Bestyrelsesmøde: Mandag den 17. April 2023

I mødet deltog: Jens Haldager, formand; Henrik Amfelt, kasserer; Rasmus Fehrmann, næstformand; Kim Kierkegaard, best.suppl.; Morten Stæhr Johansen, Wilhelm Marstrands Gade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Jesper Linell, Wiedeweltsgade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Ingolf Ibus, Webersgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade; Rasmus Pedersen, Eckersbergsgade; Charlotte Mathiassen, sekretær.

Der var ingen afbud.

Mødet blev afholdt hos: Jens Haldager

1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen

Formanden bød velkommen til Morten Stæhr Johansen, der er indtrådt i bestyrelsen efter Gunvor Bjerre som repræsentant for Wilhelm Marstrands Gade og til Ingolf Ibus, der er genindtrådt som repræsentant for Webersgade i stedet for Kim Kierkegaard, der nu er suppleant i forretningsudvalget.

2. Valg af dirigent

Kim Kierkegaard blev valgt som dirigent

3. a. Orientering fra formanden

 • Jesper Linell gjorde opmærksom på, at referatet fra Generalforsamlingen er klar til underskrift. Ordstyrer Søren Plomgaard skal have det tilsendt til godkendelse. Det blev afklaret, at referatet er en sag mellem ordstyrer og referent, hvor formanden og bestyrelsen formelt ikke skal blande sig.
 • Gunvor Bjerre har tidligere deltaget i Byggeforeningernes fællesudvalg på vegne af HØF. Jens Haldager har overtaget hendes plads. Han har indkaldt til møde den 27.4 og foreslået en dagsorden. Sekretæren blev bedt om at sende referat fra sidste fællesudvalgsmøde til deltagerne. Det viser sig dog, at der ikke er et referat i arkiverne.
 • Der er pt. flere lokalplansdispensationssager, som vi ikke gik nærmere ind på under mødet.
 • Henrik Amfelt orienterede om, at han er ved at sørge for, at HØF overgår til danske bank.
 • Brønde i gaderne. Jens Haldager har talt de brønde i gaderne, som HØF er ansvarlig for at rense. Han kontakter kommunen ang. kommunale brønde udenfor midterstykkerne, der er tilstoppede, da det er kommunens ansvar at rense disse.
 • Asfalt. Der er stor forskel pa Høyensgade og de andre gader, fordi Høyensgade var en forsøgsgade i forhold til etablering af midterstykke. Der er problemer med vandpytter i gaden efter etablering af gas. HOFOR er ansvarlig herfor. Der er kun brønde ved enden af midterstykket. I Abildgardsgade er asfaltstykker ved brønde ikke blevet genetableret, og brosten ved enderne af midterstykket er sunket. Lars Oxfeldt Mortensen, Kim Kierkegaard og Jens Haldager har etableret et asfaltudvalg, der skal se pa gadernes asfalt.
 • Der var en diskussion om mødekultur, hvor flere fra bestyrelsen efterspurgte en mere åben dialog og et bedre informationsniveau mellem bestyrelsen og forretningsudvalget. Der er behov for en dialog om fremtidig mødekultur og omgangstone i bestyrelsen, særligt hvis man har et ønske om en aldersmæssigt og kønsmæssig mangfoldig forsamling.

3.b Datoer for møder i 2023-2024 (se bilag)

 • Datoer for møder blev revideret og godkendt. Bestyrelsesmødet den 19. juni afholdes kun, hvis der er behov for det.

4. Arrangementer

 • Der er behov for at nykonstituere arrangementsudvalget, der pt kun består af Rasmus Fehrmann. Ingen meldte sig under mødet.
 • Arrangement i SMK den 26.4: Helle Brøns har fået bekræftelse om arrangementet fra SMK og sikrer, at alt kører som planlagt. Hun byder gæsterne velkommen, når de ankommer til auditoriet. Deltagerne får klistermærker efter afkrydsning på tilmeldingslister enten, når de ankommer til vinarrangementet eller senere direkte i SMK. Henrik Amfelt laver kopier af tilmeldingslister og sørger sammen med Charlotte Mathiassen for afkrydsning udenfor SMK, mens Helle Brøns tager sig af registrering af evt. sent ankomne deltagere indendørs. Hun slår arrangementet op på Kartoffelrækkernes facebookside, da der stadig er pladser ledige. Per Laureng og Rasmus Fehrmann sørger for drikkevarer, glas, udskænkning og oprydning i forbindelse med vinudskænkning til deltagerne.
 • Arrangement sankthans. Rasmus Fehrmann har talt med en præst på den anden side af Sortedamssøen, som var involveret i bålet på søen sidste år. Han ønsker ikke, at vi søger om tilladelse til selv at have bål, fordi det muligvis vil involvere terrorsikring i Øster Søgade, og begge parter risikerer at få afslag. Rasmus Fehrmann har foreslået, at vi deler udgifterne til bålet, hvis det anbringes mere midt på søen. Han afventer svar. Den anden side af søen vil gerne dele sankthanssang med tekst af Bertel Haarder og musik af en komponist fra Skovgårdsgade. Det kræver, at HØF opstiller højtalere langs søbredden til at skabe fornemmelse af fællesskab. Bestyrelsen skal overveje, hvem der indbydes til at holde tale meget snart. Indbydelsen til arrangementet bliver husomdelt som sidste år.
 • Foredrag om Kartoffelrækkerne. Rasmus Fehrmann bekræftede, at Henrik Reeh, lektor i bykultur, gerne vil fortælle om sin families præg på Kartoffelrækkerne samt om rækkernes kultur og historie. Hans oplæg skal suppleres med et oplæg med fokus på arkitektur, evt. af arkitekt Jens Arnfred. Det blev foreslået, at mødet vil finde sted i efteråret på en hverdagsaften, evt. i Esajaskirkens krypt. Rasmus Fehrmann kommer med oplæg til bestyrelsen inden næste møde.

