Gademøde: Mandag den 27. marts 2017

Beboerrepræsentanter fra følgende husnumre var mødt op:
6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 38 og ØS 70.

Først skal der lyde en STOR og varm tak til Caroline (6) for at påtage sig hvervet som gadeformand og gadens repræsentant i den store husejerforening (HØF) og samtidig at lægge hus til aftenens møde.

Den udsendte dagsorden blev fulgt, og jeg, undertegnede Nicolai (24), fik det ærefulde hverv, at fungere som ordstyrer og referent for mødet.

Der var bred enighed om, at ved kommende gademøder medbringer vi de 3-K-er:
Kage, kaffe og kop.

Referenten vil foreslå, at hvervet går på skift, således at når vi mødes næste gang, møder de uligenumre husnumre med kage, og de lige husnumre har kaffe/the med. Tal med din nabo om fordelingen og mængderne. – Hver især medbringer vi egen kop.

Ved efterfølgende møder, vil kage/kaffe-opgaven alternere mellem ulige og lige husnumre.

Det gode talstærke fremmøde og aftenens debatemner medvirkede til, at jobbet som ordstyrer var let og næsten ubesværet. Debatten flød, og vi nåede alle vore traditionelle emner om rotter, bil, børn, larm, cykler, beplantning, gennemkørsel, parkering af biler etc. etc. igennem og det er mit indtryk, at alle følte sig hørt.

Nedenstående referat er derfor udtryk for den konsensus som mødet skabte, på baggrund af den udsendte dagsorden og mødets frie debat.

Nyt fra gaden
• Der plantes træ i gadens NV-hjørne ved Øster Søgade.
• Planteplanen fra 2015 (Svend Aage (28)) følges med paradisæble træer (Brandkær). Der påsættes skilte med oplysning om træets navn (dansk/latin) ligesom i Botanisk Have.
• Stolper ved afmærkning af de nye bede bliver med reflekser.
• Lunker opstået som følge af den klatvise asfaltering ifm de nye bede ønskes udbedret.

Nyt fra Husejerforeningen Øster Farimagsgade (HØF)

Affaldssortering:
• Den nye sortering er ved at finde sit leje. Truslen om, at hver husstand skal have 7 containere stående spøger stadig i kulissen. Derfor er opfordring til gadens beboer, at vi værner om vores sortering og ikke smider ukurante ting i containerne.
• Der er ønske om at få opsat pap-container og container til bio-affald.
• Opsamling af farligt affald forventes indført på hver matrikel.
• Københavns Kommunes Miljø Punkt søger testpersoner, som er villige til at indgå i et forum for affaldssortering. Interesserede testpersoner kan kontakte Caroline (6).

Rotter
• Vi bor i et område, hvor rotteplagen er stor. Rotter kommer til overfladen (forhaver/gårdhaver), når der er brud på kloakker. Andre gader i foreningen er mere udsatte end Høyensgade, det generelle ønske er, at vi i Høyensgade medvirker til at reducere rotteplagen ved at udbedre vores kloakstikledninger til hovedkloakken. Disse stikledninger tilhører matriklen og går fra gårdrum, under eller gennem kælder til samlebrønd mod gaden eller tilslutning til hovedkloakken midt i gaden.

Enkelte husejere har ejendomsforsikringer, som vil kunne dække diagnose og udbedring af kloakskader.

• Der er ønske om, at indhente fælles tilbud fra kloakmester mht kameraundersøgelse og tilbud på udbedring af konstateret kloakskader. Interesserede husejere kan inden den 15. April med returmail til Nicolai (24) melde sig mhp at samle en gruppe til brug for indhentning af tilbud fra aut. Kloakmestrer.

Regnskab
Kasseren Søren (8) gennem snart 40 år var ikke mødt op. Beskeden fra kasseren er, at regnskabet kan beses i udhængsskabet på plankeværket (18). Bilag forefindes hos kasseren (8) og i øvrigt er kassen velpolstret til kommende gadeaktiviteter for 2017 med tkr. 9.

Datoer
Formanden bemyndiges til at indkalde til gademøder ad hoc, når aktuelle emner bør drøftes i plenum.

