Gademøde: Mandag den 20. oktober 2014

Nyt fra den store husejerforening
Der har pt været arbejdet med en række emner, dels specifikation af regler for hegning i samarbejde med Københavns kommune. Retningslinierne går på at hegn i gaden gerne skal holdes inden for en forholdsvis neutral farveskala: f.eks. hvid, grå, grøn, sort. Hegn mod gaden må ikke være højere end 1.40 m., hegn mellem husene: 1.70 m og mellem gårdene: 1.80 m. Desuden er man ved at udarbejde en lille kort guideline til beboerne vedr. regler, love og vejledninger til husejere.

Bestyrelsen har besluttet ikke selv at være opsøgende, hvis de retningsgivende ”regler” for rækkerne overskrides, f.eks. med for høje hegn, træer el. lign. – men kun, hvis ”nogen” klager/henvender sig.

Bump. Vi har ventet læææænge på at få etableret bump, og behovet er blevet mere påtrængende efter at gaderne er blevet kommunale. Spørgsmålet ligger hos kommunen, men der er problemer med Wiedeweltsgade og Hallinsgade, der begge gerne vil have parkering i begge sider, men er lige lovlig smalle, så det problem skal løses først.

Her i gaden kommer bumpene til at ligge mellem hhv. 2C/2D og 9 I ØF-enden og mellem 22/24 og 35 i ØS-enden.

Opmarkering af parkeringsbåse. Vi afventer stadig kommunen – forhåbentlig løses det i forbindelse med bumpene.

Jubilæum 2015
I 2015 er det 150 året for de først byggeforeningshuse i København. Man arbejder på at lave en Arkitekturudstilling om rækkerne.
Der er også tanker om at lave skilte med hvem gaderne er opkaldt efter. Fra mødet kom der forslag om:

– En åbent-hus dag

– Guidede ture

– Løbeture i rækkerne

– Fotoudstilling på Øbro bibliotek

– Fortællinger om enkelte huses historie – om ikke andet, så til gadens egen hjemmeside.

Økonomi

Vi har god økonomi p.t. 27.100 kr.

Udgifter siden sidst på ca. 3000 til indkøb af maling, planter og anden vedligeholdelse af gadens ”udstyr”.

Indtægter: Overskud fra gadefest: 2.130 kr.

Der er behov for et nyt telt/presenning til gadefesten. Et udvalg undersøger priser og muligheden for evt. at købe noget sammen med nogen andre gader. Udvalget kommer med et forslag, som vi kan tage stilling til på næste gademøde.

Der er også behov for et nyt understel til bordtennisbordet.

Evaluering af gadefest

57 voksne, 15 børn over 5 og 5 under 5 deltog i en dejlig fest.

Efterlysning af flere aktive, så det ikke kun er Tordenskjolds soldater. F.eks. var det en stor mangel, at ingen havde haft lyst/overskud til at lave noget underholdning for børnene.

Der kom forslag om at flytte gadefesten til den 4. lørdag i August (med den 3. nu) Der var for lidt tid til forberedelser efter ferien. Enighed om dette.

En Hvidbog med diverse info om festen (indkøb, tilmeldingsbreve, regnskabsskema m.m.) lægges på hjemmesiden, så den er tilgængelig for alle. Gunvor sørger for dette.

Fibernet

Firmaet Fibia har lavet et kampagnetilbud til rækkerne, så vi kan få lagt fibernet ind. ”Kampagnen” består i at tilbyde gratis etablering (som ellers koster 15.000 pr husstand) – hvis minimum 60% af husene tilslutter sig.

Gennem fibernettet kan man få kabelTV, internet og IP-telefoni. Det er både analogt og digitalt, dvs. man kan bruge sine ”gamle” Tv-apparater. Fuldt HD.

Det anbefales at gå ind på Fibia.dk og se, hvilke pakker og hvilke priser de tilbyder.

En del af mødedeltagerne havde været til et infomøde, og var meget positive. De mente, at der var mange fordele:

– Priserne for ”den store pakke” (svarende til det, vi har i dag) ligger på samme niveau som i dag. Men man kan også vælge mindre ”pakker” med færre kanaler, hvilket vil gøre det væsentligt billigere.

– Desuden kan man tilvælge ekstra kanaler mod en mindre betaling (f.eks. sport, franske el. lign)

– Internettet er på mindst 20 megabit, hvilket er meget hurtigere end det, TDC i dag tilbyder. Dvs. det er fremtidssikret, f.eks. til børnefamilier med hvermand-sin-Ipad/computer.

