Bestyrelsesmøde: Mandag den 9. november 2020

Fra bestyrelsen deltog: Anne Christine Dahl Hansen, formand, Wilhelm Marstrandsgade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrandsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Birgit Kristiansen, kasserer, Jens Juels Gade; Jesper Linell, næstformand, Wiedeweltsgade; Ingolf Ibus, Webersgade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade, Tilde Steen Dogan, Eckersbergsgade

Afbud: Joan Juul, Abildgaardsgade, Martin Holm, bestyrelsessuppleant, Høyensgade

Gæst: Afbud fra Randi Rix, webredaktør

Mødet afholdtes hos Per Laureng

2. Ordstyrer og referent
Ordstyrer: Tilde Steen Dogan
Referent: Jesper Linell

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt som udsendt.

4. Status på orienteringsmøde med Teknik- og Miljøforvaltningen om hegn og responsum/notat fra TMF om samme problematik
Husejerforeningernes formænd og Jesper Linell som kontaktperson for Fællesudvalget var til det pga. corona længe udsatte “Orienteringsmøde om hegn i forhaver i Kartoffelrækkerne” den 28. oktober. Mødet var et decideret generelt orienteringsmøde om hegn i forhaverne i Kartoffelrækkerne. Der var intet specifikt om hegn mod Øster Farimagsgade og i det hele taget intet om konkrete sager. Vi blev orienteret om ejerforhold, retningslinjer, ansøgningsproces, anmeldelser af ulovlige forhold, proces omkring lovliggørelse osv.

HØF havde på forhånd spurgt til status for et antal hjørnehusejeres private dialog med TMFs administrerende direktør. Forvaltningens tre deltagere, Albert Algreen-Petersen, Sidsel Tuxen og Karina Sommer, udtalte:

 • Hjørnesagerne er ikke stillet i bero.
 • Der er ved at blive udarbejdet et responsum om hegn, men hvornår det foreligger vides ikke.
 • Der har været afholdt to møder med hjørnefolk. Der var tale om rene lyttemøder
 • Der arbejdes ikke med ændringer af praksis i hegnssager, men hegnsretningslinjerne kan forventes rettet så de overensstemmer med praksis (fx hegn mod Øster Søgade skal ikke rykkes tilbage; retningslinjerne gælder også mellem forhaver).

De fire deltagere fra Kartoffelrækkerne (formændene fra HØF, Hallins- og Schwartz Gade + Jesper Linell Fællesudvalget; Anders Lyngborg fra Voldmestergade var forhindret i at deltage) har udarbejdet et fælles referat fra mødet som forvaltningen vil kommentere således at der kan gives klar, autoritativ, opdateret besked i kvarteret om forvaltningens retningslinjer og procedurer omkring hegn. Når referatet er godkendt af forvaltningen, vil det blive tilgængeligt på kartoffelraekkerne.dk.

Forvaltningen overvejer altså ikke at ændre praksis i hegnssager, men af særlig betydning for HØF er det at de stærkt omdiskuterede “Retningslinjer for hegn i Kartoffelrækkerne Notat af 5.2.2014” kan forventes korrigeret således at

henvisningen til at retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Fællesudvalget slettes og at det alene er forvaltningens retningslinjer og administrationsgrundlag.

Det fremgik på mødet at det er vigtigt at det bliver kommunikeret klart i kvarteret at folk skal lade være med at henvise til at andre har gjort noget som man gerne selv vil have lov til. Sådanne henvisninger til ikke-godkendte hegn eller facadeændringer eller bislag bliver automatisk modtaget som en anmeldelse i forvaltningen og behandlet derefter. Sådanne henvisninger har aktuelt medført en lavine af påbud om lovliggørelse så der pt. er 45 sager i gang med et par enkeltpersoner bag de fleste, herunder 28 endnu ikke opstartede.

Det ovenfor omtalte responsum/notat blev modtaget af HØF kort efter orienteringsmødet og er vedhæftet dette referat. Trods titlen “Notat om hegn ved hjørnehuse i Kartoffelrækkerne mod Øster Farimagsgade af 28. oktober 2020” omhandler notatet ikke bare hjørnehusproblematik, men hegn i Kartoffelrækkerne i det hele taget og giver et særdeles klart billede af forvaltningens praksis på området. Det bør ikke mindst bemærkes at enhver ændring af hegn i Kartoffelrækkerne kræver ansøgning og dispensation fra lokalplanen inden ændringen sættes i værk. Almindelig vedligeholdelse kræver ikke dispensation, men selv hvis man tager et eksisterende hegn ned for at erstatte det med et tilsvarende, kræver det ansøgning og dispensation!

