Generalforsamling: Torsdag den 17. marts 2016

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. Jakob Lange, som konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Regler vedr. fuldmagter, fsv. generelle og emnespecifikke, klarificeres forud for generalforsamling 2017.

2. Valg af referent. Erik Skoven

3. Beretning

a. Formanden (Sanne)

• Gadenavnskilte opsat.

• Alle har fået udleveret jubilæumsbog.

• Fibia fibernet er etableret og Schwartsnettet nedlagt.

• TDC/YOUSee fortsætter for nogen huse (admin. Jørgen)

• en glimrende gadefest (økonomien kører fremover uafhængigt af gadeforeningen).

• indkøb af nyt gadetelt.

• der er indkøbt 2 gadeborde.

• anskaffet sandkasse.

• julekalender afholdt, fastelavn.

• Lyngholm kloakservice meddeler nu dato for foretaget inspektion/rensning.

• den i 2015 vedtagne velkomstbrochure er desværre ikke blevet færdig. bistået af Lars Jacob vil bestyrelsen gøre et nyt forsøg.

• ligeledes er advarselstrekant med tekst BØRN i hver ende af gaden ikke blevet påmalet asfalten.

• den store gadeforening har fremsendt forslag til revision af Kartoffelrækkehåndbogen. Der var tilslutning til synspunktet at den er for restriktiv, og Sanne vil (med Sysse Engberg fra Hallinsgade) deltage i møde i den store Gadeforening og fremføre dette.

• Der har været et brud på koldtvandledning (se pkt. 5a)

b. Børneudvalget (Charlotte, Marie, Katrine, Mette)

• sandkasse anskaffet.

• legehus vedligeholdt.

• fastelavn afholdt.

c. Festudvalget (Keld, Lars Jakob, Lene, Måna, Sanne)
Glimrende gadefest,

d. Miljø- og grøntudvalget (Erik, Jakob, Poul)

• gadetræerne klippet.

• opfordring til at huse med gadetræer ved juletid pynter med de indkøbte lyskæder.

• påtog sig at påmale asfalt i hver ende af gaden med advarselstrekant og tekst BØRN i stedet for tidligere afvist forslag om bump.

4. Godkendelse af regnskab 2015 samt budget 2016 (bilag er vedlagt) Regnskab godkendt, budget godkendt.

Indkomne forslag
a. Vedtægtsændring § 4 a

Den enkelte husejer dækker selv vand stikledning fra hovedvandledning.

Bestyrelsen anbefaler derfor, at den enkelte husejer tegner forsikring, der dækker denne vand stikledning.(Stillet af bestyrelsen, se bilag )

Der var en længere drøftelse af hvad der skal foretages og hvem der afholder udgifterne ved udbedring af brud. Jakob og Erik vil udarbejde en tekst til vedtægterne forud for næste generalforsamling. Kort sagt er der enighed om at gaden betaler nedlægning af plastrør fra hegn til hegn. Det der skal klarificeres er betaling/forsikringsbetaling ved brud på selve stikledningen.

b. Nye gadeborde ( Stillet af Karsten V.W. og fremsendt på gruppemailen) bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe 2 nye borde til erstatning for 2 gamle borde. Antallet vil således være uændret (5)

5. Gadedatoer
Forslag: Gadefest lørdag d.27/8-16 vedtaget

6. Valg til bestyrelse og udvalg udvalgene fortsætter med samme tovholdere.

Valg til bestyrelsen
Sanne (11) – formand –genopstiller valgt
Toke (17) – kasserer – genopstiller valgt
Magnus (6) – genopstiller ikke, da han er flyttet, Nikoline (27) er villig til at opstille valgt
Helene (7) – suppleant – genopstiller valgt
Jakob (18) – revisor – genopstiller valgt
Jørgen (40) – revisorsuppleant- genopstiller valg

7. Evt.

• ”døde” cykler i stativerne markeres med tape. Efter 14 dage flyttes de til stativerne på Østre Farimagsgade. (Martin og Henrik er tovholdere)

• Generelt opfordres til at cykler ikke parkeres i legegaden.

• Alm. rod i gaden – frivillige påtager sig at gøre noget ved det.

• Martin etablerer en fødselsdagsliste så flaget kan hejses og gøre dagen for fødselaren endnu mere festlig.

• miljø- og grønt udvalget påtager sig i hver ende af gaden at påmale asfalten advarselstrekant og teksten BØRN

Vi glæder os til at se mange til kaffe og kage

De fremmødte satte stor pris på såvel kaffe og kage som Sannes og Jakobs ledelse af mødet, der forløb i god ro og orden.

Ref: Erik Skoven

Kommentarer er lukket