Gademøde: Onsdag den 25. oktober 2017

Der var tre punkter på indkaldelsen:

  1. Forhold og hensyn i forb.m. fester
  2. Huskeliste fra tekstgruppen vedr. den nye hjemmeside
  3. Evt.

Ad 1) Anledningen til punktet var en serie støjende fester, både i weekend og på en hverdag. Mange i gaden havde inden mødet tilkendegivet deres synspunkter, og ved mødet (hvor 16 huse var repræsenteret) suppleredes synspunkterne. Der var naturligvis stor enighed om, at der skal være gode muligheder for at holde fester – og det gælder alle aldersgrupper. Der var ikke udbredt stemning for stramme regler for afholdelse af fester, men der var almindelig tilslutning til en række henstillinger. Fester skal varskos de nærmestboende, enten med personlig henvendelse eller med seddel eller mail. Når det drejer sig om ungdommelige fester, er det vigtigt – både for at betrygge festdeltagerne og beboerne omkring adressen – at der er voksne involveret. Hvis det er umuligt for de voksne i huset at være til stede selv, må der meget gerne indgås aftaler med naboer eller andre bekendte i nærheden, som kan hjælpe de unge med at festen afvikles uden stærke gener (f.eks. uindbudte gæster) for dem selv eller de omkringboende. Forinden er det en god ide at sikre sig de unges accept af aftalen, herunder at de vil reagere positivt på henvendelser. Tidspunkt for afslutning af støjende festligheder er svært at fastsætte, men på hverdage må der nok bedes om hensyn til de omkringboende senest midnat, i det mindste ved at festen fortsætter inden døre. Almindelig hensyntagen var et gennemgående begreb i de mange indlæg.

Ad 2) Huskelisten var på forhånd rundsendt med indkaldelsen. Marie Westenholz i nr. 49 ville gerne påtage sig hvervet som webredaktør på gadens del af den nye hjemmeside. Det meddeler jeg initiativgruppen, når jeg besvarer de øvrige spørgsmål på listen. Der var desværre umiddelbart ingen sjove erindringer fra gaden. Måske kommer de senere…

Ad 3) Adskillige ”småting” blev nævnt, her refereret i flæng: Bliver der julearrangement i år? Ja, når fest- og arrangementsgruppen har holdt møde. Skal vi entrere med en gartner om vedligeholdelse af gadens træer? Ja, der er penge til det, anslået udgift 2-3.000. Jeg undersøger nærmere og vender tilbage. Kan legehuset ikke blive rengjort: spulet? Jo, en nærboende meldte sig. Det blev oplyst, at den nye vejledning (læs: tydeliggørelse af lokalplanen for området) nærmer sig sin afslutning i det lille udvalg. Den vil blive præsenteret på et gademøde, inden den formentlig skal godkendes af generalforsamlingen. Der blev appelleret til, at fraflyttede stryges af gadens mailliste.

25.10.17
/Per Laureng (JJG 38)

Kommentarer er lukket