Velkommen til Webersgade

Vi byder Jer velkommen til gaden og til kartoffelrækkerne. I har valgt at bo i et kartoffelrækkehus i en gade, som på nogle områder er anderledes end de øvrige kartoffelrækkegader. Gaden er trafikalt udpeget som en fordelingsgade, hvor trafikken kommer både lokalt fra indre by og som gennemkørende gennem byen og videre ud af byen over Fredens Bro til Tagensvej og Lyngbyvej.

De to gadesider i Webersgade har i fællesskab oprettet en trafikforening, som har til formål at arbejde på at begrænse trafikken og følgeskaderne fra trafikstøjen og luftforureningen og højne sikkerheden. Se mere herom på www.webersgade.dk

Som ejer af et kartoffelrækkehus i Webersgade skal man være medlem af den store grundejerforening for kartoffelrækkerne, HØF, hvilket står for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade. I Webersgade har vi, ligesom i de andre kartoffelrækkegader, vores egen gadeforening. Gadeforeningen hører ind under HØF, og der vælges en bestyrelsesrepræsentant til HØF på gademødet. Gadeforeningen får noget igen af det kontingent, der betales til HØF, så vi kan foretage aktiviteter i gaden.

Vi bor tæt på hinanden i kartoffelrækkehusene i Webersgade. Vores huse består af en blanding af bolig og erhverv, vi er på grund af de særlige trafikale forhold tvunget til at lufte ud mod gårdsiden og til at opholde os udendørs i gårdene. Det giver nogle udfordringer og skærpede krav til det hensyn vi må tage til hinanden.

Vi ønsker alle et godt naboskab. Det stiller krav til alle i gaden. Det tætte miljø skaber især en sårbarhed omkring støj, lugt og os samt lys.

Vi har derfor i fællesskab aftalt en god praksis, som vil skabe et bedre miljø for os alle, når den følges. Den gode praksis kan altid drøftes på gademøderne, således at vi kan leve med og efterleve rimelige fælles retningslinjer.

En god praksis med hensyntagen til naboer indbefatter nedenstående områder:

Fortovet
Hver husejer er forpligtet til at holde fortovet ud for huset rent, og til at skovle sne når dette er nødvendigt. Kommunen sørger for cykelstien og gaden. Der kører normalt en af kommunens fejemaskiner ned gennem cykelstien en gang om ugen oftest om mandagen. Ligeledes bliver cykelstien saltet om vinteren efter snefald.

Byggelarm
Husene skal ind imellem istandsættes. Dette kan indebære både gør det selv indsats eller håndværksmæssig assistance der både sviner og støjer. Da vi bor tæt vil det være en god idé at orientere de omkringliggende naboer, så snart I ved hvornår håndværkerne kommer (eller du selv vil i gang med arbejdet) – specielt hvis der tale om meget støjende/svinende arbejde. Orienter også så vidt muligt om i hvilken periode arbejdet pågår, og afstem om muligt dette med naboerne – dette kan især være meget relevant for de naboer, der driver erhverv fra deres hus. Sørg altid for at byggelarm indskrænkes til at foregå mellem 7 og 21 på hverdage og mellem 9 og 21 i weekender.

Støj og musik
Tænk på at naboen pga. trafikken er nødt til at lufte ud til gårdsiden, så tjek at lyden ikke generer andre, hvis du hører musik eller TV for åbne vinduer.

Hvis du skal holde fest, er det en god idé at orientere dine naboer i god tid.

Husdyr
Der er mange katte i kartoffelrækkerne, erfaringerne har vist, at hvis du opstiller en udendørs kattebakke til din kat, begrænser det besøg i naboens ny anlagte blomsterbed. Selvfølgelig samler du din hunds afføring op i en pose, dersom den besørger på fortovet.

Træer og beplantning
Træer og beplantning skaber bedre miljø og lydforhold for os alle sammen, og de kan endvidere medvirke til at dræne jorden, og så skaber de fugleliv. Træerne kan også skygge for at solen kan nå ind til naboen. Vælg derfor træer der ikke er for store og studs dem, når det er påkrævet.

Gårdniveau
For at sikre mest mulig privatliv til naboerne henstilles det til at gårdene forbliver i deres oprindelige niveauer.

Udluftning fra emhætte
Vi er så heldige at husene er forsynet med trækkanal, som løber parallelt med skorstenen. Derfor bør udluftning fra emhætte ske indefra via eksisterende trækkanal, og ikke direkte ud i gårdmiljøet. Er dette ikke muligt skal som minimum benyttes et effektivt filter og motoren skal placeres indendørs.

Cykler
Sørg for at cykler ikke generer naboer og gående på fortovet ved at stille cyklerne udfor dit eget hus og så langt inde mod facaden som muligt, så fortovet kan passeres uden gener.

Udendørs grill
Vis størst mulig hensyn ved placering og brug af grill, således at røg og mados ikke er til gene for naboer eller forhindrer disse i at kunne have vinduer stående åbne til gårdsiden. Op tændingsmåde bør vælges ud fra principper om at det skal være kortvarigt og forurene mindst muligt, således at der opstår mindst mulig røg- og lugtgener.

Det er på grund af røg- og forureningsgener og de begrænsede udluftningsmuligheder ikke hensigtsmæssigt at anvende udendørs pejse i gårdene.

Renovation
Afhentning af almindeligt affald sker torsdag morgen. Indtil videre har vi i gaden valget mellem at have en lille container stående på fortovet helt inde ved huset, så den ikke er til gene for fodgængere, eller at anvende plastiksække, som man selv stiller frem på fortovet onsdag aften. (Den sidste løsning er ikke længere tilgængelig. Plast-, pap-, metal- og papiraffald placeres i containerne for enden af kartoffelrækkegaderne ved Øster Farimagsgade, Ingolf Ibus, 25.11.17). Ved snefald hvor snerydning har skabt snevolde, vil skraldet kun blive fjernet, hvis det bliver stillet helt ud til den sneryddede gade. Vedrørende afhentning af de forskellige slags storskrald og haveaffald henvises til den årlige kalender med tilhørende vejledning. Sæt først storskraldet ud på fortovet dagen før afhentning. På den måde bevarer vi et fortov der er rart at færdes på. Hvis du har stort affald, som ikke kan vente på næste ordinære afhentningsdato, kan du uden ekstra betaling ringe til kommunen og bestille gratis afhentning ”i utide”. Bemærk at der er særlige regler for byggeaffald. Læs mere her: www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx

Papir og glas
Der er avis- og papircontainer på hjørnet af Øster Farimagsgade og Wiedeweltsgade. Nærmeste genbrugsbeholder for glasaffald findes i Stockholmsgade lige ved Sølvtorvet.

Tvister
Ved tvister beboere imellem kan Gadeudvalget eller Husejerforeningen kontaktes. Husejerforeningen har udpeget to voldgiftsmænd til at tage sig af tvister beboere imellem.

Ombygninger – hvad er tilladt og ikke tilladt
Der findes en vedtaget kommunal lokalplan for området. Denne lokalplan skal man være opmærksom på. Den indeholder regler for, hvad der er tilladt og ikke tilladt ved ombygninger – til gaden og til gården. Vores huse er bevaringsværdige og det betyder at der er skrappe regler for at lave om på facaderne til gadesiden. Læs mere på kartoffelrækkernes hjemmeside www.kartoffelraekkerne.dk eller hos Københavns Kommune.

Revideret 22.3.2012 efter beslutninger på gademødet 19.3.2012

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
NÆSTFORMAND:
Kim Kirkegaard (42)
KASSERER:
Moritz Schramm (30)
WEBREDAKTØR: