Gademøde: Søndag den 29. februar 2020

Krypten under Esajas Kirken

29/2, 2020 kl. 10.00

Gademøde, Eckersbergsgade

Dagsorden udsendt med indkaldelse

Ca. 30 fremmødte + 2 børn

Ad1) Velkomst og valg af referent

Referant: Thomas nr4

Ordstyrer: Casper  nr10

Ad2) Formandens beretning for året

Tilde nr27 gav sin beretning for året, der har budt på mange gode initiativer blandt andet indkøb af nye fodboldmål og et stort arbejde fra den nedsatte Task Force. En stor tak til denne gruppe for dens arbejde med at præcisere hvorledes vi gerne vil have at livet i gaden skal foregå.

Ad3) Status for ladcykelparkering foran nr. 15

Ulrik nr24 og Anders nr14 har på foranledning af Gadeudvalget ansøgt kommunen og fået tilladelse til at Gaden anlægger en ladcykel parkering til 3 ladcykler foran nr15. Parkeringen skal formelt markeres med pullerter og streger.

Der var indhentet tilbud fra 4 firmaer, hvoraf kun 2 afgav tilbud på hhv. kr. 20.000 og 12.000. Det blev foreslået at Gaden selv anlagde parkeringen da det vil kunne gøres for løst anslået kr. 6000.

Det blev vedtaget at vi selv skulle anlægge parkeringen i overensstemmelse med retningslinjer fra kommunens tilladelse.

Følgende meldte sig til at stå for arbejdet: Hasse nr39, Casper nr9, Esben nr42, Ulrik nr24

Der blev spurgt til om parkeringen reelt ville blive anvendt af dem der har ladcykler, hvilket blev bekræftet.

Det blev desuden påpeget at der står en del ubrugte cykler i stativet foran nr15. Enighed om at man sørger for at parkeringen ikke bliver brugt som en cykelkirkegård. Nævnt at kommunen kan anmode om at komme og fjerne cykler uden ejerkvinde/-mand.

Ad4) Referat fra HØF

Rasmus nr23 fremlagde referatet, der også tidligere har været udsendt til alle.

Ad5) Godkendelse af Task Forcens arbejde (se vedhæftede)

Tilde forklarede kort om arbejdet i Task Forcen. Det udsendte forslag blev godkendt med stort flertal hvis ikke fuld enighed. Og med applaus.

Forslaget vil blive lagt op på foreningens hjemmeside.

Ad6) Diskussion og afstemning om indkommet forslag om gadeudvalget og vedtægter for Eckersbergsgade (se vedhæftede).

Tilde forklarede kort baggrund for forslaget. Det blev drøftet, fundet fornuftigt og efterfølgende vedtaget med stort flertal med følgende præcisering:

At gadeudvalget består af 1 formand og 4 medlemmer

At suppleanter er velkomne, men møder kan afholdes uden deres deltagelse

At udvalget laver forslag til ”vedtægter” for Gadeudvalget

Ad7) Valg af Gadeudvalg

Tilde nr27 genopstillede som formand og blev valgt med stor begejstring.

Øvrige opstillede og valgte:

Ulrik nr24

Tommy  nr34

Hasse nr39

Marius pt nr22

Josefine nr9 (suppleant)

Ad8) Gadens budget

Ulrik nr24 forklarede at der var blevet holdt igen med udgifterne i 2019 fordi der lå lidt større investeringer foran os i 2020 med bla vedligehold af legehus, sandkasse og ladcykel parkering.

Ulrik gennemgik forslag til budget for 2020 med netop posterne legehus, sandkasse og cykelparkering som de største udgifter.

Budgettet blev vedtaget med følgende kommentarer:

Udgift til cykelparkering revideres jf beslutning om at vejen selv anlægger parkeringen

Det blev desuden forslået med opbakning at man anvender farven Københavner Grøn til maling af træværk.

Ad9) Nye datoer samt tovholdere til årets arrangementer:

Opdatering af gadens hjemmeside

Troels nr12 fortsætter

Vedligeholdelse af opslagstavle

Hanne nr26 påtager sig opgaven igen

Forårsrengøring

Dato 29/3, 2020

Tovholder på udsendelse af mail: Tilde nr27

Sommerfest

Dato 29/8, 2020

Udvalg: Casper nr 10, Stine nr4, Tilde nr27, Marius pt nr22, Hasse nr39, Lisbeth nr11

Lystændingsfest

Dato 28/11, 2020

Tovholder Ulla nr20

Fastelavn (2021)

Dato: Fastlægges og kommunikeres på senere tidspunkt af tovholdere

Tovholdere: Josefine nr9, Line nr42

Ad10) Evt.

Påpeget at man skal undlade at anvende fortove til cykelparkering

Vær opmærksom på ikke at rykke affalds-containere frem ifm tømning så de står i vejen for passage/biler mv.

Nye ansigter:

Helle og Johnny i nr40 – med deres hund Ziggy – blev budt velkomne i gaden.

Ændringer i adresseliste skal sendes til Tilde nr27

Tak for god ro og orden.

Kommentarer er lukket