Gadeudvalgsmøde: Tirsdag den 10. april 2018

Til stede fra gadeudvalget: Ida #27, Mette #10, Søren #18, Christian #41, Flemming #32, Jesper #25
Fraværende fra gadeudvalget: Ingeborg #59,
Fra gaden i øvrigt: Mark #58.

1. Nyt fra husejerforeningens bestyrelse og generalforsamlingen i marts

 • Enhedschef Søren Kastoft fra Teknik- og Miljøforvaltningens holdt oplæg på generalforsamlingen. Der er ikke store kommunale visioner for vores kvarter. Det eneste konkrete der er på trapperne, er mindre justeringer af fortovsbredder og etablering af busperroner i Øster Farimagsgade i forbindelse med at Københavner(cykel)ruten fra Svanemøllen til Femøren på Amager føres gennem Øster Farimagsgade.
  Læs om Kastofts oplæg og den efterfølgende diskussion på generalforsamlingens referat som snart uddeles.
 • Husejerforeningen opsætter en hjertestarter et iøjnefaldende sted på Øster Farimagsgade.
 • Vejledningen til husejerne om hvordan man kan og bør forholde sig til lokalplanen og byggeregulativer kommer på hjemmeside i løbet af foråret.
 • Kartofferækkernes Fællesudvalg – som samler de tre husejerforeninger som vi af historiske grunde har i rækkerne – har ligget død i nogle år, men fungerer nu igen. Jesper #25 er vores husejerforenings (HØF) repræsentant i udvalget som afgiver høringssvar til forvaltningen i lokalplansager og i øvrigt behandler sager af generel betydning for alle rækkerne.
 • Der er dannet en trafikgruppe som blandt andet skal presse på for at få farten ned på Øster Farimagsgade. Gunvor Bjerre fra Wilhelm Marstrandsgade 13 er initiativtager og kan kontaktes hvis man vil engagere sig i trafik- og relaterede spørgsmål omkring og i rækkerne. Ring til hende på 2124 3320 eller send en mail på gunvor.bjerre@mail.tele.dk.
 • Affaldssorteringen fungerer ret godt efter at vi er kommet igennem med to ugentlige tømninger af pap- og plastcontainerne. Der kommer snart en vejledning i hvordan man gør hvis man vil dele biobeholder med naboen.
 • Det årlige loppemarked afholdes 16. juni. Ankermand er Mogens Arngot, Høyensgade 34.
 • Bidraget til gadevedligeholdelse bliver forhøjet fra 2019 så kontingent + bidrag kommer op på kr. 1000,- årligt. Det har i mange år ligget konstant på kr. 750,-. Årsagen til forhøjelsen er at gadernes midterstykker nærmer sig reparationsalderen, nogle ganske akut. Og det er dyrt.

2. Lokalplansager

 • I forbindelse med arbejdet med vejledningen til husejerne om lokalplanen, har der været holdt et konstruktivt møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om tolkning af lokalplanen. Det vil blive afspejlet i den omtalte vejledning.
 • Der har været seks lokalplanshøringer siden Fællesudvalget kom på skinner igen i efteråret, ingen af dem komplicerede. I vores gade har Fællesudvalget givet positivt høringssvar til etablering af bislag i nr. 42 og genopmaling af facade i nr. 24.

3. Forskønnelsesudvalget

Ida og Søren gjorde status. I forbindelse med overvejelserne om hvordan midterstykket kan gøres pænere, sikrere og mere attraktivt, viser det sig at de gamle gadetræer ikke bare i manges øjne er grimme, men også at de ikke har det godt. Der er råd i dem alle, og alene af den grund må vi forudse udskiftning. I den forbindelse bør vi medtænke den bedst mulige trafikdæmpende udformning af bedene kombineret med forskønnelse og etablering af hyggelige kroge og pæne gademøbler. Der er indhentet nogle tilbud, og et foreløbigt groft skøn over de samlede udgifter lyder på 60-70.000 kroner. De penge har vi slet ikke i kassen (ca. 30.000), så der må ekstrafinansiering til. Mange muligheder blev diskuteret, og et (frivilligt) bidrag fra alle huse i gaden vil med stor sandsynlighed blive en af finansieringskilderne.
Mette prøver at finde en ny og bedre sandkasse.

Christian viste eksempler på trafikdæmpende 3D-maleri på veje som giver illusionen om en forhindring. Meget spændende. Det må vi se mere på!
Ida og Søren blev bedt om at arbejde videre med idéerne mhp. et egenligt projekt som kan forelægges for et gademøde.

4. Renovering af legehuset

Det har været diskuteret at udskifte legehuset, men vi synes faktisk at det er det pæneste i rækkerne. Og da det ved nærmere eftersyn viser sig at kunne repareres og renoveres, er det det vi gør. Det tar vi fat på på store fejedag som bliver …

5. Store fejedag

… søndag den 6. maj, hvor vi mødes kl. 10 og fejer og rydder op og maler gademøblerne – og hygger os.

6. Affaldsordningen

Se punkt 1. Desuden: Jesper foreslog og fik tilslutning til at vores gade stiller sig til rådighed som prøvegade for nogle pænere containere (Kultorvsmodellen). Det går han videre med til forvaltningen.

7. Nye beboere i gaden

Vi var enige om at gøre lidt mere ud af at sige velkommen til nye beboere i gaden. De skal have besøg med et eksemplar af Bogen om Kartoffelrækkerne, en flaske vin og en blomst. Men alle må hjælpe med at give besked, fx til gadeformanden, om nye naboer. Det er ikke sikkert at husejerforeningens kasserer bliver opmærksom på alle hushandler.

8. Eventuelt

 • Søren rejste spørgsmålet om der kan gøres noget for at reducere den omfattende fyring med brænde. Det er evident at partikelemissionen fra brændeovne er massiv, og det bidrager til den i forvejen høje luftforurening i København og vores kvarter. Vi var enige om at hverken vi i gadeudvalget eller husejerforeningen har myndighed til at gøre noget. Vi kan dog oplyse om at brændefyring er markant forurenende, at der kan fyres mere eller mindre hensigtsmæssigt, og at opvarmning med fjernvarme er den reneste opvarmningsform vi har.
  Kommunen har tidligere uddelt folder om fornuftig fyring. Den og andet materiale finder Jesper frem til orientering.
 • Gadefesten er som allerede tidligere aftalt, lørdag den 1. september.

Referent, Jesper #25, gadeformand.

 

Kommentarer er lukket