Gademøde: Tirsdag den 2. maj 2017

Det meget sparsomme fremmøde talte:

Thomas (32)
Kåre (2)
Tine (25)
Claire (17)
Monica (23) Christian (21) Anna/Andreas (19) Lasse (27)

1. Valg af dirigent og referent (Thomas)
a. Kåre. Klap klap

2. Godkendelse af referat efter ordinær generalforsamling (Dirigent)
a. Ja, super flot arbejde af Anna.

3. Regnskab ved Kassereren (Monica)
a. Godkendelse af regnskab.
Godkendt

b. Bestyrelsen forslå uændret kontigent
Vedtaget

4. Formandens beretning 2016/17 (Thomas)

a. Thomas leverede en levende og underholdende beretning om året der er gået. Missede du livestreamen fra Bording friskole, kan det kort bemærkes at vi har fået vejbump og at vi skal blive bedre til at passe på gaden og træerne.

5. Opdatering fra HØF v/ Voldmestergades gaderepræsentant i HØF (Christian)

a. Christian refererer fra HØF generalforsamling.
Vedr. skift af vandrør afventer Christian og Christoffer tilbud fra en leverandør. Loppemarked d. 17. juni.
Husk at i ikke skal stille husholdningsaffald i Plastikcontaineren eller pap ved papircontaineren.

6. Indkomne forslag (Dirigent)
a. Ingen.

7. Valg af gadeudvalg. Alle opfordres til at meddele deres kandidatur. Foruden formanden er alle villige til genvalg

a. Thomas (fratræder grundet flytning) Der blev IKKE valgt en ny formand.
b. Monica Trabjerg Balle (kassemesterinde)
c. Lasse Stær
d. Claire Carlier
e. Christian Bjerrum

8. Valg af repræsentant og suppleant til HØF. Alle opfordres til at meddele deres kandidatur,

a. Christian Bjerrum (villig til genvalg) for 2017 men fratræder herefter.
b. Charlotte Alring (villig til genvalg)

9. Valg af revisor (Dirigent)

a. Tine (25) stiller op og blev enstemmigt er valgt. Hele gadeforeningen siger mange tak til Vibeke for at være revisor i mere end 20 år. Nu har hun vist fortjent at nyde sit otium.

10. Deltagere i sommerfestudvalget (Dirigent / Thomas)
Er der flere der vil med i det festlige udvalg? Så send en mail til monicatrabjerg@gmail.com som indkalder til første opstartsmøde i juni måned.

a. Anna
b. Andreas
c. Monica
d. Claire
e. Lasse
f. Christian

11. Eventuelt (Alle)

a. Der blev ikke fundet en formand ved dette møde. Vi opfordrer på det kraftigste til at en af gadens ikke fremmødte beborere melder sig til formandsposten.
Ellers konstitueres de fire i gruppen til en fælles ledelse, hvilket vi ikke mener er en holdbar løsning.

Formadsposten er i princippet a piece of cake, men det giver utrolig mange privilegier i gaden så som egen parkeringsplads. Det skal siges at vi afholder ca. to årlige gadeudvalgsmøder, og der dertil blot er 2-3 timers arbejde årligt som formand.

b. Gadeudvalget samt de fremmødte takker Kåre for snerydning i den hårde vinter. Kåre anmoder om mere sne i den kommende vinter.

c. Christian indskærper til at alle deltager i gadens aktiviteter. Alle bør bidrage til både foreningsarbejdet og gadeudvalget, for at bibeholde det gode sammenhold og for at undgå at de samme naboer kontinuerligt strå for alle arrangementer.

d. Gadeudvalget indskærper til at parkering fra håndværkere og egne biler ikke sker på midterstykket. Venligst bed jeres håndværkere ikke holder på midterstykket men på vejen.

e. Alle nytilkomne beboere skal sende deres email adresser til Christian Bjerrum ctbjerrum@gmail.com som overtager maillisten efter Thomas.

f. Vi opfordrer til at bruge Facebook gruppen Voldmestergade Gruppen til kommunikation om løst og fast. Email listen forbliver og indkaldelser til generalforsamlinger etc. bliver fortsat sendt ud herfra. www.facebook.com/groups/398608937190380/ Meld dig ind og inviter gerne de naboer, der ikke er med endnu.

g. Christian han ansøgt om gratis træer via Kbh kommune. Christian overdrager træ ansøgnings projektet til Kåre, hvilket vi alle er meget taknemlige for.

Kommentarer er lukket