De ovennævnte påbud om lovliggørelse af hegn er rettet mod husejerforeningerne som ejere af forhaverne. Det betyder at husejerforeningerne står over for truslen om dagbøder for hegn der ikke lovliggøres inden for fastsatte frister. HØFs bestyrelse håber og forventer at husejere med påbudsramte hegn er indstillet på at lovliggøre forholdene. Hvis dette ikke sker og HØF pålægges dagbøder, vil foreningen i sidste instans være nødsaget til via civilt søgsmål at lægge udgiften over på husejeren, sager som foreningens advokat ikke er i tvivl om at foreningen vil vinde. HØF har dog aktuelt en sag til behandling i Planklagenævnet om netop dette spørgsmål: hvem skal betale sådanne dagbøder: grundejer (HØF) eller husejer. Det har lange udsigter med en afgørelse, og det er uforudsigeligt hvordan Planklagenævnets afgørelse vil være.

I tre hegnssager med lovliggørelsesfrist inden for kort tid er bestyrelsen i konstruktiv dialog med husejerne og forventer sagerne bilagt i fordragelighed ved lovliggørelse.

5. Generalforsamling 10. marts 2021

 • Der bliver brug for at stille med kandidater til formands-, næstformands- og suppleantposten til generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer blev pålagt at sondere terrænet for kandidater.
 • Hegnssagerne med deres potentielt voldsomme økonomiske konsekvenser for foreningen pga. ejerskabet til forhaverne kan gøre det aktuelt med justering af foreningens vedtægter. Dette er under overvejelse i samråd med foreningens advokat.

6. Kælderudgravninger – skal der søges byggetilladelse?
Generalforsamlingen i februar pålagde bestyrelsen at arbejde for at der kræves byggetilladelse for kælderudgravninger i Kartoffelrækkerne.  Det har været fremført at byggetilladelse måtte være et krav da kælderudgravning berører fælles bærende konstruktioner og endda medfører overskridelse af matrikelgrænsen (midt i fundamentet). Men Gitte Cassias kunne efter kontakt med forvaltningen og godkendt af forvaltningens fagkoordinatorer meddele at: 

 • udgravning af eksisterende kælder i et enfamilieshus mod 2 enfamiliehuse kræver ikke byggetilladelse, da det er omfattet af BR18 §5 stk.3.
 • udgravning af eksisterende kælder i eller mod flerfamilieshus kræver byggetilladelse, idet der ændres på fælles bærende konstruktioner.
 • Vedr. byggeri over skel: Det er byggelovens § 12 som husejerne skal forholde sig til, særligt stk. 4 om at man skal varsle sin nabo 14 dage før arbejdet påbegyndes. Det gælder selvom der ikke skal søges om byggetilladelse.

Forvaltningen gjorde i samme omgang opmærksom på at der kan være hensyn til anden lovgivning, også i de tilfælde det ikke kræver byggetilladelse. Her skal man være opmærksom på museumsloven, idet der graves i kulturarvsområde. (Københavns Museums vejledning desangående er vedhæftet dette referat).

Det fremgik at også skorstensattrapper kræver dispensation fra lokalplanen og at der ikke vil blive givet tilladelse til attrapper der ikke er muret og understøttet.

Vi må bestræbe os på. at nye købere bliver gjort bekendt med dette inden de kaster sig ud i tidens omfattende ombygningsprojekter

7. Nyt fra kassereren
Intet opsigtsvækkende, ingen overraskelser.

8. Nyt fra formanden
Ordningen med såkaldte partnerskabstræer er tilbage. Det betyder at man muligvis kan få tilskud til træer på egen grund eller gade.

9. Nyt fra gaderne
Coronaen sætter stadig sit præg på aktiviteterne, men flere gader har holdt mindre arrangementer som store fejedag, forventer modificeret lystændingsfest og lignende. Planerne om at arrangere aktiviteter på tværs af rækkerne er sat på stand by.

 • Stort asfaltarbejde i gang i Webersgade hvor gaden slår revner på grund af den tunge trafik så det bumper og gungrer op i husene.
 • Webersgade har problemer med vaklende internet. De er ikke med på Fibia-løsningen, men undersøger nu om det er vejen frem.
 • Høyensgade har problemer med brug af midterstykket som bruges massivt af Airbnb-lejere til nogen irritation for gadens beboere. Efterlyser erfaringer fra andre gader.
 • Marstrandsgade har en svær kælderudgravning som har forårsaget revner og sætninger i begge nabohuse. Ikke en husejerforeningssag, men understregning af vigtigheden af at kælderudgravninger har byggetilladelse med tjek på at tingene udføres korrekt.

10. Eventuelt

 • Ingolf Ibus har fået en henvendelse fra studerende der søger interviewpersoner om miljøet omkring søerne. Gunvor Bjerre meldte sig.
 • Peter Anderson, foreningens kasserer og forretningsfører gennem 32 år, skal takkes behørigt for den store indsats. Når forholdene er til det, vil bestyrelse arrangere en reception for Peter.
 • Der bliver et bestyrelsesmøde primo januar forud for generalforsamlingen 10. marts.

Bilag:

// København, 20. november 2020

Kommentarer er lukket