Bestyrelsesmøde: Fredag den 24. november 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade
Fredag den 24. november 2017 kl. 18.00

Mødet afholdes hos Jesper Linell i Wiedeweltsgade 25.
Afbud: Gitte & Christian. Gæst: Randi

Dagsorden:
Valg af referent (nabogaden mod centrum) og ordstyrer (nabogaden mod Lille Trianglen)
Referent: Ingolf Ibus fra Webersgade og ordstyrer Per Laureng fra Jens Juels Gade.

Godkendelse af seneste referat
Ingen yderligere bemærkninger efter referatet er blevet rettet til. Referaterne sendes til Jens-Jacob, der efter godkendelse meddeler Peter dette.

Status på vor nye hjemmeside ved Peter og Jesper
Gennemgang af den ny hjemmeside ved Randi. Den får en positiv modtagelse og der er stor tilfredsheds og ros til Randi. Lokalplanhåndbogen er ikke klar endnu. Når den kommer, skal hjemmesidens afsnit Praktiske oplysninger gennemgås og eventuelt rettes så der ikke er uoverensstemmelser. Hjemmesiden indeholder vedtægter og opdaterede referater fra de enkelte gadeforeninger. Vedtægter og sidste referat fra Webersgade skal fremsendes fra Ingolf til Randi i den kommende weekend. Der vil være lokale nyheder og nyheder fra gaderne, og mulighed for at den enkelte beboer kan indberette nyheder. Den ny hjemmeside kommer i gang 30. november 2017.

Hver gade har en Web-redaktør, som vil blive indkaldt til et kursus i håndtering af gadernes indlæg til hjemmesiden. Overredaktør er Randi. Peter har ikke et generelt ansvar længere, men står fremover som funktionel forretningsfører, der lægger oplysninger om HØF, herunder nyheder, referater og indkaldelse til generalforsamling på hjemmesiden.

Randi modtager et honorar på kr. 70.000 + moms, i alt kr. 87.500 for udvikling af hjemmesiden, hvilket indbefatter at lægge håndbogen ind, når den bliver klar.

Nyt fra formanden
Gadernes tilstand herunder især nedkørte vandrender i AGG.

Nedslidte vandrender i midterstykkerne både i AGG og JJG, og flere vil sandsynligvis komme til fremover. Vandrenderne bliver belastet af tunge køretøjer. Gadeformændene skal se til, at der bliver lagt jernplader ud, så trykket af containere og tunge køretøjer, fx ved kælderudgravninger, ikke belaster vandrenderne. Der skal støbes nye vandrender i de omtalte gader og de skal forsynes med chaussesten som hidtil. Betales af gadevedligeholdelsesbidragene.

Byggesager i Rækkerne
Ingen nye byggesager. Hegnsregler til forhandling med Kommunen.
Hegnssager: ECKG, SKG, HØG, SKGG VMG.
Facadesager: WWG, HG,VMG,ØSG,ØSG,WVG, WVG,VMG.
Altansager: JJG, SGG.
Vandrørsudskiftning i VMG og WBG.

Det videre forløb med udskiftningerne i udskudt til foråret 2018.

Nyt fra kasseren
Regnskabsorientering ved Peter.
Intet nyt i forbindelse med økonomien siden sidste møde.

Forestående salg af huse
5-6 huse til salg.

Nyt fra udvalgene
Håndbogen for Rækkerne ved Caroline

Vedr. servitutter mv. vil Forretningsudvalget se på det. Håndbogen vil blive taget op på møde med Kommunen.

Rottevejledning ved Gunvor
Vejledningen godkendt. Vi har vurderet, at det aktuelle rotteproblem, der skyldes dårlige kloakledninger mm ikke kan relateres til skybrudssikring, da der er et forskelligt tidsperspektiv. Foreningen kan kun opfordre til at beboerne får repareret deres ødelagte kloakledninger. Ved større renoveringer er det måske godt at begynde at tænke på en evt. kommende separeringsmodel. Vi kan ikke rådgive.

Kartoffelrækkernes Fællesudvalg ved Jesper
Jesper afventer møde med Hallinsgade og Schwartzgade om skraldeordninger.

Fibia-udvalg ved Christian Bjerrum (og Flemming Holck)
Intet nyt.

Indre bys Lokaludvalg ved Ingolf (& Susanne)
Forbedring af cykelstierne og cykelforholdene samt adgangsforholdene til busserne ved skolerne til foråret. Endvidere er et projekt om en supercykelsti langs søgaderne på vej.

Byggeforeningernes Fællesforening ved Peter. Næste møde 11. april 2018 i Humleby
Intet nyt siden sidst.

Hjemmesiden ved Gunvor (og Randi Rix)
Se pkt. 3 i referatet.

Skybrudssikring ved Jesper & Peter & AC
Der vil ikke være kommunale planer før 2030 for vores område. HOFOR har prioriteringen af sikring af rækkerne ret langt nede af geografiske og skadesmæssige grunde. Vi kan ikke gøre noget lige nu.

Vi skal høre entreprenør i JJG 11 om de har talt med HOFOR om separationer af afløbsinstallationer, eller vi evt. skal kontakte HOFOR herom. Evt. møde med FU og Ebbe inden næste bestyrelsesmøde.

HOFOR mener pt. at regnvand fra tage, gader og evt. baghaver skal ledes ned mod søen – der arbejdes med to modeller: I søen via rensningsfaciliteter – eller til et nyt stort rør langs søen. Vi kan ikke slippe af med overskudsvand før dette er etableret. Uanset skybrudsløsninger garanterer HOFOR ikke, at der ved voldsomme skybrud kommer tilbageløb og vand i kældrene. Det er den enkelte husejer, der selv skal sørge for tilbageløbssikringer mv, så der ikke kommer kloakvand ind i kælderen. I praksis kan det være nærmest umulig at sikre sig mod indtrængen af rent regn- og grundvand. Der opstår et afløbsproblem fra toiletterne i husene i de timer, kloakkerne er overfyldte. Det må man selv håndtere.

Affaldssortering ved Susanne
Fra 1. januar skal der også sorteres i bioaffald. Man kan aftale at deles om containerne i haven. Problem omkring hvordan bioaffaldet kan håndteres i Webersgade.

Loppemarked ved Mogens Arngot HG 34
Dato lørdag den 16. juni 2018.

Nyt fra Gaderne samt kommende møder
Flere gader afholder lystændingsfest i den nærmester fremtid

Webersgade (september 2018)
Der vil komme 4 nye indflyttere i den nærmeste tid.

Wiedeweltsgade. (ultimo november 2018)

Jens Juels Gade (januar 2019)
Kældre ved at blive gravet ud.

Abildgaardsgade (maj 2019)

Eckersberggade (september 2019)
Kontrovers om parkeringsproblematik afkræver aktindsigt.

Wilhelm Marstrands Gade (ultimo november 2019)
Der har været afholdt gademøde.

Skovgaardsgade (januar 2020)
Der har været drøftet en problematik om forvaltning af gadeforeningens tildelte midler skal stå på en foreningskonto, eller de kan placeres på en privat konto. Det sidste er OK, ellers kan Peter administrere midlerne.

Høyensgade (nr. 6) (mandag den 22. eller 29. januar 2018)
(forberede generalforsamling)
Uproblematisk kælderudgravning.

Voldmestergade (april/maj 2018)
Dato for generalforsamling 2018 planægges til mandag den 19. marts (uge 13). Ensretning af ØSG skal drøftes.

Eventuelt

Referent: Ingolf Ibus

Kommentarer er lukket