Gadens vedtægter

Vedtægter for Gadeforeningen for Kartoffelrækkehusene i Webersgade

§ 1
Du er som husejer af et kartoffelrækkehus forpligtet til at være medlem af Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade. Foreningens formand, næstformand, kasserer og suppleant vælges direkte på Husejerforeningens generalforsamling, mens resten af bestyrelsen består af en repræsentant valgt i gaderne. Se www.kartoffelraekkerne.dk hvor også lovene kan læses. Lovene beskriver hvilke udgifter foreningen afholder, herunder udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af hovedvandledning og stikrør i kartoffelrækkehusene i Webersgade.

Husejerforeningens generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse under hensyntagen til at der i Webersgade ikke er udgifter til gadevedligeholdelse. Noget af kontingentet går som tilskud til gadeforeningens aktiviteter.

§ 2
Kartoffelrækkehusene i Webersgade har sin egen gadeforening, som er tilknyttet HØF. Gadeforeningens navn er Gadeforeningen for Kartoffelrækkehusene i Webersgade.

§ 3
Gadeforeningen omfatter samtlige voksne beboere i kartoffelrækkehusene i Webersgades lige numre, Webersgade 4-60, samt hjørnehusene ved Webersgade, Øster Farimagsgade nr. 25 og Øster Søgade nr. 42, i alt 31 huse.

§ 4
Gademødet er gadeforeningens øverste myndighed. Gademødet består af samtlige voksne beboere med bopæl i et kartoffelrækkehus som har adresse som nævnt i § 3, eller som er ejer af et af de nævnte huse.

§ 5
Gadeforeningens opgaver er,

  • at bidrage til god trivsel og velfærd i gadens kartoffelrækkehuse
  • at behandle alle sager af interesse for beboerne, herunder at komme med forslag til fælles anliggender, f.eks. via Husejerforeningen
  • at give retningslinjer til forbrug af gadens midler, herunder tilskuddet fra Husejerforeningen
  • at vælge en gaderepræsentant til Husejerforeningen
  • at vælge et gadeudvalg og en revisor
  • at godkende gaderegnskabet

§ 6
Til at lede og administrere gadeforeningen vælges på gademødet et gadeudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og to suppleanter. Valget gælder for 2 år, således at det ene år (lige år) afgår formanden og den ene suppleant, det andet år (ulige år) næstformanden, kasserer og den anden suppleant. Der vælges desuden en revisor for et år af gangen.

§ 7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og revisoren har ret til at foretage kasseeftersyn. Mulige bemærkninger tilføres kassebogen og forevises formanden. Ved årets afslutning revideres hele regnskabet og bilag gennemgås.

§ 8
Der indkaldes til ordinært gademøde i Gadeforeningen for Kartoffelrækkehusene i Webersgade i begyndelsen af året inden der er generalforsamling i HØF. Herudover kan der indkaldes til gademøde efter behov af gadeudvalget eller af mindst 5 beboere og/eller ejere. Alle indkaldelser sker skriftligt med mindst 8 dages varsel sammen med dagsordenen for mødet. Forslag der ønskes behandlet på det ordinære gademøde, må være formanden i hænde inden årsskiftet forinden gademødets afholdelse. På alle gademøder vælges en dirigent og en referent.

§ 9
På det ordinære gademøde afholder formanden beretning om foreningens virke det forløbne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der foretages desuden valg af en gaderepræsentant til HØFs bestyrelse for et år af gangen, og der foretages valg til gadeudvalget og af revisor. Gaderepræsentanten kan være identisk med et gadeudvalgsmedlem.

§ 10
Valgbare til gaderepræsentant, gadeudvalg og revisor er beboere, der har fast bopæl på en ad de i § 3 nævnte adresser. Dersom gaderepræsentanten flytter uden for en af gadeforeningens adresser, er det op til gadeudvalget at udpege en anden repræsentant blandt udvalgets medlemmer for resten af perioden.

§ 11
Ved afstemninger på gademødet har hvert af de 31 huse én stemme. Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, såfremt ikke dirigenten eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Enhver beslutning undtagen vedtægtsændringer sker ved simpelt stemmeflertal.

§ 12
Ændring af vedtægterne kan kun vedtages på et gademøde, hvor mindst 8 af medlemmerne er fremmødt og mindst 2/3 af disse stemmer for vedtægtsændringerne. Er gademødet ikke beslutningsdygtig indkaldes et nyt i løbet af 14 dage, hvor beslutningen tages uanset de fremmødtes antal, men med ovennævnte majoritet.

§ 13
Dersom gadeforeningen opløses skal eventuel formue tilbageføres til HØF.

Vedtaget på gademødet d. 7.7.2011.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
NÆSTFORMAND:
Kim Kirkegaard (42)
KASSERER:
Moritz Schramm (30)
WEBREDAKTØR: