Gademøde: Mandag den 21. marts 2016

Tilstede: Repræsentanter fra nr. 18, 34, 36, 44, 48 og 50

1) Valg af dirigent og referent
Der valgtes ikke nogen dirigent. Lotte Marie fra nr. 34 valgtes som referent.

2) Formandens beretning
Affald:
Den tidligere løsning, med skraldecontainere uden lås og skraldecontainere i gården, var ikke lovlig og derfor har alle beboere nu fået skraldespande med lås. Det er et krav, at containere på offentlig vej er aflåste. Alternativt ville der kunne etableres en fælles container for hele gaden på Østre Søgade, men det blev forkastet af de fremmødte, da det vil give beboere i den modsatte ende af gade lang vej for at komme af med skraldet.
Der blev stillet spørgsmål om, hvad kommunen har tænkt sig i forhold til kravet om affaldssortering. Det formodes der kommer en centralløsning.

Trafikforholdene:
Webersgade og Sølvgade er en del af kommunens forslag om ”Tagensvejkorridoren”, der skal skabe bedre bus- og cykelforhold i København. Forslaget indebærer at Webersgade laves om til en bus- og cykelgade og biltrafikken lægges over i Sølvgade. Kommunen har lovet at lave en grundig forundersøgelse af hvilke konsekvenser, det vil have for beboerne i de berørte gader. De fremmødte vurderede, at det vil være en fordel for Webersgade med denne løsning, da det vil give mindre og langsommere trafik. Desuden vil flere busser med tiden forhåbentlig blive at elektriske, hvilket yderligere må forventes at mindske støjgener.

3) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

4) Status på vandrørsfond og vandrørssituationen
Der har det seneste år været to brud på de gamle stikrørsledninger. Deltagerne på mødet udtrykte bekymring for, at dette blot ville tage til i omfang, indtil rørene skiftes. Der var derfor overvældende stemning for at i gangsætte en udskiftning af vandrørene hurtigst muligt.

Det blev drøftet om der skulle laves en rørtrækning gennem kældrene, hvilket vil give flere rør gennem kælderen og gør det sværere at få koldt vand i hanerne. Alternativt kan rørene skydes ind gennem haverne, hvilket vil give nogen gener i forhold til en eller anden grad af opgravning ved etablering, men færre gener når rørtrækningen er gennemført.

Der var flertal for, at bestyrelsen straks går i gang med at undersøge hvilke løsningsmuligheder, der er for udskiftning af vandrørene, så vi kan komme i gang med en udskiftning.
Bestyrelsen tager kontakt til de gader i Kartoffelrækkerne, der allerede har skiftet vandrør, for at høre om deres erfaringer samt kontakte Voldmestergade, der også står overfor en udskiftning så vi evt. kan få et fælles tilbud og løsningsforslag.

5) Fibernet
Etablering af fibernet er gået i gang i de øvrige Kartoffelrækker. Desværre kan der ikke installeres fibernet i Webersgade, da et enkelt hus ikke vil tillade, at der føres fibernet gennem gården.
Bestyrelsen undersøger om Fibia vil kunne lægge fibernet ned på gadesiden. Hvis ikke må projektet opgives, indtil alle beboere vil tillade passage gennem gården.

6) Ny lokalplan for Kartoffelrækkerne
Da sagsbehandlerne i kommunen træffer mange forskellige afgørelser på henvendelser fra beboere i Kartoffelrækkerne, er der i HØF stillet forslag om at give input til en ny lokalplan for vores område. Forslaget kan findes på Kartoffelrækkernes hjemmeside. Deltagerne på gademødet fandt at forslaget er ukonkret og man derfor ikke ved hvad man siger ja eller nej til. Der blev ligeledes udtrykt bekymring for at forslaget reelt vil være stramning af de nuværende regler, der sikrer en balance mellem husenes historiske værdi og at være en moderne bolig.

Gademødet kan ikke tage stilling til forslaget, så man bør derfor møde op til generalforsamlingen i HØF d. 29/3-16 hvis man vil have indflydelse på om HØF skal gå videre med forslaget.

7) Regnskab
Gadeforeningens regnskab blev godkendt. Det blev besluttet at give bestyrelsen bemyndigelse til at bruge de penge, vi får retur fra HØF, til at fortovet på vores side af Webersgade bliver fejet, så mange gange om året pengene rækker til.

8) Valg af gaderepræsentant til HØFs bestyrelse
Jørgen fra nr. 44 ikke ønskede genvalg og vi takker derfor for Jørgens indsats gennem årene. I stedet indtræder Ingolf fra nr. 36, da han alligevel deltager i møderne med nyt fra Lokaludvalget. Såfremt nogen skulle have interesse i at repræsentere Webersgade rettes henvendelse til Ingolf.

9) Valg til gadeudvalget

a) Ingolf fra nr. 36 genvalgtes som formand
b) Knut fra nr. 18 valgtes til næstformand
c) Alexander fra nr. 50 valgtes som suppleant
d) Lotte Marie fra nr. 34 valgtes som revisor

10) Eventuelt
Der var intet under eventuelt og formanden takkede på bestyrelsens vegne for et godt møde med god interesse og input til bestyrelsens arbejde.

Lotte Marie, nr. 34.

Kommentarer er lukket