Gademøde: Fredag den 7. oktober 2016

Flg. husstande var repræsenteret: 5, 6, 9, 12, 17, 20, 27, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 50, 51, 52.

Dagsorden havde 4 punkter:

 1. Prokuraformalitet
 2. Etablering af arrangementsgruppe
 3. Gadetræ på midterstykket
 4. Eventuelt

Ad 1: Sacha er gadens kasserer og har prokura over for kontoen i banken. Fra en tidligere periode står også Jens Jacob Paludan som prokurahaver. Dette ønskes forenklet, således at Sacha er alene om at have prokura. Dette blev tiltrådt.

Ad 2: For at skabe mulighed for drøftelse af fællesarrangementer for JJG blev det foreslået at nedsætte en lille arbejdsgruppe. Forslaget blev mødt med mild begejstring, og følgende meldte sig straks: Marianne (nr. 50), Helle (nr. 45), Per (nr. 38). Henriette (nr. 30) blev foreslået – og godkendte forslaget, da hun lidt senere mødte op. Arbejdsgruppen er åben og modtager gerne forslag til nye arrangementer. Per indkalder til første møde.

Ad 3: Der forelå beslutning fra et tidligere møde (2013?) om plantning af et træ midt i gadens midterstykke i stil med andre gaders tilsvarende beplantning. Gadeformanden havde skønnet, at der var behov for en fornyet drøftelse af spørgsmålet, idet flere beboere i mellemtiden havde rejst tvivl om det hensigtsmæssige i beslutningen. Hensigten med endnu et træ er, på tydelig vis at signalere, at gennemkørsel er vanskelig og bør ske med lav hastighed – og gerne på en måde, der er synlig fra begge ender af gaden.

I den påfølgende diskussion af fordele og ulemper blev det bemærket, at

   • passage af rigtigt store køretøjer (flyttebiler, kranbiler etc.) ville blive særdeles vanskelig eller umulig,
   • lege- og udfoldelsesmulighederne ville blive indskrænket,
   • hovedkloakken ville blive udfordret af rødderne,
   • køretøjers passage tæt langs den ene side af midterstykket ville øge risikoen for påkørsel af personer, der uset passerer fra forhave ud på gaden,
   • cykelparkering uden for hegn ville blive umuliggjort, men også at
   • sikkerheden for legende børn og andre, der opholder sig på midterstykket, ville blive væsentligt forbedret,
   • for høj hastighed nødvendigvis ville blive forhindret,
   • det ville se kønt ud.

Da baggrunden for den tidligere beslutning blandt andet var en forventning om, henholdsvis ængstelse for stærk forøgelse af gennemkørselstrafikken, når gaden overgik fra status som privat fællesvej til kommunalt regi, og at dette faktisk kan konstateres ikke at være sket, sluttede drøftelsen med en markant overvægt på synspunktet: pt. ingen plantning af træ på midterstykket – med den tilføjelse, at punktet kan foreslås taget op til fornyet diskussion, hvis forholdene forandrer sig og dermed aktualiserer behovet for forbedret tryghed på midterstykket.

Ad.4: På spørgsmål vedrørende affald kunne det oplyses, at det forestående krav om sortering for Kartoffelrækkernes vedkommende indebærer, at hver husstand får en ekstra kasse til bioaffald, der vil blive tømt i lighed med restaffaldskasserne, samt en kasse til farligt affald til opstilling i kælderen, som vil kunne afleveres til renovationsbil for enden af gaden på fastsatte datoer, ligesom grønt affald i sække fremover vil skulle henstilles til afhentning for enden af gaden. Metal, hård og blød plast, pap og karton vil skulle afleveres i småcontainere for enden af gaderne i den forstand, at hver gade ikke får alle kategorier. Glas og flasker må vi fortsat bære over i Stockholmsgade. Mere herom senere, når datoerne for de forskellige ordninger foreligger.

Det blev foreslået, at arrangementsarbejdsgruppen ved første møde overvejer et julearrangement.

Og så blev der klappet for den nye gadeformand.

8.10.2016
Referent: Per Laureng

Kommentarer er lukket