Gadeudvalgsmøde: Tirsdag den 5. december 2017

Til stede fra gadeudvalget: Ida #27, Mette #10, Søren #18, Jesper #25
Fraværende fra gadeudvalget: Ingeborg #59, Christian #41, Flemming #32

Fra gaden i øvrigt: Berit #56, Mark #58, Brian #49.

1. Dagsorden
Dagsorden blev vedtaget med de tilføjelser som vil fremgå af referatet.

2. Referent
Jesper

3. Nyheder fra husejerforeningens bestyrelse

Affaldsordninger
Rygtet vil vide at bioaffaldscontainerne kommer umiddelbart efter nytår. Alle der ikke har frameldt bioaffaldscontainer mens man kunne det, får en. Hvis det viser sig at man kan deles med naboen så den ene har en biocontainer og den anden en restaffaldscontainer, kan det efterfølgende lade sig gøre at afbestille de overflødige containere. Men lad nu lige systemet blive etableret først.

Pap-, plast-, papircontainerne
De er næsten altid propfulde inden tømning, især papcontaineren, men det er alle containerne ned langs rækkerne. Der er altså ikke belæg for at ‘vores’ containere bliver fyldt af folk fra den anden side af Øster Farimagsgade – som i øvrigt selv har tilsvarende containere i deres gårde. Der er altså ikke noget overbevisende argument for at stille containerne ned i søenden for at reservere dem til vores gade. Et forslag om at stille dem på midterstykket, dur heller ikke, for de står netop i gadeenden fordi de store skraldebiler ikke kan komme ind i gaden.Gør os alle den tjeneste at klappe papkasser fladt sammen, gem store papmængder til storskrald, og læg ikke plastaffald i containeren samlet i poser – så kan sorteringsmaskinen ikke finsortere. Og hvis containeren er fuld, så tag affaldet med hjem igen og vent på tømning.

Fællesudvalget for Kartoffelrækkernes husejerforeninger skal have møde med kommunens Affald&Genbrug 20. december. Dér vil vi blandt andet søge at få rede på tømningsfrekvensen og søge at få skruet op for den.

Fællesudvalget for Kartoffelrækkernes husejerforeninger
– hvoraf der af historiske grunde er tre, dels vores store, HØF, der dækker ni gader, dels to små for hhv. Hallinsgade og Schwartzgade – er under retablering efter flere års hensygnende tilværelse. Udvalget skal tage sig af sager af fælles interesse og betydning for alle rækkerne, herunder ikke mindst lokalplansager hvor fællesudvalget skal høres.

Skybrudssikring
Kommunens og HOFORs planer for skybrudssikring af byen prioriterer ikke Kartoffelrækkerne højt. Relativt set er vi ikke hårdt ramt eller truet af skybrud, så som det ser ud nu, er der ikke planer for skybrudssikring af Kartoffelrækkerne før engang i 2030-35. HØF vil derfor ikke tage egne initiativer til skybrudssikring, for hvad vi end måtte finde på, skal vandet jo ledes hen til ‘noget’ der kan aftage det – og det ‘noget’ er endnu ikke etableret. Den enkelte husejer kan så overveje at etablere tilbageløbssikring af sin kloak så man blokerer for tilbageløb af kloakvand. Det har mange gjort efter de senere års skybrud og i de fleste tilfælde med godt resultat.

Midterstykkerne
Midterstykkerne er ved at være nedslidt i flere af gaderne. Tung trafik har trykket vandrenderne ned. De skal nok repareres og flere kommer sikkert til. Vi må forvente betydelige udgifter til det. Det er vigtigt at man ved byggearbejder – også uden for midterstykket – indskærper over for håndværkere at der skal være aflastningsplader under containere og andre tunge ting.

Ny kartoffelhjemmeside
Den nye hjemmeside, https://kartoffelraekkerne.dk gik i luften den 30. november. Den indeholder masser af nyttige praktiske oplysninger for gamle og nye beboere. Både husejerforeningen og gadeudvalgene vil bruge den til information til beboerne. Alle opfordres derfor til at tilmelde sig nyhedsservice for såvel foreningens som gadens nyheder – og for lokale nyheder som vil bringe nyt fra hele lokalområdet.

Der er pt. fem huse til salg, alle til over 10 mio.

4. Gadekassen
Gadekassen er velpolstret. Der er pt. i omegnen af 25.000,- i kassen. Beløbet stammer fra de årlige overførsler til gadeudvalget på 10 pct. af husejerforeningskontingentet. Det blir til godt 10.000,- hvert år.

5. Opfølgning på gadeudvalgets inspirationsvandring i rækkerne
– og sidste mødes diskussion om indretning af midterstykket, legehus, fodboldmål mm.

  • Det blev allerede sidst besluttet at legehuset skal udskiftes. Det skal være flytbart og flyttes hvert år til store fejedag – med mindre nogen vil have det stående længerevarende. Hvordan og hvorledes tar vi op på udvalgsmødet til marts.
  • Søren køber små flytbare fodboldmål af god kvalitet.
  • Et udvalg bestående af Ida, Søren, Mark og Jacob #19 laver oplæg om indretning af midterstykket til gadeudvalgets martsmøde mhp. endelig beslutning på et gademøde.

6. Liste over gadens beboere
Listen er stort set færdig. Den indeholder husnummer, voksne beboeres for- og efternavne og børns fornavne. Snart offentliggør vi den på Kartoffelrækkernes nye hjemmeside, og så må folk supplere og korrigere eventuelle fejl og mangler. Man kan naturligvis også bede om at blive fjernet fra listen. Det blev nævnt at det ville være praktisk med bilernes nummerplader på listen. Det vender vi tilbage til.

7. Dobbeltretningen af Øster Søgade
Emnet kommer op på næste års husejergeneralforsamling, og gaderne er blevet bedt om at give deres mening om retableringen af dobbeltretningen til kende. Fra Wiedeweltsgade melder vi tilbage at vi er kede af dobbeltretningens genindførelse: der sker markant flere uheld i Webersgadekrydset, der er mere fart på bilerne langs rækkerne, og ud- og indkørsel til/fra Østersøgade/Wiedeweltsgade er blevet farligere, også sammenhængende med at der ikke længere er skiltet parkeringsforbud på stykket mellem Webersgade og Wiedeweltsgade (hvor parkering ganske vist næppe er lovlig pga. af 10-metereglen, men hvor der parkeres alligevel. Jesper tjekker med kommunen om der kan skiltes igen).

8. Byggeaffald, mandskabsvogne, materialoplagring mm. ved ombygninger
Ombygninger i gaden har haft et voldsomt omfang også i 2017, og byggeaffald, maskiner, trailere, varevogne, materialer mm. har fyldt meget i gaden ud for huse under ombygning og deres naboer og genboer. Men også på Øster Søgade har der i meget lange perioder været materialoplagring, af- og pålæsning om natten og i tidlige morgentimer med larm og blinkende lanterner til stor gene for de omkringboende. Øster Søgadefortovet har jævnligt været blokeret af byggematerialer så ungerne har måttet ud på cykelstien for at komme i skole osv. osv. Vi ved det vist alle sammen godt, og omfanget har ikke været rimeligt. Der kan ikke bygges om i vores tætte bebyggelse uden at det berører andre, men det er nødvendigt at der kommer betydeligt mere styr på det end det har været tilfældet. Gadeudvalget vil være udfarende i forhold til at byde nye beboere hjerteligt velkommen og tilbyde gode råd til de nye, men i den forbindelse også understrege at der skal være ordnede forhold i forbindelse med ombygninger og at der skal søges om og købes arbejdsplads hos kommunen før man går i gang. Den nye kartoffelhjemmeside har råd om dette under PRAKTISKE OPLYSNINGER og i KARTOFFELRÆKKEINFO.
Søren undersøger hvad man rent faktisk kan få tilladelse til.
Decideret ulovlig blokering af fortove og gadearealer vil gadeudvalget melde til relevant myndighed eller politiet.

9. Løst og fast fra gaden

  • ¼ af gadens parkeringsbåse er blevet opstreget (ulige side mod Ø. Farimagsgade). Jesper undersøger hvornår resten bliver gjort.
  • Slamsugning af gadebrøndene på midterstykket er bestilt og aftalt med firmate Thorskilde. Jesper rykker for hvornår det bliver.
  • Rotter. Der er en omfattende tekst om hvordan man undgår rotter og hvad man gør hvis man alligevel ser dem på den nye kartoffelhjemmeside under PRAKTISKE OPLYSNINGER.
    Jesper tjekker med kommunens rottefolk om der er idé i at sætte rottespærrer op for enderne af gaden så vi lukker vores område af og dermed kan få større effekt af vores individuelle foranstaltninger mod rotter.

10. Næste møde
Næste gademøde er aftalt til 6. marts 2018

11. Eventuelt
Intet.

Kommentarer er lukket