5. Stillingtagen til forlængelse af sekretariatsbistand

Formelt set skal sekretariatsfunktionen forlænges efter hver generalforsamling og godkendes af bestyrelsen, hvilket er sket. Charlotte Mathiassen er hyret som sekretær for perioden frem til næste generalforsamling i en økonomiramme, der fremgår af det af generalforsamlingen godkendte budget. Sekretærens løbende opgaver er beskrevet i kataloget over mulige sekretærfunktioner i HØF, udsendt i 2022 til bestyrelsen, samt i årskontrakten mellem sekretæren og HØF. Antallet af fakturerede sekretærtimer afhænger af omfanget af konkrete opgaver, og om der opstår særlige behov. Jens Haldager og Rasmus Fehrmann gentog, at en af grundene til at etablere et sekretariatet er behovet for at tiltrække nye og yngre mennesker til formandskabet ved at lette den administrative byrde.

6. Mødet med kommunen

Der er intet nyt efter HØFs brev til kommunen den 10.januar. Jens Haldager sender rykker til den sektionschef, som har ansvaret for lokalplanen. HØF har valgt ikke at klage over manglende tilbagemelding. En mere uformel tilgang har tidligere virket bedre. Der er forlydender om, at forvaltningen internt gerne vil lave ny lokalplan, da den nuværende er svær at forvalte.

7. Vandforsyning Webersgade

Der blev etableret et vandforsyningsudvalg med Kim Kierkegaard, Jens Haldager og Ingolf Ibus. Det laver inden sommerferien en plan for, hvordan projektet skal gennemføres, inkl. indhentning af underskrifter fra alle 31 huse, der skal betale tilslutningsbidrag. Der er også behov for at indhente flere tilbud.

8. Gaderne

Eckersbergsgade – planlægger projekt om affaldscontainere. I gaden er man enige om, at man gerne vil lave et pilotprojekt. En arkitekt har meldt sin interesse for projektet. Bestyrelsen er meget positiv overfor initiativet.

Abildgårdsgade – har ingen problemer udover vejbelægning

Jens Juels Gade – der har i længere tid været mange stilladser og byggearbejde, der har forårsaget en del gener. Per Laureng har forsøgt at informere håndværkere om reglerne, bl.a. at man ikke må bruge gaden til affald. Nogle firmaer overholder ikke de simpleste regler vedr. hjelme og sikkerhed, og de er svære at kontakte. HØF kan ringe til arbejdstilsynet, hvis vi synes der er problemer, da HØF ikke selv kan gøre noget. HØF har skrevet vejledning, som ingen læser. Gadeformanden skal tage fat i ejerne, der har sat projekter i gang, men de er ikke altid til at få fat på i konkrete situationer

Høyensgade – vil gerne have rettet op på generende huller i asfalten. Asfaltudvalget sørger for, at der sker noget med hullerne (se punkt 3.a) Beboerne snakker en del om elbiler og hvad der skal ske med det voksende behov for opladning. Bestyrelsen i HØF må forholde sig til problemet. Det er vigtigt, at informationer om omkostninger ved opgradering af el og andre problemer i forbindelse med ladning af elbiler deles med beboerne, og at bestyrelsen beskriver, hvad der er undersøgt, og hvilke konsekvenser, det har, hvis det breder sig, at elbiler lades fra vores fælles elforsyning. Beboerne skal oplyses om forskellige scenarier gennem et husomdelt notat. Punktet skal på næste dagsorden. Emnet blev også udførligt behandlet på Generalforsamlingerne i 2022 og 2023.

Wiedeweltsgade – der er ikke meget aktivitet men god stemning. Gadeudvalget er ikke aktivt. Der var to store byggerier i gaden for nyligt, der gik uden nævneværdige gener for resten af gaden.

Skovgaardsgade – afholder snart fælles forårsrengøring

Wilhelm Marstrands Gade – der er et hus på midterstykket, der ikke har hegn. Er det lovligt? Og er der sanktionsmuligheder? I lokalplanen står, at der skal hegnes.

Webersgade – der er rimelig aktivitet omkring vandrør (19 huse ud af 31 deltog i møde) men ellers ikke så mange gadeaktiviteter pga. gadens trafik og manglende engagement. Ingolf Ibus vil invitere borgmesteren (Line Barfoed) til at se på gaden. Kim planlægger at få målt støjniveauet på en regnvejrsdag og dele tal med kommunen. Det ser ud til, at politiet har reageret på henvendelser fra HØF om hastighedsmåling. Rasmus Fehrmann udsendte mødepunkter fra Indre Bys lokaludvalgsmøde, der bla. omhandler Webersgade. Muligvis vil det ændre på støjen, når der indføres 40 km fartgrænse i området.

b. Rensning af brønde på midterstykket skal gerne ske omkring 1. maj. Jens Haldager kontakter kommunen vedr. brønde udenfor midterstykkerne. Jf. 3a

c. Akutte asfaltproblemer i gaderne. Fokus på Høyensgade. Jf. 3a

9. Refleksion – hvad skal vi bruge 2023 til?

Der var ikke tid til at gå i dybden med dette punkt, men der blev nævnt nogle få vigtige emner:

– El/ modernisering af el – priser mm (fremtidssikring)

– Trafik i Webersgade/ trafikdæmpning

– Affaldscontainere, bla nyetablering i Webersgade

10. Næste møde – sted og dato

Det næste møde afholdes efter behov den 19.6 hos Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade 38.

11. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt

CM/4.5.2023

Kommentarer er lukket