Derudover ønskedes følgende møder i Høyensgade
• Fællesspisning Enigma – Østerbro tidligere Posthus, Østre Allé 1, Onsdag den 4. April kl. 18:00
• Forårsfejning Søndag den 23. April kl. 16:00 incl nyt sand i sandkassen
• Sommerfest Lørdag 19. August. Festudvalg nedsættes senere. Ønske om, at dagen indeholder et tema.
• Løvfalds-fejning Lørdag den 29. Oktober kl. 15:00 – vintertid
• Julelys tændes Mandag den 4. December kl. 18:00 – Dorte (9) – tændingsplan Louise og Mogens (34)
• Gadefejning Mandag den 1. Januar 2018 kl. 09:00 for de morgenfriske inden havbad kl. 10:00
• Snedrydning ad hoc, – specielt på midterstykket
• Fastelavn Søndag den 11. februar 2018

Midterstykket
Respekter Fælleskabet – ryd op efter dig, dine børn og dine gæster. Tænkt dig om, når du parkerer cykel og bil. Respekter at vore gæster kører gennem gaden.
Kort og godt: Tag hensyn og smil.

• Cykler: Det er til gene for fodgængere, at der parkeres cykler på fortov såvel på midterstykket som i sydlige og nordlige gadeender. København som cykelby indeholder mange forskelligartede cykler lige fra børnecykler til store ladvogne. Det bør tilstræbes, at alle cykler parkeres i forhaverne og dermed holder gaderummet og fortorve frie til passage, leg og ophold.

• Biler: Specielt uligenummer-rækken: Respekter indgange til forhaver. Hjælp dig selv og dine gæster med at parkere, så beboerne har mulighed for at komme ud og ind af deres ejendom. Respekter de opmærkede parkeringsfelter.

• Gennemkørsel: Vær venlig når vore gæster kører igennem gaden for at finde frem til vores bolig. Hjælp med, at flytte ’børnespærringerne’, så gennemkørslen lettes med et smil

• Børnestolper: Pernille (11) og Martin (9) udviklede allerede på mødet en erstatning for de grimme og gamle orange trafikreguleringsstolper. – Vi er spændte på prototypen til vores første gadefejningssammenkomst om 4 uger.

• Træer: Med vore nye træer er fulgt store grønne vandingsposer. Entusiasmen var så stor, at flere af gadens beboer meldte sig frivilligt til at deltage i gadens Vandingspatrulje som vil sikre, at vore nye træer ikke tørster over foråret og sommeren.

• Legehus: Andreas (20) ønskede at tilføje gaden et legehus til børn. Huset kan placeres ud for nr. 20. Andreas (20) opfordres til at komme med forslag til integreret løsning af sandkasse og legehus, således at det naturligt kan indpasset i midterstykket.

Antenneforening
Martin (9) meddelte, at den hedengangne Antenneforening ønsker at nedtage de gamle kabler på gårdsiden af vores huse i hhv Skovgårdsgade og Høyensgade. På et eller andet tidspunkt vil der derfor fra din nabo hænge en grim sort isoleret ledning over hegnet i gården. Din opgave er derfor, at nedtage den fortsatte ledning på din egen ejendom og smide den videre til den efterfølgende ejendom i række. Arbejdet iværksættes fra Øster Farimagsgade mod søerne. Nærmere detaljer følger.

Eventuelt
• Mødet ønsker at bevare den interimistiske og midlertidige bro over Sortedamsøens østlige ende. Ønsket bør viderebringes til bestyrelsen i HØF.
• Det forventes etableret en supercykelsti i Øster Farimagsgade. Detaljer kendes endnu ikke. Etableringen indgår i et større projekt med trafiksanering omkring Sølvtorvet og Webersgade.
• Fibia: Trafikken og hastigheden på fibernettet blev drøftet. Hver især synes at have løst problemer. Check HØF-hjemmeside for detaljer og brugergruppe.

Ja, det var hvad jeg fik ned på papiret. Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21:15.
På gensyn i gaden

Nicolai (24)

Kommentarer er lukket