Gadens vedtægter

§ 1
Gademødet udgøres af samtlige myndige beboere i Wiedeweltsgade.

Gademødet indkaldes af gadeudvalget. Endvidere kan mindst 20 af de ovenfor angivne personer indkalde til gademøde.

Der afholdes mindst 2 gademøder om året. Disse møder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Der tages referat ved disse møder.

§ 2
I henhold til § 14 i lovene for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade, nedsættes et gadeudvalg i Wiedeweltsgade.

§ 3
Gadeudvalgets opgave er at varetage gadens særlige interesser ved

  1. at sørge for overholdelse af orden i gaderne, herunder sørge for overholdelse af ordensreglerne i gaden,
  2. at sørge for gadens velfærd og
  3. at sørge for praktisk bistand i relation til gadens forhold.

§ 4
Gadeudvalget består af 5 medlemmer, boende i Wiedeweltsgade. Valgbare er alle myndige personer. Et flertal skal være husejere.

§ 5
Gadeudvalgets formand og næstformand er henholdsvis gaderepræsentanten og dennes suppleant. Næstformanden er samtidig kasserer.

§ 6
Valgperioden for gadeudvalgets medlemmer er 2 år, således at 2 er på valg i ulige år og 3 i lige år.

Nyt medlem kan dog vælges ved varigt forfald eller fraflytning i valgperioden.

§ 7
Gadeudvalgets medlemmer vælges på et dertil indkaldt gademøde senest 2 måneder efter Husejerforeningens ordinære generalforsamling. Her vælges tillige 2 revisorer. Stemmeberettigede er de i § 1 angivne personer. Der kan stemmes personligt eller ved fuldmagt.

§ 8
Gadeudvalget afholder mindst 4 møder om året. Disse møder er åbne. Der udarbejdes referat.

§ 9
Gadeudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper bestående af beboere, der ikke er medlem af udvalget.

§ 10
Til gadens aktiviteter modtager gadeudvalget et årligt tilskud fra Husejerforeningen. Herudover kan udvalget indsamle frivillige bidrag fra gadens beboere til brug for de i § 3 nævnte opgaver.

§ 11
Gadeudvalget tegnes i økonomisk henseende af formanden og næstformanden i forening eller af formanden eller næstformanden hver for sig sammen med et andet medlem af gadeudvalget.

§ 12
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet for alle udvalgets aktiviteter, der hidhører fra tilskudet fra Husejerforeningen, fremsendes i revideret stand til Husejerforeningens bestyrelse senest den 15. januar til godkendelse.

§ 13
Gadeudvalget fastsætter ordensregler for gaden i henhold til § 16 i Husejerforeningens love.

§ 14
Ændringer i vedtægterne skal ske på et dertil indkaldt gademøde, hvor de foreslåede ændringer skal fremgå af indkaldelsen. Mindst 2/3 af de fremmødte myndige beboere skal stemme for ændringerne.

Ændringer i vedtægterne skal, for at være gyldige, godkendes af Husejerforeningens bestyrelse.

§ 15
Såfremt gadeudvalget opløses, tilfalder et eventuelt regnskabspligtigt kasseoverskud, jfr. §12, Husejerforeningen.

§ 16
Vedtægterne træder i kraft på datoen for godkendelsen i Husejerforeningens bestyrelse.

Vedtaget på gademødet, den 2.2.82

Finn Helmer Petersen
Gaderepræsentant