Generalforsamling: Tirsdag den 28. marts 2017

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent: Jakob Lange

Der konstaterede at der var 12 fremmødte huse og dertil 4 fuldmagter. Beslutningsdygtig!

2. Valg af referent: Erik Skoven

3. Beretning
a. Formanden (Sanne)

Det har været et godt år uden dramatiske hændelser.

Ingen brud på forsyningsledninger.

Etablering af hastighedsdæmpende bump i hver ende af gaden.

Nye skilte om stillegade.

Fortsat intet nyt vedr. parkering. (Kommunen har åbenbart intet hastværk. Heldigvis, så indtil videre parkering i begge sider af gaden.

Den sidste år omtalte Kartoffel håndbog (som vi fandt for restriktiv) er tilsyneladende skrinlagt.

To nye bænke/borde er indkøbt og i brug

b. Børneudvalget (Charlotte, Marie, Katrine, Mette)
Ros til børneudvalget der fortsat vil afholde fastelavn og børnearrangement ved gadefesten.

c. Festudvalget (Keld, Lars Jakob, Lene, Måna, Sanne)
Ros til festudvalget. Fortsat lidt slinger i valsen vedr. rettidig aflevering af regnskab. Vil blive afklaret så voksenandelen af gadefesten ikke indgår i gadens regnskab / budget, mens den del der henvender sig til gadens børn betales af foreningen.

d. Miljø- og grøntudvalget (Erik, Jakob, Poul)
Ros til udvalget. Træerne er klippede.

Stativer om træer reduceres i højden.

Opfordring til at juleudsmykning af gadetræer nedtages og i øvrigt opsættes som koordineret indsats.

Opfordring til at sandkassen enten repareres (af miljø- og grøntudvalget) eller en ny anskaffes. (Lene tages med i beslutningen)

Legehuset trænger til renovering, og der er ønske om en alternativ placering. Gunver meldte sig til maling af huset.

Fortsat udlevering af pærer til hoveddørsbelysning hos Erik nr. 16.

4. Godkendelse af regnskab 2016 samt budget 2017 (bilag er vedlagt)

Regnskabet blev godkendt med bemærkninger fra revisor om at børneaktiviteter fremover bør posteres særskilt i regnskabet og at gadefestudgifter ikke indgår i regnskab.

Budgettet blev godkendt med flere penge til børneudvalget og lidt mindre til gadeinventar og diverse. Kontingentet er uændret. Opkrævningstidspunkt ændres fra 2018 til maj måned.

5. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændring § 4 a (bilag vedlagt)
Forslag stillet af Erik Skoven og Jakob Lange.

Efter drøftelser blev det besluttet at nedenstående afsnit udgår:

”Ved de under punkt a, b, og c udførte reparationer, forudsættes det, at husejernes husforsikring dækker udgifterne. I tilfælde af at dette helt eller delvist ikke finder sted, kan husejeren ansøge gadeforeningen om hel eller delvis dækning af de afholdte udgifter. Foreningen dækker dog ikke reparation eller fornyelse af asfalt, beton, haveanlæg eller lignede i for- og baghaverne.”

Det betyder at alle bør sikre sig, at de har en skjult-rørs-forsikring samt at selvrisikoen påhviler den enkelte husejer.

Det vedtagne træder i kraft pr. 1.6.2017

6. Gadedatoer
Gadefest lørdag d. 2/9

7. Valg til bestyrelse og udvalg

Valg til bestyrelsen
Sanne (11) – formand –genopstiller. Genvalgt
Toke (17) – kasserer – genopstiller. Genvalgt
Nikoline (27) – genopstiller. Genvalgt
Helene (7) – suppleant – genopstiller. Genvalgt
Jakob (18) – revisor – genopstiller. Genvalgt
Jørgen (40) – revisorsuppleant- genopstiller. Genvalgt

8. Evt.
Den af gaden indkøbte affugter virker ikke. Jakob og Erik vil se om de kan få den i gang igen. Ellers kasseres den uden at der indkøbes en ny.

Opfordring til at ikke eller sjældent anvendte cykler anbringes i egen for- eller baghave og ikke i de fælles cykelstativer på gaden.

For at udbrede kendskabet til den vidtberømte Johan Adam Schwartz (jvf. gadesangen) varslede Kirsten og Jakob, at der i foråret vil blive arrangeret en udflugt til steder der relaterer sig til ”vores vidt berømte J.A. Schwartz”, som det fremgår af gadens slagsang. Dato endnu ikke fastlagt.

Mødet afsluttedes i ro og orden kl 21:15

Erik Skoven

Kommentarer er lukket