Bestyrelsesmøde: Mandag den 12. februar 2024

I mødet deltog: Rasmus Fehrmann, fungerende formand; Kim Kierkegaard, fungerende næstformand; Henrik Amfelt, kasserer; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Bryan Nicholls, Wiedeweltsgade; Ingolf Ibus, Webersgade

Afbud: Morten Stæhr Johansen, Wilhelm Marstrands Gade, Philip Schur Rørvig, Abildgaardsgade; Rasmus Pedersen, Eckersbergsgade, Rene Fagerlund, Høyensgade; Charlotte Mathiassen

Mødet blev afholdt hos: Henrik Amfelt, Wilhelm Marstrandsgade 39

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Valg af ordstyrer

Per Laureng (der også skrev referat)

Vandrørsprojekt

Kontakt mellem Hofor og NCC vedrørende opgravning ind til fundament er endnu ikke etableret. Første overslag fra VVS-firma var meget dyrt. HØF afventer to yderligere overslag. Økonomi: Banken undersøger, om kreditforeningslån er en mulighed, ellers byggelån, som kan stå åbent i byggeperioden. Ved generalforsamlingen 2024 skal der stemmes om bemyndigelse til låntagning. Alle omkostninger ved projektet pålægges Webersgade (renter, advokatsalær, etc.), og der kan forventes forslag om forhøjelse af den årlige betaling pro anno per hus i Webersgade til kr. 5.000 med henblik på at dække omkostningerne på ca. 10 år. 

Regnskab og budget

Er godkendt på tidligere bestyrelsesmøde og godkendt af revisorerne. 

Kultur og arkitekturarrangement  

Begge foredragsholdere, Henrik Reeh og Pernille Schyum Poulsen, er klar til arrangementet om kultur og arkitektur i Kartoffelrækkerne den 26. februar i Unitarernes Hus. Invitation udsendes/uddeles d.13. eller 14. februar via gadeformændene 

Logning af el 

Rasmus Pedersen har overtaget sagen. Der planlægges logning af elforbrug i Eckersbergsgade, inkl. hjørnebutikken fra den 5/4 i perioden fredag til mandag. 

Rottesagen.

Husejeren kan imødese henvendelse fra HØFs advokat om betaling af alle udgifter forbundet med sagen. 

Brøndrensning 

Brøndrensning skal kun ske i midterstykkerne – 29 i alt. Riste skal friholdes og markeres. Det koster kr. 8.900 pr. år, men der er nok ikke behov hvert år. 

Asfalt

Caroline Wegener Andersen følger op på sagen, og HØF betaler for udbedringer. 

Nyt fra gaderne 

  • Webersgade holder gademøde i marts inden generalforsamlingen (god ide i alle gader). 
  • Høyensgade har valgt en ny gaderepræsentant Rene Fagerlund og en ny gadeformand Mogens Arngott som afløser for Caroline Wegener Andersen, der har valgt at stoppe. De bydes begge velkomne

Generalforsamling 2024 

Det praktiske: Der skal melde sig to frivillige til registrering ved indgang, og vælges to stemmetællere. Borde og stole skal opstilles. Alle bestyrelsesmedlemmer møder 1 time før generalforsamlingen. Vand og øl klarer Per Laureng. Indkaldelse til generalforsamlingen trykkes samlet, og afhentes hos Charlotte Mathiassen, Jens Juels Gade 25. Den uddeles af gadeformand eller anden repræsentant for gaden senest den 17. februar.   

Dato for næste bestyrelsesmøde  

Der er eventuelt behov for et ekstra møde d.4.3.  Datoer for bestyrelsesmødet 2024-2025 fastlægges efter generalforsamlingen.

Evt.

  • Et kommunalt afslag på ansøgning om altan på bislag blev omtalt (ansøgere skal huske at vedlægge fuldmagt fra HØF).
  • Der var også afslag fra Lokaludvalget for Indre By på ansøgning om foredrag om Urban Farming, og endelig en noget afvisende holdning fra Københavns Kommune over for gangbesværede beboeres adgang til fælles affaldscontainere. Mindsteafstandene overholdes overhovedet ikke! 

Ref.: Per Laureng, 15.02.2024

Kommentarer er lukket