– Der er administration, service og vedligeholdelse ifm. tilbuddet.

– Antenneforeningen vil måske nedlægge sig selv inden for en overskuelig tid.

I januar vil Fibia sende et tilbud til alle husstande i rækkerne med detaljeret gennemgang af tilbuddet, priser, etablering m.m. Her skal man så tilmelde sig, hvis man er interesseret. Derefter vil de bruge 3 mdr. på at lave detail-planlægning af installering, f.eks. om der skal trækkes kabler på bagsiden af huse.

Man tegner sig for en 6 mdrs. binding – og kan sige det op med 1 måneds varsel.

Hvis man er interesseret, kan man henvende sig til Birgitte Olesen (18). 25 hustande har allerede vist sig interesserede.

Der var enighed om, at det i givet fald var vigtigt med en ordentlig overgangsperiode mellem de to systemer.

Rapport fra gaden

-Der blev klaget over, at der stadig står byggeaffald ud for nr. 31 og 28.
Ligeledes blev der klaget over for mange cykel-lig i cykelstativerne ud for nr. 41.
Opfordring fra mødet til at fjerne både cykel-lig og byggeaffald.
-Mht. potter og planter, så er det fint, hvis folk stiller ”private” potter ud, blot de bliver vedligeholdt.

”Bedekonerne” sørger for at vedligeholde de fælles bede og potter. Men alle opfordres til at samle papir, pizzabakker, øldåser, cigaretskod m.m. op fra bedene, især ved ØF. De bliver af forbipasserende opfattet som affaldsbøtter.

Vi vil prøve at indkøbe reflex-bånd til at sætte på gadeborde og større potter, så de ikke bliver påkørt i mørke.

-Vi vil prøve at gentage den hyggelige tradition med fællesspisning inden gademøde, én gang årligt. Man skal tilmelde sig i god tid, og hvis der er tilmelding nok, vil vi forsøge at få f.eks. Delish i Lundsgade – eller en anden lokal restaurant til at lave en fælles ret.

Værktøjslaug

Sten orienterede om, at en gruppe husejere i gaden har anskaffet sig forskellige specialværktøjer, som andre kan låne. Det er f.eks. højtryksspuler, el-kædesav, rundsav m.m.

Har du noget, som du fra tid til anden vil låne ud, så henvend dig til Sten (25). Der vil senere blive sendt en oversigtsliste ud med, hvad man kan låne hos hvem.

Gadefejning og lystænding

Den 23. november kl. 14 mødes vi til at feje gaden ren for efterårsblade og hænge lysguirlander op – og det afsluttes med gløgg og varm kakao ved gadebordet.

Klimaforandringer og regnskyl

Ebbe orienterede om, at HOFOR (Hovedstadens Forsyning) er i gang med et projekt, hvor man vil finde alternative måder at skaffe sig af med vand fra de hyppigere syndflodsagtige regnskyl.

De vil gerne bruge vores erfaringer til at udarbejde forslag, og alle opfordres derfor kraftigt til at udfylde de spørgeskemaer om oversvømmelser, som Ebbe udsendte tidligere på måneden. Han man billeder fra den sidste oversvømmelse – eller den i 2011 må man også meget gerne sende det til Ebbe (19) (ekaenergi@gmail.com).

WM eller Wiedeweltsgade vil muligvis blive brugt til et forsøgsprojekt. En flok studerende fra DTU vil komme og lave interviews med udvalgte husstande i de to gader.

Eventuelt

-En rotte er set i gården til nr. 37. Der er sat fælder op. Læg ikke mad ud til fugle eller andre dyr. Det lokker rotter til.

-Hvis man vil have lavet et ”højvandslukke” i kælderen (en kugle i kloakafløbet), er det en god idé at få efterset om de gamle ler-rør er styrtet sammen. Ellers risikerer man ukontrollable ”springvand” ved voldsomme regnskyl.

-Forslag om at lave en ”julekalender” efter inspiration fra én af de andre gader, hvor man mødes på gaden et bestemt tidspunkt hver dag i december og går på et –kortvarigt- besøg i forskellige huse og får en lille beskænkning. Et nyt hus hver dag. Positiv stemning for forslaget, men en ”adventskalender” er måske mere realistisk. Der vil blive sendt noget ud senere. Skriv gerne til formanden hvis I har lyst til at deltage.

Mange hilsner fra formandsskabet: Jens Peter (12), Sten (25 og Gunvor (13), (ref.)

 

Kommentarer er lukket