Bestyrelsesmøde: Mandag den 14. November 2022

I mødet deltog: Jens Haldager, formand, Jens Juels Gade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Henrik Amfelt, kasserer, Wilhelm Marstrands Gade; Jesper Linell, Wiedeweltsgade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade; Kim Kirkegaard, Webersgade; Helle Brøns, bestyrelsessuppleant, Jens Juels Gade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Rasmus Fehrmann, næstformand, Eckersbergsgade.

Afbud fra: Randi Rix, webredaktør; Charlotte Mathiassen, sekretær, Jens Juels Gade; Rasmus Pedersen, Eckersbergsgade.

Mødet afholdtes hos Jens Haldager.

Dirigent, og referent

  • Dirigent: Per Laureng
  • Referent: Jesper Linell.

Lokalplansager

Der er optræk til et væld af lokalplansager udløst af nogle lovliggørelsessager – dvs. sager hvor ejerne har foretaget ændringer uden forhåndsdispensation fra lokalplanen, men efterfølgende har søgt om dispensation og fået afslag. I den sammenhæng er der ofte blevet henvist til at der er mange eksempler på lignende ændringer i rækkerne. Når forvaltningen bliver opmærksom på dette, skal forvaltningen reagere med påbud om lovliggørelse.

I denne sammenhæng ser det så ud til at forvaltningen bruger denne anledning til at skærpe fortolkningen af lokalplanen så der fx ikke (længere) gives tilladelse til etablering af terrassedør mod gården i forlængelse af gangen eller sidehængte terrassedøre i øvrigt. Det kan give anledning til bekostelige ombygninger.

Forretningsudvalget har besluttet at bede forvaltningen om et møde – med deltagelse af de tre små foreningers formænd og Kartoffelrækkernes Fællesudvalg – for at påpege den vaklende sagsbehandling og den tilsyneladende skærpelse af fortolkningen af lokalplanen. Problematikken vil blive taget grundigere op på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. december med henblik på grundig diskussion af hvad skal vi sige til forvaltningen? Og hvad skal vi sige til generalforsamling 2023?

VIGTIGT for alle i rækkerne: Bestyrelsen henstiller indtrængende til alle husejere om ikke at henvise til hvad andre har gjort når de er i dialog med forvaltningen om lokalplansager. En henvisning til et konkret eksempel som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen eller som der ikke er søgt om, er det samme som en anmeldelse af et ulovligt forhold som forvaltningen skal reagere på. GØR DET IKKE!

Sekretariat

Der er nu skrevet kontakt med vores sekretær, Charlotte Mathiassen, som fremover vil deltage i foreningens møder.

Oprydning i gammelt papirarkiv

En større samling papirdokumenter fra adskillige år tilbage er blevet gennemgået af Per Laureng, formand Jens og Rasmus Fehrmann. Meget er makuleret, og det der er tilbage af generel eller historisk interesse digitaliseres.

Forsikringer

Vores forsikringer, herunder bestyrelsesansvarsforsikringen, er blevet gennemgået med bistand fra en uvildig forsikringsmægler og er opdateret og i orden.

Økonomi

Kasserer Henrik Amfelt gennemgik foreningens finanser og konstaterede at der i skrivende stund ikke er overraskelser i forhold til budgettet. Der vil blive indarbejdet nogle nye poster i forslaget til budget 2023, herunder til finansiering af udgifter ifm. 150-årsjubilæet (genoptryk af kartoffelrækkebogen; arrangement på SMK), og der vil blive lagt op til at fortsætte Webersgades vandrørsopsparing endnu et år. En kontingentforhøjelse skal overvejes ligesom det skal overvejes om opsparingen til gadevedligeholdelse skal fortsætte (der er godt med penge i kassen til dette pga. få vedligeholdelsesudgifter i nogle år).

Webersgades vandrør

Som nævnt i tidligere referater og på generalforsamlinger har Webersgade i modsætning til resten af vores rækker ikke fået udskiftet vandrør. Det er en gammel beslutning at de skal udskiftes, og det trænger sig på. Planerne er nu så konkrete at der skal afholdes beboermøde i Webersgade den 30. november hvor det forudses at planerne godkendes og arbejdet kan komme i gang.

Digitalt arkiv

Arbejdet med etablering af digitalt arkiv for foreningen er i gang, forsinket pga. meget sen udstedelse af betalingskort.

150-årsjubilæum

I forbindelse med evt. genoptryk af kartoffelrækkebogen skal nogle rettigheder afklares; det gør Gitte Cassias og Gunvor Bjerre, mens Helle Brøns forsøger at få en kopi af det trykklare materiale så vi har det i arkivet til en anden gang. Bogen kan genoptrykkes i 400 ex for ca. kr. 40.000,-

Arrangementer på tværs af rækkerne

Gunvor har været i kontakt med husejerforeningen på den anden side af søerne som ’leverede’ sankthansbålet i 2022 mens vi havde glæden af det med henblik på et eventuelt samarbejde om arrangementet i 2023.

Og Gunvor efterlyser folk der vil være med til at arrangere fodbold på tværs af rækkerne, og gaderepræsentanterne bedes spørge aktivt. Henvendelse til Gunvor: gunvor.bjerre@mail.tele.dk

Valg til bestyrelsen

Spørgsmålet tages op på mødet 5. december.

Mødeplan og forberedelse til generalforsamling 2023

Tages op på mødet 5. december – men bestyrelsen skal læse det udsendte oplæg grundigt inden mødet!

Eventuelt

Intet – og så var der afgang til årets bestyrelsesmiddag.

Kommentarer er lukket