Bestyrelsesmøde: Torsdag den 12. oktober 2017

Mødet blev holdt hos Peter Anderson, Skovgårdsgade 28.

Til stede: Jens-Jacob Paludan (JJG) , Caroline Andersen (HØG), Peter Anderson (SGG), Jesper Linell (WWG), Anne Christine Dahl Hansen (WM), Gitte Cassias (SGG), Gunvor Bjerre (WMG) (Ref)
Afbud: Louise Kyhl Nørgaard (ECK), Per Laureng (JJG), Susanne Kuehn (ABG), Christian Bjerrum (VMG), Ingolf Ibus (WBG)
Gæster: Randi Rix, Pelle Martin

1: Valg af referent
Gunvor

2: Godkendelse af seneste referat
Ingen bemærkninger

3: Status på ny hjemmeside
Randi Rix og Pelle Martin, der står for udformningen af den nye hjemmeside fremviste et forslag til layout og opbygning.
De satser på aflevering ca 1. december. Der vil blive rundsendt en særskilt huskeliste til gadeformændene, der indebærer hurtig aktion med at skrive nogle input til sitet for deres gade. Deadline 1. november.

4: Nyt fra formanden
Der vil fremover kun være 4 bestyrelsesmøder årligt mod nu 5.
A: Skiltning. Der står stadig nogle standere fra tidligere skilte, som kommunen ikke har fjernet. Vi afventer.
Wiedeweltsgade mangler stadig afstribning. JJP har rykket. Vi afventer.
B: Byggesager. Der er bygget en temmelig stor, fast overdækning i en gård i SGG. JJP tager sig af sagen.

5: Nyt fra kasseren
Alle har betalt deres kontingent og vandrørsbidrag. Der er 1.175.000 kr i kassen.
Der er 6 huse, der er til salg – alle til over 10 millioner kr. – vi har nogle af landets dyreste kvadratmeter priser.

6. Nyt fra udvalgene
A: CA orienterede om status for kartoffelrække-håndbogen. Den er snart færdig – men vi afventer opklarende møde med kommunen. Vi rykker, da ”bogen” gerne skal være færdig til hjemmesiden 1. november.
B: GB har skrevet en vejledning om rotte-problemet. Rundsendt til best.medlemmer, der havde nogle få kommentarer, men afventer kommentarer fra prof. rotte-bekæmper.
C: JL orienterede om møde med de to små foreninger i Fællesudvalget (FU). Et rundsendt oplæg til samarbejdsaftale blev kommenteret. JL går tilbage til FU med ændringsforslagene.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at alle gaderne står sammen, når man henvender sig til kommunen og at kommunen har én person, de skal henvende sig til.
D: Fibia-udvalg. Intet nyt.
E: Indre bys lokaludvalg. II er ikke tilstede, så intet referat herfra.
F: Byggeforeningernes Fællesforening har haft møder, hvor de bl.a. diskuterer forskellige sager som affald, skybrudssikring et.
Der er ønske om fællesmøde med kommunen. Et sådant møde må vente, til man har afklaret intern uenighed.
Næste møde er 11.4.2018.
G: GB orienterede om møde i hjemmesideudvalget, hvor man bl.a. havde fordelt tekster, der skulle skrives.(Se punkt 3)
H: Skybrudssikring. Vi hører ind under Nørrebros skybrudssikringsplaner. Kommunen har store 20 års planer for vandafledning, men HOFOR er i gang med at undersøge, om søerne har kapacitet til alt det vand, der skal ledes ned i den.
I: Affaldssortering. Kommunen har opstillet 3 aflåste containere til haveaffald (Voldmester, Eckersberg og Wiedewelt), som kun er til internt brug for kommunens renovation. Men beboerne opfatter dem som værende til alment brug og stiller haveaffaldssække ved siden af. Containerne er opstillet efter forslag fra de små husejerforeninger, og vi vil ikke have dem stående. J-J kontakter Affald&Genbrug og beder om at få dem fjernet.
GB foreslog, at man henvendte sig til kommunen for at få lavet en form for indhegning omkring de temmelig uskønne affaldscontainere – i lighed med, hvad man har i større ejendomme. En skitse til hegn blev forelagt og JJP går videre med projektet.
Flere klagede over låste plastcontainere, så man ikke kunne smide større plastting gennem den lille åbning. Det skyldes, at kommunens affaldssortering ikke ønsker, at man smider f.eks. en større plastpose med mange mindre plastdele i, hvilket hæmmer sorteringen. Større plastting må enten findeles eller smides i restaffaldscontainerne.
Bio-spande og containere bliver uddelt sidst i oktober. Ønsker man at dele med sin nabo skal det ske nu, men ønsker man at framelde sin restcontainer(f.eks. fordi man vil dele med naboen) kan det først ske fra 1. januar.
25% har meldt bioaffald fra i kommunen.
Storskrald-ordningen fortsætter som hidtil.
J: Loppemarked bliver lørdag den 16. juni 2018

7: Nyt fra gaderne
Wiedeweltsgade har ”sendt praj” til kommunen om manglende parkeringskontrol, hvilket medførte øjeblikkeligt resultat.
W: Marstrandsgade har fået repareret brudt kloakrør (med opkommende rotter.) Mange ”døde” cykler. Henvender sig til Teknik&Miljø, der har en cykelkampagne på Nørrebro, hvor man sætter labels på cykler. Er de ikke fjernet inden en måned, henter kommunen cyklerne og sælger dem på auktion. Forespørger, om man har lignende projekt for Kartoffelrækkerne
Problemer med voldsom støj fra byggerenovering, der har taget 3 år.
Høyensgade har et problem, hvor en beboer er kommet til at klippe hovedstammen til naboens vildvin over.
Intet nyt fra de øvrige gader.

8. Eventuelt
Kommunen har et større antal såkaldte ”partnerskabstræer” (for 1.4 mill kr de næste to år) til fordeling til private i kommunen. De skal stå et sted, hvor man har offentlig adgang og kan ses.
Der er stadig nogen tilovers. De skal søges NU og gadeformændende kan skrive ud om det … De bliver udleveret i november, og man skal selv plante dem. Søg: https://www.kk.dk/partnerskabstrae

Kommentarer er lukket