppen indkaldes til møde om udkast. b. Fibia-udvalg ved Christian Bjerrum (og Flemming Holck).
Vores udvalg vil lave en undersøglse af kvaliteten af Fibia-løsningen. Undersøgelsen vil blive gennemført gennem gadeformændene.
c. Indre bys Lokaludvalg ved Ingolf (& Susanne) Intet.
d. Byggeforeningernes Fællesudvalg ved Tonie. Der har ikke været møde
e. Hjemmesiden
indtil nu har Jens Peter været kontaktperson, men han er gået ud af bestyrelsen. Gunvor blev valgt som ny kontaktperson.

10. Nyt fra Gaderne samt kommende møder
a. Webersgade (maj/juni 2018)
b. Wiedeveldtsgade. (august/september 2018)
c. Jens Juels Gade (oktober 2018)
d. Abildgårdsgade (mandag den 21. august 2017)
e. Eckersberggade
f. Wilhelm Marstrands Gade (torsdag den 12. oktober 2017) g. Skovgårdsgade (fredag den 24. november 2017)
h. Høyensgade (januar 2018)
i. Voldmestergade (april 2018)

11. Eventuelt
Intet

Kommentarer er lukket