Bestyrelsesmøde: Mandag den 25. november 2016

1. Valg af referent
(nabogaden mod centrum) Webersgade ved Ingolf Ibus og ordstyrer (nabogaden mod Ø) Jens Juels Gade ved Per Laureng.

2. Godkendelse af seneste referat
pkt. 3, 4. linje omkring midterplacering af indgang i hegn, rettes til ”er midterplacering af indgang i hegn ikke hensigtsmæssig” i stedet for ikke lovlig”. Ellers blev referatet godkendt.

3. Nyt fra formanden
a. Etablering af bump, bede, skiltning og træer.
Skiltning mangler. Men dette skulle komme i orden inden årsskiftet. Høyensgade og Jens Juelsgade har fået træer. Der mangler tilladelse til bump i Voldmestergade.

b. Byggesager i Rækkerne
Facadesager: WVG17, ECBG 39, WVG 17,HG 10, VMG 28.
Altansager: WVG 2, JJG 40.

Hegnssager: ECKG 38, SKG5, HØG 1. Etablering af levende hegn i SKG 22.
Ændringer af hegn skal godkendes af Kommunen. Kommunen accepterer for kvarteret passende hegn. Hegnspolitikken skal tages op på næste møde.

De enkelte byggesager blev drøftet.

c. Affaldssortering.
Affaldssorteringen bliver etableret inden for nærmeste fremtid, og der vil blive opstillet containere til plast og metal i stedet for nogle af papircontainerne. Der vil være følere i containerne, så det kan registreres, når de skal tømmes.

Der kan ikke leveres røde bokse til farligt affald før inde i 2017. Afhentningsbilerne for farligt affald kan ikke komme igennem Jens Juels Gade og Wiedeweltsgade. Her må kasserne samles i en have i Øster Søgade-enden dagen før afhentningen og hentes umiddelbart efter. En særlig Webersgade-løsning må også udvikles. Man kan tilmelde sig en SMS-service ved at indtaste sin adresse her: http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/#; så får man besked dagen før afhentning af storskrald, farligt affald m.m. vil ske.

d. Loppemarked den 17. juni 2017.
Det skal ikke være muligt at reservere pladser i forvejen, f.eks. dagen før, og man skal rydde op efter sig. Mogens Arngot vil stå for loppemarkedet.

Mere nyt fra formanden
Forslag om at HØF står for brøndrensning i alle 9 gader. Der er 124 brønde, og for 4 år siden var prisen 25.000 kr. Det skønnes at ville koste omkring 33.000 kr. i dag. Det blev vedtaget at gå videre med dette projekt og tage en side af gangen i hver
gade.

Fibia ændrer på kanalsammensætningen fra 2017, pakkerne ændres og priserne stiger lidt.

Store rotteproblemer mange steder i rækkerne. Problemet kan ikke løses for hver enkelt hus, men der må findes en fælles løsning. Problemerne er utætte og sammenfaldne kloakker og døde adgangsveje.

Der er problemer både i kloakker der er under kommunens ansvar og i de private områder. Indtil 1. afgrening er det kommunens ansvar og herefter er det privat. Kommunen må komme og reparere, hvis det viser sig at noget af kloakken er styrtet sammen indenfor deres område.

Der foreslås TV-inspektion. Der skal undersøges priser herfor. HØF kan bekoste en inspektion i første omgang og problemsteder registreres.

Ebbe vil gerne komme med en uddybning. Inviteres med til næste møde. Peter går videre sammen med Ebbe omkring problemstillingen.

4. Nyt fra kasseren
Regnskabsorientering ved Peter.
Der er i 2016 ca. 90.000 kr. i overskud i driftsbudgettet (mindre i forbrug i forhold til det budgetterede). Vi har været sparsommelige. Der kan komme få udgifter, f.eks. til etablering af skraldeskur i Øster Farimagsgade.

Der er 2 manglende kontingentbetalere. Gadeformændene kontakter fremover manglende kontingentbetalere. Det ene kontingent vil blive betalt af boet for Øster Søgade 42 (hjørnet af Webersgade).

Forestående salg af huse. (WVG 42 & 45, ECKG 32, AGG 46, WMG 7, HØG 34, JJG 44). Hertil er kommet Skovgårdsgade 52, Øster Søgade 52, Abildgårsgade 3, VMG 32 og WVG 14. I alt 12 huse er klar til overtagelse.

Brøndrensning (Se ovenfor)

5. Nyt fra udvalgene
a. Håndbogen for Rækkerne ved Caroline
b. Fibia-udvalg ved Christian Bjerrum (og Flemming Holck).
c. Indre bys Lokaludvalg samt nyt om affaldsordning (se ovenfor) ved Ingolf (& Susanne). Lokaludvalget arbejder på at få kommunen til at udarbejde en forprojektering for løsning af de trafikale forhold for Webersgade og Sølvgade fra Fredens Bro til Voldgaderne.
d. Byggeforeningernes Fællesudvalg ved Tonie.
e. Nyt fra Hjemmesiden Jens Peter (og Lars Storm).

6. Gaderne samt kommende møder
Webersgade (juni 2018)
Wiedeveldtsgade (august/september 2018)
Jens Juels Gade(mandag den 30. januar 2017)
Abildgårdsgade (tirsdag den 2. maj 2017)
Eckersberggade (mandag den 21. august 2017)
Wilhelm Marstrands Gade(torsdag den 12. oktober 2017)
Skovgårdsgade (fredag den 24. november 2017)
Høyensgade (januar 2018)
Voldmestergade (april 2018)

7. Næste generalforsamling er aftalt til tirsdag den 21. marts 2017

8. Eventuelt
Næste møde d. 30. januar 2017

 

Kommentarer er lukket